Dr. Luffy Katalin

Dr. Luffy Katalin

Dr. Luffy Katalin
könyvtáros


Munkahely: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga"

Postacím: Str. Clinicilor nr. 2, Cluj-Napoca, 400006, România
Telefon: +40-740-173780
E-mail: luffykati@yahoo.de

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve):

PhD (2009)

Beosztások:

könyvtáros, 2000–

Kutatási területek:

17. századi szónoki beszédek, emlékiratok, feljegyzések; retorikai és műfaji kérdések; egyházpolitika és kultúraszervezés a 17. század második felében; puritánus szerzők és nyomtatott, ill. kéziratos műveik

Diploma:

– magyar–német szakos tanár (B.A., 1996, Babes–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
– magiszteri képzés, Irodalom és társadalom c. program (M.A., 1997, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Nyelvtudás:

német, román

Közéleti tevékenység:

– a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja (2003–)
– az Erdélyi Múzeum Egyesület tagja (2007–)

Szerkesztőbizottsági tagság:

– Fédération internationale des Sociétés et Instituts pour l’ Etude de la Renaissance, Geneve, által készített, évente megjelenő bibliogárfia (Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance) munkatársa, az erdélyi anyag összeállítója, 2007-től

Munkahelyek:

– PhD-hallgató (Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola 1997–2000)
– óraadó tanár (Babes–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 1999–2001)  
– könyvtáros (Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, 2000– )

Kitüntetések, díjak:

– A Debreceni Erdély-történeti Alapítvány pályázatán II. helyezés (2000)

Részvétel tudományos projektekben:

OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16–18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01. – 2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

OTKA K 73139
Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2008.04.01. – 2011.03.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

OTKA TS 49863
A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700)
vezető: Prof. Bitskey István
futamidő: 2005. 01. 01. – 2007. 12. 31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

 

Szöveghagyomány és íráskultúra a kora újkorban I.
futamidő: 2005–2006
adományozó intézmény: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
szerep: résztvevő

 

Műfajok, beszédmódok, társadalmi szerepek a kora újkorban
futamidő: 2004–2005
adományozó intézmény: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
szerep: résztvevő

 

A történetmondás rétegei a kora újkorban
futamidő: 2003–2004
adományozó intézmény: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
szerep: résztvevő

 

Kegyességi törekvések, irodalmi realizációk II.
futamidő: 2002–2003
adományozó intézmény: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
szerep: résztvevő

 

Kegyességi törekvések, irodalmi realizációk I.
futamidő: 2001
adományozó intézmény: Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete
szerep: résztvevő

 

A magyar puritanizmus prédikáció irodalma a XVII. században: Nagyari József kéziratos prédikációinak kiadása.
A Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékének irányításával.
futamidő: 1998–2001
szerep: résztvevő

 

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak

 

program

helye

ideje

Domus Hungarica

Budapest

2005.07.01–2005.07.30.

Domus Hungarica

Budapest

2004.09.01–2004.09.30.

Domus Hungarica

Budapest

2003.09.01–2003.09.30.

CEEPUS ösztöndíj

Piliscsaba

2003.03.01–2003.03.30.

Domus Hungarica

Budapest

2002.09.01–2002.09.30.

Konferenciaszereplés

a konferencia címe

a konferencia helye

a konferencia ideje

az előadás címe

VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Kolozsvár

2011. augusztus 22–27.

Város és közössége: a kegyesség gyakorlását előíró utasítások a nagybányai városi könyvekben 

Szolgálatomat írom kegyelmednek.
Misszilis és fiktív levelek; naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban

Körmend

2010. május 26–29.

Az adósság behajtásának retorikája (Bethlen Miklós és családja nagybányai kinnlévőségei)

 

Colloquia Medgyesiana. Műhelykonferencia Medgyesi Pálról

Debrecen

2009. június 26.

Medgyesi Pál utódai Nagybányán; Medgyesi kötetek olvasói

Internationalen Diplomanden- und Doktorandenkolloquim. Aktuelle Projekte zur Geschichte und Gegenwart des Donau-Karpatenraumes

München

2007. október 10–11.

Eine unbekannte Rede aus dem 17. Jahrhundert über den Nutzen der Bildung

Medgyesi Pál konferencia

Debrecen

2006. november 16–17.

Medgyesi Pál esete a puritanizmussal

A magyarul megszólaló tudomány

Kolozsvár

2004. április 17.

„Az igaz Magyar módon való szólás " Medgyesi Pálnál

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Kolozsvár

2003. november 22–23.

Változatok a temetési beszédre. Rhédey Ferenc búcsúzatása

Irodalmak a 16–17. században

Kolozsvár

2003. május 24.

A nemzet létének kérdései a 17. század második felében

Tudomány – Egyetem – Diszciplína

Kolozsvár

2001. október 26.

Puritán elvárások az 1660–68 közötti alkalmi beszédekben

RODOSZ-konferencia

Kolozsvár

2000. március 11.

