KódBTMI106OMA
TantárgycímIrodalomtudományi proszeminárium
Kurzuscím
OktatóFarkas Evelin
Órarendi adatokSzerda, 16:00–18:00, Fszt. 14/1.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium/előadás/konzultáció
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium célja az irodalom- és kultúratudományi kutatások elméletébe és gyakorlatába való bevezetés, az ehhez szükséges fogalmak és alapismeretek elsajátítása.

A félév végi jegy három komponensből áll össze:

 1. órai munka; gyakorlati feladatok értékelése
 2. a szemináriumi dolgozat érdemjegye
 3. írásbeli dolgozat a félévi anyagból – a tételsor lényegében megegyezik a félév során átvett anyaggal és az elvégzett feladatokkal

 

Tematika:

Könyvtár, adatbázisok, források használata

 1. Bevezetés, Irodalom – irodalomtudomány: fogalmi és szemléleti alapvetések

szept. 13.

 1. Az irodalomtudomány főbb területei és műfajai – Szakfolyóiratok, lexikonok

ajánlott: Földes Zsuzsanna, Irodalomtudományi és irodalmi folyóiratok = A magyar irodalom filológiája, szerk. Hegyi Ádám, Bp., 2005.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

szept 20.

 1. Nyomtatott és digitális bibliográfiák használata

Bartók István, Az Internet az irodalomkutatás szolgálatában = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003, 16–22.

szept. 27.

 

 1. Könyvtárlátogatás

okt. 4.

 1. A kutatómunka technikája (anyaggyűjtés, bibliográfia-készítés, referátum, szemináriumi és szakdolgozat, jegyzetelés, hivatkozás, idézés, plágium)

Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Bp., Kairosz, 1996. (Az anyaggyűjtéssel, illetve az idézéssel és jegyzetekkel kapcsolatos részek: 65–132, 187–212)

Gulyás Borbála, A szemináriumi dolgozat és a referátum = A magyar irodalom filológiája, szerk. Hegyi Ádám, Bp., 2005.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

okt. 11.

 

Irodalmi szöveg és szaktanulmány olvasása – szemináriumi dolgozat elkészítése

 

 1. A műelemzés gyakorlata és dilemmái

okt 18.

 

 1. A lábjegyzetelés funkciója és formai követelményei

Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei, összeállította Kecskeméti Gábor ItK, 1997/1-2, melléklet, http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm

okt. 25.

 

SZÜNET (okt. 30. – nov. 5.)

 

 1. Irodalmi szöveg olvasása és értelmezése

Ambrus Zoltán, Ninive pusztulása – megbeszélés

nov. 8.

 

 1. Szaktanulmány olvasása I.

Fazekas Mihály Összes Művei, I., s. a. r. Julow Viktor, Kéry László, Bp., Akadémiai, 1955.

Szilágyi Márton, Kegyelem és erőszak – Fazekas Mihály Lúdas Matyija, Alföld, 53(2002)/7, 41–58. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00075/szilagyi.html

nov. 15.

 

 1. A szemináriumi dolgozat vázlatának prezentációja – kiselőadás

előtte kötelező egyéni konzultáció – időpont: megbeszélés szerint

nov. 22.

 

  1. Szaktanulmány olvasása II.: Irodalomelméleti szöveg – irodalomszemlélet

H. R. Jauss, Jónás könyve: az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., Osiris, 1997, 373–395.

nov. 29.

 

 1. Írásbeli számonkérés

dec. 6.

 

 1. Félév zárása – egyéni konzultációk