KódBTMI612OMA
Tantárgycím
KurzuscímKritika- és tanulmányírás
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokHétfő, 10.00-12.00, 343/b.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokMegbeszélés szerint.

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

  1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
  2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
  3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása; felkészítés a majdani szakdolgozat megírására; a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása.

Emiatt a kurzus kis létszámú, kb. 4 fővel működik megfelelően.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt)

a) kritika (szépirodalmi műről, filmről vagy színdarabról) 6–8000 karakter terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 karakter terjedelemben

 

Tematika:

 

1. február 11, orientáció

Cél: Az elvégzendő feladatok és a határidők megbeszélése, a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményei, módszertani és elméleti kérdései.

Feladat a továbbiakra:

– a következő órára: elolvasni három (az oktató által kijelölt) szakkritikát: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)

http://www.jelenkor.net/visszhang/492/lajkvadaszat

http://magyarnarancs.hu/konyv/darvasi-ferenc-elvalik-80403

– a következő órára: átismételni az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagát

– két hét múlva: olyan irodalom-, vagy kultúrtörténeti, irodalom- vagy kultúraelméleti témát találni, melyről a 4. hét végére kritikát, a 12. hétre tanulmányt kell írni (a két írásmű témája távolabbról is kapcsolódhat egymáshoz)

 

2. február 18.

A) Az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése (különös tekintettel az alábbi kérdésekre: plágium, bibliográfiakészítés, kijegyzetelés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai)

Cél: a szakszöveg-alkotás módszertanának átismétlése

B) Vita: a feladott szakkritikák közös megbeszélése

Cél: a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak tisztázása

Feladat a továbbiakra:

– öt napon belül (azaz legkésőbb két nappal a következő óra előtt) mindenki küldje körbe a választott témájára vonatkozó, a következő órán bemutatandó összefoglalásának, témakijelölésének vázlatát. Tehát a vázlat leadási határideje: február 23, szombat, 17.00.

 

3. február 25.

Témabemutatás

Cél: Mindenki egységben lássa megírandó kritikája fókuszát, valamint a 12. hétre megírandó tanulmánya fő szempontjait, kérdésirányait. Ezért minden hallgató 10–10 percben bemutatja a témáját, utána egyenként megvitatjuk ezeket.

Feladat a továbbiakra:

két héten belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét.

 

4. március 4.

Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikákról.

Cél: félkész állapotban tudjuk tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

öt napon belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét. Tehát a kritika leadásának határideje: március 9, szombat, 17.00.

 

 5. március 11.

 Vita: az elkészült kritikák közös megbeszélése.

Cél: egymás szövegeiből és azok bírálataiból is mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

a következő órára: elolvasni két már megjelent (az oktató által kijelölt) szaktanulmányt (: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket – önálló véleményalkotás, érvelés

– a két tanulmány:

Márton Kalapáti Jolán:Érzelmesség és tárgyiasság néhány aspektusa Móricz Zsigmond Árvácska című regényében

Link: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00097/2005honap1cikk858.htm

Zsadányi Edit: Vérző sebek és “vérző sebek”: az abjekt mint testbeszéd Kertész Imre Sorstalanság és Polcz Alaine Asszony a fronton című művében.

Link: http://real-j.mtak.hu/1459/1/LITERATURA_2010.pdf

három héten belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (a hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Leadási határidő: április 6, szombat 17:00.

 

6. március 18.

A feladott szaktanulmány közös megbeszélése.

Cél: a tanulmány-írás gyakorlatának tisztázása, tudatosítása; a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése

 

7. március 25.

 Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint fent):

öt napon belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Tehát a szakirodalmi összefoglaló leadási határideje: április 6, szombat, 17.00.

 

 8. április 6.

 A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése.

Cél: Egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése). Másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– a következő órára: 10 perces prezentáció a készülő dolgozatról.

 

9. április 15.

 10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb tételeiről, szakirodalom-használatáról. Az egyes prezentációk után vita, a kérdések megbeszélése.

Cél: Egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– két hét múlva: a dolgozatok elküldése.

 

10. április 29.

 Egyénenkénti konzultációs lehetőség.

 

11. A dolgozatok elküldése. Határidő: május 4, szombat (!!!), 17.00.

 

12. május 6.

 A dolgozatok közös megbeszélése.

Cél: Tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

13. Félévzárás.

 

Kötelező olvasmányok:

Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003.

A magyar irodalom filológiája, szerk. Bíbor Máté et al., Bp., Gépeskönyv Kft., 2005. Ld. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html