KódBTMI612OMA
TantárgycímKritika- és tanulmányírás
OktatóPosta Anna
E-mailkritikatan2018@gmail.com
Órarendi adatokKedd, 14.00-16.00, 330.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokkiosztványok

 

Kérem a hallgatókat, hogy a tematikát kinyomtatva hozzák magukkal az első tanórára.

A kurzus teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján):

 

1.) A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2.) A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3.) Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

 

  • az íráskészség fejlesztése
  • a kritika- és a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása
  • felkészítés a majdani szakdolgozat megírására
  • a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása

 

Emiatt a kurzus kis létszámú, kb. 4-5 fővel működik megfelelően.

 

A kurzus követelményei:

 

1.) a határidők pontos betartása

2.) órákra készülés, aktív részvétel

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt) elkészítése a megadott határidőre:

a) kritika (szépirodalmi műről, filmről vagy színdarabról) 6–8000 n. terjedelemben

Határidő: 2018. március 18. vasárnap éjfél

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 n. terjedelemben

Határidő: 2018. május 8. kedd éjfél

 

 Tematika:

 

1.) február 13. Orientáció: a tematika áttekintése, az elvégzendő feladatok és határidők megbeszélése

 

2.) február 20. A tudományos írásmű általános jellemzői és műfajai, a kritika- és tanulmányírás alapvető elméleti-műfaji kérdéseinek tisztázása, a témaválasztás szempontjai

 

3.) február 27. A feladott mintakritikák közös megbeszélése, a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak tisztázása

 

4.) március 6. Témabemutatás, egyénenkénti témabemutatás 10-10 percben, a témaötletek közös megbeszélése

 

5.) március 13. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikákról

 

6.) március 20. Az elkészült szakkritikák bemutatása, közös megbeszélés

 

7.) március 27. A feladott mintatanulmány közös megbeszélése, a tanulmányírás gyakorlatának tudatosítása, a tanulmányírás módszertana (bibliográfiakészítés, vázlatírás, hivatkozások, szakirodalom-használat, szövegelemzés)

 

8.) április 3. KONZULTÁCIÓS HÉT

 

9.) április 10. Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról

 

10.) április 17. A készülő tanulmányhoz használandó szakirodalom bemutatása, közös megbeszélése (bibliográfia, az olvasott szakirodalom szöveges összefoglalása)

 

11.) április 24. Egyénenkénti prezentáció (10-10 perc) a készülő tanulmány szerkezetéről, gondolatmenetéről, főbb tételeiről (vázlatírás), közös megbeszélés

 

12.) május 1. MUNKASZÜNETI NAP

 

13.) május 8. Az elkészült szaktanulmányok leadásának határideje

 

14.) május 15. A leadott szaktanulmányok közös megbeszélése, a félév értékelése, lezárása

 

 Segédletek:

1.) Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003.

A magyar irodalom filológiája, szerk. Bíbor Máté et al., Bp., Gépeskönyv Kft., 2005. Ld. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/adatok.html

 

2.) Havasréti József, Tudományos írásmű, Bölcsész Konzorcium, Pécsi Tudományegyetem, 2006.