KódBTMI30595BA
TantárgycímRetorika, liturgia, poétika
KurzuscímEszményítés és emlékezet a kora keresztény irodalomban
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokHétfő, 16:00-18:00, Fszt. 56.
KépzésSzabadon választható óra
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
Követelménygyakorlati jegy (sikeres ZH; órai feladat; órai aktivitás)
Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésArra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket kinyomtatva hozzák magukkal az első órára.

Az előadás célja, követelményei:

A szemináriumon a kora keresztény irodalom néhány példáján vizsgáljuk meg, hogy a keresztény mártír és szent eszményített alakjának megteremtését hogyan határozza meg az emlékezés, hagyományozás, eszményítés folyamata és különféle (antropológiai, vallási, erkölcsi) érdekeltségei. A szövegeket értelmezve figyelünk arra, hogy milyen nyelvi (poétikai-esztétikai-retorikai) megkonstruáltságot mutatnak az eszményítő narratívák; az ezeknek adott jelentéstulajdonításban milyen szerepet kapnak a különböző (erkölcsi, filozófiai, vallási, politikai) eszmék; illetve maguk az eszmények/ideálok milyen performatív hatással, cselekedtető erővel bírnak.

Tematika

 

 1. Eszményítés, emlékezés, emlékezet, szakralitás (Bevezető előadás)
 2. Jézus szavainak és tetteinek emlékezete a szinoptikus evangéliumokban
 3. Emlékezés és eszményítés a keresztény mártír alakjában (előadás)
 4. Krisztus-követés és a mártíromság vágya Antiokhiai Szent Ignác leveleiben (Levele a rómaiakhoz)
 5. Imitáció és eszményítés az első mártíraktában (Szent Polükarposz vértanúsága)
 6. A szent fogalma a korai kereszténységben (előadás)
 7. A keresztény szent ideáljának megteremtése az első szentéletrajzban (Szent Athanasziosz: Szent Antal élete)
 8. Konzultációs hét
 9. A biosz philoszophosz mint eszmény (Nüsszai Szent Gergely: Szent Makrina élete)
 10. A szent tér emlékezete – az ókeresztény martürion (Nüsszai Szent Gergely 25. levele; Beszéde Szent Theodórosz emlékünnepén)
 11. Az athanaszioszi műfaj továbbélése a latin nyelvű szentéletrajzokban (Szent Jeromos: Szent Pálnak, az első remetének élete)
 12. Megtérés és emlékezet Szent Ágoston Vallomásokjában
 13. Zárthelyi dolgozat
 14. A félév lezárása

 

Kötelező és ajánlott irodalom

 

 

Eszményítés, emlékezés, emlékezet, szakralitás (Bevezető előadás)

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 1999, 29–66.

White, H.: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás = Uő: A történelem terhe, Bp., Osiris Kiadó, 1997 (Horror metaphysicae), 68–102.

 

Jézus szavainak és tetteinek emlékezete a szinoptikus evangéliumokban

Shils, E.: Hagyomány (Bevezetés), in: Hofer Tamás–Niedermüller Péter, Hagyomány és hagyományalkotás, Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1987, 15–66.

Ong, W. J.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta = Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, szerk. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor, Bp., Áron Kiadó, 1998, 143–165.

 

Emlékezés és eszményítés a keresztény mártír alakjában (előadás)

Pesthy-Simon, M.: Isaac, Iphigeneia, Ignatius: Martyrdom and Human Sacrifice, Bp. – New York, CEU Press, 2017. 157–205.

D. Tóth Judit: A kora keresztény mártíromság kérdései Boudewijn Dehandschutter kutatásainak tükrében, Studia Litteraria, 51 (2012). 3–4. 267–280.

Krisztus-követés és a mártíromság vágya Antiokhiai Szent Ignác leveleiben (Levele a rómaiakhoz)

Antiokhiai Szent Ignác hét levele, ford. Vanyó László = Apostoli atyák, szerk. Vanyó László, Bp., Szent István Társulat, 1980. = http://www.ppek.hu/k729.htm

Perendy László: Kiktől óvta Antiokhiai Szent Ignác az ázsiai egyházakat? Teológia, 2010. 1–2. 74–90.

Pesthy-Simon, M.: Isaac, Iphigeneia, Ignatius: Martyrdom and Human Sacrifice, Bp. – New York, CEU Press, 2017. 117–124.

 

Imitáció és eszményítés az első mártíraktában (Szent Polükarposz vértanúsága)

Szent Polükarposz vértanúsága, ford. Vanyó László = Vértanúakták és szenvedéstörténetek, szerk. Vanyó László, Bp., Szent István Társulat, 1984, 45–54.

