KódBTMI305OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 2.
Kurzuscím
OktatóBéres Norbert
Órarendi adatokKedd, 12:00–14:00, Fszt. 1/2.
KépzésII. OMA/BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokolvasmánylista

Tételek, olvasmányok

 

 1. Bessenyei György: Magyarság

Szakirodalom: Bíró Ferenc, Magyarság. Bessenyei György programjáról, It, 2004/2, 230–254.

 

 1. Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey öszve-szedett levelei

Szakirodalom: Szilágyi Márton, Az érzékeny levélregény magyar variációja. Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey öszve-szedett levelei = Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság, 2009, 21–26.

 

 1. Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű poéta (és későbbi változata: Az én poézisom természete)

Szakirodalom: Debreczeni Attila, Csokonai, az újrakezdések költője. A felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 1998 (Csokonai Könyvtár, 1), 17–36.

 

 1. Kármán József: Fanni Hagyományai

Szakirodalom: Szilágyi Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 1998, 369–404.

 

 1. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Szakirodalom: Szilágyi Márton, Kegyelem és erőszak. Fazekas Mihály Lúdas Matyija = Uő, Határpontok, Bp., Ráció Kiadó, 2007, 164–182.

 

 1. Zárthelyi dolgozat

 

 1. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Szakirodalom: Bécsy Ágnes, „Halljuk, miket mond a lekötött kalóz…” Berzsenyi-versek elemzése, értelmezése, Bp., Korona Nova Kiadó, 1998, 23–50.

 

 1. Kazinczy Ferenc: Poétai episztola Vitkovics Mihály úrhoz

Szakirodalom: Tolcsvai Nagy Gábor, A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza = A magyar irodalom történetei, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., 2007, 40–55.

 

 1. Katona József: Bánk bán

Szakirodalom: Bíró Ferenc, Katona József, Bp., Balassi Kiadó, 2002, 111–166.

 

 1. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas

Szakirodalom: S. Varga Pál, A Vanitatum vanitas és a Nemzeti hagyományok = Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Bp., Reciti, 2012 (Hagyományfrissítés), 115–124.

 

 1. Vörösmarty Mihály: Előszó

Szakirodalom: Imre László, Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Szózat, A merengőhöz, Előszó; Arany János: Évek, ti még jövendő évek, Családi kör, Szondi két apródja, Epilógus = 99 híres magyar vers és értelmezése, szerk. Aczél Géza, Székely Éva, Bp., Móra Könyvkiadó, 1994, 125–174.

 

 1. Zárthelyi dolgozat

 

 

Ajánlott szakirodalom:

 

 

Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Bp., Akadémiai Kiadó, 2010 (Akadémiai Kézikönyvek).

 

Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Bp., Reciti, 2012 (Hagyományfrissítés).

 

Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi Kiadó, 1998.

 

Bódi Katalin, Lector in fabula. A rejtőzködő olvasó Kazinczy Bácsmegyeyjében és Kármán Fannijában, Palócföld, 2009/4, 54–60.

 

Borbély Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, 1995 (A Kölcsey Társaság füzetei, 7).

 

Debreczeni Attila, A „kötött ihletek” költője. Fazekas Mihály: Cs. et F., Tiszatáj, 1998/12, Diákmelléklet.

 

Fried István, Élet és irodalom a „Fanni hagyományai”-ban = Hagyomány és ismeretközlés, szerk. Kovács Anna, Sal­gótarján, 1988, 71–79.

 

Mészáros György, Beavatás, liminalitás és struktúra. Fazekas Mihály Lúdas Matyijának újraolvasása, ItK, 2007/1–3, 2002–209.

 

Milbacher Róbert, Az Előszó egy lehetséges értelmezése, Tiszatáj, 2001/12, Diákmelléklet.

 

Orosz László, A Bánk bán értelmezéseinek története, Bp., Krónika Nova, 1999.

 

Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói, Bp., Ráció Kiadó, 2014 (Ligatura).