Szerkesztés
KódBTMI204MA
TantárgycímIrodalomtudomány a humántudományok diskurzusában
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda: 12.00-14.00, 330.
KépzésMA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium, gyakorlati jegy

 

Tematika:

1., A filológia helye az európai tudásformák kontextusában. Vallás, metafizika, tudományos-technikai tudás 

Bevezető előadás.

Ajánlott olvasmány:

Max SCHELER: Versuche zu einer Sociologie des Wissens. München-Leipzig. Duncker-Humblot. 1924.

Max SCHELER: Fenomenológia és ismeretelmélet. In Max SCHELER: Az ember helye a kozmoszban. Osiris-Gond, Bp. 1995. 118–201.

Max WEBER: A tudomány mint hivatás. In: Max WEBER: Tanulmányok, Budapest: Osiris, 1998. 127-155. pp.

Tájékoztató szakirodalom a stúdium megalapozásához: 

A filológia és a szövegkritika története. In. http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/magyar-irodalom/magyar-irodalom-081028-146, BÉDIER, Joseph, La Tradition manuscrite du Lai de l’Ombre: Réflexions sur l’art d’éditer les anciens textes, Romania 54, 1928, 161-196, 321-358. Classical Scholarship, A Biographical Encyclopedia, szerk. BRIGGS, W.W., CALDER, William M. III, 1990. DEMBOWSKI, Peter F., The „French” Tradition of Textual Philology and Its Relevance to the Editing of Medieval Texts, Modern Philology 90, 1993, 513-532. GRAFTON, Anthony, Defenders of the Text: The Traditions of Humanism in an Age of Science, 1450-1800, Cambridge, Mass., 1991. GRAFTON, Anthony, The Footnote: A Curious History, Cambridge, Mass., London, 1997. GRAFTON, Anthony, Bring Out Your Dead: The Past as Revelation, Cambridge, Mass., London, 2001. GROPPE, C., Die Macht der Bildung, Das deutsche Bürgertum und der George-Kreis, 1890-1933, 1997. HAVAS László, A szövegkritika, in Bevezetés az ókortudományba I. , szerk. HAVAS László, Debrecen, 1996, 67-100. Eckhard KESSLER, Petrarcas Philologie, in Petrarca 1304-1374, Beiträge zu Werk und Wirkung, hrsg. Fritz SCHALK, Klostermann, Frankfurt am Main, 1975, 97-112. Philologie címszó a Der Neue Pauly lexikonban Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert, Zur Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaften, szerk. Hellmut FLASHAR, Karlfried GRÜNDER, Axel HORSTMANN, Göttingen, 1979. Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert II, szerk. Mayotte BOLLACK, Heinz WISMANN, Theodor LINDKEN, Göttingen, 1983. RITOÓK Zsigmond, Az ókortudomány fogalmának változása, in Bevezetés az ókortudományba I., szerk. HAVAS László, Debrecen, 1996, 7-35. ROZZI, S. Il lessico filologico degli umanisti, Roma, 1973. REEVE, Michael D., Classical scholarship, in The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, ed. Jill KRAYE, Cambridge, 1996. TIMPANARO, Sebastiano, La genesi del metodo Lachmann, Padova, 1981. (2., bőv. kiad.) WEIGEL, Harald, Nur das du nie gesehen wird ewig dauern, Carl Lachmann und die Entstehung der wissenschaftlichen Edition, Freiburg, 1989. WOLF, Friedrich August, Prolegomena to Homer , ed. A. GRAFTON, G. W. MOST, J. E. G. ZETZEL, Princeton, 1985. WOLF, Friedrich August, tudien, Dokumente, Bibliographie, S szerk. Reinhard MARKNER és Giuseppe VELTRI, Stuttgart, 1999. (Palingenesia 67.) WYSS, Ulrich, Die wilde Philologie. Jakob Grimm und der Historismus, München, 1979. Mi, filológusok. In. http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/filologia/index.html

 

2., A filológia látásmódjai. Távolodás a gondolkodás racionalista hagyományaitól

Kötelező olvasmány:

Friedrich NIETZSCHE: Mi filológusok. In: NIETZSCHE, F.: Ifjúkori görög tárgyú írások, Budapest, Európa, 2000. 

Friedrich NIETZSCHE, F.: Vidám tudomány. Fordította és az utószót írta ROMHÁNYI Török Gábor, Szukits Könyvkiadó, 2003. Az alább megadott számok aforizmaszámok: 11, 12, 25, 102, 108, 110, 111, 112, 113, 123, 151, 297, 300, 307, 333, 335, 355, 358, 373, 374.

Ajánlott olvasmány:

Jonathan CULLER: „Anti-foundational Philology” In Uő: Comparative Literature Studies, vol. 27, no. 1, 1990.

  1. ALTRICHTER: Cogito, ergo sum. In: F. ALTRICHTER: Észérvek az európai filozófiai hagyományban. Atlantisz, Budapest. 1993.

René DESCARTES: Értekezés a módszerről. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2000.  

Immanuel KANT: A tiszta ész kritikája. Ford. Kis János. Atlantisz, Bp., 2004.

