KódBTMI203BA
TantárgycímMűveltségi és poétikai modul 3.
KurzuscímEmlékezethelyek
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokKedd, 16:00-18:00, 303.
Képzéstörzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

Követelmény

A kötelezendően látogatandó órák előadás jelleggel futnak, a félév vizsga jellegű zárthelyi dolgozattal zárul, melyen az egyes témák anyaga, valamint a kötelező szakirodalom ismeretében kell számot adni a megszerzett tudásról.

 

A kurzus leírása

A kurzus a kulturális emlékezet halbwachsi–assmanni teóriájának keretein belül az emlékezet helyei (lieux de mémoire) Pierre Nora munkássága nyomán széles körben elterjedt fogalmát veszi alapul; ennek elmélete a „forró” társadalmak történelmi emlékezetének zálogát az emlékezés támaszául szolgáló „helyek”-ben jelöli meg. A kurzus annak elsajátítását tűzi ki célul, hogyan kell a szorosabb érelemben vett tárgyi jelölőkön túl egyéb emlékhordozókat – intézményeket, társadalmi szokásokat s mindenekelőtt kulturális alkotásokat – az emlékezet helyeiként elemezni.

A kurzus reprezentatív jelleggel veszi számba a magyarországi emlékezethelyeket, az egyes előadásokat az intézet adott témájával foglalkozó oktatói tartják.

 

Félévi menetrend és a zárthelyi dolgozathoz kötelező olvasmányok az egyes témakörökhöz

 

 

Minden témához használandó szakirodalom:

 

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, ford. K. Horváth Zsolt, Aetas 1999/3., 142–157.

 

Hofer Tamás: Kiállíthatók-e a „magyar emlékezet helyei”? = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk. Takáts József, Bp., Kijárat Kiadó, 2003, 67–74.

 

1. Szeptember 11.

S. Varga Pál: Emlékezés és emlékezethelyek(elméleti bevezető)

Előadásanyag

Aleida Assmann: Az emlékezet átalakító ereje, Studia Litteraria, 2012/1–2., 9–23.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/227/szerkeszto/szerkeszto_16_11_02_Aleida_Assmann.pdf

Ajánlott olvasmányok:

2016/2., 3–26.

Kovács Szilvia: Az emlékezet helyei a kultúratudományok térbeli fordulatának aspektusából, Studia Litteraria, 2012/1–2., 168–174.

Pabis Eszter: Rütli, röszli, banktitok: emlékezethely-kutatás Svájcban, Studia Litteraria, 2012/1–2., 175–180.

Pusztai Gábor: Németalföld emlékezete: holland és flamand nemzeti emlékezethelyek, Studia Litteraria, 2012/1–2., 181–184.

S. Varga Pál: Vallási emlékezethelyek Kelet-Közép-Európában, Klió,

Száraz Orsolya: Olasz emlékezethelyek – három kötetben, Studia Litteraria, 2012/1–2., 185–192.

valamennyi elérhető:

http://studia.lib.unideb.hu/megjelent/index/39

 

3. Szeptember 18.

Száraz Orsolya: Magyarország a kereszténység védőbástyája

Előadásanyag

Száraz Orsolya: A kereszténység védőbástyája, Studia Litteraria, 2012/1–2., 51–67.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/231/szerkeszto/szerkeszto_16_11_06_Szaraz_Orsolya.pdf

 

4. Szeptember 25.

Debreczeni Attila: Mohács mint emlékezethely

Előadásanyag

Debreczeni Attila: Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), Studia Litteraria, 2012/1–2, 68–88.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/232/szerkeszto/szerkeszto_16_11_07_Debreczeni_Attila.pdf

 

5. Október 2.

Fazakas Gergely Tamás: A magyar protestáns gályarabok emlékezete

Előadásanyag

S. Szabó József: Özv. Hegyi Mihályné és a gályarabok emlékoszlopa– a Debreceni Képes Kalendárium 1902. évfolyamából, 29–34. Interneten: http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dkk&ev=1902&sz=01)

(Ajánlott olvasmány: Bitskey István: De Ruyter admirális és a magyar irodalom = Michiel De Ruyter és Magyarország, szerk. B. I. és Pusztai Gábor, Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 2008, 207–220.)

 

6. Október 9.

S. Varga Pál: Himnusz mint emlékezethely

Sinka Judit: Hymnustól a Himnuszig, Studia Litteraria, 2012/1–2., 103–120.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/234/szerkeszto/szerkeszto_16_11_09_Sinka_Judit.pdf

Ajánlott olvasmány

Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Nap Kiadó, Bp., 2011.

 

7. Október 16.

Bényei Péter: Az 1848–49-es szabadságharc emlékezete

Előadásanyag

 

8. Nemzeti ünnep

 

9. Őszi szünet

 

10. November 6.

S. Varga Pál: Tiszaeszlár emlékezete

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban, Tiszaeszlár-konferencia, 2003, http://www.ekmizbak.hu/magyar/konf2003-1.htm

Ajánlott olvasmány

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége. Bp., L’Harmattan, 2010 [1905]

Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter, Bp., Magvető, 2003 [1931]

Kövér György: A tiszaeszlári dráma, Bp., Osiris, 2011.

 

10. November 13.

Bódi Katalin: A 19. századi magyar történelmi festészet és az emlékezés

Előadásanyag

 

11. November 20.

Baranyai Norbert: Trianon mint emlékezethely

Előadásanyag

Balogh László Levente: A Trianon-emlékművek és az áldozatdiskurzus, in A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Loci Memoriae, II), 45–57. (PDF-ben a HONLAPON!)

Gyáni Gábor: A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt, Studia Litteraria, 2012/1–2.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/230/szerkeszto/szerkeszto_16_11_05_Gyani_Gabor.pdf

 

12. November 27.

Baranyai Norbert: A Don-kanyar mint emlékezethely

Előadásanyag

Krausz Tamás, Előszó: elhallgatott népirtás = A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban Levéltári dokumentumok(1941–1947), szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária, Bp., L’Harmattan, 2013, 7–44.

http://mebal.hu/index.php/tudastar/toertenelmi-vitak/2258-ismet-a-magyar-megszallo-csapatok-a-szovjetunioban

 

13. December 4.

Balajthy Ágnes: A Holocaust és a magyar emlékezet

Előadásanyag

Kertész Imre, A Holocaust mint kultúra = Uő, A száműzött nyelv, Bp., Magvető, 2001, 72-91.

 

14. December 11.

Balajthy Ágnes: Debrecen és az irodalmi emlékezet

 

Előadásanyag

Szabó Magda: Szüret

Térey János: Most és születésünk óráján, Kétmalom utca 17., A. B. F. R. A, Anziksz, Debrecen

Berta Erzsébet, A Maradandóság városától New Debrecenig = Terek és szövegek: Újabb perspektívák a városkutatásban, szerk. N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, Mester Tibor, Bp., Kijárat, 2005, 97 – 114.

Sebestyén Attila, „sírkert-forma város” (Debrecen egy lehetséges költői szövete a Csokonai-filológia és a Térey-költészet megvilágításában) = Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája, szerk. Fodor Péter, Szirák Péter, Debrecen, Alföld Alapítvány, 2008.

 

Zárthelyi dolgozat – 2 alkalommal a vizsgaidőszakban