(Törzsképzésben [I. évf.], specializációban és minorban [II. évf.] 2009. szeptemberétől érvényes,)

 

Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi, magyar

Képzési ciklus: alap

Képzési forma (tagozat): nappali

A szakért felelős kar: BTK

Képzési idő: 6 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

 

A szak képzési és kimeneti követelményei:

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: magyar

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)

– szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)

– választható szakirányok: drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Studies

3. Képzési terület: bölcsészettudományi

4. Képzési ág: magyar

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, ki­alakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek:

– értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait;

– megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan megnyilatkozni;

– az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó ismeretszerzés általános módjainak és annak fő kutatási módszereinek elsajátítására;

– hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány kérdéseiben a kor igényeinek megfelelően, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, továbbá különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket;

alkalmasak:

– megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-egy szakiránnyal összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére;

– kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intézményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben;

– általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére;

rendelkeznek:

– a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével;

– jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel;

– kritikai szemlélettel;

– a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel.

 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

alapozó ismeretek: 15-20 kredit

filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés az irodalomtudományba és a nyelvtudományba, irodalomtudományi proszeminárium, nyelvészeti filológia);

szakmai törzsanyag: 140-160 kredit, ebből

 

a) általános szakterületi ismeretek: 90-110 kredit

aa) irodalomtudomány: világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet

ab) nyelvtudomány: nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan, jelentéstan, szövegtan, stilisztika;

b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

ba) a szakirányok vagy az alapszak szakterületi ismeretei: szakirányú és alapszakos specializációk,

bb) a második szak szakterületi ismeretei.

 

A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.

 

9. Szakmai gyakorlat: –

 

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

A magyar alapszak tanterve féléves bontásban

 Alapozó és törzsk.SpecializációkÖsszesMinor szak
Mnytud.Irod.Szerk.FinnSzámgép.
kred.órakred.órakred.órakred.órakred.órakred.órakred.órakred.óra
I. félév3026------------
II. félév2620------------
III. félév1816101010101081514
IV. félév17141514131212101110
V. félév14101412121013101210
VI. félév1581110151215121210
összesen 120945046504450401701385044

A pedagógiai-pszichológiai / értelmiségi modul tárgyak az 5. és a 6. félévben ajánlottak 5–5 kredit értékben!

 

 

I. A magyar alapképzési szak szakmai alapozó és törzsanyaga (170 kredit)

 

A képzés rendje féléves lebontásban – áttekintő táblázat

 

Nyelvészeti tárgyak, BA szintű képzés (a vastagon szedett kurzusokból vizsgázni kell)

törzsképzés tárgyaispecializációkminor
kötelezőválasztható (beépítve köt.)Nyelvészeti special.Irodalom special. (ny. r.)Szerk. asszisztens (ny. r.)minor
Bev. a nyelvtudományba (2)
Bev. a kommunikációelméletbe (3)
Filológia (2)
Komm. készségfejlesztés (2)
Leíró nyelvészet alapjai (3)
Történeti nyelvészet alapjai (3)
Nyelvpolitika (3)
Szociolingvisztikai alapism. (3)
Leíró és történeti hangtan (4)
Magyar helyesírás (2)
Finnugor népek és nyelvek (2)
Hangtani elemzési gyakorlat (2)
Szociolingvisztikai gyakorlat (2)
Alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Magyar szövegemlékek (2)
Fonológia (2)
Beszédtechnika (2)
Szófajtani el. (2)
A magyar helynevek tört. (2)
Magyar szórványemlékek (2)
Szófajtani el. (2)
Beszédtechnika (2)
Szövegalkotás (2)
Leíró nyelvészet alapjai (3)
Tört. nyelvészet alapjai (3)
Filológia (1)
Mondattan 1. (3)
Jelentéstan (3)
Finnugor nyelv (2)
Szóalkotás (2)
Alaktan 2. (3)
Alaktani elemzés (2)
Magyar szórványemlékek (2)
A nyelvészeti kut. alapjai (2)
Szlengkutatás (2)
Alaktan 2. (3)
Kódexek (2)
Alaktan 2. (3)
Alaktani elemzés (2)
Szlengkutatás (2) spec.
Leíró és tört. hangtan (4)
Szociolingv. alapism. (3)
Stilisztika (3)
[Záródolgozat 1. (2)]
Stilisztikai el. (2)Mondattan 2. (3)
Retorika (3)
Mondattani el. (2)
Szókincstörténet (2)
A magyar személynevek (2)
Mondattan 2. (3)
Mondattani el. (2)
Mondattan 2. (3)
Retorika (3)
Mondattani el. (2)
Retorikai gyak. (2)
Stílusművelés (2)
Alaktan 1. (3)
A magyar nyelv eredete (3)
Korai kis szövegemlékek (2)
Szövegtan (3)
[Záródolgozat 2. (2)]
[Szakdolgozat elkészítése (4)]
Pszicholingvisztika (3)
Szövegtani el. (2)
Rétegnyelvek (2)
Szövegtani el. (2)Pszicholingvisztika (3)
Szövegtani el. (2)
Rétegny.: a sajtó nyelve (2)
Mondattan 1. (3)
+2 kr választható
összesen: 9 + 44 [+8]Ny. 4 (+2) + I. 4 (+2) = 10361424 (+6) = min. 24 (30)25

