Program

A kutatási program összefoglalása

A jelen kutatóhelyi program a magyar irodalom klasszikusainak kritikai kiadására vállalkozik az ún. klasszikus magyar irodalom, vagyis a 18–19. század időszakában. A program gerincét nagy életműkiadások alkotják, amelyekhez további nagy életművek egy-egy még kritikai feldolgozást nélkülöző részének kiadásai társulnak. Minthogy ezek a klasszikus szerzői életművek nem választhatóak el attól az irodalmi-kulturális közegtől, amelyben létrejöttek, elengedhetetlen ennek a közegnek a vizsgálata is, ami elsőrendűen a hozzáférhetővé tételt jelenti. A kutatási programnak így szerves része kell legyen a korabeli folyóiratirodalom, a közköltészet és a népszerű kismesterek teljesítményének a feltárása.

A kutatás legfontosabb eredményei a létrehozandó szövegkiadások lesznek, részben hagyományos könyvformában, részben elektronikus adathordozón. A papíralapú és az elektronikus kiadás kettőssége természetesen nem pusztán a megvalósítás technikai kérdése: két teljesen eltérő szemlélet adekvát megvalósulásait reprezentálják, amelyeket legelemibb módon a lineáris és a nem-lineáris szerveződésű szöveg kettősségével jellemezhetünk. A kutatási programban ugyanakkor a két szöveg- és kiadástípus közötti átjárás megteremtésére is törekszünk, s ebben kitüntetett szerepet kap a genetikus kritika szemléletmódja. A nagy eredményeket felmutató hagyományos textológia és a kezdeti lépéseknél tartó elektronikus kritikai kiadási gyakorlat így egymást megtermékenyítve fejlődhet tovább.

A kutatási program az intenzitás és az integráció elveit kívánja érvényesíteni a megvalósítás során, mint két hatékony módját a kutatási potenciál koncentrálásának, a szétaprózottság megszüntetésének. Az intenzitás elvét a néhány kiemelt programhoz koncentrált kutatói erőforrásokkal lehet megvalósítani, amelyek így viszonylag rövid időn belül jelentős eredményeket hozhatnak. Az integráció elve pedig az ország kutatóhelyein sokfelé folyó textológiai munkálatok még szorosabb összehangolását, támogatását jelenti.

A program a pályázati ciklus öt éve alatt több mint 30 hagyományos és elektronikus szövegkiadás elkészítését vállalta a klasszikus magyar irodalom korszakából: Batsányi János, Csokonai Vitéz Mihály, Dessewffy József, Egressy Gábor, Gedő József, Gyöngyössi János, Hannulik János Krizosztom, Horváth Ádám, Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor, Kovásznai Sándor, Petelei István, Szerdahely György Alajos, Verseghy Ferenc életművéből, valamint folyóiratok (Mindenes Gyűjtemény, Erdélyi Múzeum, Élet és Literatúra) és közköltészeti, episztolairodalmi és mesegyűjtések kritikai kiadásait.