KódBTMI106OMA
TantárgycímIrodalomtudományi proszeminárium
KurzuscímIrodalomtudományi proszeminárium
OktatóSzáraz Orsolya
Órarendi adatokHétfő, 10:00–12:00, 343.
Hétfő, 14:00–16:00, Fszt. 14/1.
KépzésI. OMA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokpower point

A szeminárium teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

 1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
 2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
 3. A zárthelyi dolgozatokat a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.
 4. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozata érvénytelen.

 

A szeminárium célkitűzései/követelmények:

Cél az irodalom- és kultúratudományi kutatások elméletébe és gyakorlatába való bevezetés.

 

A gyakorlati jegy összetevői:

 

 1. órai munka: a feladott szövegek értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés); házi feladatok – az érdemjegy 10%-a

 

 1. olvasónapló (szabad elemzés): az érdemjegy 5%-a

 

 1. bibliográfia: az érdemjegy 20%-a

 

 1. referátum: fogalmak; folyóirat; vázlat – az érdemjegy 5%-a

 

 1. zárthelyi dolgozat: a félév végén az órákra feladott, illetve megbeszélt anyagból – az érdemjegy 30%-a

 

 1. szemináriumi dolgozat: tanulmány formájú elemző dolgozat (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) – az érdemjegy 30%-a

 

Alapvető szakirodalom:

Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003 (a továbbiakban Hargittay 2003).

A magyar irodalom filológiája, Gépeskönyv Kft., 2005. Ld. az interneten: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

 

Tematika:

 

 1. óra (szeptember 11.)

A kurzus tematikájának áttekintése, a követelmények ismertetése

 

 1. óra (szeptember 18.)

Könyvtárlátogatás

 

 1. (szeptember 25.)

Mi az irodalom(tudomány); hogyan olvasunk szépirodalmat és szaktanulmányt?

Tolnai Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Bp., Eggenberger, 1922, 60–106. (Részletek: Hargittay 2003, 320–325.)

Bogoly József Ágoston, Ars philologiae: Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus öröksége, Bp., Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1994.

Hász-Fehér Katalin, A filológia diszciplináris helyzete, Helikon, 2000/4, 469–480.

Stephen G. Nichols, Filológia a kéziratkultúrában: Gondolatok a tudományágról, ford. Cristian Réka Mónika, Helikon, 2000/4, 481–491.

Szilágyi Márton, Filológia, irodalomtörténet, kanonizáció: Klasszikus módszertudat és új kihívások között, Helikon, 2000/4, 564–572.

Világirodalmi lexikon, III, főszerk. Király István, Bp., Akadémiai, 1975. Filológia szócikk.

Az értelmezői közösségek elmélete, szerk. Kálmán C. György, Bp., Balassi, 2001.

 

 1. óra (október 2.)

A nyomtatott és digitális bibliográfiák és adatbázisok használata

Szentmihályi János, A magyar nemzeti bibliográfia = Hargittay 2003, 211–239.

Tarnóc Márton, Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473–1600, Irodalomtörténet, 1972/2, 521–528 (= T. M., Kettőstükör, Bp., Magvető, 1988 (a továbbiakban Tarnóc 1988), 256–266; http://epa.oszk.hu/02500/02518/00190/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1972_02_493-528.pdf)

Hargittay Emil, A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes) = Hargittay 2003, 75–88.

Bartók István, Az Internet az irodalomkutatás szolgálatában = Hargittay 2003, 16–22.

Kecskeméti Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Hargittay 2003, 132–146.

A Filológia és digitális barbárság c. konferencia előadásainak szövege. http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/

 

 1. óra (október 9.)

Az anyaggyűjtés, a referátum, a szemináriumi és a záródolgozat gyakorlata. A tudományos hivatkozás mint alapelv; a plágium kérdése

Az ItK címleírási alapelvei, összeáll. Kecskeméti Gábor = Hargittay 2003, 9–15.

Gulyás Borbála, A szemináriumi dolgozat és a referátum, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch05.html

Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot?, ford. Klukon Beatrix, Bp., Gondolat, 1996, 65–132, 187–212.

