KódBTMI305OMA
TantárgycímKlasszikus magyar irodalom 2.
Kurzuscím
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 14:00–15:30, 343.
KépzésII. OMA/BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

Tematika

 

 1. Batsányi: Serkentő válasz Virág Benedekhez

                Szakirodalom: Mezei Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt, Bp. 1974., 211–230.

 

 1. Kármán József: A Nemzet csinosodása

                Szakirodalom: Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, Bp. 2009., 457–487.

 

 1. Kisfaludy Sándor: Két szerető szívnek története

                Szakirodalom: Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek, Debrecen, 1997., 211–224. (utószó)

 

 1. Csokonai: A Magánossághoz

                Szakirodalom: Szegedy-Maszák Mihály: Csokonai: A magánossághoz, ItK 1969., 281–290.; újra: uő: Világkép és stílus, Bp. 1980., 75–95.

 

 1. Fazekas: Nagy gyökerek csemetéje…

                Szakirodalom: Csetri Lajos: A magyar nemzettudat változatai és változásai a jozefinus évtized költészetében, in Magyarságkutatás 1995–1996., szerk. Diószegi László, Bp. 1996., 11–25.; ld. még újra: Csetri Lajos: Amathus, II. 228–247.

 

 1. Zárthelyi dolgozat

 

 1. Kazinczy: Az áldozó

                Szakirodalom: Gergye László: Kazinczy Ferenc Gráciái (Kazinczy ars poeticája), in Itk 1990/4., 470–498., ugyanez: Gergye László: Múzsák és Gráciák között, Bp., 1998., 14–42.

 

 1. Berzsenyi: A poézis hajdan és most

                Szakirodalom: Bécsy Ágnes elemzése, in Halljuk miket mond…, Bp. 1985., 1998.,2 245–263.

 

 1. Katona: Bák bán

                Szakirodalom: Bíró Ferenc: A Bánk bánról, ItK 2000/1–2., 24–61., ugyanez: Bíró Ferenc: Katona József, Bp. 2002., 111–166.

 

 1. Kölcsey: Andalgások

                Szakirodalom: Lukácsy Sándor: Andalgás – küzdés – kudarc, Tiszatáj, 1984/8., 43–57.

 

 1. Vörösmarty: A Rom

                Szakirodalom:  Szilágyi Márton: „…többé semmit azontúl” in ItK 2001/5–6., 678–684.

 

 1. Zárthelyi dolgozat