KódBTMI106OMA
TantárgycímIrodalomtudományi proszeminárium
Kurzuscím
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokHétfő, 10:00-11:40, Fszt. 1/2.
Szerda, 12:00-13:40, Fszt. 1/2.
KépzésI. OMA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A szeminárium teljesítésének alapkövetelményei

 

I. Alapfeladat: szubjektív szövegértelmezés megírása egy szabadon választott irodalmi műről – elkészítés ideje: az első három hét

– a választás szempontjai: lehetőleg olyan (magyar) szöveg legyen, melynek irodalomtörténeti, kritikai recepciója jelentékeny (az alapos bibliográfiakészítést, valamint a folyóiratok és az irodalomtörténeti munkák megismerését lehetővé teszi stb.)

II. Zárófeladat: a kurzust lezáró dolgozat megírása. A félév során elkészített bibliográfia és a témához köthető (kijegyzetelt) szaktanulmányok alapján – a kezdeti szubjektív szövegértelmezés „tanulmánnyá” (szemináriumi dolgozattá) érlelődik

III. Lényegében minden órához társul egy-egy konkrét, gyakorlati feladat: bibliográfiakészítés, szaktanulmányok kijegyzetelése stb.

 

 

TEMATIKA

 

 I. Könyvtár, adatbázisok, források használata

 1. Az irodalom funkciója: fogalmi és szemléleti alapvetések

 

 1. Az irodalomtudomány főbb területei és műfajai

ajánlott: Földes Zsuzsanna, Irodalomtudományi és irodalmi folyóiratok = A magyar irodalom filológiája, szerk. Hegyi Ádám, Bp., 2005.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

 

 1. Nyomtatott és digitális bibliográfiák használata

ajánlott: Bartók István, Az Internet az irodalomkutatás szolgálatában = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 20033 16–22.

 

 1. Könyvtárlátogatás

 

 1. Irodalmi és irodalomtudományos folyóiratok – prezentációs óra

 

 1. A kutatómunka technikája (anyaggyűjtés, bibliográfia-készítés, referátum, szemináriumi és szakdolgozat, jegyzetelés, hivatkozás, idézés, plágium)

ajánlott: Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Bp., Kairosz, 1996. (Az anyaggyűjtéssel, illetve az idézéssel és jegyzetekkel kapcsolatos részek: 65–132, 187–212)

Gulyás Borbála, A szemináriumi dolgozat és a referátum = A magyar irodalom filológiája, szerk. Hegyi Ádám, Bp., 2005.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

 

II. Irodalmi szöveg és szaktanulmány olvasása – szemináriumi dolgozat elkészítése

 

 1. A műelemzés gyakorlata és dilemmái

 

 1. Irodalmi szöveg olvasása és értelmezése

Ambrus Zoltán, Ninive pusztulása; (Ószövetség – Jónás könyve)

 

 1. Szaktanulmány olvasása I.: Irodalomtörténet és szövegértelmezés

Kiczenkó Judit, A mítosz ironikus vigasza: Ambrus Zoltán Ninive pusztulása című novellájáról = A XIX. század vonzásában: tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére, szerk. Kiczenkó Judit, Thimár Attila, Piliscsaba, 2001, 115–136.

Horváth Edit, A mítosz írói átalakítása Ambrus Zoltán Ninive pusztulása című novellájában, ItK, 1996/5–6, 701–711.

 

 1. A lábjegyzetelés funkciója és formai követelményei

Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította Kecskeméti Gábor ItK, 1997/1-2, melléklet, http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm

 

 1. A szemináriumi dolgozat vázlatának bemutatása – prezentációs óra

 

 1. Szaktanulmány olvasása II.: Irodalomelméleti szöveg – irodalomszemlélet
 2. H. R. Jauss, Jónás könyve: az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., Osiris, 1997, 373–395.

 

 1. Írásbeli számonkérés