KódBTMI621OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
Kurzuscím
OktatóÁfra János
Órarendi adatokKedd, 10.00-11.30, 330.
Kedd, 12.00-13.30, 330.
Kedd, 14.00-15.30, 330.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei (a kari TVSz alapján):

 

1.) A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2.) A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § [2] bekezdéséhez.)

3.) Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

 

A szeminárium az íráskészség fejlesztését szolgálja. Célja egyrészt a kritika- és a tanulmányírás módszertanának megtanítása, tudatosítása, felkészítés a majdani szakdolgozat megírására, a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása, emiatt a kurzus kislétszámú.

 

Követelmények:

 

1.) A határidők pontos betartása.

2.) Készülés az órákra, valamint aktív, konstruktív részvétel.

3.) Két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5-es margó, 1,5-es sorköz, sorkizárt): A.) egy kritika (szépirodalmi műről, filmről, képzőművészeti kiállításról vagy színdarabról) 6–8000 karakter terjedelemben, B.) valamint egy tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről) 18-20.000 karakter terjedelemben.

 

Tematika, ütemterv, olvasmányok:

 

 1. február 12. Orientáció

Az elvégzendő feladatok és a határidők megbeszélése, a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményeinek, módszertani és elméleti alapkérdéseinek tisztázása.

Feladatok a továbbiakra:

– A következő órára elolvasni két szakkritikát: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés).

Pótor Barnabás: Megközelített távolságok – Szeles Judit: Szextáns, KULTer.hu, 2018. szeptember 23. http://kulter.hu/2018/09/megkozelitett-tavolsagok/

Visy Beatrix, Élfények és derítőlapok – Nádas Péter: Világló részletek, Alföld, 2017/10, 121–128. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00221/pdf/EPA00002_alfold_2017_10_121-128.pdf

– A következő órára: átismételni az Irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagát.

– Két hét múlva: olyan irodalom- vagy kultúrtörténeti, irodalom- vagy kultúraelméleti témát találni, melyről a 4. hét végére kritikát, a 12. hétre tanulmányt kell írni (a két írásmű témája távolabbról is kapcsolódhat egymáshoz).

 

 1. február 19. Ismétlés, beszélgetés a kritikáról

Az Irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése, különös tekintettel az alábbi kérdésekre: plágium, bibliográfiakészítés, kijegyzetelés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai. Cél: a szakszövegalkotás módszertanának átismétlése.

Vita: a két feladott szakkritika közös megbeszélése. Cél: a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak tisztázása.

Feladat a továbbiakra:

– Öt napon belül (azaz legkésőbb két nappal a következő óra előtt): mindenki küldje körbe a választott témájára vonatkozó, a következő órán bemutatandó összefoglaló vázlatot.

 

 1. február 26. Témabemutatás

Fontos, hogy mindenki egységben lássa megírandó kritikája fókuszát, valamint a 12. hétre megírandó tanulmánya fő szempontjait, kérdésirányait. Ezért minden hallgató 10–10 percben bemutatja a témáját, s egyenként megvitatjuk ezeket.

Feladat a továbbiakra:

– Két héten belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal): mindenki körbeküldi az elkészült kritikáját, s a következő órára mindenki elolvassa a többiekét.

 

 1. március 5. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikákról

A cél, hogy a félkész állapotban tudjuk tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Feladat a továbbiakra:

– Öt napon belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal): mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét.

 

 1. március 12. Vita: az elkészült kritikák közös megbeszélése

A vita célja, hogy egymás szövegeiből és azok bírálataiból is mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

– A következő órára: elolvasni egy már megjelent szaktanulmányt: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket – önálló véleményalkotás, érvelés.

Pataki Viktor, Zaj – hang – ének – Oravecz Imre: Madárnapló, Alföld, 2018/1, 86–94. http://alfoldonline.hu/wp-content/uploads/2018/03/alfold_201801.pdf

– Három héten belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni.

 

 1. március 19. A feladott szaktanulmány közös megbeszélése

Cél: a tanulmányírás gyakorlatának tisztázása, tudatosítása; a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése.

Feladat a továbbiakra:

Két héten belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni.

 

 1. március 26. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról

Feladat a továbbiakra:

– Öt napon belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni.

 

 1. április 2. Konzultációs hét

 

 1. április 9. A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése

Cél: egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése), másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– A következő órára 10 perces prezentációt készíteni a készülő dolgozatról.

 

 1. április 16. Előadások a készülő tanulmány témájából

10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb tételeiről, szakirodalom-használatáról. Az egyes előadások után vita, a kérdések megbeszélése.

Cél egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– Két héten belül: a dolgozatok elküldése.

 

 1. április 23. Egyénenkénti konzultációs lehetőség

 

 1. április 30. A dolgozatok befejezése, körbeküldése

 

 1. május 7. A dolgozatok közös megbeszélése

Tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése, értékelés a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

 1. május 14. Félévzárás