KódBTMI204MA
TantárgycímIrodalomtudomány a humántudományok diskurzusában
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda, 12.00-14.00, 330.
KépzésMA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium, gyakorlati jegy

 

A kurzus célkitűzései/követelmények: Az irodalomtudomány jelentősebb értelmezői nyelveinek, elméleti kereteinek elsajátítása, referátum, a kötelező olvasmányok feldolgozása.

 

Tematika: 

Pozitivizmus, szellemtörténet, hermeneutika, recepcióesztétika, posztstrukturalizmus, dekonstrukció, retorikai olvasás, mediális kultúratudomány, materiális filológia 

 

1., Pozitivizmus

Hippolyte Adolphe Taine: Az angol irodalom története. Bevezető. 1-38.p. http://mek.oszk.hu/08900/08945/

Auguste Comte: Beszéd a pozitív szellemről. In. UŐ. A pozitív szellem. Fordította, az Utószót és a Jegyzeteket írta: Berényi Gábor. Magyar Helikon, Budapest, 1979. 75-187.p.   

 

2., Szellemtörténet

Brunetiere: Az irodalmi műfajok fejlődéséről.

Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba. In. A modern irodalomtudomány kialakulása (A pozitivizmustól a strukturalizmusig). Szerk.: Bókay Antal és Vilcsek Béla (Szöveggyűjtemény) Osiris, Budapest, 1998.

Babits Mihály: Szellemtörténet; Petőfi és Arany.  

 

3.,  Szellemtörténet és irodalomtörténet 

Horváth János: Magyar irodalomismeret. In: Horváth János: Tanulmányok I. Kossuth Egyetemi Kiadó  Debrecen, 1997.

Szegedy-Maszák Mihály: Esszéírás és irodalomtörténet. 1934: Megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története című vállalkozásának első fele. http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12400

 

4., Pozitivizmus és szellemtörténet között

 

Kulcsár Szabó Ernő: A fordulat jellege – Pozitivizmus és szellemtörténet, Literatura, 1990/1, 77–98.

Imre László: A magyar szellemtörténet utóhullámai és következményei. http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/277

 

5., Hermeneutika (Beszéd és megértés)

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Budapest, 1984, 191– 269. 

Hans-Georg Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. Athenaeum. 1991/1. 3-14.

 

6.,  Dekonstrukció (Írás és különbség)

Jacques Derrida: A hang és a fenomén – A jel problémája Husserl fenomenológiájában. Kijárat Kiadó, 2013.

 

7., Hermeneutika és dekonstrukció vitája (Gadamer-Derrida)

Hans-Georg Gadamer: Destrukció és dekonstrukció, Literatura, 1991/4.

Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. In Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ B., Bp., [é. n.], 17–91.

Jacques Derrida: Két kérdés aláírásokat értelmezve, Literatura, 1991/4.

 

8., Recepcióelmélet és retorikai olvasás vitája

Paul de Man: Bevezetés. In Hans-Robert Jauss: Recepcióelmélet-esztétikai tapasztalat-irodalmi hermeneutika. Osiris. Bp., 1997. 407-430.p.; és Jauss válasza u. i.

 

9.,  Posztstrukturalizmus-Posztmodern

J. F. Lyotard: A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Századvég-Gond, Bp., 1993.

Roland Barthes: A szerző halála. In. Uő: A szöveg öröme, Bp., 1995. 50-55.                  

 

10., Mediális kultúratudomány

K. Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius, Budapest, Magyar Műhely – Ráció, 2005, 19–58.  

 

11., Materiális filológia

Hans Ulrich Gumbrecht: Szellemtudományok mi végre?  http://real.mtak.hu/8332/

Friedrich Kittler: Optikai médiumok. Ráció Kiadó- Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005.

  

 

Budapest, 2019. január 30.                                                            Dobos István