 

Irodalomtudományi tárgyak, BA szintű képzés (a vastagon szedett kurzusokból vizsgázni kell)

törzsképzés tárgyaiSpecializációkminor
Kötelező SpeciálkollégiumVálasztható (beépítve)Irodalomtud. special.Nyelvtud. special. (i. r.)Szerk. asszisztensminor

I. félév
Bevez. az irodalomtudományba (2)
Irodalomtudományi proszeminárium (2)
Régi magyar. művelődéstörténet (2)
Világirodalom 1. (2)
II. félév
Régi magyarországi irodalom 1. (2)
Régi magyarországi irodalom 4. (2)

Világirodalom 2. (2)

Irodalomelmélet 1. (Epika) (2)
Speckoll. 1. (3)Műveltségi és poétikai mod. 1. (2)
III. félév
Klasszikus magyar irodalom 1. (2)
Klasszikus magyar irodalom 5. (2)
Világirodalom 3. (2)
Irodalomelmélet 2. (Verstan) (2)
Speckoll 2. (3)Műveltségi és poétikai mod. 2. (2)Régi m. irodalom 2. (2)
Klasszikus m. irod. 3. (2)
Speckoll 7. (3)
[Klasszikus m. irod. 5. (2)]
[Világirodalom 3. (2)]
Régi m. irodalom 2. (2)
Klasszikus m. irod. 3. (2)
Jog és etika a sajtótörténetben ea.(3)
Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története 1. (3)
Irodalmi- sajtóműfajok szem. (3)
Bevez. az irodalomtudományba (2)
Irodalomtudományi proszeminárium (2)
Régi magyar. művelődéstörténet (2)
Világirodalom 1. (2)
IV. félév
Klasszikus magyar irodalom 2. (2)
[Klasszikus magyar irodalom 6. (2)]
[Világirodalom 4. (2)]
Irodalomelmélet 3. (Színház) (2)
Speckoll 3. (3) Régi m. irodalom 3. (2)
Klasszikus m. irod. 4. (2)
Klasszikus m. irod. 6. (2)
Világirodalom 4. (2)
Irodalomelmélet 4. (2)
Régi m. irodalom 3. (2)
Klasszikus m. irod. 4. (2)
Irodalomelmélet 4. (2)
Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története 2. (3)
Kreatív írásgyakorlat szem. (3)
Sajtódiskurzus-elemzés szem. (3)
Régi magyarországi irodalom 1. (2)
Világirodalom 2. (2)
Irodalomelmélet 1. (Epika) (2)
V. félév
Modern magyar irodalom 1. (2)
Modern magyar irodalom 5.
[Világirodalom 5. (2)]
Záródolgozati szeminárium 1. (2)
Speckoll 4. (3)
Speckoll 5. (3)
Műveltségi és poétikai mod. 3. (2) Modern m. irodalom 3. (2)
Speckoll 8. (3)
[Modern m. irodalom 5.]
Világirodalom 5. (2)
Irodalomelmélet 5. (2.)
Modern m. irodalom 3. (2) A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció (3)
Munka a szövegen – szerkesztés, kiadás szem. (3)
Klasszikus magyar irodalom 1. (2)
Modern magyar irodalom 1. (2)
Irodalomelmélet 2. (Verstan) (2)
VI. félév
Modern magyar irodalom 2. (2)
[Modern magyar irodalom 6. (2)]

