KódBTMI206OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 1.
KurzuscímPrózaelmélet és szöveginterpretáció
OktatóSzolyka Hajnalka
Órarendi adatokSzerda, 12.00-14.00, 343.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

Követelmények:

A kurzus teljesítésének feltételei:
– aktív órai munka, az olvasmányok ismerete
– egy kb. 10 perces referátum megtartása a félév során
– zh (fogalommagyarázat, rövid kifejtős kérdések, esszé)
– 5 oldalas regényelemzés (szabadon választott műről) elkészítése a félév során tanultak alapján

 

Tematika:

 

1. A tematika áttekintése, követelmények ismertetése, témák kiosztása (február 13.)

 

2. A regény vázlatos története és műfajkonstituáló tényezői (február 20.)
szakirodalom:
Mihail Bahtyin, Az eposz és regény = Az irodalom elméletei III., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1997, 27–68.
Gérard Genette, Az elbeszélő diszkurzus = Az irodalom elméletei I, szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 61-77.
Wolfgang Kayser, A modern regény keletkezése és válsága = Narratívák 2., Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp., 1998, 173–202.

 

3. Valós – fiktív – imaginárius (február 27.)
szépirodalom:
E. T. A. Hoffmann: A homokember
szakirodalom:
Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001, 9–43.
Benkő Krisztián, Unheimlich és grácia a német romantikában, Literatúra, 2009/3., 278-300.
Neil Hertz, Freud és A homokember = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erős Ferenc, Bp., Filum Kiadó, 1998, 367-383.

 

4. Narratopoétika 1. (író, szerző, narrátor, odaértett szerző, odaértett olvasó) (március 6.)
szépirodalom:
Gérard de Nerval: Sylvie
szakirodalom:
Michel Foucault, Mi a szerző? = Uő, Nyelv a végtelenhez, Debrecen, Latin Betűk, 2000, 119-147.
Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 2002, 5-39.

 

5. Narratopoétika 2. (az elbeszélés alapmódozatai) (március 13.)
szépirodalom:
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
szakirodalom:
Dorrit Cohn, Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei, II., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 81–138.
Thomka Beáta, Az elbeszélt monológ = Uő., Esszéterek, regényterek. Forum Kiadó, Újvidék,
1988. 54–62.

 

6. A levélregény – szövegelemzési gyakorlat (március 20.)
szépirodalom:
Kármán József: Fanni hagyományai
szakirodalom:
Bódi Katalin, Narrato-poétikai vizsgálódások az érzékenység magyar napló- és levélregény-irodalmában, Irodalomtörténet, 1999/4, 530-555.
Debreczeni Attila, „Érzékenység” és „érzékeny irodalom”, Irodalomtörténet, 1999/1, 12-29.
Borbély Szilárd, Műfaji minták a Fanni hagyományaiban, Studia Litteraria XXXVI., 1998, 171-186.
Szilágyi Márton, A Fanni hagyományai szerzőségének kérdése = Uő., Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Csokonai, 1998, 57-80.
Szilágyi Márton, Hatás és hagyomány: A Fanni hagyományai = Uő., Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Csokonai, 1998, 369-404.

 

7. A metaforikus és polifonikus történetmondó formaelv – szakirodalomolvasás (március 27.)
Kulcsár-Szabó Ernő, Metaforikusság és elbeszélés = K. Sz. E., Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.
Mihail Bahtyin, Dosztojevszkij poétikájának problémái Bp., 2001, 9–13, 62–127.

 

8. Konzultációs hét (április 3.)

 

9. Az én-elbeszélés (április 10.)
szépirodalom:
Kazinczy-önéletírások (részletek)
szakirodalom:
Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum = Uő,, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., 2003, 17-47.
Orbán László: Kazinczy önéletírásai: a Kazinczy-emlékkert = „Et in Arcadia ego” A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Kossuth, 203-210.
Bodrogi Ferenc Máté, Élmény és önnarráció (avagy a Pályám emlékezetének használatba vétele), Alföld, 2011/2, 42–58.

 

10. Irodalmi és filmes elbeszélés (április 17.)
szépirodalom és film:
Boris Vian: Tajtékos napok – Michel Gondry: Tajtékos napok
szakirodalom:
Tőke Adrienn: A Tajtékos napok Boris Vian és Michel Gondry értelmezésében
(http://magazin.apertura.hu/film/a-tajtekos-napok-boris-vian-es-michel-gondry-ertelmezeseben/7877/)
Soós Tamás: A lány, akit Duke Ellington hangszerelt
(http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4512/tajtekos-napok/)

 

11. A posztmodern prózapoétika (április 24.)
szépirodalom:
Garaczi László: Pompásan buszozunk!
Szakirodalom:
Imre László, A posztmodern: egy régi-új beszédmód, Alföld, 2003/2, 40-45.
Szirák Péter, A magyar irodalmi posztmodernség, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001, 9-54.

 

12. Tanítási szünet (május 1.)

 

13. A transztextualitás (május 8.)
szépirodalom:
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Kilencedik fejezet,melyben a bolgár kalauzzal cseveg bolgárul, s a bábeli nyelvzavar édes rémületét élvezi)
Tóth Krisztina: Esti Kornél szelleme (megtalálható a Hazaviszlek, jó? című kötetben és itt: http://www.bolgarok.hu/fileadmin/kepek/Haemus/2011/Haemus_1104.pdf)
szakirodalom:
Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei = Uő., La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., 2004, 317–352.
Gérard Genette, Transztextualitás, Helikon, 1996/1-2, 82-90.

 

14. Zh (máj 15)

 

Ajánlott olvasmányok:
Az Alföld posztmodernség-száma (2003/2)

Bódi Katalin, Könny és tinta, Debrecen, Csokonai, 2010.

Bódi Katalin, Lector in fabula. A rejtőzködő olvasó Kazinczy Bácsmegyeyjében és Kármán Fannijában, Palócföld, 2009/4, 54–60.

Dobos István, Az irodalomértés formái, Debrecen, Alföld Könyvek, 2002, 119–135.

Kosztrabszky Réka, Az elbeszélés-technika sajátosságai Szabó Magda Mózes egy, huszonkettő című regényében, Irodalomismeret, 2017/3, 60-71.

Northrop Frye, Sajátos folyamatos prózai formák: prózai fikciók = Uő., A kritika anatómiája, Bp. ,1998, 262–272.

Orbán László, Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál: Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában – a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése = Loci Memoriae Hungaricae. A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál és Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 227–239.

Thomka Beáta, Narratológia, in: Uő., Beszél egy hang, Bp., Kijárat, 2001, 157–211.

Vankó Annamária, Az én-elbeszélés alternatívái, Iskolakultúra, 2000/6-7, 152-161.