KódBTMI254BA
TantárgycímIrodalomelmélet 4.
KurzuscímMédiaesztétika
OktatóOláh Szabolcs
Órarendi adatokSz: 14-16, XI.
KépzésBA
Kreditpont2
Kurzustípusszem., gyj.

 

A kurzus célja

Klasszikus tanulmányokra, példákra támaszkodva az esztétikai tapasztalat mibenlétét ragadjuk meg az esztétika, az irodalomtudomány és a médiatudomány kérdezési horizontjain. Az esztétikai tapasztalat túlmutat a művészet gyakorlásának történelmileg meghonosodott területén. Az esztétikai tapasztalatot ma újra hajlandóak vagyunk megtalálni a rítusban, a sportban, a parádéban, a népszerű kultúra médiumaiban, a test és a lakás díszítésében, a mozgalmas városi eseményekben, látványosságokban.

 

Témakörök – nem hetenkénti bontásban

 • ízlés, ízlésvilág, ítélőerő a tömegfogyasztásban, mentális konformitás, dekoratív diverzitás, rossz ízlés, giccs, félműveltség, a negativitás esztétikája
 • aura, bensőséges egyediség, sokszorosíthatóság, érték, művészet és ipari termelés, kisajátítás-ipar, a reklám és a kereskedelmi média médiaesztétikai kritikája
 • új anyagi kultúra; design; városi közterek esztétikája; a digitálisan épülő közösségek terei: az „esztétikai” fogalma a web2.0 zárt közösségeinek populáris kultúrájában
 • esztétikai tapasztalat; rítusok, játékok, sport, opera, show, városi köztéri performance; a média- és tapasztalatfogalmak ötvözése; jelenlét, tapasztalat, interpretáció: idő, nyelv, médiatechnikák;
 • anyagiság, testi jelleg, folyamatjelleg és eseményszerűség, a beszédhang illékony anyaga; a hallás; a hang mediatizációja: értelem és érzék, szemantika és médiatechnika, a némafilmtől a hangosfilmig, az ember kibővítése; a test médiareprezentációja, látványosságok és társadalmi identitás
 • technológiai metamorfózisok hatása az érzékelésre és az esztétikai tapasztalatra; a képek iránti vágy
 • montázselméletek, vágás és montázs, montázstörténet; montázsesztétika
 • kameramozgás; a ’fizikai valóság’ megsemmisítése; a produktív kamera; a kamera akaratának diadala
 • augmentált valóság, interfész, számítógépes szimulációk; valós virtualitás (észlelés és számítógépes játékok, videó- és komputerművészet)
 • művészetelmélet és médiakutatás; a kortárs képzőművészet infrastruktúrája, intézményrendszere; az esztétikai képzés szerepe az arts & business menedzser képzésében, a művészeti kurátorképzésben

 

Olvasmányok:

Kötelező:

 • Hans Ulrich Gumbrecht, Anyagiságok / nem-hermeneutikai / jelenlét; Epifánia, jelenvalóvá tétel, rámutatás = Uő, A jelenlét előállítása, Bp., Ráció, 2010, 11–24; 77–109.
 • Sybille Krämer, A hang negatív szemiológiája, Replika, 77 (2011/4. szám), 45–58.
 • Gérard Genette, Az esztétikai értékről = Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, szerk. Szávay Dorottya, Bp., Kijárat, 2007, 182–2000 (Spatium, 8).
 • Hans-Robert Jauss, Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalatai = H.-R. Jauss, Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., Osiris, 1997,158–178.
 • Hans Ulrich Gumbrecht, Hangulatokat olvasni, prae 55 (2013), 9–26.
 • Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = Uő, Kommentár és prófécia, Bp., Gondolat, 1969, 301–334.
 • Umberto Eco, A rossz ízlés struktúrája = Uő, A nyitott mű, Bp., Gondolat, 1976. 201–296.
 • Theodor W. Adorno, A félműveltség elmélete = A kultúra szociológiája, szerk. Wessely Anna, Bp., Osiris Kiadó–Láthatatlan Kollégium, 1998, 96–113.
 • Samuel Weber, Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás, Apertúra, 2010. ősz.
 • Friedrich Kittler, A hármak műve. A némafilmtől a hangosfilmig, Replika, 77 (2011/4. szám), 113–123.
 • Hans Belting, Test-Kép-Médium = Uő, Kép-antropológia, Bp. Kijárat, 2003, 13–67

 

Ajánlott (feldolgozásuk megtörténik a heti alkalmakon):

 • A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Kékesi Zoltán, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2012.
 • Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, A kultúripar. A felvilágosodás mint a tömegek becsapása = Uő, A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek, Bp., Gondolat, 1990, 147–200.
 • Kulcsár-Szabó Zoltán: Szórakozott tömegek. Közelítések a tömegkultúra fogalmához, Tiszatáj, 2012/7, 60–76.
 • Bacsó Béla, A „Zerstreuung” esztétikájához, Jelenkor, 2012, 1227-1231.
 • Michael Makropoulos, Theorie der Massenkultur, Wilhelm Fink Verlag, 2008.
 • Christoph Menke, Ein anderer Geschmack. Weder Autonomie noch Massenkonsum, Texte zur Kunst, Heft 75, September 2009, 38–46.
 • Ronald Hitzler, Értelembarkácsolás. Az életstílusok szubjektív elsajátításáról, Replika, 2008 (64–65. szám), 41–54.
 • Manfred Prisching, „Vásárolok, tehát vagyok”: a személy a kapitalizmusban, Fordulat, 2011/3, (15. szám), 72–96.
 • Berta Péter, Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok. Interakció, kölcsönhatás, egymásra utaltság: az „új” anyagikultúra–kutatásról, Replika, 63 (2008. november), 29–60.
 • Szentpéteri Márton, Design és kultúra. Befogadó designkultúra, Bp., Építészfórum, 2010, 13–55.
 • Hans Georg Gadamer, A szép aktualitása, Bp., T-Twins, 1994, 11–85, 157–169.
 • Roland Barthes, Világoskamra (Jegyzetek a fotográfiáról), Bp., Európa, 1985.
 • Mladen Dolar, The “Physics” of the Voice = Uő, A Voice and Nothing More, MIT Press, Cambridge, 2006, 58–81.
 • Michel Serres, Zene, Bp., Holnap, 2014.
 • A performance-művészet, szerk. Szőke Annamária, Bp., Artpool – Balassi – Tartóshullám, 2000.

http://www.artpool.hu/performance/tartalom.html

 

Az órák anyagának követése:

Az órákon megtárgyalt anyagot felteszem a honlapomra (https://olahszabolcsdr.wordpress.com/), onnan letölthető a távolmaradók számára is.

A félév során – tempónknak megfelelően – hetente pontosítjuk az elolvasandó szövegeket, feldolgozandó médiatartalmakat. Ezekről a Neptun rendszerben rendszeresen tájékoztatást adok.

 

Jegyszerzés: a félév utolsó óráján dolgozatot írunk.

A dolgozat témája: az órákon megtárgyalt anyag a jegyzet alapján + kötelező olvasmányok + művek, szövegek, médiatartalmak adott szempontok szerinti elemzése. A számonkérés anyagát 2017. április végén véglegesítem a Neptun rendszerben a féléves előrehaladás függvényében.