Szerkesztés
KódBTMI201MA
TantárgycímIrodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában
KurzuscímIrodalomtudomány a kultúratudományok kontextusában
OktatóRéti Zsófia
Órarendi adatokKedd, 16:00-18:00, 303.
KépzésI. diszciplináris MA törzsképzés
Kreditpont3
KurzustípusKollokvium
Kapcsolódó anyagok(letölthető)

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

Az előadássorozat célja, hogy minél frissebb elméleti kontextusokkal és lehetséges kutatási irányokkal ismertesse meg a hallgatókat a kultúratudomány területéről, ezzel párhuzamosan áttekintést kínál a releváns magyar nyelvű szakirodalomról, és a témákhoz kapcsolódó rövid mintaelemzések segítségével megmutatja az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát is. A szóbeli vizsga követelménye az előadás anyaga mellett a megadott szakirodalmak ismerete is.

 

Tematika:

 

 1. Orientáció (február 13.)

 

 1. A Haug-Graevenitz-vita (február 20.)

Haug, Walter, Irodalomtudomány mint kultúratudomány? = Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás, Bp.,  Ráció Kiadó, 2005, 167-197.

Graevenitz, Gerhart von, Az irodalomtudomány és a kultúratudomány. Válasz. = Intézményesség és kulturális közvetítés, i. m., 198-226.

Haug, Walter, Válasz a válaszra = Intézményesség és kulturális közvetítés, i. m., 227-234.

 

 1. Kulturwissenschaft vs. Cultural studies (február 27.)

During, Simon, A kritikai kultúrakutatás történetéről, Replika 1995/17-18, 157-180.

Ajánlott irodalom:

Sári B. László, A hattyú és a görény, Pozsony, Kalligram, 2006, 13-25.

 

 1. Irodalmi kánon és kultúratudomány (március 6.)

Kulcsár Szabó Ernő, A szövegek ártatlansága – A (nemzeti) kánon és a modernség emlékezete, Alföld 1999/12. 67-81.  http://www.epa.oszk.hu/00000/00002/00045/kulcsarszabo12.html

Assmann, Jan, A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., Atlantisz, 2004, 87-128.

Ajánlott irodalom:

H. Nagy Péter, Kánonok interakciója: konfliktus vagy szimbiózis? = H.N.P., Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei, Bp., Prae.hu, 2016, 78-110.

Wallace, Amy, Who Won Science Fiction’s Hugo Awards And Why It Matters?

https://www.wired.com/2015/08/won-science-fictions-hugo-awards-matters/

 

 1. Technomédiumok (március 13.)

Kulcsár Szabó Ernő, Szellemi stúdium vagy a szövegiség technológiája? (Az irodalomtudmány “helynélkülisége” a modernség záróküszöbén), Alföld, 2003/2, 16-32.

Kittler, Friedrich, Lejegyzőrendszerek 1800/1900. Előszó, Prae, 2014/2, 19-34.

 

 1. Rendszereket megértő rendszerek (március 20.)

Luhmann, Niklas, Rendszereket megértő rendszerek = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus T. – Kelemen P. –. Molnár G. T., Budapest, 2005.

 

 1. Jelenlét- és jelentéskultúrák (március 27.)

Gumbrecht, Hans Ulrich, Túl a jelentésen – Pozíciók és fogalmak mozgásban = H.U.G., A jelenlét előállítása – Amit a jelentés nem közvetít, Bp., Ráció, 2010, 47-76.

 

 1. Tavaszi szünet (április 3.)

 

 1. Az antropológiai fordulat (április 10.)

Hárs Endre, Antropológia és irodalom – mi van a között? = Antropológia és irodalom: Egy új paradigma útkeresése. Szerk. Biczó Gábor, Kiss Noémi. Debrecen, Csokonai, 2003, 11-26. http://epika.web.elte.hu/doktor/hars09.pdf

Geertz, Clifford, Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elemzéséhez = Uő, Az értelmezés hatalma, Bp., Századvég, 1994, 170-199.

 

 1. Gender és irodalomtudomány (április 17.)

Séllei Nóra, A szörny(űség) kibenléte – Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz = S.N. , Lánnyá válik s írni kezd, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002, 65-109.

Hadas Miklós, A libido academico nárcizmusa. Pierre Bourdieu: Férfiuralom, Replika, 2002 június, 174-194 http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/47/Hadas.pdf

 

 1. Posztkolonializmus Magyarországon (április 24.)

Papp Ágnes Klára, A csirkepaprikás-elmélettől a töltöttkáposzta-modellig, A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében, Bárka, 2010/3. http://www.barkaonline.hu/tarca/1538-a-csirkepaprikastol-a-toeltoettkaposztaig

Babkou, Ihar, A modern/posztkoloniális a kelet-európai határvidéken, Szépirodalmi Figyelő, 2012/4, 27-41. http://www.szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2012/12-4-010-kelet-babkou.pdf

Ajánlott irodalom:

Bhabha, Homi K., The postcolonial and the postmodern: The question of agency = H.K.B., The Location of Culture, 171-197. http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bhabha-LocationofCulture-chaps.pdf

Bhabha, Homi K., Of Mimicry and Man: The ambivalence of colonial discourse, October, 1984/1, 125-133.

 

 1. Memory studies Magyarországon (május 1.)

Assmann, Aleida, Az emlékezet átalakító ereje, Studia Litteraria, 2012/1-2, 9-23.

Gyáni Gábor, A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt, Studia Litteraria, 2012/1-2, 41-50.

 

 1. Irodalomtudomány és új média I. – Internet (május 8.)

Kálmán C. György, Összehasonlító irodalomtudomány az internet korában, http://real.mtak.hu/13893/1/AILC-konf-literatura-kalmancgy2.pdf

György Péter, Memex – a könyvbe zárt tudás a 21. században, Bp., Magvető, 2002, 9‑24.

 

 1. Irodalomtudomány és új média II. – Videojátékok (május 15.)

Aarseth, Espen, Műfaji zavar: a narrativizmus és a szimuláció művészete = Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, Szerk. Fenyvesi Kristóf és Kiss Miklós, Bp.: Kijárat, 2008, 159-174.

Frasca, Gonzalo, Szimuláció vs. narratíva. Bevezetés a ludológiába = Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, Szerk. Fenyvesi Kristóf és Kiss Miklós, Bp.: Kijárat, 2008, 125-142.