KódBTMI258MA
TantárgycímIrodalom és társművészetek 1.
KurzuscímKépelméletek
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokSzerda, 8:00-10:00, 342/A.
KépzésDiszciplináris MA II. évf. Irodalomtudomány szakirány
Kreditpont5
KurzustípusKötelező előadás
Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésKérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket a honlapról kinyomtatva hozzák magukkal az első órára.

Az óra célja, követelményei:

A két féléves tantárgy első kurzusa arra vállalkozik, hogy a napjainkban egyre fontosabb szerepet játszó képekkel kapcsolatos legalapvetőbb kérdéseket felvesse és a rájuk adott irányadó szakirodalmi válaszokat megismertesse, három nagyobb tematikus csomópont köré építve az előadást. A képekkel kapcsolatos legáltalánosabb kérdések (képfogalmak, képelméletek, „képi fordulat”) után elsősorban a képzőművészeti (festészeti) kép legfontosabb kérdéseit érintjük (ábrázolás, reprezentáció, a képi elbeszélés kérdései, szó és kép kapcsolata), végül a technikai (optikai képek) által felvetett fontosabb elméleti problémákat tekintjük át.

Az előadás szóbeli vizsgával zárul, amely két részből áll: a vizsgán húzott „A” tétellel a tárgyalt témákról kell számot adni az előadáson elhangzottak és a kötelező szakirodalom alapján, a „B” tétel pedig a tanultak alkalmazása egy, a hallgató által szabadon választott képzőművészeti alkotás, fotó vagy film esetében.

 

Tematika és irodalom

 

Kép(fogalmak), kép a görög filozófiában és a keresztény teológiában. Képelméletek, képi fordulat

 1. A kép a mai kultúrában. A „képi fordulat” paradoxona

Hornyik Sándor: A képi fordulat és a kritikai ikonológia,

http://balkon.art/1998-2007/2007/2007_11_12/02hornyik.html

Mitchell, W.J.T.: A képi fordulat, In A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai, Szerk. Szauter Dóra – Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2008, 131-153. = http://books.google.hu = Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció. Szöveggyűjtemény, Bp., Typotex, 2010, 171-197.

Sauerländer, W.: Iconic turn? Egy szó az ikonoklazmusért, In A kép a médiaművészet korában, Szerk. Nagy Edina, Bp., L’ Harmattan, 2006, 123-146.

 

 1. Picturial turn (Mitchell teóriája)

Mitchell, W.J.T.: A képi fordulat, In A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai, Szerk. Szauter Dóra – Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2008, 131-153. = http://books.google.hu = Blaskó Ágnes – Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció. Szöveggyűjtemény, Bp., Typotex, 2010, 171-197.

 

 1.   A kép(ek) fogalma(i), képtípusok

Mitchell, T. W. J.: Mi a kép? In Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 1997, 338-369. = A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai, Szerk. Szauter Dóra –  Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2008, 15-50. = http://books.google.hu

 

 1. A kép a görög filozófiában (Platón, Arisztotelész)

Előadás anyag

 

 1. A kép a keresztény teológiában

Belting, H.: A hiteles kép. Képviták mint hitviták, Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 2009,  61-87., 121-129.

 

 

A képzőművészeti (festészeti) kép kérdései. Szó és kép

 1. A keresztény képi ábrázolások kezdetei. Az ikon

Belting, H.: A hiteles kép. Képviták mint hitviták, Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 2009,  61-87., 121-129.

Bugár M. István (ford., bev.): Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I, Bp., Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2004 (Catena. Fordítások 6), 13-43.

 

 1. Szó és kép kapcsolata. Az ekphraszisz

Mitchell, T. W. J.: Mi a kép? In Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 1997, 338-369. = A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai, Szerk. Szauter Dóra –  Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2008, 15-50. = http://books.google.hu

Boehm, G., A képleírás, In Narratívák 1. Képelemzés, vál., szerk. Thomka Beáta, Bp., Kijárat, 1998, 19-36.

Kibédi Varga Áron, A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei, In Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 1997, 300-320.

Krieger, M.: Kép és szó, tér és idő. Az ekphraszisz témája iránti lelkesedés – és elkeseredés, Helikon, 2017, 4, 501-525. (Fénykép és irodalom c. tematikus szám)

 

 1. A képzőművészeti (festészeti) kép

Bätschmann, O.: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába, Bp., Corvina, 1998, 36-57, 121-140. (m. ajánlott)

Steiner, W.: Narrativitás a festészetben, In Vizuális és irodalmi narráció. Szöveggyűjtemény

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/steiner/index.html

Kibédi Varga Áron: Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás, Athenaeum, 1993. I. kötet 4. füzet, 166-179.

 

 1. Panofsky ikonológiája

Panofsky, E.: Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába, In Uő.: A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1984, 284-307.

Panofsky, E.: A képzőművészeti alkotások leírásának és tartalomértelmezésének problémájához, In Uő.: A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1984, 249-261.

Szőnyi György Endre: Pictura and Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei, JATEPress, Szeged, 2004, 75-96. (Ikonológia és Műértelmezés, 10.)

