KódBTMI304OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 1.
Kurzuscím
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 10:00–11:30, XI.
KépzésII. OMA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

A vizsgáról

 

A vizsga anyaga: – az alább felsorolt olvasmányok (ezek nem ismerete elégtelent eredményez)

– az alább felsorolt szakirodalmi olvasmányok

– az előadás anyaga

A vizsga menete: – egy tételt húz mindenki (a szokásos felkészülési idő rendelkezésre áll)

– egy másik, a húzott tétellel összefüggő anyagrészből adott kérdésre válasz

A vizsgajelentkezés: – a félév végén a hallgatóság jelzi (az előadáson jelentkezési íven, emailben) a

kívánt vizsgaidőpontokat

– amennyiben lehetséges, ezen időpontok kiírásra kerülnek a Neptunban

– a kiírt időpontokra történik a hivatalos jelentkezés

– az időpontok a vizsgaidőszakban kérésre bővíthetőek

– javítani elégtelen vizsgát lehet, a pótvizsgaidőpontok is egyeztethetőek

 

 

Tételek, olvasmányok

 

 1. Bessenyei György és a magyar nyelvű tudományosság programja

Olvasmány: Bessenyei György: Magyarság, A Filozófus

Szakirodalom: Bíró Ferenc: Magyarság. Bessenyei György programjáról, It 2004/2., 230–254.

Nagy Imre: Ágistól Bánkig, Pécs, 2001., 136–159.

 

 1. Batsányi és Kazinczy folyóiratainak (Magyar Museum, Orpheus) fordításprogramja

Olvasmány: a Magyar Museum és az Orpheus Bévezetése, Batsányi versei (Serkentő válasz Virág

Benedekhez, A franciaországi változásokra, A látó, Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz)

Szakirodalom: Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, Bp. 2009., 243–255.,

351–387.

 

 1. Az Uránia és a csinosodás programja

Olvasmány: az Uránia Bévezetése, Fanni hagyományai (az Uránia-kiadásból, Debrecen, 1999.)

Szakirodalom: Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen 1998., 369–404.

Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, Bp. 2009., 431–456.

 

 1. Kisfaludy Sándor és az érzékenység műfajai

Olvasmány: A kesergő szerelem (Előszó, 1. ének, 1–20. dal), Két szerető szívnek története

Szakirodalom: Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek, Debrecen, 1997., 211–224. (utószó)

Hermann Zoltán: „A kietlen magánosság…”, in A magyar irodalom történetei, Bp.

2007., II. 29–39.

 

 1. Csokonai óda és dalköltészete

Olvasmány: a Lilla-kötet (Matúra-kiadás, 1996.), különösen:

Gróf Erdődyné Ő Nagyságának

Újesztendei gondolatok

A békekötésre

A tihanyi ekhóhoz

A pillangóhoz

A reményhez

valamint:

A vidám természetű poéta

A Magánossághoz

A Háfíz sírhalma

 

Szakirodalom: Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1997., 1998., 17–36.,

247–279.

Laczházi Gyula: Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában, Bp.,

2014., 182–203.

 

 1. Csokonai elmélkedő és epikus költészete

Olvasmány: Dorottya, valamint:

Az álom [II.]

Az estve [III.]

Konstancinápoly [II.]

Marosvásárhelyi gondolatok

Az ember a poézis első tárgya

Halotti versek

 

Szakirodalom: Demeter Júlia: „Ezer apró szerelmek lantolnakˮ (Csokonai Dorottyája), It 1997.,

48–62.

Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője, Debrecen, 1993., 1997., 1998.,

161–182., 197–204.

 

 

 1. Fazekas Mihály sokarcú munkássága

Olvasmány: a Ludas Matyi és az alábbi versek:

Nagy gyökerek csemetéje…

Az öröm tündérsége

Az én kis kertem

A megelégedés

Cs. et F.

Nyári esti dal

 

Szakirodalom: Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp. 1994., 371–398.

Szilágyi Márton: Kegyelem és erőszak. Fazekas Lúdas Matyija, Alföld 2002. 7. sz.,

41–57., ld. még: Szilágyi Márton: Határpontok, Bp., 2007., 164–182.

 

 1. Kazinczy nyelv- és ízlésújítási programja

Olvasmány: Tövisek és virágok (a teljes kötet)

Szakirodalom: Csetri Lajos: Kazinczy irodalomszemléletének néhány kérdéséről, ItK 1983., 373–376.

Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza,

in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II. 40–55.

 

 1. Berzsenyi Dániel költészete

Olvasmány: Berzsenyi Dániel 1816-os kötete (Matúra-kiadás, 1998), különösen:

A Magyarokhoz I–II.

A tizennyolcadik század

Osztályrészem

Amathus

Horác

Búcsúzás Kemenes-aljától

Levéltöredék barátnémhoz

A közelítő tél

Kazinczy Ferenchez

Életphilosophia

Vandal bölcseség

Fohászkodás

Barátimhoz (Már-már félreteszem…)

Dukai Takács Judithoz

A poézis hajdan és most

 

Szakirodalom: Onder Csaba bevezető tanulmánya a Matúra-kiadásban (20–37.)

Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel, Bp. 2001., 123–141.

 

 1. Színház és dráma az 1810-es években (Katona József, Kisfaludy Károly)

Olvasmány: Katona: Bánk bán, Kisfaludy Károly: Iréne

Szakirodalom: Bíró Ferenc: A Bánk bánról, ItK 2000/1–2., 24–61., ugyanez: Bíró Ferenc: Katona József,

Bp. 2002., 111–166.

Nagy Imre: Nemzet és egyéniség, Bp, 1993., 201–211.

 

 1. Kölcsey Ferenc irodalomszemlélete és költészete

Olvasmány: Nemzeti hagyományok, valamint:

Andalgások

Genius száll…

Elfojtódás

Küzdés

Csolnakon

Hervadsz…

Hymnus

Vanitatum vanitas

Endymion

Zrínyi éneke (Zrínyi dala)

Huszt

Zrínyi második éneke

 

Szakirodalom: S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai, Bp. 2005., 426–440.

Szilágyi Márton: A „pórdal” státusza a Nemzeti hagyományokban, in Szívből jövő

emlékezet, szerk. Fórizs Gergely, Bp., 2012., 95–113.

Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 352–356.

 

 1. Vörösmarty Mihály eposzai és drámai költeménye

Olvasmány: A Rom, Csongor és Tünde

Szakirodalom: Zentai Mária: Álmok hármas útján, in A magyar irodalom történetei, Bp. 2007., II.

169–183.

Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 503–514.

 

 1. Vörösmarty lírai költészetének változatai

Olvasmány: a következő versek:

Helvilához

Földi menny

Helvila halálán

Vágy

Szép Ilonka

Szózat

Késő vágy

A Guttenberg-albumba

Liszt Ferenchez

A merengőhöz (Laurához)

Gondolatok a könyvtárban

Az emberek

Előszó

A vén cigány

 

Szakirodalom: Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., 2010., 440–447.

Kappanyos András: Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, in A magyar

irodalom történetei, Bp. 2007., II. 341–354.