KódBTMI304OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 1.
Kurzuscím
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 10:00–11:30, XI.
KépzésII. OMA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

A vizsgáról

 

A vizsga anyaga:               – az alább felsorolt olvasmányok (ezek nem ismerete elégtelent eredményez)

                                               – az alább felsorolt szakirodalmi olvasmányok

                                               – az előadás anyaga

A vizsga menete:             – egy tételt húz mindenki (a szokásos felkészülési idő rendelkezésre áll)

                                               – egy másik, a húzott tétellel összefüggő anyagrészből adott kérdésre válasz

A vizsgajelentkezés:       – a félév végén a hallgatóság jelzi (az előadáson jelentkezési íven, emailben) a

                                                  kívánt vizsgaidőpontokat

                                               – amennyiben lehetséges, ezen időpontok kiírásra kerülnek a Neptunban

                                               – a kiírt időpontokra történik a hivatalos jelentkezés

                                               – az időpontok a vizsgaidőszakban kérésre bővíthetőek

                                               – javítani elégtelen vizsgát lehet, a pótvizsgaidőpontok is egyeztethetőek

 

 

Tételek, olvasmányok

 

 1. Bessenyei György és a magyar nyelvű tudományosság programja

Olvasmány:        Bessenyei György: Magyarság, A Filozófus

Szakirodalom:   Bíró Ferenc: Magyarság. Bessenyei György programjáról, It 2004/2., 230–254.

                               Nagy Imre: Ágistól Bánkig, Pécs, 2001., 136–159.

 

 1. Batsányi és Kazinczy folyóiratainak (Magyar Museum, Orpheus) fordításprogramja

Olvasmány:        a Magyar Museum és az Orpheus Bévezetése, Batsányi versei (Serkentő válasz Virág

                               Benedekhez, A franciaországi változásokra, A látó, Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz)

Szakirodalom:   Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, Bp. 2009., 243–255., 351–387.

 

 1. Az Uránia és a csinosodás programja

Olvasmány:        az Uránia Bévezetése, Fanni hagyományai (az Uránia-kiadásból, Debrecen, 1999.)

Szakirodalom:   Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen 1998., 369–404.

                               Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, Bp. 2009., 431–456.

 

 1. Kisfaludy Sándor és az érzékenység műfajai

Olvasmány:        A kesergő szerelem (Előszó, 1. ének, 1–20. dal), Két szerető szívnek története

Szakirodalom:   Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek, Debrecen, 1997., 211–224. (utószó)

                               Hermann Zoltán: „A kietlen magánosság…”, in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II. 29–39.

 

 1. Csokonai óda és dalköltészete

Olvasmány:        a Lilla-kötet (Matúra-kiadás, 1996.), különösen:

                               Gróf Erdődyné Ő Nagyságának

                               Újesztendei gondolatok

                               A békekötésre

                               A tihanyi ekhóhoz

                               A pillangóhoz

                               A reményhez

                                         valamint:

                               A vidám természetű poéta

                               A Magánossághoz

                               A Háfíz sírhalma

 

Szakirodalom:   Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1997., 1998., 17–36., 247–279.

                               Laczházi Gyula: Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában, Bp., 2014., 182–203.

 

 1. Csokonai elmélkedő és epikus költészete

Olvasmány:        Dorottya, valamint:

                               Az álom [II.]

                               Az estve [III.]

                               Konstancinápoly [II.]

                               Marosvásárhelyi gondolatok

                               Az ember a poézis első tárgya

                               Halotti versek

 

Szakirodalom:   Demeter Júlia: „Ezer apró szerelmek lantolnakˮ (Csokonai Dorottyája), It 1997., 48–62.

                               Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1993., 1997., 1998., 161–182., 197–204.

 

 

 1. Fazekas Mihály sokarcú munkássága

Olvasmány:         a Ludas Matyi és az alábbi versek:

                               Nagy gyökerek csemetéje…

                               Az öröm tündérsége

                               Az én kis kertem

                               A megelégedés

                               Cs. et F.

                               Nyári esti dal

 

Szakirodalom:   Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp. 1994., 371–398.

                                Szilágyi Márton: Kegyelem és erőszak. Fazekas Lúdas Matyija, Alföld 2002. 7. sz.,

                                                               41–57., ld. még: Szilágyi Márton: Határpontok, Bp., 2007., 164–182.

 

 1. Kazinczy nyelv- és ízlésújítási programja

Olvasmány:        Tövisek és virágok (a teljes kötet)

Szakirodalom:   Csetri Lajos: Kazinczy irodalomszemléletének néhány kérdéséről, ItK 1983., 373–376.

                               Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza, in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II. 40–55.

 

 1. Berzsenyi Dániel költészete

Olvasmány:        Berzsenyi Dániel 1816-os kötete (Matúra-kiadás, 1998), különösen:

                               A Magyarokhoz I–II.

                               A tizennyolcadik század

                               Osztályrészem

                               Amathus

                               Horác

                               Búcsúzás Kemenes-aljától

                               Levéltöredék barátnémhoz

                               A közelítő tél

                               Kazinczy Ferenchez

                               Életphilosophia

                               Vandal bölcseség

                               Fohászkodás

                               Barátimhoz (Már-már félreteszem…)

                               Dukai Takács Judithoz

                               A poézis hajdan és most

 

Szakirodalom:   Onder Csaba bevezető tanulmánya a Matúra-kiadásban (20–37.)

                               Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel, Bp. 2001., 123–141.

 

 1. Színház és dráma az 1810-es években (Katona József, Kisfaludy Károly)

Olvasmány:        Katona: Bánk bán, Kisfaludy Károly: Iréne

Szakirodalom:   Bíró Ferenc: A Bánk bánról, ItK 2000/1–2., 24–61., ugyanez: Bíró Ferenc: Katona József, Bp. 2002., 111–166.

                               Nagy Imre: Nemzet és egyéniség, Bp, 1993., 201–211.

 

 1. Kölcsey Ferenc irodalomszemlélete és költészete

Olvasmány:        Nemzeti hagyományok, valamint:

                               Andalgások

                               Genius száll…

                               Elfojtódás

                               Küzdés

                               Csolnakon

                               Hervadsz…

                               Hymnus

                               Vanitatum vanitas

                               Endymion

                               Zrínyi éneke (Zrínyi dala)

                               Huszt

                               Zrínyi második éneke

 

Szakirodalom:   S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai, Bp. 2005., 426–440.

                               Szilágyi Márton: A „pórdal” státusza a Nemzeti hagyományokban, in Szívből jövő

                                                                                              emlékezet, szerk. Fórizs Gergely, Bp., 2012., 95–113.

                               Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 352–356.

 

 1. Vörösmarty Mihály eposzai és drámai költeménye

Olvasmány:        A Rom, Csongor és Tünde

Szakirodalom:   Zentai Mária: Álmok hármas útján, in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II. 169–183.

                               Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 503–514.

 

 1. Vörösmarty lírai költészetének változatai

Olvasmány:        a következő versek:

                               Helvilához

                               Földi menny

                               Helvila halálán

                               Vágy

                               Szép Ilonka

                               Szózat

                               Késő vágy

                               A Guttenberg-albumba

                               Liszt Ferenchez

                               A merengőhöz (Laurához)

                               Gondolatok a könyvtárban

                               Az emberek

                               Előszó

                               A vén cigány

 

Szakirodalom:   Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 440–447.

                               Kappanyos András: Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II. 341–354.