KódBTMI260MA
Tantárgycím
KurzuscímA bibliai hermeneutika története
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokSzerda, 12:00-14:00, Fszt. 58.
KépzésDiszciplináris MA, Irodalomtudomány szakirány, szabadon választható előadás és konzultáció
Kreditpont5
KurzustípusElőadás + konzultáció
KövetelményKollokvium
Az előadás szóbeli vizsgával zárul, amely két részből áll: a vizsgán húzott „A” tétellel a tárgyalt témákról kell számot adni az előadáson elhangzottak és a kötelező szakirodalom alapján, a „B” tétel pedig a tanultak alkalmazása egy, a hallgató által szabadon választott bibliai szöveghelyre.

Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésBár az előadás a képzési rendben szabadon választhatóként szerepel, a szakirány valamennyi hallgatójának fel kell vennie.
Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és irodalomjegyzéket nyomtassák ki a honlapról, és hozzák magukkal az első órára.

Tematika

 

 1. Írás és írásértelmezés. Hermeneutika és exegézis
 2. Régi és új hermeneutika. A hüponoia: a mítosz allegorikus értelmezése a görögöknél

 [+ A szavak és a dolgok a görög filozófiában (szofisták, Platón, Arisztotelész) – önálló feldolgozás]

 1. Tipológiai exegézis az őskeresztény korban (páli levelek, Máté evangéliuma, Barnabás levele)
 2. Az alexandriai iskola. A keresztény allegorézis megteremtése: Órigenész: A princípiumokról IV. 1-3
 3. Az első latin nyelvű keresztény hermeneutika kritikája és az allegorikus írásmagyarázat tudományos megalapozása: Szent Ágoston: A keresztény tanításról (I-III. könyv) [Tyconius: Szabályok könyve – önálló feldolgozás]
 4. Névhasználat és értelmezés: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita: Az isteni nevekről IV. könyv
 5. Reformáció és írásértelmezés
 6. A történetkritikai módszerek és bírálatuk
 7. A történetkritika utáni irányok és módszerek
 8. Retorikakritika
 9. Irodalomkritikai megközelítések I. Narratív kritika
 10. Irodalomkritikai megközelítések II. Feminista kritika
[A 10-12. téma a B tételhez ajánlott, önálló feldolgozásra]

 

Tematika és irodalomjegyzék

 

 1. Írás és írásértelmezés. Hermeneutika és exegézis

Bauckham, R.: Hogyan olvassuk a Szentírást koherens történetként? In Horváth I. – 

Thomka B. (vál. és szerk.), Narratív teológia, Budapest: Kijárat Kiadó, 2010. (Narratívák 9.),104-122.

Ebeling, G.: Isten és szó, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995. (Hermeneutikai füzetek 7.)

Palmer, R. E.: A hermeneutika hat modern meghatározása. Bibliai egzegézis, filológia,

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, In A hermeneutika elmélete, Szeged: JATEPress, 1998. (Ikonológia és műértelmezés 3), 77-87.

 

 1. Régi és új hermeneutika. A hüponoia: a mítosz allegorikus értelmezése a görögnél

– Régi és új hermeneutika:

Palmer, R. E.: „»Hermeneuein-hermeneia« – ókori szavak használatának mai jelentősége.” In A hermeneutika elmélete Szeged: JATEPress, 1998. (Ikonológia és műértelmezés 3). 59-75.

Régi és új hermeneutika, Helikon, 1981. 2-3.

– A hüponoia: a mítosz allegorikus értelmezése

Grondin, J.: A mítosz allegorikus értelmezésének indítékai. In Uő: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, Budapest: Osiris, 2002. (Osiris Tankönyvek), 46-50.

Mogyoródi Emese: Mitikus világlátás és filozófiai spekuláció viszonya a korai görög filozófiában, Magyar Filozófiai Szemle, 1997. 1-2. 383-412.

 

[+ A szavak és a dolgok a görög filozófiában (szofisták, Platón, Arisztotelész) – önálló feldolgozás:

Platón: Kratülosz

Taylor, A. E.: Platón, Budapest: Osiris Kiadó, 1999. (Osiris könyvtár), 112-149.

Gadamer, H.-G.: A nyelv fogalmának kialakulása az európai gondolkodás történetében, In Uő: Igazság és módszer. Budapest: Gondolat, 1984, 284-292.