[Világirodalom 6. (2)]
Záródolgozati szeminárium 2. (2)
Szakdolgozat elkészítése (4)
Speckoll 6. (3)Modern m. irodalom 4. (2)
Speckoll 9. (3)
Modern m. irodalom 6. (2)
Világirodalom 6. (2)
Irodalomelmélet 6. (2.)
Modern m. irodalom 4. (2) A technomédiumok története (3)
A szövegalakítás diszkurzív mintái szem. (3)
Klasszikus magyar irodalom 2. (2)
Modern magyar irodalom 2. (2)
Irodalomelmélet 3. (Színház) (2)
Összesen: 3018
Ismeretkör + speciálkollégium = 30 + 18 =48 Ny. 4 (+2) + I. 4 (+2) = 10 28 + 8 kr. speckoll. = 36 14 24 (+6) = min. 24 (30)26

 

 

A magyar alapképzési szak (BA) kreditlistája

 

Félévek száma: 6. Tanórák (minimálisan szükséges) száma: min. 1500. Kreditek száma: 180.

A 180 kredit megoszlása:

– alapozó ismeretek: 15 kredit

– törzsképzés: 105 kredit

– differenciált ismeretek: 50 kredit

– pedagógiai-pszichológiai vagy értelmiségi modul: 10 kredit

 

A tanári mesterszak előkészítését a) az alapszak 120 kredites alap- és törzsképzése, b) valamint a differenciált ismeretek 50 kreditje mellett c) a pedagógiai és pszichológiai modul 10 kreditje szolgálja.

 

I. 1. A magyar alapképzési szak alapozó és törzsképzése (120 kredit)

 

Alapozó képzés (15 kredit)

Kód Tantárgy Óraszám TeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTAT101BAFilozófiatörténet 2 ea.kollk2-1.
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba ea. 2 ea.kollk2-1.
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium 2 szem. gyjk2-1.
BTAT103BA Bevezetés a nyelvtudományba 2 ea.kollk2-1.
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium 2 gyak. gyjk2-1.
BTNY102BA Bevezetés a kommunikációelméletbe 1. (Jel és kommunikáció) 2 ea.kollk3-1.
BTNY103BA Kommunikációs készségfejlesztő gyak. 2 gyak. gyjk2-1.

 

Törzsképzés (115 kredit)

Általános szakterületi ismeretek: irodalomtudomány (48) + nyelvtudomány (43) kredit = 91 kredit

Szabadon választható szakmai ismeretek irodalomtudományból vagy nyelvészetből: 10 kredit

Záródolgozat: 4 kredit

 

A törzsképzés nyelvtudományi ismeretkörei (43 kredit)

