Képzéseink jellege

Magyar szakos képzéseink típusai

Oktatási céljaink

Nyitott és kritikus, független és felelős gondolkodású, jól felkészült humán értelmiség képzése.

A kulturális jelenségek, az irodalom, valamint a magyar és más finnugor nyelvek korszerű, összehasonlító szemléletű, nemzetközi szinten is érvényes kutatása és tanítása.

Hallgatóinkat szakmai partnernek tekintjük: csapatban gondolkodunk és dolgozunk, kölcsönösen tanulunk egymástól.

 

Értékes, jól konvertálható tudást adunk

Hallgatóink a képzés végére árnyalt elemzői készséggel, komoly műveltséggel, jó kommunikációs felkészültséggel, valamint széles látókörrel rendelkezhetnek.

Kitűnően megállhatják helyüket a tanári pályán, kutatóként, kulturális szakemberként.

A nálunk szerzett értelmezői és szövegalkotói készségek a nonprofit és az üzleti szférában is segítik az elhelyezkedést.

 

Színvonalas képzéseink vannak

Magyar és összehasonlító irodalom- és kultúratudományt, magyar és finnugor nyelvtudományt, művelődéstörténetet és hungarológiát tanítunk.

Minden szinten: osztatlan tanárképzés (általános és középiskolai tanár: 4+1, ill. 5+1 év), BA-képzés (3 év), MA-képzés (2 év), doktori képzés (2+2 év), levelező képzések.

Szakunkon a hazai és külföldi tudományosságban elismert oktatók tanítanak (köztük három akadémikus és számos további professzor).

Kiemelt célunk a tehetséggondozás: hallgatóinkat bevonjuk a tudományos munkába.

Többféle külföldi ösztöndíj érhető el hallgatóink számára.

Párhuzamosan segítjük hallgatóink elméleti, módszertani és gyakorlati felkészülését.

 

Pezsgő szellemi környezetet biztosítunk

Inspiráló légkör és jó hangulat jellemzi a magyar szakos órákat.

Tudományos konferenciákat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk közösen a hallgatóinkkal, izgalmas szabadszemináriumokat tartunk a Bükkben (az egyetem síkfőkúti kutatóházában).

Élő szakmai kapcsolatunk van számos hazai és külföldi tudományos műhellyel.

Együttműködünk a régió kulturális intézményeivel (színházak, kiállítóhelyek, múzeumok, folyóirat-szerkesztőségek).

Aktuális képzéseink:

Osztatlan tanári

A képzés jellege és kimenete

Az általános iskolai tanárképzés időtartama öt év (4 év szakmai képzés, 1 év pedagógiai képzés és gyakorlat); a középiskolai tanárképzés időtartama hat év (5 év szakmai képzés, 1 év pedagógiai képzés és gyakorlat). Nem különül el az általános, illetve a középiskolai tanári képzés menete: mindkét képzési forma elvégezhető a Debreceni Egyetemen.

A képzés kétszakos rendszerben történik: a tanári pályára készülők szakpárra jelentkeznek. Pl. magyar-történelem, magyar-angol, magyar-német stb.

A magyar szakos tanárképzés során szerzett kreatív értelmezési- és íráskészség, valamint az elsajátított tudásanyag kitűnően felkészít a legtágabb értelemben vett értelmiségi létre: elsősorban a közép- és általános iskolai tanári pályára, valamint a tudományos munkára (az irodalomtudományi doktori iskola által kínált PhD-képzést követően).

A megszerzett képességekkel és alaptudással el lehet helyezkedni a kulturális intézményhálózat és médiapiac számos területén is (újságíróként, szerkesztőként, kritikusként, kultúra- és tudományszervezőként).

Jól konvertálható a humán és üzleti szférában, közéleti és vállalati kommunikációs munkakörökben.

Számos egykori, a korábbi tanárképzési struktúrákban végzett hallgatónk dolgozik elhivatott tanárként az elitgimnáziumoktól a speciális igényű, hátrányos helyzetű diákokat felvevő iskolákig.

Felvételi

Képzésszerkezet

Aktuális kurzusok

Szakdolgozat

Zárószigorlat

 

Alapszak (BA)

A képzés jellege és kimenete

A magas óraszámban tanított irodalmi és nyelvészeti tárgyakkal kitűnő alapozást biztosítunk a továbbtanuláshoz:

 • magyar nyelv és irodalom diszciplináris mesterszakon (MA)
 • számos más mesterszakon a Debreceni Egyetemen és más intézményekben
 • ezt követően pedig a doktori (PhD) képzésben.

Az alapszak elvégzése után el lehet helyezkedni:

 • kulturális újságíróként, kiadói és szerkesztői munkatársként,
 • kultúra- és tudományszervezőként,
 • anyanyelvi lektorként,
 • kreatív munkatársi tevékenység végzőjeként,
 • asszisztensi munka ellátására a nonprofit és gazdasági szférában,
 • jól konvertálhatóak a megszerzett képességek és tudásanyag a humán és üzleti szférában, közéleti és vállalati kommunikációs munkakörökben.

Felvételi

Képzésszerkezet

Aktuális kurzusok

Záródolgozat, záróvizsga

 

Mesterszak (MA)

A képzés jellege és kimenete

Az irodalom- és kultúratudomány, magyar és finnugor nyelvtudomány, valamint a hungarológia alapos és átfogó tanulmányozása során szerzett diploma jó kiinduló alapot jelent hallgatóinknak:

 • a PhD-képzéshez,
 • ezt követően főiskolai és egyetemi oktatói feladatok ellátásához,
 • kiegészítő tanári diploma megszerzésével a középiskolai oktatáshoz,
 • a kulturális és tudományos intézményrendszer, a tudomány- és kultúrpolitika számos vezető funkciójának betöltéséhez,
 • kulturális újságíráshoz, kiadói és szerkesztői munkatársi tevékenység elvégzéséhez online és internetes folyóiratok, újságok szerkesztőségeiben,
 • anyanyelvi lektori munkához (hazai és külföldi intézményekben)
 • magas szintű munkakörök betöltéséhez a kulturális diplomáciában, valamint profitorientált és nonprofit cégeknél. /

Felvétel

Képzésszerkezet

Aktuális kurzusok

Záródolgozat, záróvizsga

 

Levelező

A képzés jellege és kimenete

Levelező képzésünkre várjuk mindazokat, akik magyar szakos (diszciplináris) mesterképzést követően vagy főiskolai szintű, magyartanári szakképzettség birtokában szeretnének középiskolai tanári diplomát szerezni.

A két féléves képzéseink során olyan szakmai tárgyakat kínálunk, melyek a legkorszerűbb elméleti és irodalomtörténeti ismereteket alapul véve, elsősorban a mindennapi tanítási gyakorlat során jól hasznosítható, alkalmazható ismereteket közvetítenek.

Szakmódszertani kurzusainkon mindemellett olyan innovatív technikákkal, ötletekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, melyek a befogadás- és élményközpontú irodalomoktatáshoz nyújthatnak elengedhetetlen segítséget.

Az órákra előre meghatározott ütemterv szerint pénteki napokon vagy az oktatókkal egyeztetett konzultációs formában kerül sor.

Felvételi

Képzésszerkezet

Záródolgozat, záróvizsga

 

Doktori

A képzés jellege és kimenete

 

 

Korábbi képzéseink:

Hungarológia MA

Ötéves, kredites magyar

Tanár továbbképzés