 

3., A filológia igazsága. Retorika és megismerés. (NIETZSCHE)

Kötelező olvasmány:

PAUL DE MAN: A trópusok retorikája (Nietzsche). In: Helikon 1994/1–2., – In. DE MAN, PAUL DE MAN: Az olvasás allegóriái. Ictus, JATE, Szeged 1999. 142-163. pp.

Ajánlott olvasmány:

PAUL DE MAN: A meggyőzés retorikája.  In. PAUL DE MAN: Az olvasás allegóriái. Ictus, JATE, Szeged 1999.

Rüdiger SAFRANSKI: Nietzsche. Szellemi életrajz. Györffy Miklós ford. Európa Könyvkiadó, Életek és művek, 2002.

Günter FIGAL: Nem görög ember és nem tragikus isten. Szabó Csaba ford. In: Gond 23-24., 1999.

 

4., A megértés és a gondolkodás mint a lét eseménye. „A tudomány nem gondolkodik.” (HEIDEGGER)

Kötelező olvasmány:

Martin HEIDEGGER: Mit jelent gondolkodni? In: Bacsó, B. (szerk.), Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Budapest, 7-16 old.

Ajánlott olvasmány: 

Wilhelm DILTHEY, A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban, Budapest, 1974, 469–494.

 

5., Az igazságkérdés kiterjesztése a szellemtudományi megértésre. Hermeneutika (GADAMER)

Kötelező olvasmány:

Hans Georg GADAMER: Hermeneutika. In. Bevezetés az irodalomelméletbe. Szöveggyűjtemény. Szerk. DOBOS István, Debrecen, 1999. 221-243. pp.

Ajánlott olvasmány:

Filozófiai hermeneutika, szerk. CSIKÓS Ella, LAKATOS László, Budapest, 1990 (Gadamer, Bultmann és Pannenberg írásai).
Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Budapest, 1984, 21–134, 191– 269.

 

6., Szigorú tudomány. Tapasztalat-logika-nyelv (BÉCSI KÖR, CARNAP)

Kötelező olvasmány:

Rudolf CARNAP: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül

In. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/ktar/forr_ed/forr_ed.htm

Ajánlott olvasmány:

Ludwig WITTGEINSTEIN: Logikai-filozófiai értekezés. Fordította MÁRKUS György, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

 

7., Szigorú tudomány. Falszifikációs elméletek (POPPER, LAKATOS)

Kötelező olvasmány:

LAKATOS Imre: A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája

In. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/ktar/forr_ed/forr_ed.htm

Ajánlott olvasmány:

Karl POPPER: A tudományos kutatás logikája. Európa, 1997.

 

8., Tudományos paradigmák. A tudományos forradalom kísértése (KUHN) 

Kötelező olvasmány:

Thomas KUHN: A forradalmak mint a világszemlélet változásai. In. Thomas KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat Kiadó, Bp., 1984. 

Ajánlott olvasmány:

LAKI János: A tudomány története – a történet tudománya (A tudományos forradalmak igézete) In. http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-tudomany/tudomany-tortenet-laki-080906

 

9., Nyelv és gondolkodás.  A szellemtudományok nyelvi fordulata (WITTGENSTEIN)

Kötelező olvasmány:

Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1992. 1-43.pp.

Ajánlott olvasmány:

NEUMER Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás, Kávé Kiadó, Budapest, 1998.

PLÉH Csaba: Gondolkodás, beszéd, írás. In. http://epa.oszk.hu/00100/00186/00004/pleh.htm

 

10., Episztémék. A társadalomtudományok archeológiája (FOUCAULT)

Kötelező olvasmány:

Michel FOUCAULT: A tudományok archeológiájáról.. In. Michel FOUCAULT: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 1999. 169-201. pp.   

Ajánlott olvasmány:

Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok: A társadalomtudományok archeológiája.  Osiris, Budapest, 2000.

 

11., Az embertudományok diszkurzusai. Dekonstrukció (DERRIDA) 

Kötelező olvasmány:

Jacques DERRIDA: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diskurzuzában. In. Olvasáselméletek. Szerk. DOBOS István. Debrecen, 2001. 347-361. pp.    

Ajánlott olvasmány:

Jacques DERRIDA: A disszemináció. ford. BOROS János, CSORDÁS Gábor, ORBÁN Jolán, Pécs: Jelenkor, 1998.

Jacques DERRIDA: Grammatológia. ford. MOLNÁR Miklós, Budapest–Párizs, Magyar Műhely, 1991.

Jacques DERRIDA: Mémoires Paul de Man számára. ford. SIMON Vanda, Budapest, Jószöveg Kiadó, 1998.

Jonathan CULLER: Dekonstrukció. ford. MÓDOS Magdolna, Budapest, Osiris, 1997.

 

12., A tudás helyzete a modernség utáni korszak(ok)ban. Posztmodern (LYOTARD)

Kötelező olvasmány:

J.-F. LYOTARD: A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Századvég-Gond, Bp., 1993.

Ajánlott olvasmány:

J.-F. LYOTARD: A posztmodern állapot. ford. Bujalos István és Orosz László, Budapest, Századvég, 1993.  

 

 13., “Anything goes”. Tudomány határok nélkül? (FEYERABEND)

Kötelező olvasmány:

Paul FEYERABEND: A módszer ellen. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2002.

Ajánlott irodalom:

For and Against Method: Including Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence with Imre Lakatos. University Of Chicago Press, 1 edition, 2000.