Arisztotelész: Herméneutika, Kategóriák

Cziszter Kálmán: Vesztésre áll-e a tengeri csata? (Aristotelés: Hermeneutika, 9. fejezet – rekonstrukció), Magyar Filozófiai Szemle 1997. 1-2. 25-44.

Ross, D.: Arisztotelész, Budapest: Osiris Kiadó, 2001. (Historia philosophiae), 33-89.]

 

 1. Tipológiai exegézis az őskeresztény korban (páli levelek, Máté evangéliuma, Barnabás levele)

Újszövetségi Szentírás; Apostoli atyák, Budapest: SzIT, 1980.  (Ókeresztény írók 3.)

Auerbach, E.: Figura, In A hermeneutika elmélete, Szeged: JATEPress, 1998. (Ikonológia és műértelmezés 3.), 17-58.

Hanula Gergely: Chrysostomos Szentírás-magyarázata. A Szentírás értelmezése a János evangéliumáról elmondott homíliákban, Kálvin Kiadó, Budapest: Kálvin Kiadó, 2018, 29-85. (Az exegetikai módszerek alakulása az Ószövetségtől Chrysostomos koráig)

Ricoeur, P.: Bibliai hermeneutika, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995. (Hermeneutikai füzetek 6.)

Paradigmaváltások a Biblia értelmezésében, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994. (Hermeneutikai füzetek 1.)

Tipológia és apokaliptika, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. (Hermeneutikai füzetek 11.)

 

 1. Az alexandriai iskola. A keresztény allegorézis megteremtése: Órigenész: A princípiumokról IV. 1-3

Órigenész: A princípiumokról IV. 1-3, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998. (Hermeneutikai füzetek 16.). [= Órigenész: A princípiumokról, Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2003. (Catena. Fordítások 5.)]

Somos Róbert: Az alexandriai teológia (Catena. Monográfiák 1.). Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz, 2001.

Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia. Pécs: JPTE, 1995.

Pesthy Monika bevezetése. In Órigenész: Kommentár az Énekek énekéhez, Budapest: Atlantisz, 1993. (A kútnál)

 

 1. Az első latin nyelvű keresztény hermeneutika kritikája és az allegorikus írásmagyarázat tudományos megalapozása: Szent Ágoston: A keresztény tanításról (I-III. könyv)

[Az első latin nyelvű keresztény hermeneutika és kritikája: Tyconius: Szabályok könyve és Szent Ágoston: A keresztény tanításról III 30-37

Tyconius: Szabályok könyve Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997. (Hermeneutikai füzetek 12.)

Tyconius-tanulmányok, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001. (Hermeneutikai füzetek 26.), 2-25, 100-116, 117-139.]

Az allegorikus írásmagyarázat tudományos megalapozása: Szent Ágoston: A keresztény tanításról (I-III. könyv)

Szent Ágoston: A keresztény tanításról, Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2003. (Catena. Fordítások 1.).

Adamik Tamás: Augustinus jelelméletének terminológiája és funkciója, Antik Tanulmányok, 26. 1979. 78-80.

Adamik Tamás: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig, Budapest: Seneca Kiadó, 1998, 255-278.

D. Tóth Judit: A keresztény rétorika szükségességéről (Szent Ágoston: De Doctrina Christiana, IV. könyv), In Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére I., szerk. Imre Mihály et al., Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 11-17.

 

 1. Névhasználat és értelmezés: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita: Az isteni nevekről

Dionüsziosz Areopagitész: Az isteni nevekről IV. In Redl Károly (vál., szerk.): Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez, Budapest: Gondolat, 1988, 184-189.

Derrida, J.: Kivéve a név, In Uő.: Esszé a névről, Pécs: Jelenkor Kiadó, 1995, 53-105.     

Czigány Ákos: Mars Dombjának Hamis Dénese. Megjegyzések a név kérdése körül

 Pseudo-Dionysios Areopagita Isteni nevekről című művének olvasásához, Pannonhalmi Szemle, V/2. (1997): 87-111.

 Fogarasi György – Odorics Ferenc (szerk.): A szerző neve, Szeged: JATE Irodalomelmélet Csoport, 1998. (deKOn-KÖNYVek 11).

