KódBTMI306OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 2.
KurzuscímVerstan, líraolvasás
OktatóÁfra János
Órarendi adatokCsütörtök, 8:00–10:00, Fsz. 1/2.
Csütörtök, 12:00–14:00, Fsz. 1/2.
Csütörtök, 14:00–16:00, Fsz. 14/1.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A szeminárium célkitűzései/követelményei:

A kurzus a klasszikus és kortárs költészet értő olvasását megalapozó verstani és líraelméleti ismeretek elsajátítását szolgálja. A verstani alapok rögzítését gyakorlati elemzések, a líraelmélet felmerülő kérdéseinek tisztázását pedig közös szövegértelmezések segítik.

A kurzus teljesítésének feltételei:

– Rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (legfeljebb három hiányzás megengedett)

– A két zárthelyi dolgozat sikeres megírása

A félévvégi osztályzat összetevői:

– A zárthelyi dolgozatok eredménye (35–35%)
– Órai aktivitás (30%)

Témakörök:

Rím és versszerűség

A verselméleti gondolkodás története

Az ütemhangsúlyos verselés

Az időmértékes verselés

A szimultán verselés

Trópusok, alakzatok

A lírai beszélő

Az idegenség- és végességtapasztalat színrevitele

Depoetizáltság, szabad vers, prózavers

Megzenésített versek, dalszövegek

Kötelező olvasmányok:

Culler, Jonathan, Líraolvasás, ford. Füzi Izabella = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Budapest–Szeged, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), Budapest, 2004, 119–131.

Füzi Izabella, A figurák jelelmélete = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Budapest–Szeged, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), Budapest, 2004, 9–41.

Horváth Kornélia, A versértelmezés ritmikai aspektusáról = Uő., A versről, Kijárat, Budapest, 2006, 11–45.

Horváth Kornélia, A lírai beszélő kérdéséről – Én, hang, arc, szelf, szubjektum = Uő., A versről, Kijárat, Budapest, 2006, 183–219.

Jakobson, Roman, Mi a költészet? = A költészet grammatikája, szerk. Fónagy Iván – Szépe György, ford. Albert Sándor, Gondolat, Budapest, 1982, 242–260.

Kecskés András, A magyar verselméleti gondolkodás története, Akadémiai, Budapest, 1991, 42–203.

Kecskés András – Szilágyi Péter – Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984.

Kosztolányi Dezső, A rím varázslata; A rím bölcselete; A rím elemzése = Uő., Nyelv és lélek, szerk. Réz Pál, Osiris, Budapest, 2002, 468–475.

Kulcsár Szabó Ernő, Költészet és dialógus – A lírai művek befogadásának kérdéséhez = Uő., A megértés alakzatai, szerk. Keresztury Tibor, Csokonai (Alföld könyvek), Debrecen, 1998, 30–45.

L. Varga Péter, „költőből van töltőtoll” – Mediális hurkok Kispál-dalokban = Uő., A metamorfózis retorikái, JAK + PRAE.HU, Budapest, 2009, 144–161.

Lapis József, Az elmúlás poétikája, Csokonai, DUpress (Csokonai könyvtár sorozat), Debrecen, 2014.

Menke, Bettine, Ki beszél? – A beszélő arc alakzata a retorika történetében, ford. Török Ervin = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), Budapest, 87–118.

Szörényi László – Szabó Zoltán, Kis magyar retorika – Bevezetés az irodalmi retorikába, Helikon, Budapest, 1997.

 (Továbbá az évközben megbeszélésre kiválasztott versek.)

Ajánlott olvasmányok:

de Man, Paul, Az önéletrajz mint arcrongálás, ford. Fogarasi György, Pompeji, 1997/2–3, 93–107.

de Man, Paul, A temporalitás retorikája = Az irodalom elméletei 1., szerk. Thomka Beáta, Jelenkor–JPTE, Pécs, 1996, 5–32.

Culler, Jonathan, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, Helikon, 2000/3, 370–389.

Gáldi László, Ismerjük meg a versformákat!, Móra Ferenc Ifjúsági, Budapest, 1961.

Horváth János, A magyar vers = Horváth János verstani munkái, szerk. Korompay H. János – Korompay Klára, Osiris, Budapest, 2004, 343–538.

Horváth Viktor, A vers ellenforradalma – A versírás és versfordítás tanulása és tanítása, Magvető, Budapest, 2014.

Jakobson, Roman, A nyelv működésben = Uő., A költészet grammatikája, szerk. Fónagy Iván – Szépe György, ford. Albert Sándor, Gondolat, Budapest, 1982, 142–161.

Kulcsár Szabó Ernő, Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásában – Kísérlet a klasszikus-modern líra egy szereptípusának újraértésére (Petri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent) = Uő., Az új kritika dilemmái – Az irodalomértés helyzete az ezredvégen, Ballasi, Budapest, 1994.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben = Uő., Hagyomány és kontextus, Universitas, Budapest, 1998.

Lőrincz Csongor, Médium, név és „a líra lehetősége” – Kovács András Ferenc: J. A. szonettje = Vándor szövevény – Az Alföld Stúdió antológiája, szerk. Szirák Péter, Csokonai (Alföld könyvek), Debrecen, 37–64.

Németh G. Béla, Az önmegszólító verstípusról = Uő., 7 kísérlet a kései József Attiláról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 103–168.

Parker, Patricia, Metafora és katakrézis, ford. Nagy S. Attila = Figurák, szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji, Budapest (Retorikai füzetek 1.), 2004, 43–60.

Szuromi Lajos, A szimultán verselés, Akadémiai, Budapest, 1990.

Vilcsek Béla, Érték és mérték – Verstani példatár, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.