KódBTMI612OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
KurzuscímKritika- és tanulmányírás
OktatóDr. Fazakas Gergely, egyetemi adjunktus
Órarendi adatokSzerda, 12.00–13.30, 342/b
Csütörtök, 8.00–9.30, 342/b
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokMegbeszélés szerint

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

  1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
  2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
  3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása; felkészítés a majdani szakdolgozat megírására; a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása. Emiatt a kurzus kis létszámú, kb. 4 fővel működik megfelelően.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt)

a) kritika (szépirodalmi műről, filmről vagy színdarabról) 6–8000 n. terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 n. terjedelemben

 

Tematika:

 

 1. Orientáció

Cél: Az elvégzendő feladatok és a határidők megbeszélése, a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményei, módszertani és elméleti kérdései.

Feladat a továbbiakra:

– a következő órára: elolvasni két (az oktató által kijelölt) szakkritikát: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)

  1. Lapis József, Vándorló könyvespolc, 2., Szifonlone.hu http://www.szifonline.hu/index.php?cikk_ID=286

– A négy rövid kritikából melyiket tartja a legjobbnak? Melyiket a legkevésbé jónak?

– Milyen fókuszpontok, szempontok határozzák meg az egyes rövid kritikákat? Milyen szempont fut végig mindegyiken, miért?

  1. Nyilasy Balázs kritikája Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama. Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben, Bp., Ráció Kiadó, 2009 (Ligatura, 4), 374 l. c. könyvéről, ItK 2011/6.

http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2011-6/szemle.pdf

– a következő órára: átismételni az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagát

– két hét múlva: olyan irodalom-, vagy kultúrtörténeti, irodalom- vagy kultúraelméleti témát találni, melyről a 4. hét végére kritikát, a 12. hétre tanulmányt kell írni (a két írásmű témája távolabbról is kapcsolódhat egymáshoz)

 

2.

A) Az Irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése (különös tekintettel az alábbi kérdésekre: plágium, bibliográfiakészítés, kijegyzetelés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai)

Cél: a szakszöveg-alkotás módszertanának átismétlése

B) Vita: a két feladott szakkritika közös megbeszélése

Cél: a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak tisztázása

Feladat a továbbiakra:

– öt napon belül (azaz legkésőbb két nappal a következő óra előtt) mindenki küldje körbe a választott témájára vonatkozó, a következő órán bemutatandó összefoglalásának, témakijelölésének vázlatát

 

3. Témabemutatás

Cél: Mindenki egységben lássa megírandó kritikája fókuszát, valamint a 12. hétre megírandó tanulmánya fő szempontjait, kérdésirányait. Ezért minden hallgató 10–10 percben bemutatja a témáját, utána egyenként megvitatjuk ezeket.

Feladat a továbbiakra:

két héten belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét.

 

4. Közös konzultáció a készülő kritikákról

Cél: félkész állapotban tudjuk tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

öt napon belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét.

 

5. Vita: az elkészült kritikák közös megbeszélése

Cél: egymás szövegeiből és azok bírálataiból is mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

a következő órára: elolvasni az alábbi szaktanulmányt: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket – önálló véleményalkotás, érvelés: Szilágyi Márton, Filológia, irodalomtörténet, kanonizáció, Helikon, 2000/4, 564–572.

három héten belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (a hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni.

 

6. A feladott szaktanulmány közös megbeszélése

Cél: a tanulmány-írás gyakorlatának tisztázása, tudatosítása; a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése

 

7. Közös konzultáció a készülő tanulmányról

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint fent):

a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni.

 

8. Tavaszi szünet (Konzultációs hét)

 

9. A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése

Cél: Egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése). Másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– a következő órára: 10 perces prezentáció a készülő dolgozatról.

 

10. Prezentációk (8-10 percben) a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb tételeiről, szakirodalom-használatáról. Az egyes prezentációk után vita, a kérdések megbeszélése

Cél: Egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

– három hét múlva (a 13. óra előtt 3 nappal): a dolgozatok elküldése.

 

11–12.  Egyénenkénti konzultációs lehetőség

 

13–14.  A dolgozatok közös megbeszélése

Cél: Tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

Kötelező olvasmányok:

Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003.

A magyar irodalom filológiája, szerk. Bíbor Máté et al., Bp., Gépeskönyv Kft., 2005. Ld. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html