Helikon, 1992. 3-4. (A Név hatalma c. tematikus szám)

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II, bev., ford., jegyz. Vassányi Miklós, Magyar   Filozófiai Szemle,  57 (2013), 2. 147-186.

http://real.mtak.hu/34289/1/Vassanyi_Miklos_forditasa_Pszeudo_Dionusziosz_Areopagitesz_Isten_nevei_III1_u.pdf

Vassányi Miklós: Az isteni jóság értelmezése Ál-Areopagita Szent Dénes Isten nevei c. művének 4. részében, Vallástudományi Szemle, 2016. 3. 16-21.

 

 1. Reformáció és írásértelmezés

Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez

Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1995. (Magyar Luther Könyvek 2.)

Fabiny Tibor: Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése, in Uő, Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, Budapest: Luther Kiadó, 2009, 124-137.

Mostert, Walter: Az „önmagát értelmező Szentírás”. Luther hermeneutikájáról, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. (Hermeneutikai füzetek 9.)

Oláh Szabolcs: Az Írás tartalmi egysége, Debreceni Disputa, 2008. 11-12. 12-17.

http://www.deol.hu/disputa/2008/Disputa_08-11.pdf

 

 1. A történetkritikai módszerek és bírálatuk

Mayer, G.: A történetkritikai módszer vége, Budapest: Harmat, 1997.

+ a 9. témánál megadott irodalom első fejezetei

 

 1. A történetkritika utáni irányok és módszerek

Collins, J. J.: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban, Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008. (Napjaink Teológiája), 9-57.

Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994. (Hermeneutikai füzetek 3.), 3-62.; Második, bővített kiadása: Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást – újra. Irodalomkritikai és teológiai irányok a Biblia értelmezésében, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 2010. (Hermeneutikai füzetek 33.), 10-113.

Paradigmaváltások a Biblia értelmezésében, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994. (Hermeneutikai füzetek 1.)

A viszály könyve? Egy Biblia – sokféle értelmezés, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. (Hermeneutikai füzetek 10.)

 

 1. Retorikakritika

ApCsel 17,16-34

Fabiny Tibor: Mi a retorika-kritika? In Uő.: Szóra bírni az Írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994. (Hermeneutikai füzetek 3.), 23-31. vagy 2010-ea kiadás: 29-38.

Szabó Ferenc: Szent Pál Athénben. Az areopaguszi beszéd, In Az apostolok cselekedetei. Biblikus konferencia, Szeged, 1993. augusztus 30 – szeptember 2. Szerk. Benyik György, Szeged, 1995, 37-44.

Kennedy, G. A.: New Testament Interpretation throught Rhetorical  Criticism, London, 1984, 114-140, főleg 129-132.

Stamps, D. L.: A retorikai megközelítés az Újszövetség értelmezésében. Értékelés és javaslat. In Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika. Szerk. Fabiny Tibor – Lukács Tamás, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998, 67-77.

 

 1. Irodalomkritikai megközelítések I. Narratív kritika

Márk evangéliuma

Fabiny Tibor: A Magnificat narratív kritikai megközelítése, in Uő, Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, Luther Kiadó, Budapest, 2009, 65-77.

Powell, M. A.: What is Narrative Criticism? A New Approach to the Bible, London: SPCK, 1993.  

Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, Szerk. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor, Budapest: Áron Kiadó, 1998, 143-165. 

Thomka B.: Elbeszélő hitvallás, bibliaértelmező narratológia, In Uő. (vál. és szerk.), Narratív teológia, Budapest: Kijárat Kiadó, 2010. (Narratívák 9.), 15-28.

 

 1. Irodalomkritikai megközelítések II. Feminista kritika

Jelenések könyve

Collins, J. J.: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban, Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008. (Napjaink Teológiája), 147-193.

Helikon 1994. 4. (Feminista nézőpont az irodalomtudományban c. tematikus szám)

D. Tóth Judit: Apokaliptikus testek és terek feminista módra. Tina Pippin könyvét olvasva. In Studia Litteraria, Debrecen, 2001, 22-36.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/99518/studia039.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

[10-12. téma – önálló feldolgozás a választott B tételhez]

 

További ajánlott irodalom

 

Adamik Tamás: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig, Budapest: Seneca Kiadó, 1998.

Bacsó Béla (vál.): Filozófiai hermeneutika, Budapest: Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja, 1990.

Bacsó Béla (szerk. és utószó): Szöveg és interpretáció, Budapest: Cserépfalvi,

Baker, D. L.: Két szövetség, egy Biblia, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998. (Hermeneutikai füzetek 15.)

Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Budapest, 1998.

Collins, John J.: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban, Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008. (Napjaink Teológiája)

Fabiny Tibor: A keresztény hermeneutika kérdései és története I., Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1988. (Az egyes fejezetek elején bibliográfiával)

Gánóczy Sándor – Scheld, S.: Kálvin hermeneutikája. Szellemtörténeti feltételek és alapvonalak, Budapest: Kálvin János Kiadó, 1997.

Gánóczy Sándor: Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999. (Hermeneutikai füzetek 20.)

Gadamer, H.-G., Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, Budapest: Gondolat, 1984.

Gritsch, Eric W., Isten udvari bolondja. Luher Márton korunk perspektívájából, Budapest: Luther Kiadó, 2006.

Grondin, J.: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, Budapest: Osiris, 2002. (Osiris Tankönyvek) (Válogatott magyar nyelvű bibliográfiával)

A hermeneutika elmélete I-II, Szeged: JATEPress, 1987 (1998). (Ikonológia és műértelmezés 3.)

Horváth I. – Thomka B. (vál. és szerk.), Narratív teológia, Budapest: Kijárat Kiadó, 2010. (Narratívák 9.)

Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika, Szerk. Fabiny Tibor – Lukács Tamás, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998.

Jauss, H. R.: „Jónás könyve – Az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája.” In Uő.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1997, 373-395.

Kinyilatkoztatás: két megközelítés, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997. (Hermeneutikai füzetek 13.)

Körtner, U.: Az ihletett olvasó. A bibliai hermeneutika fő aspektusai, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999. (Hermeneutikai füzetek 19.)

Kránitz Mihály: Órigenész élete és az Órigenész-kutatás, Budapest: Márton Áron Kiadó, 1995. (Studia Theologica Budapestinensia)

Loewenich, W. von: Theologia crucis. A kereszt teológiája Luthernél, Budapest: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya – Magyarországi Luther Szövetség, 2000. (Magyar Luther Könyvek 8.)

Luz, U.: Evangélium és hatástörténet, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. (Hermeneutikai füzetek 8.)

Mártonffy Marcell: „Megértésküszöb. A párbeszéd aszimetriája: Lk 15,21-22.” In Az irodalmi szöveg antropológiai horizontja Budapest: Osiris Kiadó, 2000. (Osiris tankönyvek), 511-529., 530-550.

Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az egyházban, Budapest: Szent Jeromos Bibliatársulat, 1998.

Rugási Gyula (szerk.) Elváló utak. Rabbinikus és ókeresztény exegézis, Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2008.

Ricoeur, P. – Lacocque, A., A bibliai gondolkodás, Budapest: Európa, 2003.

A sensus literalis hermeneutikai kérdései, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001. (Hermeneutikai füzetek 25.).

Somos Róbert: Az alexandriai teológia, Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz, 2001. (Catena. Monográfiák 1.)

Somos Róbert: Logika és érvelés Órigenész műveiben, Budapest: Kairosz Kiadó, 2011. (Catena. Monográfiák 12.)

Tipológia és apokaliptika, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. (Hermeneutikai füzetek 11.)

A tipológiai szimbolizmus, Szeged: JATEPress, 1998. (Ikonológia és műértelmezés 4)

D. Tóth Judit: A Szentírás-értelmezés paradigmái egykor és ma, Debreceni Disputa, 2008. 11-12. 4-11.

http://www.deol.hu/disputa/2008/Disputa_08-11.pdf

Tőkés István: A bibliai hermeneutika története. Kolozsvár, 1985.

Tőkés István: Új hermeneutika. Az 1950 utáni hermeneutikai irodalom áttekintése, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999. (Hermeneutikai füzetek 18.)

Vajda Károly: A bibliai és a rabbinikus hermeneutikai hagyomány metszéspontjában. A jánosi vándorperikópa (Jn 8,1-12) egy lehetséges rabbinikus értelmezéséről, In Az irodalmi szöveg antropológiai horizontja Budapest: Osiris Kiadó, 2000. (Osiris tankönyvek), 438-473., 474-485.

Vanyó László: Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története, Budapest: Jel Kiadó, 1997.

Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma, Budapest: SzIT, 1980. (Ókeresztény írók 1.)

 

Debrecen, 2019. szeptember 3.