Szerkesztés
KódBTMI251MA
TantárgycímKritikatörténet 2.
Kurzuscím
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda: 10.00-12.00, 330.
KépzésMA
Kreditpont3
Kurzustípusgyakorlati jegy

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

Cél: a korszak kritikai önértelmezéseinek, elméleti reflexióinak, irányzatainak, kiemelkedő egyéniségeinek és műfajainak a tanulmányozása.

Követelmények:

1) Rendszeres jelenlét az órákon

2) Folyamatos készülés az órákra

 

Tematika:

Bevezetés.

A korszak kritikai önértelmezései. Kritikaelméleti reflexiók.

Kritikai irányzatok. Kiemelkedő kritikus egyéniségek. Kritikai műfajok

1., „Impresszionista” kritika a századelőn 

Kötelező olvasmány:

Ignotus néhány (legkevesebb 3) írása. In. Ignotus: Olvasás közben, Budapest: Franklin Társulat. 1906.;

Ignotus válogatott írásai, (szerk.) Komlós Aladár, Budapest: Szépirodalmi.

2., A Nyugat kritikai eszménye és gyakorlata 

Kötelező olvasmány:

Néhány (legkevesebb 3) kritikai esszé a Nyugat köréhez tartozó írók munkásságából

3., Kritika és irodalomtörténet a modernség korában  

Kötelező olvasmány:

Egy-egy fejezet Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, illetve

Babits Mihály: Az európai irodalom története c. művéből

4., A magyar avantgárd irodalom és színház kritikai fogadtatása

Kötelező olvasmány:

Néhány (legkevesebb 3) kritikai esszé Kassák Lajos, Hevesy Iván, Palasovszky Ödön, Mácza János, Moholy- Nagy László, Németh Andor, Újvári Erzsi munkásságából  

5., Kritikai viták a modernség korában 

Kötelező olvasmány:

Kosztolányi Dezső Ady-bírálata. In. Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 373-387.

József Attila Babits- bírálata. In. József Attila: Tanulmányok és cikkek. 1923-1930. Osiris Kiadó, Bp., 1995. 215-237. 

6., Kisebbségi irodalom, nemzetiségi irodalom, transzilvanizmus

Kötelező olvasmány:

Németh László [1935] „Magyarok Romániában”, in Sorskérdések, Magvető–Szépirodalmi, Budapest,1989. 336–408.

Makkai, Sándor (é. n.) „Nem lehet”, In. Cseke Péter–Molnár, Gusztáv (s. a. r.) Nem lehet: A kisebbségi sors vitája, Héttorony, Budapest, 1989.

7., Az Újhold c. folyóirat irodalomszemlélete

Kötelező olvasmány:

Lakatos, István–Lengyel, Balázs–Nemes Nagy, Ágnes: “Előszó”, In. Lengyel, Balázs (szerk.) Újhold-Évkönyv, 1986/1, Magvető, Budapest, 1986. 5–6.

Lengyel Balázs: “A Márciusi Fronttól az Újholdig (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal)”,

In. Lengyel, Balázs (szerk.), Újhold-Évkönyv, 1986/1, Budapest: Magvető, 467–491.

8., Kritikai realizmus-szocialista realizmus

 Kötelező olvasmány:

 Lukács György:   A marxista kritika feladatai. Fórum 1949. 4. sz. 291–313. és L. Gy.: Magyar irodalom –  magyar kultúra. 1970.

9., Irodalom és hatalom

Kötelező olvasmány:

Egy szabadon választott fejezet. In. Standeisky Éva: Gúzsba kötve: A kulturális elit és a hatalom. Budapest: 1956-os Intézet és Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Budapest, 2005.

10., A strukturalizmus-vita

Kötelező olvasmány:

Hankiss, Elemér:  „Bevezetés” In. Strukturalizmus. 1–2. (szerk.) Hankiss, Elemér, Európa, Budapest, (é. n.) [1971],  5–22.

Irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdése. Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása. Társadalmi Szemle 1972: 10. 26–39. Ugyanez: Kritika 1972 évfolyamszám! 19–23.

11., A posztmodern szemléletmód változatai

Kötelező olvasmány:

Egy szabadon választott fejezet. In. Pethő Bertalan szerk. Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek. Bp. 1997.

12., A Web 2.0 és az irodalom(kritika)

Kötelező olvasmány:

Betekintés egy szabadon választott magyar, vagy idegen nyelvű irodalmi blogba. 

(pl. Peter Stothard, a Times Literary Supplement főszerkesztőjének blogja: (www.timescolumns.typepad.com/stothard/) vagy a VQR csoportos szerkesztői blogja (www.vqronline.org/blog/), továbbá a Boston Review, www.bostonreview.net), vagy bármelyik nagy tekintélyű angol, német, francia nyelvű napilap irodalmi blogja. 

 

Kötelező olvasmányok:

Lásd az egyes témaköröknél!

 

Ajánlott olvasmányok:

Lásd az egyes témaköröknél!