1. Kötelező nyelvészeti ismeretkörök (44 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY201BA A leíró nyelvészet alapjai2eakollk3-1.
BTNY205BA A történeti nyelvészet alapjai2eakollk3-1.
BTNY202BANyelvpolitika2eakollk3-2.
BTNY206BA Szociolingvisztikai alapismeretek2eakollk3-2.
BTNY209BA Leíró és történeti hangtan2eakollk4BTNY205BA2.
BTNY203BA Magyar helyesírás2gygyjk2-2.
BTNY311BA Hangtani elemzési gyakorlat2gygyjk2-2.
BTNY216BA Finnugor népek és nyelvek2gygyjk2-2.
BTNY208BASzociolingvisztikai 2gygyjk2BTNY206BA2.
BTNY210BA Alaktan 1.2ea kollk3 BTNY201BA3.
BTNY207BA A magyar nyelv eredete2ea kollk3 BTNY205BA3.
BTNY432BA Magyar szövegemlékek2gygyjsz2 BTNY215BA3.
BTNY211BA Mondattan 1.2ea kollk3BTNY201BA4.
BTNY212BA Jelentéstan2ea kollk3BTNY201BA4.
BTNY213BAStilisztika2ea kollk3BTNY210BA5.
BTNY214BA Szövegtan2ea kollk3 BTNY211BA6.

 

2. Záródolgozati szemináriumok a nyelvészetből szakdolgozóknak (4 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY307BA Záródolgozati szeminárium 1.2gygyjk2-5.
BTNY308BA Záródolgozati szeminárium 2.2gygyjk2BTNY307BA6.

Záródolgozat elkészítése: 4 kredit

 

3. Nyelvészetből (4 + [2]) és irodalomból (4 + [2]) választandó kreditek = összesen 10 kredit – nyelvészeti része

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY437BA Finnugor nyelv2gygyjsz2BTNY207BA4.
BTNY424BA Szóalkotás2gygyjsz2BTNY210BA4.
BTNY315BA Stilisztikai elemzés2gygyjsz2-5.

 

A törzsképzés irodalomtudományi ismeretkörei (48 kredit)

 

Szerkezete:

Irodalomtudományi ismeretkörök: régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet

Az öt irodalomtudományi ismeretkör kurzusaiból 30 kredit

Az ismeretköri szabadon választható kurzusokból 18 kredit

 

A kötelező (k) és kötelezően választható (kv) kurzusokból 30 kredit szerzendő (ismeretkörönként 6–6 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet2eakollk2-1.
BTMI241BA Világirodalom 1. (Műfaji rendszerek)2szgyjk2-1.
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.2eakollk2BTMI210BA2.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom 4.2sz gyjk2BTMI210BA2.
BTMI242BA Világirodalom 2. (Összehasonlító stílustörténet)2sz gyjk2BTMI241BA2.
BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, epikaolvasás)2sz gyjk2BTAT102BA2.
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1.2eakollk2-3.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom 5.*2sz gyjkv2-3.
BTMI243BA Világirodalom 3. (Mítoszok alakváltozatai)*2sz gyjkv2-3.
BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás)2sz gyjk2 BTAT102BA3.
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2.2eakollk2-4.
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom 6.* 2szgyjkv2-4.
BTMI244BA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)* 2szgyjkv2-4.
BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Színházelmélet, előadáselemzés) 2szgyjk2BTAT102BA4.
BTMI231BA Modern magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-5.
BTMI245BA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai)*2szgyjkv2-5.
BTMI232BA Modern magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-6.
BTMI246BA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek)*2szgyjkv2-6.

*A kötelezően választható kurzust az irodalomtudományi specializációs hallgatóknak fel kell venniük a megjelölt félévben!

 

A törzsképzés szabadon választható tárgyai irodalomtudományból (18 kredit)

A 2. félévben 3 kredit, a 3. félévben 3 kredit, 4. félévben 3 kredit, az 5. félévben 6 kredit, a 6. félévben 3 kredit megszerzése ajánlott!

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI301xBA A regény alakzatai az európai irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI302xBA Dráma és színház a kultúrtörténeti időben2eakollsz3- 2–6.
BTMI303xBA Összehasonlító művészettudomány2eakollsz3- 2–6.
BTMI304xBA A régi magyar irodalom és Európa2eakollsz3- 2–6.
BTMI305xBA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI306xBA Életművek a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI307xBA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI308xBA Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalmában2eakollsz3- 2–6.
BTMI309xBA Nemzetiségi magyar irodalmak2eakollsz3- 2–6.
BTMI310xBA Műfajok, irányzatok a XX. századi magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI311xBA A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei2eakollsz3- 2–6.
BTMI312xBA Irodalomtudomány és irodalomelmélet2eakollsz3- 2–6.

