KódBTMI252BA
TantárgycímIrodalomelmélet 2.
KurzuscímVerstan, líraolvasás
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 8:00–10:00, Fsz. 1/2.
Csütörtök, 10:00–12:00, Fsz. 1/2.
Csütörtök, 14:00–16:00, Fsz. 14/1.
KépzésBA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A szeminárium célkitűzései:

A kurzus célja olyan verstani kérdések, poétikai és retorikai fogalmak, valamint irodalomelméleti koncepciók megismertetése, amelyek a résztvevők segítségére lehetnek a lírai művek vizsgálata során. A verstani alapok elsajátítását szövegrészelemzések, a líraelmélet felmerülő kérdéseinek tisztázását közös szövegértelmezések segítik.

 

A kurzus teljesítésének feltételei:

– Rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (legfeljebb három hiányzás megengedett)

– Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása

 

A félévvégi osztályzat összetevői:

– Órai aktivitás (30%)

– A zárthelyi dolgozatok eredménye (35–35%)

Ütemterv (időpontok, témakörök, kötelező és ajánlott olvasmányok): 

 

 1. szeptember 13.

Orientáció

 

 1. szeptember 20.

A líraelmélet alapkérdései

Kötelező olvasmány:

Jakobson, Roman, Mi a költészet? = A költészet grammatikája, szerk. Fónagy Iván – Szépe György, ford. Albert Sándor, Gondolat, Budapest, 1982, 242–260.

Genette, Gerard, Költői nyelv – A nyelv költészettana,ford. Vajda András, Helikon, 1974/3-4, 290–308.

Ajánlott olvasmány:

Culler, Jonathan,A líra nyelve, ford. Keresztes Balázs, Prae, 2017/3, 7–23.

 

 1. szeptember 27.

Rím, ritmus, versszerűség

Kötelező olvasmány:

Kosztolányi Dezső, A rím varázslata; A rím bölcselete; A rím elemzése = Uő., Nyelv és lélek, szerk. Réz Pál, Osiris, Budapest, 2002, 468–475.

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984, 105–125, 129–132.

Ajánlott olvasmány:

Horváth Kornélia, A versértelmezés ritmikai aspektusáról = Uő., A versről, Kijárat, Budapest, 2006, 11–45.

 

 1. október 4.

Ütemhangsúlyos verselés

Kötelező olvasmány:

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984, 13–48.

 

 1. október 11.

Időmértékes és szimultán verselés

Kötelező olvasmány:

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984, 49–101.

 

 1. október 18.

Trópusok és alakzatok

Kötelező olvasmány:

Culler, Jonathan, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, Helikon, 2000/3, 370–389.

Füzi Izabella, A figurák jelelmélete = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), Budapest–Szeged, 2004, 9–41.

Ajánlott olvasmány:

de Man, Paul, A temporalitás retorikája – I. Allegória és szimbólum, ford. Beck András= Az irodalom elméletei 1., szerk. Thomka Beáta, Jelenkor–JPTE, Pécs, 1996, 5–32.

Szabó G. Zoltán – Szörényi László, Kis magyar retorika – Bevezetés az irodalmi retorikába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 114–199.

 

 1. október 25.

Zárthelyi dolgozat

 

 1. november 1.

Konzultációs hét

 

 1. november 8.

A lírai beszélő kérdése

Kötelező olvasmány:

Horváth Kornélia, A lírai beszélő kérdéséről – Én, hang, arc, szelf, szubjektum = Uő., A versről, Kijárat, Budapest, 2006, 183–209.

Ajánlott olvasmány:

Angyalosi Gergely, A lírai személytelenség kérdéséhez,Literatura, 1997/2, 203–209.

Menke, Bettine, Ki beszél? – A beszélő arc alakzata a retorika történetében, ford. Török Ervin = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), Budapest–Szeged,2004, 87–118.

 

 1. november 15.

Az intertextuális olvasás szerepe a líraértésben

Kötelező olvasmány:

Genette, Gerard, Transztextualitás, ford. Burján Mónika,Helikon, 1996/1-2, 82–90.

Ajánlott olvasmány:

Mészáros Márton, Árdeli dallamok – A Kovács András Ferenc-olvasás lehetőségei a közoktatásban, Gyermeknevelés, 2017/3, 101–114.

 

 1. november 22.

Ars poeticákés szerepfelfogások

Kötelező olvasmány:

Molnár Gábor Tamás, Ars/poetica: a költőiségen kívül és belül – Poétikai vázlat a modern költészet önreprezentációs lehetőségeiről = Verskultúrák – A líraelmélet perspektívái,szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár Szabó Zoltán – Lénárt Tamás, Ráció, Budapest, 2017, 83–102. vagy Alföld, 2016/3, 37–54.

Ajánlott olvasmány:

Kulcsár Szabó Ernő – Katona Gergely, Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásában – Kísérlet a klasszikus-modern líra egy szereptípusának újraértésére (Petri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent) = Uő., Az új kritika dilemmái – Az irodalomértés helyzete az ezredvégen, Ballasi, Budapest, 1994, 135–163.

 

 1. november 29.

Istenes versek és szinkretizmus a költészetben

Kötelező olvasmány:

NiklasLuhmann, Isten megkülönböztetése = Uő., Látom azt, amit te nem látsz, ford. Bittera DóraErdős AttilaKiss Lajos András,Osiris, Budapest, 1999, 179–209.

Ajánlott olvasmány:

Visy Beatrix, Megszólalás- és megszólításmódok – Istenkép(zet)ek Ady Endre és József Attila istenes verseiben, Irodalomismeret, 2015/3, 49–61.

 

 1. december 6.

Az idegenség- és végességtapasztalat színrevitele

Kötelező olvasmány:

Oravecz Imre: Távozó fa, Magvető, Budapest, 2015.

Vigh Levente,A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében= Nyugvó energia – Az Alföld Stúdió antológiája,szerk. Fodor Péter – Lapis József, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 2017, 150–167.

Ajánlott olvasmány:

Lapis József, Ősz és tél között – Egy toposz nyomában = Uő., Az elmúlás poétikája, Csokonai–DUpress (Csokonai könyvtár sorozat), Debrecen, 2014, 53–88.

 

 1. december 13.

Zárthelyi dolgozat