Világirodalom 1. Az antikvitás irodalma (Görög irodalom)

Kód

BTMI107OMA

Cím

Világirodalom 1. Az antikvitás irodalma (Görög irodalom)

Oktató

Tóth Judit

Órarendi adatok

Csütörtök, 10-12, XI. terem

Képzés

I. OMA

Kreditpont

2

Kurzustípus

szeminárium

Megjegyzés

Az osztatlan magyartanári képzés tervében szemináriumként meghirdetett Világirodalom 1 tárgy ténylegesen ELŐADÁSKÉNT fog elhangzani, valamennyi I. éves hallgató számára. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról az első alkalommal adok tájékoztatást! Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket nyomtassák ki, és hozzák magukkal az első órára.

 

Az előadás célja, követelményei

A Világirodalom 1 tárgy keretében elhangzó Az antikvitás irodalma című előadás az ókori görög irodalom (költészet) alapkérdéseit és műveit állítja középpontba, kitekintéssel a római irodalomra is. (Ez utóbbi jelentősebb alkotásaival az érdeklődő hallgatók majd a tavaszi félév Világirodalom 2 olvasószemináriumán ismerkedhetnek meg.) Bár jelen előadás nem nélkülözi a kronológiai és irodalomtörténeti szempontokat, mégsem kíván csupán irodalomtörténeti áttekintés lenni, hanem sokkal inkább a görög irodalom nagy (mitológiai) témáit, alapvető műveit kívánja bemutatni, valamint ezeknek a mindenkori költészet funkcióival és (poétikai-retorikai, költészetelméleti) normáival való összefüggéseit, különös tekintettel a fontosabb műfajokra.

Az előadás szóbeli vizsgával zárul, melyen a kötelező szép- és szakirodalmat, valamint az előadáson elhangzottakat kérem számon.

 

 

Tematika

 

 

1.      A költészet sajátosságai és sajátos funkciói a görög irodalomban

2.      Mítosz, költészet és szóbeliség a homéroszi korban

 3.   A hősi eposz mint a múlt emlékezete: Homérosz: Iliász

 4.   Változó világszemlélet az Odüsszeiában

 5.   A mitológiai hagyomány rendszerezése: Hésziodosz

 6.   Változó világszemlélet az archaikus kori görög lírában

 7.   A (drámai) költészet elméleti kérdései (Platón, Arisztotelész: Poétika)

 8.   A mitologikus-mondai hagyomány (át)értelmezése a tragikus triász műveiben.

      Aiszkhülosz

9.   Szophoklész

10. Euripidész

11. Az ókomédia. Arisztophanész

12. Az újkomédia. Menandrosz

13. A hellenisztikus kor költészete

14. A császárkori görög regény

 

 

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok

           

                       

Kötelező olvasmány

I.

Homérosz: Iliász; Odüsszeia

Hésziodosz: Theogonia vagy Munkák és napok

Aiszkhülosz: Oreszteia, Perzsák

Szophoklész: Antigoné vagy Oidipusz király, Philoktétész

Euripidész: Médeia vagy Hippolütosz, Bakkhánsnők

Arisztophanész: Felhők, Madarak

Menandrosz: Ítéletkérők

Longosz: Daphnisz és Khloé

A Görög költők antológiája (Bp., 1982 vagy Bp., 2000) c. kötetből: Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón, Arkhilokhosz, Szapphó, Alkaiosz, Anakreón, Pindarosz, Kallimakhosz, Theokritosz

II.

Platón: Az állam III. és X. könyv, Arisztotelész: Poétika

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcseletbe/arisztotelesz_poetika.pdf

 

Ajánlott olvasmány

Valamennyi, a kötelező listából kimaradt szerző és mű, beleértve a történetírókat is:

Hérodotosz: A görög-perzsa háború, Bp., Osiris Kiadó, 2000.

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború, Bp., Osiris Kiadó, 1999.

Külön is felhívom a figyelmet a görög szerelmi regényekre, melyek közül magyarul először most olvasható: Achilleus Tatios: Leukippé és Kleitophón története

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/achilleus.tatios.pdf

 

 

Jegyzet, tankönyv

Bevezetés az ógörög irodalom történetébe, szerk. Kapitánffy István – Szepessy Tibor, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia II.). Web: http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet, Bp., 2006. (Vonatkozó fejezetek.)

Világirodalom, szerk. Pál József, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008. (Vonatkozó fejezetek.)