A felvehető kurzusokat félévenként aktualizáljuk, ezt a kódban a szám utáni számjeggyel (x) jelöljük!

 

Nyelvészetből (4 + [2]) és irodalomból (4 + [2]) választandó kreditek = összesen 10 kredit – irodalmi része

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI201BA Műveltségi és poétikai modul 1. 2sz gyjk2-2.
BTMI202BA Műveltségi és poétikai modul 2. 2sz gyjkv2 BTMI201BA3.
BTMI203BA Műveltségi és poétikai modul 3. 2sz gyjkv2 BTMI201BA5.

 

Záródolgozati szemináriumok az irodalomból szakdolgozóknak (4 kredit)

KódTantárgy ÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI401BA Záródolgozati szeminárium 1.konz aláírásk0-5.
BTMI402BA Záródolgozati szeminárium 2.konz aláírásk0 BTMI402BA6.
BTMI400BA Záródolgozat--k4-6.

 

2.1. MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ            (50 kredit)

Közös nyelvtudományi (18) és irodalomtudományi (18) kreditek: 18 + 18 kredit = 36 kredit

 

2.1.1. Kötelező tárgyak:

Irodalom: 18 kredit

Nyelvészet: 18 kredit

KódTantárgyÓraTelj.KreditElőfeltételFélév
BTMI212BARégi magyarországi irodalom 2.2koll2-3.
BTMI223BAKlasszikus magyar irodalom 3.2koll2-3.
BTMI213BARégi magyarországi irodalom 3.2koll2-4.
BTMI224BAKlasszikus magyar irodalom 4.2koll2-4.
BTMI254BAIrodalomelmélet 4. (Médiaesztétika)2koll2-4.
BTMI233BAModern magyar irodalom 3.2koll2-5.
BTMI255BAIrodalomelmélet 5.2gyj2-5.
BTMI234BAModern magyar irodalom 4.2koll2-6.
BTMI256BAIrodalomelmélet 6.2gyj2-6.
BTNY431BAMagyar szórványemlékek2gyj2-3.
BTNY423BASzófajtan2gyj2-3.
BTNY301BALeíró és történeti alaktan 2.2koll3-4.
BTNY312BAAlaktani elemzés
2gyj2-4.
BTNY446BASzlengkutatás2gyj2-4.
BTNY302BAMondattan 2.2koll3-5.
BTNY313BAMondattani elemzés2gyj2-5.
BTNY316BASzövegtani elemzés2gyj2-6.

 

2.1.2. Kötelezően választható specializációs tárgyak irodalomból és/vagy nyelvészetből (14 kredit felvétele kötelező)

Irodalmi kínálat:

– 10 kredit (a félkövérrel jelölt, 6 kredit értékű 3 db irodalmi, „b” jelű kurzust a törzsképzésbe számítjuk bele, nem a specializáció 50 kreditjébe)

– 4 kredit az irodalmi speckollok közül [= 2 kurzus, 6 kredit].

Nyelvészeti kínálat:

– 14 kredit

KódTantárgyÓraTelj.KreditElőfeltételFélév
BTMI225bBAKlasszikus magyar irodalom, 5.2gyj2-3.
BTMI243bBAVilágirodalom 3 (Mítoszok alakváltozatai)2gyj2-3.
BTMI226BAKlasszikus magyar irodalom 62gyj2-4.
BTMI244BAVilágirodalom 4 (Kultúra, nemzet, emlékezet)2gyj2-4.
BTMI235bBAModern magyar irodalom 52gyj2-5.
BTMI245BAVilágirodalom 5 (Az emberkép változásai)2gyj2-5.
BTMI236BAModern magyar irodalom 62gyj2-6.
BTMI246BAVilágirodalom 6 (irodalom és társművészetek) 2gyj2-6.
BTNY316BAPszicholingvisztika2gyj3-6.
BTNY…BAFonológia2gyj2-3.
BTNY…BAA magyar helynevek tört.2gyj2-3.
BTNY433BAMagyar kódexek2gyj2-4.
BTNY…BASzókincstörténet2gyj2-5.
BTNY…BAA magyar személynevek2gyj2-5.
BTNY…BAFinnugor nyelv II.2gyj2-3.