Jane Stokes, A média- és kultúrakutatás gyakorlata, Bp.–Pécs, Gondolat–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2008.

Kecskeméti Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Hargittay 2003, 132–146.

Gyurgyák János, Szerzők és szerkesztők kézikönyve (2. átd. kiad.), Bp., Osiris, 2005.

 

 1. óra (október 16.)

A szakfolyóiratok története és mai profilja – referátumok

Németh G. Béla, A magyar irodalomtörténet-írás első iskolája = N. G. B., Küllő és kerék: Tanulmányok, Bp., Magvető, 1981 (a továbbiakban Németh 1981), 116–149.

Németh G. Béla, A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában, Bp., Akadémiai, 1981, 161–184, 356–373.

Földes Zsuzsanna, Irodalomtudományi és irodalmi folyóiratok, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch04.html

Takáts József, Irodalmi folyóiratok kortárs kánonai, Litera, 2004.06.25, http://www.litera.hu/hirek/irodalmi-folyoiratok-kortars-kanonai

 

október 30. konzultációs hét

 

 1. óra (november 6.)

Referátum a dolgozatról

 

 1. óra (november 13.)

Lexikonok és irodalomtörténeti monográfiák

Horváth János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., Akadémiai, 1976, 7–70.

Németh G. Béla, A „nemzeti klasszicizmus” mestere – a „nemzeti klasszicizmus” tanítványa = Németh 1981, 222–234.

Szili József, A nemzeti irodalomtörténet-írás elméletei, Literatúra, 1990/2, 129–140.

Tiszteletkör: Az Új Magyar Irodalmi Lexikon fogadtatása, szerk. Szécsényi Endre, BUKSZ, 1995/nyár, 208–226.

Bod Péter, a historia litteraria művelője, szerk. Tüskés Gábor, Bp., Universitas, 2004.

Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas, 2004.

Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas, 2006.

Hargittay Emil, A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes) = Hargittay 2003, 75–92.

 

 1. óra (november 20.)

Konzultáció a dolgozatról

 

 1. óra (november 27.)

Textológiai alapismeretek. A szövegkritika és a szövegkiadás problémái

Stoll Béla, Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban = Hargittay 2003, 154–210.

Holl Béla, A régi magyarországi nyomtatványok meghatározása = Hargittay 2003, 89–92.

Varjas Béla, Paleográfiai útmutató a 15–17. századi magyar nyelvű kéziratok olvasásához = Hargittay 2003, 326–340.

Szörényi László, Ars Mutilandi Hungarica = Hargittay 2003, 253–305.

Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata, összeáll. Péter László = Hargittay 2003, 114–131.

Horváth Iván, Szöveg = Hargittay 2003, 93–113.

Dávidházi Péter, A hatalom szétosztása: Klasszikus, modern és posztmodern a szövegkritikában, Helikon, 1989/3–4, 328–343 (= D. P., Per passivam resistentiam, Bp., Argumentum, 1998, 209–225.)

Thimár Attila, A filológia értelmezése = Hargittay 2003, 306–319.

 

 1. óra (december 4.)

Kritikai kiadások, facsimilék, szöveggyűjtemények (RMKT, RMPE, RMDE, BHA stb.)

Tarnóc Márton, 100 éves a Régi Magyar Költők Tára = Tarnóc 1988, 267–301.

Hász-Fehér Katalin, Az ángoly kert és a kínai enciklopédia, BUKSZ, 2002/3, 146–155.

(http://www.staff.u-szeged.hu/~feher/honlap2/pub/buksz.htm)

Szilasi László, „Innen jöttünk” (Régi magyar irodalmi szöveggyűjteményeinkről), Irodalomtörténeti Közlemények, 2005/1, 114–123. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00417/pdf/itk_EPA00001_2005_01_114-123.pdf)

 

 1. óra (december 11.)

Zárthelyi dolgozat

 

Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket nyomtassák ki, és hozzák magukkal az első órára.