Dr. Győri L. János

Dr. Győri L. János

Dr. Győri L. János
középiskolai tanár, kutatóintézeti vezető

Munkahely: Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet (Debreceni Református Kollégium)

Postacím: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: +36-(52)-414744/11956
E-mail: gyorilj@refint.drk.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve):

Dr. Univ. (1991)
PhD (1992)

Beosztások:

középiskolai tanár, kutatóintézeti vezető

Kutatási területek:

kora újkori magyar irodalom- és művelődéstörténet; református nevelés- és iskolatörténet

Diploma:

– magyar–német szakos középiskolai tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1983)

Nyelvtudás:

német, orosz

Közéleti tevékenység:

– a Debreceni Református Kollégium Kollégiumi Esték c. előadássorozatának házigazdája (1991–2011)
– Országos Református Tanáregyesület elnöke (2006–2010)

Szerkesztőbizottsági tagság:

– Református Tiszántúl (1993–)
– Studia Theologica Debreceniensis (2008–)

Munkahelyek:

– középiskolai tanár (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1983–1987)
– egyetemi tanársegéd (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, 1987–89)
– óraadó külső munkatárs (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Régi Magyar Irodalmi Tanszék, 1989–1993)
– középiskolai tanár (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1989– )
- intézeti igazgató (Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet, 2005–)

Kitüntetések, díjak:

– Károli Gáspár-díj (2007)
– Debrecen városa Kiváló Pedagógusa díj (2003)
– Bolyai János-ösztöndíj (1998–2001)
– Juhász Géza-díj (1982)

Részvétel tudományos projektekben:

OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16–18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2008.04.01.–2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

OTKA TS 49863
A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700)
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2005. 01. 01.–2007. 12. 31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

A magyar puritanizmus prédikáció irodalma a XVII. században: Nagyari József kéziratos prédikációinak kiadása.
A Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékének irányításával.
futamidő: 1998–2001
szerep: résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak

program

helye

ideje

Gaststudent (Theologie)

Univ. Univ. Zürich, Bázel

1991/92-es tanév

Vendégtanár

Hilden, Bonhoeffer Gymnasium

1989. január – 1990. szeptember

Vendégtanár

Hilden, Bonhoeffer Gymnasium

1984. szeptember – 1990. január

Egyetemi részképzés

Greifswaldi Egyetem

1982. szeptember – 1983. január

Publikációs lista

Kötet:

 1. „Egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása”. A Debreceni Református Kollégium története, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2006. (2. kiadás, uo., 2008)
 2. A magyar reformáció irodalmi hagyományai. Kézikönyv és szöveggyűjtemény, Bp., Református Pedagógiai Intézet, 1997, 1998, 2006, 2009.
 3. Kősziklán épült vár, A Debreceni Református Kollégium története, Debrecen, Országos Református Tanári Egyesület, Debreceni Református Kollégium Gimnázium, 1992, 2. jav. kiadás 1993.
 4. Kis magyar irodalomelmélet, Debrecen, Országos Református Tanáregyesület, 1992.
 5. A Debreceni Református Kollégium története, főszerk. Kocsis Elemér, szerk. Barcza József, írták Bajkó Mátyás et al., Bp., Református Zsinati Iroda, 1988.

 

Szerkesztett kötet:

 1. Siderius János: Kisded gyermekeknek való KATEKIZMUS, szöveggond., jegyz., bev. tan. Győri L. János, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010 (Református Művelődéstörténeti Füzetek, 4).
 2. Csernák Béla: Kalauz az Istenhez vezető úton…., szerk., jegyz. Győri L. János, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület 2009 (Református Művelődéstörténeti Füzetek, 3)
 3. Imre Mihály, Szenci Molnár Albert arc(kép)másai, szerk. Győri L. János, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2009 (Református Művelődéstörténeti Füzetek, 2).
 4. Emlékbeszéd Kálvin felett. (Merle d’Aubigné, Franciából ford., bev. Balogh Ferenc, Debrecen, 1878), szerk., bev. Győri L. János, Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerület, 2009 (Református Művelődéstörténeti Füzetek, 1).
 5. Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007.
 6. Nagyari József tábori prédikációi, szöveggond., jegyz., bev. és kísérő tan. Győri L. János, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 [Csokonai Könyvtár. Források (Régi kortársaink) 9].