 

 

I. 2. Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

a) Irodalomtudományi specializáció

b) Magyar nyelvtudományi specializáció

c) Szerkesztőségi asszisztens specializáció

d) Finn specializáció

e) Számítógépes nyelvészet specializáció

 

 

Irodalomtudományi specializáció (50 kredit)

 

Kötelező specializációs tárgyak irodalomból (28 kredit)

18 kredit kötelező, 10 kredit a törzsképzésben még el nem végzett klasszikus (2 kredit), modern (2 kredit) és világirodalmi (4 kredit) ismeretköri kurzusokból áll össze.

Kód TantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI212BA Régi magyarországi irodalom 2.2eakollk2-3.
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom 3.2eakollk2-3.
BTMI225BA Klasszikus magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-3.
BTMI243BA Világirodalom 3. (Mítoszok alakváltozatai)*2szgyjkv2-3.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom 3.2eakollk2-4.
BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom 4.2eakollk2-4.
BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-4.
BTMI244BA Világirodalom 4. (Az irodalom intézményrendszerei)*2szgyjkv2-4.
BTMI254BA Irodalomelmélet 4. (Médiaesztétika)2eakollk2-4.
BTMI233BA Modern magyar irodalom 3.2eakollk2-5.
BTMI235BA Modern magyar irodalom 5.*2szgyjkv2-5.
BTMI245BA Világirodalom 5. (Az emberkép változásai)*2szgyjkv2-5.
BTMI255BA Irodalomelmélet 5. (Olvasáselméletek I.)2szgyjk2-5.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.2eakollk2-6.
BTMI236BA Modern magyar irodalom 6.*2szgyjkv2-6.
BTMI246BA Világirodalom 6. (Irodalom és társművészetek)*2szgyjkv2-6.
BTMI256BA Irodalomelmélet 6. (Olvasáselméletek II.)2szgyjk2-6.

*Az irodalomtudományi specializációs hallgatóknak a megjelölt félévben el kell végezniük (vagy a specializációban vagy a törzsképzésben)! Az irodalomtudományi specializációt hallgatóknak összességében el kell végezniük minden törzsképzési és specializációs irodalomtudományi kurzust!

 

Szabadon választható specializációs tárgyak irodalomból (8 kredit)

Ajánlásunk szerint az 5. félévben 6 kreditet érdemes felvenni a törzsképzési szabadon választható irodalomtudományi kurzusokból, a 6. félévben további 3 kreditet.

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI301xBA A regény alakzatai az európai irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI302xBA Dráma és színház a kultúrtörténeti időben2eakollsz3- 2–6.
BTMI303xBA Összehasonlító művészettudomány2eakollsz3- 2–6.
BTMI304xBA A régi magyar irodalom és Európa2eakollsz3- 2–6.
BTMI305xBA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI306xBA Életművek a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI307xBA Műfajok a klasszikus magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI308xBA Eszme- és kritikatörténet a klasszikus magyar irodalmában2eakollsz3- 2–6.
BTMI309xBA Nemzetiségi magyar irodalmak2eakollsz3- 2–6.
BTMI310xBA Műfajok, irányzatok a XX. századi magyar irodalomban2eakollsz3- 2–6.
BTMI311xBA A XX. századi magyar irodalom nagy egyéniségei2eakollsz3-2-6.
BTMI312xBA Irodalomtudomány és irodalomelmélet2eakollsz3- 2–6.

A felvehető kurzusokat félévenként aktualizáljuk, ezt a kódban a szám utáni számjeggyel (x) jelöljük!