 

 1. Imdahl ikonika-elmélete

Imdahl, M.: Ikonika. Képek és szemlélésük, In Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 1997, 254-273.

 

 1. Iconic turn (Boehm képhermeneutikája)

Boehm, G.: A kép hermeneutikájához, Athenaeum, 1993. I. kötet 4. füzet, 87-111.

Boehm, G.: A nyelven túl? Megjegyzések a képek logikájához, In A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, L’Harmattan, Bp., 2006, 25-42.

Bredekamp, H.: Fordulópontok. Az iconic turn ismertetőjegyei és igényei. In A kép a médiaművészet korában, Szerk. Nagy Edina, Bp., L’ Harmattan, 2006, 11-24.

Bredekamp, H.: Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány, BUKSZ 2003/3, 253-258.

http://buksz.c3.hu/0303/bredek.pdf

 

Technikai (optikai) kép, mozgókép, digitális kép. A virtuális világ képei

 1. A technikai (optikai) képek

Benjamin, W.: A műalkotás a technikai sokszorosítás korszakában, In Uő.: Kommentár és prófécia, Bp., Gondolat, 1969, 301-334.

Kittler, F.: Optikai médiumok, Bp., Magyar Műhely – Ráció, 2005, 7-40.

 

 1. Fotográfia

Benjamin, W.: A fényképezés rövid története, In Uő.: Angelus novus, Bp., 1980, 687-709.

Barthes, R.: Világoskamra, Bp., Európa, 1983.

Visy Beatrix: Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban – elméleti közelítések, Helikon, 2017, 4, 463-500. (Fénykép és irodalom c. tematikus szám)

 

 1. Mozgóképek. Film és televízió

Bazin, André: Mi a film? Bp., Osiris Kiadó, 2002, 7-15., 24-43.,

Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény, 40- 80., In http://mek.niif.hu/00100/00125/00125.pdf

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés, In Uő: A film szerint a világ, Bp., Palatinus, 2002, 7-84.

 

 1. Digitális képek [önálló feldolgozás]

Lehmann Miklós: A digitális kép, http://www.tofk.elte.hu/tarstud/lehmann/digitkep.pdf

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Képek, képelméletek, „képi fordulat”:

Apertúra, http://uj.apertura.hu/

Belting, H.: A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt változata – tíz év után, Bp., Atlantisz Kiadó, 2006, 15-42.

Belting, H.: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, Bp., Balassi Kiadó, 2000.

Belting, H.: Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok, Bp., Kijárat Kiadó, 2007, 13-66. és 101-132.

Boehm, G.,: A képi értelem és az érzékszervek, In Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Kijárat, Bp., 1997, 242-

Debreceni Disputa, 2005. 11-12. (Bán András, Kukla Krisztián írásai)

Flusser, V.: Képeink, http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/flusser2.htm

Gadamer, H-G.: A szó és a kép művészete, In Kép – Fenomén – Valóság,  szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat, 1997, 274-285.

Hornyik Sándor: Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténetek és vizuális kultúrák, Bp., L’Harmattan – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2011.

Kép, látvány szöveg, Studia Litteraria 2013/1-2. (tematikus szám)

Mitchell, W.J.T.: A látást megmutatni. A vizuális kultúra kritikája, Enigma. Művészetelméleti folyóirat, XI (2004) 41.17-30.

Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája, Szerk. Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2003.

Varga Tünde: Képszövegek, In Kulcsár Szabó Ernő – Szirák Péter: Történelem, kultúra, medialitás, Bp., Balassi, 2003, 202-210. 

Visual Culture Questionnaire, October, 77, 1996. 25-70. = Vizuális kultúra kérdőív (1996)

https://webspace.yale.edu/wood/visualcultureoctober1996.pdf.pdf

http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=520

Vizuális és irodalmi narráció: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/tartalom.html

Vizuális kultúra (tematikus szám), Enigma, 41, 2004, 11-116.

 

A kép a görög filozófiában:

Platón: Az állam, VII. könyv, 514a-518b (barlanghasonlat)

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások, Steiger Kornél fordítását átdolg. Brunner Ákos és Bodnár István, Bp., Akadémiai Kiadó, 2006 (Filozófiai írók tára), később kijelölt részek.

Ross, D.: Arisztotelész, Bp., Osiris Kiadó, 2001 (Historia philosophiae), 186-197., 226-234.

A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről, szerk. Betegh Gábor – Böröczki Tamás, Bp., Gondolat, 2007.

Gadamer, H.-G.: A jó ideája. Platón-Arisztotelész, In Uő: A filozófia kezdete, Bp., Osiris Kiadó, 2000 (Horror metaphysicae), 14-105.

Geréby György: A tudás fénye, Café Bábel, 26 (1997) 3 (ősz), 11-31.

Ricoeur, P.: Retorika és poétika között: Arisztotelész, In Uő: Az élő metafora, Bp., Osiris, 2006, 15-72.

Ross, D.: Arisztotelész, Bp., Osiris Kiadó, 2001 (Historia philosophiae).