 

 

Ajánlott szakirodalom

Adamik Tamás: Az ókori retorika, In Adamik Tamás - A. Jászó Anna - Aczél Petra: Retorika, Bp., 2004, 17-131. (Osiris Tankönyvek)

Bevezetés az ókortudományba, I-V, Debrecen, 1998-2006. (Agatha)

Geneseia. Tanulmányok Bollók János emlékére, Szerk. Horváth László et al., Bp., 2004.

Borzsák István: Dragma. I-VI, Bp., 1994-2003.

Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, szerk. Déri Balázs, Bp., 2008.

Philologia Nostra. Bollók János összegyűjtött tanulmányai, szerk. Mészáros Tamás, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia IV.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Philologia_Nostra_beliv.pdf

Retorikai lexikon, szerk. A. Jászó Anna, Kalligram Könyvkiadó, 2010.

Ritoók Zsigmond: Vágy és költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok, Bp., 2009.

Simon Attila: Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége, Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/10/2013_2_vita.pdf

Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, szerk. Takács Levente, Debrecen, 2009.

Szepessy Tibor: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szilágyi János György: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Bp., 1982.

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok, Bp., 2005.

Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010.

 

 

 

Antik Tanulmányok írásai

Aranykor – Árkádia, szerk. Kroó Katalin – Ferenczi Attila, Bp., 2007.

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., 1999.

Auerbach, E.: Mimézis: A valóság ábrázolása az európai irodalomban, Bp., 1985.

Bahtyin, M.: Az eposz és a regény, Literatura, 1995. 4.

Bahtyin, M.: A szó esztétikája (Válogatott tanulmányok). Bp., 1976, 217-256., 257-302.  (A regénynyelv előtörténetéhez és A tér és idő a regényben c. fejezetek).

Web: http://irodalomelmelet.atw.hu/bahtyin6.pdf

Bolonyai Gábor: Utószó, In Szophoklész drámái, Osiris, Bp., 2004, 443-453.

Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés, Veszprém, 1991.

Devecseri Gábor: Líra az eposzról, In Uő: Antik tanulmányok I, Bp., 1980, 251-272.

Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalizmus, Bp., 2002.

Cavallo, G. - Chartier, R. (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Bp., 2000. 13-23. és 44-97.

Grassi, E.: A szépség ókori elmélete, Pécs, 1997.

Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből, szerk. Krähling Edit, Bp., 2005.

Kárpáti András: A görög régizene. Az archaikus görög líra zenei újításainak antik recepciója, Ókor, 2007. 1-2. 12-23.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/03/2007_1_2_karpati.pdf

Karsai György: Homérosz: Iliász, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: Homérosz: Odüsszeia, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák értelmezései, Bp., 1999.

Kerényi Károly: Görög mitológia, Gondolat, Bp., 1977.

Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok 1918-1943, Bp., 1984.

Kott, J.: Istenevők. Vázlatok a görög tragédiáról, Bp., 1998.

Kövendi Dénes: Utószó, In Arisztophanész vígjátékai, Osiris, Bp., 2002, 815-850.

Marót Károly: Az epopeia helye a hősi epikában, Bp., 1964.

Marót Károly: A görög irodalom kezdetei, Bp., 1956.

Marót Károly: Homeros a legrégibb és a legjobb, Bp., 1948.

Mayer Péter: A líra születése. A korai görög iamboszköltészet, Bp., 2009. (Apolló könyvtár 29)

Ókor írásai: http://okorportal.hu/folyoirat/archivum

Ong, W.J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása, Bp., AKTI-Gondolat, 2010.

Pataky Elvira: Újabb utak a hellenisztikus költészet kutatásában, Antik tanulmányok, 2006. 2. 339-353.

A Poétika újraolvasása, Helikon, 2002. 1-2. (tematikus szám)

Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók, Bp., 1973.

Simon Attila: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Bp., 2009. (Classica & Theoria 1)

Simon Attila: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében, In A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, Szerk. Bónus Tibor et al., Ráció Kiadó, Bp., 2010, 19-37.

Simon Attila: Az örök feladat. Antik tanulmányok, Debrecen, 2002, 106-134., 135-158 (Alföld könyvek 11).

Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái, Bp., 1985.

Szepessy Tibor: Anakreón és a lírai hagyomány, In Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010, 193-202.

Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia I.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_verstanba_beliv.pdf

Szepessy Tibor: Az apokrif apostolakták és az antik regény, Antik tanulmányok, 38 (1994) 116–139. = Uő: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szepessy Tibor: Héliodoros és a görög szerelmi regény, Bp., 1987.

Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.) Bp., 1998. 7-128. és 225-229.

Tegyey Imre: Utószó, In A lenyírt hajú lány, Európa Kiadó, Bp., 1986.