 

Specializációs nyelvészeti tárgyak (14 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKredit FeltételFélév
BTNY431BA Magyar szórványemlékek2gygyjsz2BTNY215BA3.
BTNY423BA Szófajtani elemzés2gygyjk2-3.
BTNY301BA Alaktan 2.2eakollk3BTNY210BA4.
BTNY433BA Magyar kódexek2gygyjkv2BTNY215BA4.
BTNY302BA Mondattan 2.2eakollk3BTNY211BA5.
BTNY313BA Mondattani elemzés2gygyjkv2BTNY211BA5.
BTNY316BA Szövegtani elemzés2gygyjkv2-6.

 

Magyar nyelvtudományi specializáció (50 kredit)

 

Specializációs nyelvészeti tárgyak (36 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY421BAFonológia2gygyjsz2BTNY209BA3.
BTNY204BA Beszédtechnikai gyakorlat2gygyjk2-3.
BTNY423BA Szófajtani elemzés2gygyjk2-3.
BTNY440BA A magyar helynevek története2gygyjk2-3.
BTNY301BA Alaktan 2.2eakollk3BTNY210BA4.
BTNY312BA Alaktani elemzés2gygyjk2BTNY210BA4.
BTNY431BA Magyar szórványemlékek2gygyjk2BTNY215BA4.
BTNY432BA Magyar szövegemlékek2gygyjkv2BTNY215BA4.
BTNY303BA A nyelvészeti kutatás alapjai2gygyjkv2BTNY209BA4.
BTNY446BASzlengkutatás2gygyjk2BTNY206BA4.
BTNY302BA Mondattan 2.2eakollk3BTNY211BA5.
BTNY305BARetorika2eakollk3-5.
BTNY313BA Mondattani elemzés2gygyjk2BTNY211BA5.
BTNY438BA Szókincstörténet2gygyjk2-5.
BTNY...BA A magyar személynevek2gygyj2-5.
BTNY306BAPszicholingvisztika 2eakollk3-6.
BTNY316BA Szövegtani elemzés2gygyjk2-6.
BTNY444BARétegnyelvek2gygyjk2BTNY206BA6.

 

Irodalomból kötelező 14 kredit

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI212BA Régi magyarországi irodalom 2.2eakollk2-3.
BTMI223BA Klasszikus magyar irodalom 3.2eakollk2-3.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom 3.2eakollk2-4.
BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom 4.2eakollk2-4.
BTMI256BA Irodalomelmélet 4. (Médiaesztétika)2eakollk2-4.
BTMI233BA Modern magyar irodalom 3.2eakollk2-5.
BTMI234BA Modern magyar irodalom 4.2eakollk2-6.

 

 

Szerkesztőségi asszisztens specializáció (50 kredit)

A 2011/2012-es tanévtől már nem induló specializáció

 

Irodalmárok által hirdetett kurzusokból választható (24 [+6] kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTMI701BA Jog és etika a sajtótörténetben2eakollk3-3.
BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története 1.2eakollk3-3.
BTMI702BA Irodalmi és sajtóműfajok2szgyjk3-3.
BTMI704BA Kultúraközi kommunikáció2eakollk3-4.
BTMI707BA Kreatív írásgyakorlat2szgyjk3-4.
BTMI706BA Sajtódiskurzus-elemzés2szgyjk3-4.
BTMI705BA A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció2eakollsz3-5.
BTMI710BA Munka a szövegen: szerkesztés, kiadás szem.2szgyjk3-5.
BTMI703BA A technomédiumok története2eakollk3-6.
BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái2szgyjsz3-6.