Taylor, A.E.: Platón, Bp., Osiris Kiadó, 1999 (Osiris Könyvtár. Filozófia).

 

A kép a teológiában:

Belting, H.: A hiteles kép. Képviták mint hitviták, Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 2009.

Belting, H.: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, Bp., Balassi Kiadó, 2000.

Bugár M. István (ford., bev.): Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I, Bp., Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2004 (Catena. Fordítások 6), 13-43.

Örök képmás. Képteológia a zsidó-keresztény hagyományban, szerk. Rugási Gyula, Bp., Jószöveg Műhely Kiadó, 2011. 

Schönborn, C.: Krisztus ikonja, Bp., Holnap Kiadó, 1997.

Uszpenszkij, L.: Az ikon teológiája az ortodox egyházban, Kairosz – Paulus Hungarus, Bp., 2003, 7-19., 100-129.

 

A képzőművészeti (festészeti) kép:

Alberti, L.B.: A festészetről, Bp., Balassi Kiadó, 1997.

Bacsó Béla et al.: A szépség akarata. Kép és filozófia, Bp., Typotex, 2011 (Képfilozófiák).

Baxandall, M.: Reneszánsz szemlélet – reneszánsz festészet, Bp., Corvina, 1986. 

Panofsky, E.: A perspektíva mint „szimbolikus forma”, In Uő: A jelentés a vizuális művészetekben, Bp., Gondolat, 1984, 170-248.

 

http://www.wga.hu

http://www.googleartproject.com

http://www.artcyclopedia.com/artists

http://www.origo.hu/kultura/20110203-a-vilag-15-legjobb-virtualis-muzeuma-es-kiallitasa.html

http://www.wikipaintings.org/http://biblia.hu/muveszet/muveszet.htm

 

A nyelvi képek. Szó és kép:

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába, Bp., Tinta, 2002, 30-120.

Ricoeur, P.: Retorika és poétika között: Arisztotelész, In Uő: Az élő metafora, Bp., Osiris, 2006, 15-72.

Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája, Szerk. Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre, Szeged, JATEPress, 2003.

Szőnyi György Endre: Pictura és Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei, Szeged, JATEPress, 2004, 5-22.

 

Technikai (optikai) képek:

Flusser, V.: A technikai képek univerzuma felé, http://www.artpool.hu/Flusser/Univerzum/00.html

Kittler, F.: Optikai médiumok, Bp., Magyar Műhely – Ráció, 2005.

Oláh Szabolcs: A technomédiumok története,

https://technomediumok.wordpress.com/

Bán András: A vizuális antropológia felé, Bp., Typotex, 2008.

Barthes, R.: Világoskamra, Bp., Európa, 1983.

Bredekamp, H. –  Born, F.: A fotográfia mint tudományos médium, In A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, L’Harmattan, Bp., 2006, 147-166.

Fénykép és irodalom, Helikon, 2017, 4 (tematikus szám)

Flusser, V.: A fotográfia filozófiája, Bp., Tartóshullám – Belvedere – ELTE BTK, 1990.

http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html#foto

Sontag, S.: A fényképezésről, Európa, Bp., 1981, 1990.

 

Film

A kortárs filmelmélet útjai. Szöveggyűjtemény, vál. Kovács András Bálint, szerk. Vajdovich Györgyi, Bp., Palatinus, 2004.

Bazin, André: Mi a film? Bp., Osiris Kiadó, 2002.

Danto, A.C.: Mozgó képek, http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/DAN1.html

Deleuze, G.: A mozgás-kép. Film 1. Az idő-kép. Film 2., Ford. Kovács András Bálint, Budapest, Új Palatinus Könyvesház, 2008.

Fehér Katalin: A virtuális valóság elmélete és gyakorlata, Médiakutató, 2003 nyár, http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_02_nyar/06_virtualis_valosag/01.html

Film és irodalom, Szíjártó Imre összeállítása. Nagyvilág, 2006/8. 707-718., http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-8-ok.pdf

Filmelméleti szöveggyűjtemény az Apertúra (www.apertura.hu) írásaiból, szerk. Füzi Izabella = http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&task=all&id_tananyag=55

Manovich, L.: Mi a film? Apertura. Film – Vizualitás – Elmélet, 2009 ősz,

http://apertura.hu/2009/osz/manovich-3

Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény, http://mek.niif.hu/00100/00125/00125.pdf

Vernet, M.: Az Innen vagy a kamera tekintete, http://apertura.hu/2008/tavasz/vernet

Zielinski, S.: Audiovíziók. A mozi és a televízió mint a történelem közjátékai, Bp., Ráció Kiadó, 2009.

 

Digitális kép. A virtuális világ képei:

Eifert Anna: A kép az eltűnés esztétikájában, In Kép – Fenomén – Valóság, szerk. Bacsó Béla, Bp., Kijárat Kiadó, 1997, 381-396.

Manovich, L.: Az adatbázis mint szimbolikus forma,  Apertura. Film – Vizualitás – Elmélet, 2009 ősz, http://apertura.hu/2009/osz/manovich

 

 1. szeptember 3.