KódBTMI306OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 2.
KurzuscímVerstan, líraolvasás
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokKedd, 8:00-10:00, Fszt. 1/2.
Szerda, 14:00-16:00, Fszt. 1/2.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények: A kurzus célja egyrészt az, hogy a hallgatók gyakorlati feladatokon keresztül elsajátítsák az alapvető verstani ismereteket, másrészt pedig az, hogy megismerkedjenek a líraelmélet és -történet legfontosabb kérdésköreivel.

A kurzus teljesítésének feltételei: a kiadott szak- és szépirodalmi szövegek hétről hétre való elolvasása, aktív órai munka, egy szemináriumi dolgozat / vagy a hétről-hétre kiadott verstani feladatok elkészítése és a zárthelyi dolgozat megírása.

A féléves osztályzat összetevői: órai munka (20%), szemináriumi dolgozat/házi feladatok (40%), zárthelyi dolgozat (40%)

Tematika:

 1. Bevezetés – a költészetről való gondolkodás és a líraolvasás konvencióinak rövid történeti áttekintése
 2. Verstani rendszerek I. (időmértékes)
 3. Verstani rendszerek II. (ütemhangsúlyos, szimultán)
 4. Trópusok és alakzatok I. – metafora, szimbólum, allegória, katakrézis
 5. Trópusok és alakzatok III. – aposztrophé
 6. Trópusok és alakzatok II. – prosopopeia
 7. Szerepvers, drámai monológ
 8. A műfaji kódok szerepe a líraolvasásban – dal, szonett, óda
 9. Versbe íródó versek – intertextualitás és líraolvasás
 10. A vers nullfokán? – Depoetizáltság, prózavers, ready-made költészet
 11. A fülnek vagy a szemnek? – spoken poetry, zene, költészet és dalszöveg viszonya, vizuális költészet, a tipográfia jelentésképző funkciói
 12. Hangulat, affektus, érzelem – a líra(olvasás) antropológiai dimenziói
 13. Zárthelyi dolgozat 

 

Kötelező olvasmányok:

Jonathan Culler, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, Helikon, 2000/3, 370-389.

Paul de Man, Az önéletrajz mint arcrongálás, Pompeji, 1997/2-3, 93-107.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Arany János, A magyar nemzeti vers-idomról = Uő., Tanulmányok és kritikák, szerk. S. Varga Pál, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1998, 310–34.

Culler, Jonathan, Líraolvasás, ford. Füzi Izabella = Figurák, szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), 2004, 119–131.

Horváth János, A magyar vers = Horváth János verstani munkái, szerk. Korompay H. János, Korompay Klára, 2004, 343–538.

Horváth Kornélia, A versértelmezés ritmikai aspektusáról = Uő., A versről, Kijárat, B, 2006, 11–45.

Horváth Viktor, A vers ellenforradalma – A versírás és versfordítás tanulása és tanítása, Magvető, 2014.

Kecskés András, Szilágyi Péter, Szuromi Lajos, Kis magyar verstan, Országos Pedagógiai Intézet,1983.

Kulcsár Szabó Ernő, Költészet és dialógus. Lírai művek befogadásának kérdéséhez = Uő., A megértés alakzatai, Csokonai, Debrecen, 1998, 30–45.

Kulcsár-Szabó Zoltán, A „te” lírai alakzatának kérdéséhez = Uő., Az olvasás lehetőségei,, 1997, 41–51.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextualitás és a szöveg identitása = Olvasáselméletek, szerk. Dobos István, Debrecen, 2001, 339 – 346.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextualitás: létmód és/vagy funkció = Uő., Hagyomány és kontextus, Budapest, 1998, 5–58.

Lapis József, Líra 2.0: közelítések a kortárs költészethez, JAK + PRAE.HU, 2014.

Lapis József, Enyhe mámor – A legújabb líra kihívásai az ezredforduló után, Alföld, 2009/12, http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/214

Mezei Gábor, Tükör, fordítás, idegenség – William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei, Irodalomtörténet, 200/4, 439 – 454.

Paul de Man, Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben, ford. Fogarasi György, Magvető, 2006.

Bettine Menke, Ki beszél? A beszélő arc alakzata a retorika történetében, ford. Török Ervin = Figurák, szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc, Budapest–Szeged, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), 2004, 87–118.

Patricia Parker, Metafora és katakrézis, Figurák, szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc, Gondolat–Pompeji (Retorikai füzetek 1.), 2004, 119–131.

Szepes Erika – Szerdahelyi István, Verstan, Gondolat, 1981.

Verskultúrák: A líraelmélet perspektívái, szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lénárt Tamás, Ráció, Bp., 2017.