 

Kulturális asszisztens specializáció (50 kredit)

(A Szerkesztőségi asszisztens specializációt 2010 szeptemberétől felváltó 50 kredites képzés)

Irodalmárok által hirdetett kurzusok (24 [+6] kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév 
Nyilvánosság és média
BTMI713BAA nyilvánosság története2ea koll.k3-3.
BTMI703BAA technomédiumok története2ea koll.k3-4.
A kultúra rendszerei
BTMI711BA Kultúraközi kommunikáció2ea koll.k3-3.
BTMI717BA Kultúra, nemzet, emlékezet2ea koll.sz3-6.
BTMI705BAA jelenkori magyar irodalmi kommunikáció2ea koll.k3-5.
BTMI716BAA magyar kultúra intézményei2ea koll.sz3-6.
Sajtó- és könyvkiadás
BTMI714BAA sajtó intézményei és műfajai 2szem gyj.k3-4.
BTMI715BAA könyvkiadás intézményei 2szem gyj.k3-6.
Kompetenciák
BTMI707BAKreatív írásgyakorlat 2szem gyj.k3-5.
BTMI706BA Sajtódiskurzus-elemzés 2szem gyj.k3-4.

 

Nyelvészek által hirdetett kurzusokból választható (24 [+6] kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY204BA Beszédtechnikai gyakorlat2gy gyjsz2-3.
BTNY453BA Szövegalkotás2gy gyjsz2-3.
BTNY301BA Alaktan 2.2eakollsz3BTNY210BA4.
BTNY312BA Alaktani elemzés2gy gyjsz2BTNY210BA4.
BTNY446BASzlengkutatás2gy gyjsz2BTNY206BA4.
BTNY302BA Mondattan 2.2eakollsz3 BTNY211BA5.
BTNY305BARetorika2eakollsz3-5.
BTNY313BA Mondattani elemzés2gy gyjsz2 BTNY211BA5.
BTNY451BA Retorikai gyakorlat2gy gyjsz2-5.
BTNY452BAStílusművelés2gy gyjsz2-5.
BTNY306BAPszicholingvisztika2eakollsz3-6.
BTNY316BA Szövegtani elemzés2gy gyjsz2-6.
BTNY444BA Rétegnyelvek: a sajtó nyelve2gy gyjsz2BTNY206BA6.

 

Finn specializáció
(…)

 

Számítógépes nyelvészet specializáció
(…)

 

A magyar „minor” irodalomtudományi tantárgyai

 

Kötelező tárgyak az alapozó képzésben (5 kredit):

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTAT102BA Bevezetés az irodalomtudományba előadás2eakollk2-3.
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium2szgyjk2-3.
BTNY101BA Nyelvészeti filológiai szeminárium2szgyjk1-3.

 

A törzsképzés irodalomtudományi része (kötelező 22 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKredit FeltételFélév
BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet2eakollk2-3.
BTMI241BA Világirodalom 1. (Műfaji rendszerek)2szgyjk2-3.
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.2eakollk2BTMI210BA4.
BTMI242BA Világirodalom 2. (Az irodalom intézményrendszerei)2szgyjk2BTMI241BA4.
BTMI251BA Irodalomelmélet 1. (Epikaelmélet, prózaolvasás)2szgyjk2BTAT102BA4.
BTMI221BA Klasszikus magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI231BA Modern magyar irodalom 1.2eakollk2-5.
BTMI252BA Irodalomelmélet 2. (Verstan, líraolvasás)2szgyjk2BTAT102BA5.
BTMI222BA Klasszikus magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI232BA Modern magyar irodalom 2.2eakollk2-6.
BTMI253BA Irodalomelmélet 3. (Színházelmélet, előadáselemzés)2szgyjk2BTAT102BA6.

 

A törzsképzés nyelvészeti része (kötelező 23 kredit)

KódTantárgyÓraszámTeljesítésJellegKreditFeltételFélév
BTNY201BA A leíró nyelvészet alapjai2eakollk3-3.
BTNY205BA A történeti nyelvészet alapjai2eakollk3-3.
BTNY209BA Leíró és történeti hangtan2eakollk4-4.
BTNY206BA Szociolingvisztikai alapismeretek2eakollk3-4.
BTNY210BA Alaktan 1.2eakollk3BTNY201BA5.
BTNY207BA A magyar nyelv eredete2eakollk3BTNY205BA5.
BTNY432BA Korai kis szövegemlékek2gygyjsz2BTNY215BA5.
BTNY211BA Mondattan 1.2eakollk3BTNY201BA6.
+2 kredit szabadon választható