KódBTMI903OMA
TantárgycímIrodalomelmélet 5.
KurzuscímOlvasáselméletek 1.
OktatóFazakas Gergely Tamás
Órarendi adatokKedd, 10:00–11:30, Fsz. 1/2.
KépzésOMA- és BA-speciálkollégium
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium; a speckoll is szemináriumként működik
Kapcsolódó anyagokPower point, fénymásolatok

A szeminárium teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

  1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
  2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
  3. A zárthelyi dolgozatokat a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.
  4. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozata érvénytelen.

 

Követelmény:

Órai munka (szövegismeret és közös szövegolvasás), zárthelyi dolgozat

 

Tematika és válogatott szakirodalom:

 

1-2. Bevezetés két félév témáiba: Interpretálni, túlinterpretálni, félreinterpretálni – szövegek olvasása a „kulturális fordulat” előtt és után

Kappanyos András, Az interpretáció érvényessége; Uő, Interpretálás és túlinterpretálás, Helikon, 2001/4, 475–489; 533–549.

Rákai Orsolya, A második olvasat (A „szakmai olvasás” paradoxonai), Helikon, 2008/1, 4–15.

Umberto Eco, Az irodalom néhány funkciója, in Uő, La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., Európa, 2004, 7–29.

 

3. Az értelmezői közösségek elmélete

                Lázár Ervin, Dömdö-dömdö-dömdödöm, in Uő, A Négyszögletű Kerek Erdő (1985),                 http://mek.oszk.hu/02700/02753/02753.htm

                Stanley Fish, Van-e szöveg ezen az órán?, in Testes Könyv I., szerk. Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor     s. k. – Odorics Ferenc, Szeged, JATE-ICTUS, 1996, 265–282.

                Uő, Bizonyítás vagy meggyőzés: a kritikai tevékenység két modellje, in Az irodalom elméletei III,                szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1997, 5–27.

                Az értelmezői közösségek elmélete, szerk. Kálmán C. György, Bp., Balassi, 2001. (főképp Kálmán C.       György tanulmánya)

 

4-5. Pozitivizmus és szellemtörténet. A genetikus elemzés

Hyppolite Taine, Az angol irodalom története, in Bevezetés az irodalomelméletbe. Szöveggyűjtemény, szerk. Dobos István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 19992, 113–129.

Riedl Frigyes, Arany János, Bp., Szépirodalmi, 1982 (vagy valamelyik korábbi kiadás).

Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Bp., Magvető, 1982 (vagy valamelyik korábbi kiadás).

Legalább két Középiskolai tankönyv Arany Jánosról szóló fejezete

Bogoly József Ágoston, Ars philologiae. Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus öröksége, Pécs, Pécsi Tudománytár, 1994.

Kulcsár Szabó Ernő, A fordulat jellege – Pozitivizmus és szellemtörténet, Literatura, 1990/1, 77–98.

Péczely László, A genetikus elemzés, in Uő, Beveztés a műelemzésbe, Bp., Gondolat, 1976, 40–49.

 

6-7. Mi a(z írott) szöveg és mit jelent (nekem) értelmezni? A strukturalista szövegmagyarázat és a hermeneuta szövegértelmezés

Paul Ricoeur, Mi a szöveg?; Uő, A szöveg világa és az olvasó világa, in Uő, Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Osiris, 1999, 9–34; 310–353. (Az első írást ld. még: Bevezetés az irodalom elméleteibe, I., Olvasáselméletek, szerk. Dobos István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 26–42.)

Manfred Frank, Mit jelent „egy szöveget megérteni”?, in Az esztétika vége ‑ vagy se vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Bp., Ikon, 1995.

Horváth Iván, Szöveg, 2000, 1994. november, 42–53. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/szoveg/hiszov.htm)

Rudolf Bultmann, A hermeneutika problémája, in Filozófiai hermeneutika. Szöveggyűjtemény, vál. Bacsó Béla, Bp., ELTE, 1990.

Hans-Georg Gadamer, Az eminens szöveg és igazsága, in Uő, A szép aktualitása, Bp., T-TWINS Kiadó, 1994.

Hans-Georg Gadamer, Szöveg és interpretáció, in Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Bp., Cserépfalvi, 1991, 17–42.

Kulcsár Szabó Ernő, A szöveg mint recepcióesztétikai probléma, Literatura, 1991/2, 129–137.

Hans-Robert Jauss, Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, in Bevezetés az irodalomelméletbe. Szöveggyűjtemény, szerk. Dobos István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 19992, 163–190.

 

8-9. Szerző–Mű/Szöveg–Olvasó: a Szerző halála és az Olvasó visszatérése

Italo Calvino, Ha egy téli éjszakán egy utazó, Bp., Európa, 1985.

Roland Barthes, A szöveg öröme, Bp., Osiris, 1996 (főképp: A szerző halála; A műtől a szöveg felé).

Hans-Robert Jauss, Egy posztmodern esztétika védelmében, in Bevezetés az irodalom elméleteibe, I., Olvasáselméletek…, i. m., 113–135.

 

10-11. Olvasás szövegek között: az intertextuális olvasás

Umberto Eco, A rózsa neve, Bp., Európa, 1988 (vagy valamelyik későbbi kiadás)

Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei, in Uő., La Mancha…, i. m., 317–352.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextualitás: létmód és/vagy funkció?, in Uő., Hagyomány és kontextus, Bp., Universitas, 1998, 5–59.

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, Az intertextualitás tanításának lehetősége, Magyar Nyelvőr, 2005. okt–dec, 462–472.

 

12. Dekonstruktív olvasás

Helikon, 38(1994)/1–2 (Az amerikai dekonstrukció) Bevezető tanulmány

Jacques Derrida, A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diskurzusában, in Bevezetés az irodalom elméleteibe, I., Olvasáselméletek, szerk. Dobos István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 347–360.

                Jacques Derrida, „Könyvkívület”, A disszemináció, Pécs, Jelenkor, 1998, 5–61.

Barbara Johnson, A kritikai különbözőség: BartheS/BalZac, in Bevezetés az irodalom elméleteibe, I., Olvasáselméletek…, i. m., 361–369.

Keresztez(őd)ések: Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben, szerk. Bókay Antal, M. Sándorfi Edina, Bp., Gondolat, 2003.

 

13. Zárthelyi dolgozat