Kötetkompozíció és történelemszemlélet Medgyesi Pál prédikációs köteteiben

Publikációs lista

Szerkesztett kötet:

 1. Erdély reneszánsza, szerk. Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009.
 2. Oka ezen írásnak. XVIII. századi emlékírók, Kolozsvár, Korunk, 2006, (Remekírók diákkönyvtára). (Válogatás, jegyzetek, utószó)

Könyvfejezet:

 1. Levéltári adalékok Czeglédi István és Nánási L. István nagybányai papelhívásának történetéhez (1656, 1660) = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70. éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre M. et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 646–651.
 2. Gyulafehérvári beszédek 1674-ből = „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., OSzK – Balassi, 2010, 188–193.
 3. Medgyesi Pál útja 1660 után  =  Medgyesi redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. Fazakas Gergely Tamás és Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 238–245.
 4. Medgyesi Pál és a magyar puritanizmus. Historiográfia a kezdetektől az 1980-as évekig = Medgyesi redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. Fazakas Gergely Tamás és Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 15–31.
 5. Műfajhasználat és reprezentáció főúri temetéseken = Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2007, 37–75.
 6.  „Mint valami azél tükörben élőven láttatom” – A nemzet metaforái Medgyesi Pál műveiben = A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2005, 35–74.
 7. Variaţiile discursului funerar – Predicile rostite la mormântul lui Ferenc Rhédey = Viorica Sânrănian, ed. István Király, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga", 2004 (Hermenetutica Bibliothecaria. Antologie Philobiblon, II), 373–388.
 8. Változatok a temetési beszédre: Rhédey Ferenc búcsúztatása = Mindennemű dolgok változása: Hagyományok, források, távlatok, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, 2004, 139–155.
 9. „Az igaz Magyar módon való szólás” Medgyesi Pálnál = Magyarul megszólaló tudomány: Apáczai Enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében, szerk. Péntek János, Budapest, Lucidus, 2004, 30–48.
 10. Nemzeti propaganda és publicisztika lehetőségei a XVII. századi Erdélyben: Báthori Mihály Hangos Trombitája = Devóciók, történelmek, identitások, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2004, 105–135.
 11. „A’kik életekkel, erkölcsökkel építenek és tanítanak”. Puritán elvárások az 1660–68 közötti alkalmi beszédekben = Kegyesség, kultusz, távolítás: Irodalomtudományi tanulmányok, szerk.  Gábor Csilla, Selyem Zsuzsa, Kolozsvár, Scientia, 2002, 37–71.
 12. Prófétai szereptudat és nemzeti önszemlélet Medgyesi Pál prédikációiban = RODOSZ-Tanulmányok, szerk. Selyem Zsuzsa, Kolozsvár, Kriterion, 2001, 161–191.

 

Tanulmány:

 1. Medgyesi Pál és prédikációi: Prédikátori attitűd a Rákócziak udvarában, Irodalomtörténet, 32, 2001, 186–209.
 2. Tények metamorfózisa: „Kórkép” a XVII. században – Komáromi Csipkés György Pestis pestise, Lkkt,  2001/2, 21–29.

 

Recenzió:

 1. Kultúr- és tudománykapcsolatok Kelet-Közép-Európában. Recenzió Árpád-házi Sz. Erzsébet. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Nóra. Kolozsvár, Verbum Kiadó, 2009. című kötetről, Erdély Múzeum, 2011/2, 179–182.
 2. Régi magyarok dilemmái. Recenzió Bitskey István: Mars és Pallas között c. könyvéről, Debreceni Disputa, 2009/2, 40–43.
 3. Kézikönyvek kézikönyve. Recenzió Heltai János Műfajok és művek c. könyvéről, Erdélyi Múzeum, 2009/1–2, 96–99.
 4. Kedvvel művelt régi tudomány. Recenzió Gábor Csilla: Káldi György prédikációi. Források, teológia, retorika. Debrecen, 2001. könyvéről, Művelődés, 2002, 33–34.
 5. „... az irodalmak történetét tanácsos időről időre újragondolni" – Recenzió a KLTE Magyar és Összehasonlító Irodalom Tanszékének szerkesztésében megjelenő „fehér sorozatról”, Korunk, 2000/2, 120–126.
 6. Teológia és irodalom. Recenzió Balázs Mihály könyvéről, Korunk, 1999/10, 116–119.
 7. „Igazi szép békebeli történet”, Recenzió Gion Nándor Mint a felszabadítók c. novelláskötetéről, Látó, 1997/8, 98–100.

 

Egyéb publikáció:

 1. Lexikonszócikk: – MAMŰL, X., főszerkesztő Kőszeghy Péter, Bp., Balassi Kiadó, 2010–: Szathmári Pap Mihály, Szathmárnémeti Mihály (1638–1689), Szathmárnémeti Mihály (1667–1709), Szunyogh Gáspár; MAMŰL XI.: Tarpai Szilágyi András (1623, 1624? – 1676); Técsi János ((†Görgényszentimre, 1696); Tolnai F. István (1630–1690); MAMŰL XII.: Veréczi S. Ferenc (1607–1660); Veszprémi P. István (†Szilágyperecsen, 1739 u.); MAMŰL XIII.: Zilahi János (1590–1677).
 2. Angéla Kepler – Martin Seel, Bekebelezés és eltávolodás között, (fordítás német nyelvből), Korunk, 1994/7, 15–21.