Dehandschutter, B.: Polycarpiana. Studies on Martyrdom and Persecution in Early Christianity. Collected Essays, ed. by Johan Leemans, Leuven, Leuven University Press, 2007.

Pesthy-Simon, M.: Isaac, Iphigeneia, Ignatius: Martyrdom and Human Sacrifice, Bp. – New York, CEU Press, 2017. 124–131.

A szent fogalma a korai kereszténységben (előadás)

Otto, R.: A szent, Bp., Osiris, 2001.

Ries, J. (szerk.): A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája, Bp., 2003.

A keresztény szent ideáljának megteremtése az első szentéletrajzban (Szent Athanasziosz: Szent Antal élete)

Athanasziosz: Remete Szent Antal élete = A III–IV. század szentjei, szerk. Vanyó László, Bp., Jel Kiadó, 1999, 41–117.

Szakirodalom:

Sághy Marianne: Isten barátai: Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban, Bp., Kairosz Kiadó, 2005, 149–215. (Catena. Monográfiák 7.)

Sághy Marianne: A „szent hely” az első szentéletrajzokban, Vigilia, 2006/7.

http://vigilia.hu/regihonlap/2006/7/saghy.htm

 

A biosz philoszophosz mint eszmény (Nüsszai Szent Gergely: Szent Makrina élete)

Nüsszai Szent Gergely: Szent Makrina élete = Nüsszai Szent Gergely művei, Budapest, 2002. (Ókeresztény írók 18)

D. Tóth Judit, Makrina jegyességei, Studia Litteraria, Debrecen, 2006, 7–27.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/99496/studia044.pdf

A szent tér emlékezete – az ókeresztény martürion (Nüsszai Szent Gergely 25. levele; Beszéde Szent Theodórosz emlékünnepén)

Nüsszai Szent Gergely: 25. levele, ford. Vanyó László = Nüsszai Szent Gergely művei, szerk. Vanyó László, Bp., Szent István Társulat, 2002. (Ókeresztény írók 18)

D. Tóth Judit: Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában = Tóth Orsolya, Forisek Péter (szerk.): Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára, Debrecen, DE Történelmi Intézet, 2013, 221–231.

Az athanaszioszi műfaj továbbélése a latin nyelvű szentéletrajzokban (Szent Jeromos: Szent Pálnak, az első remetének élete)

Szent Jeromos: Szent Pálnak, az első remetének élete, ford. Adamik Tamás = Szent Jeromos: „nehéz az emberi léleknek nem szeretni”: A keresztény életről, irodalomról és tudományról, Bp., Helikon, 1991, 42–51.

Gábor Csilla: Kitalált szent, valós kultusz (Remete Szent Pál)? Szövegek tanúságai = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013, 282–295.

 

Megtérés és emlékezet Szent Ágoston Vallomásokjában

Szent Ágoston: Vallomások, lehetőleg Balogh József fordításában

Vass József fordításában: http://mek.oszk.hu/04100/04187/04187.pdf

Városi István fordításában:

http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2011/11/AugustinusVallomasok.pdf

Heidl György: Ágoston megtérése = Uő: Szent Ágoston megtérése. Egy fejezet az origenizmus történetéből, Bp., Paulus Hungarus – Kairosz, 2001, 11–90. (Catena. Monográfiák 2.)

Péter Monika: A szubjektivitás konstitúciója Szent Ágostonnál, Délkelet Európa, 2012/4, 1–9.

http://www.southeast-europe.org/pdf/12/DKE_12_M_E_Peter-Monika_Agoston.pdf

További tájékozódás: Szent Ágoston magyar bibliográfiája, összeáll. Borbély-Bartis János, A Tanítvány, 2003/1.

További ajánlott irodalom

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 1999.

Brown, P.: Az európai kereszténység kialakulása: 200–1000, Bp., Atlantisz, 1999.

Brown, P.: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben, Bp., Atlantisz, 1993.

Brown, P.: Szent Ágoston élete, Bp., Osiris, 2003.

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág Kiadó, Budapest, 2000.

Narratívák 4. A történelem poétikája, szerk. és vál. Thomka Beáta, Bp., Kijárat Kiadó, 2000

Nora, P.: Emlékezet és történelem között – A helyek problematikája = Uő: Emlékezet és történelem között: Válogatott tanulmányok, Bp., Napvilág, 2010, 13–33.

White, H.: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében = Uő: A történelem terhe, Bp., Osiris, 1997, 103–142.

White, H.: A történelem poétikája, Aetas, 2001. 1. 134–164.

 

 1. IX. 4.