KódBTMI206OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 1.
KurzuscímPrózaelmélet és szöveginterpretáció
OktatóBodrogi Ferenc Máté
Órarendi adatokHétfő, 10.00-12.00, A/17.
Hétfő, 12.00-14.00, A/17.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokanyagok

 

Követelmény:
– kb. 7 oldalas írásban benyújtott regényelemzés (1. rész: szakirodalmi összefoglaló, recepciótörténet; 2. rész: önálló narratológiai elemzés; 3. rész: szubjektív kritikai értékítélet)
– zárthelyi dolgozat (teszt motívumfelismerési, idézetfelismerési feladatokkal, fogalommeghatározásokkal)

 

Tematika:

 1. Műfaji, tipológiai alapok (vázlatos műfajelmélet, prózatörténet)
 2. Valós, fiktív, imaginárius
  – Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001, 9–43.
  – Szerb Antal: A Pendragon legenda
 3. Narratopoétika 1.: az elbeszélés alapmódozatai
  – Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok, in: Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, 81–138.
  – Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött
 4. Narratopoétika 2.: az író, a szerző és a narrátor megkülönböztetése
  – Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében, Bp., 2002, 5–39. 
  – Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (különösen: 1., 2. fejezetek)
 5. A polifonikus történetmondó formaelv 
  – Bényei Péter, A szerelem élete (A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája), in: Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, s. a. r. Bényei Péter, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1997, 257–280.
  – Kemény Zsigmond: Két boldog
 6. Metaforikusság, mitopoétika, filmnyelv
  – Kulcsár-Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés, in: Uő., Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.
  – Krúdy: Szindbád-novellák (részletek)
  – Huszárik Zoltán: Szindbád (részletek)
  – Csúri Károly: Az elbeszélés-világ konstrukciós alapelveiről (A néhai bárány), in: Szajbély (szerk.): Mesterek, tanítványok, Bp,, 1999, 541–554.
  – Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 
 7. A transztextualitás jelenségei
  – Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei, in: Uő., La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., 2004, 317–352.
  Umberto Eco: A rózsa neve (különösen: Természetesen egy kézirat, Első nap, Harmadik nap. Kompletórium után) 
 8. A (próza)szöveg hangoltsága, érzékisége
  – H. U. Gumbrecht: A jelenlét előállítása, Ráció, Bp., 2010, 77–97. 
  – Szemelvények
 9. Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések poétikája
  – Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum, in: Uő., Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., L’Harmattan, 2003, 17–47.
  – Kazinczy-önéletírások (részletek) 
 10. Bevezetés a posztmodern prózapoétikába
  – Szirák Péter: A magyar irodalmi posztmodernség, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001.
  – Ua., Szemelvények, 143–222.
 11. Szöveginterpretációs gyakorlat – Péterfy Gergely: Kitömött barbár
 12. Zh