 

Könyvfejezet:

 1. A Debreceni Református Kollégium évszázados partikuláris kapcsolatai – különös tekintettel a szikszói iskolára = Átjárható határok: ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2011, 229–243.
 2. Egy elfeledett református prédikátor, Nádudvari Péter = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 202–208.
 3. Zur Bedeutung des Reformierten Kollegiums Debrecen für Kultur und Politik Ungarns vom 16. bis zum 19. Jahrhundert = Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, Hg. Marta Fata, Anton Schindling, Münster, Aschendorff, 2010, 239–259.
 4. Kálvin János alakja a magyar irodalomban = Kálvin időszerűsége: Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékeiről és magyarországi hatásáról, szerk. Fazakas Sándor, Bp., Kálvin Kiadó, 2009, 350–366.
 5. Siderius János gyermek-kátéjának nevelés- és művelődéstörténeti jelentősége = A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között, szerk. Lukács Olga, Dienes Dénes, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2009, 77–105.
 6. Von der Bedeutung der reformierten Literatur für die Kultur Ungarns = Church and Culture, ed. by Leo. J. Koffemann, Előd Hodossy-Takács, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2007, 57–70.
 7. Drégelypalánki János és a Praxis pietatis = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007, 187–197.
 8. Egy 18. századi kéziratos Praxis pietatis-másolat (Fazakas Gergely Tamással) = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007, 230–237.
 9. Die paradigmatische Analogie von Israel und Ungarn in der Reformationszeit = Die Ideologie der Formen, Hrsg. von József Jankovics und S. Katalin Németh, Bp., Balassi Kiadó, 2006 (Studia Humanitatis, 14), 23–35.
 10. Szombati Szabó István mint a Debreceni Főiskolai Lapok szerkesztője = Cselekvő irodalom, írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére, szerk. Bertha Zoltán, Ekler Andrea, Bp., 2005, 213–226.
 11. Nagyari József tábori prédikációi = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Könyvtár, 31), 438–460.
 12. Kegyességi sikerkönyv a XVII. században. A Praxis pietatis magyarországi útja (kísérő tanulmány) = Medgyesi Pál, Praxis Pietatis azaz Kegyesség Gyakorlás, vál. és szerk. Bálint Ágnes, Kolozsvár, Koinonia Kiadó, 2003, 277–298.
 13. Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI–XVII századi prédikátori irodalomban = Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből, szerk. G. Szabó Botond, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 2000, 29–50.
 14. A reformáció és nemzeti önismeretünk = Egyház, társadalom és kommunikáció, Bp., Magyarországi Református Egyház, 1996 (Szárszói Füzetek, 4), 179–197.

 

Tanulmány:

 1. A Biblia hatása a kora újkori magyar irodalomra és közgondolkodásra, Studia Theologica Debrecinensis, 2009/1, 45–68.
 2. Szenci Molnár Albert emlékezete, Orando et laborando (A DRHE 2007/08 évi értesítője), 2008, 47–51.
 3. Evangelische Schulen in Ungarn, Sonderabdruck aus dem Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks, 72. Jahrgang, 2003, 55–68.
 4. Reformáció, mártirológia, exemplum, It, 2001/3, 321–340.
 5. Mártírium, puritanizmus, retorika. Két XVII. századi magyar református prédikációs kötet tanulságai, It, 2000/1, 51–71.
 6. Áprily Lajos protestantizmusa, Keresztyén Nevelés, 1997/4, 13–15.
 7. A Debreceni Kollégium irodalmi műhelye, Korunk, 1997, 96–104.
 8. Szikszói György és a Mártírok oszlopa – Egy kegyes ember a felvilágosodás századában, Confessio, 1996/3, 47–57.
 9. „A mythos magánya". Észrevételek Csokonai kollégiumi pereihez, Debreceni Szemle, 1996/1, 62–78.
 10. Az exemplumok szerepe 17. századi református prédikációinkban, Studia Litteraria XXXII, Debrecen, 1994, 157–170. (Klny. is)
 11. „Tanúság az életnek meggondolatjáról”: Szenci Molnár Albert 90. zsoltárának elemzése, Református Tiszántúl, 1994/4, 26–27.