Tanulmányok

2007

Borbély Szilárd, A solennitás. Műhelytanulmány a Halotti Versek olvasásához, in: Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 2007, 60–78.

Borbély Szilárd, A Lilla-szerelem mint szöveg, in: S végre mivé leszel? Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából, szerk. Hermann Zoltán, Ráció, Budapest, 2007, 153–168.

Debreczeni Attila, „Szelid tudományok” (Az Uránia programja), Irodalomtörténeti Közlemények, 2007, 582–638.

Debreczeni Attila, Mintakövetés és nyelvtisztaság (A 18. század végi fordítás-vita összefüggéseihez), in: Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 2007, 98–108.

Debreczeni Attila, Ízléselv és nyelvi norma. Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-forditásokról, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 17, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2007, 17–24.

Debreczeni Attila, „Bacchánsok” és „Proselyták” (Poétikai törekvések a Magyar Museum programjában), Irodalomtörténet, 2007, 373–397.

Hovánszki Mária, Magyar nyelvű énekelt (dal-) költészet a 18. századi Magyarországon, Magyar Zene, 2007/3, 289–342.

Orbán László, Toldy Ferenc: Valami Kazinczy Ferenc életéhez K[azinczy] Gábor elbeszélése után, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 17, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2007, 35–39.

Szilágyi Márton, Határpontok, Ráció, Budapest, 2007.

Csetri Lajos, Amathus I–II. Válogatott tanulmányok, szerk. Szilágyi Márton, Scheibner Tamás, Vaderna Gábor, Szajbély Mihály, Zentai Mária, L’Harmattan, Budapest, 2007.

Török Zsuzsa, Bizonyára az igazi megelégedés a családi életben van (Petelei István családtagjahoz irt levelei), Irodalomtörténeti Közlemények, 2007/1–3, 225–296.

Zentai Mária, Álmok hármas útján, in: A magyar irodalom történetei II. 1800–1919, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 169–183.

2008

Bodrogi Ferenc Máté, Kazinczy Mainomenosz: Gráciás hermeneutika, Alföld, 2008/5, 41–53.

Bodrogi Ferenc Máté, Harmónia, grácia, gentleman, virtuoso: Kazinczy egyik önképének nyomában, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008/2, 167–186.

Bodrogi Ferenc Máté, Egy szerepváltozat távlatairól: Az ifjú Kazinczy ön/arcképéhez három pontban, Új Hegyvidék, 2008/1–4, 115–127.

Czifra Mariann, „Fejedelmek védelmezték” – Kazinczy önimázsformáló mechanizmusai egy protestáns katekizmus recenziós vitájának fényében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008/3–4, 447–476.

Czifra Mariann, Kazinczy-levelezéskötetek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, in: Prima Manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 13–35.

Czifra Mariann, Glottomachia - szembetűnő részletek a Kazinczy-levelezés kéziratos hagyatékában, in: Mozgásban. Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről, Studia Litteraria, XLVI, szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Miklós Eszter Gerda, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008, 68–77.

Debreczeni Attila, Az íróelődökhöz való viszony a Magyar Museum programírásaiban, in: in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 18, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2008, 75–81.

Eisemann György, Politikum, nyelv, médium a romantikus regényben, Kalligram, 2008/12, 81–86.

Fórizs Gergely, Berzsenyi Dániel prózai műveinek és levelezésének kritikai kiadásáról, Somogy, 2008/2, 51–55.

Gulyás Judit, Szemere Krisztina arcképei és Kazinczy Ferenc levele Szemere Krisztina haláláról, in: Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról, szerk. Gulyás Judit, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2008, 331–337.

Labádi Gergely, A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés, L’Harmattan – Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2008.

Szilágyi Márton, Történeti rétegek a Csokonai-kultuszban, Csokonai Vitéz Mihály, mint kultusztárgy, Acta Papensia, 2008/3–4, 325–346.

Szilágyi Márton, Csokonai az 1796-os országgyűlésen, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008/5–6, 515–532.

Szilágyi Márton, Batsányi János mint konfidens? Adalék Batsányi fogság utáni hivatalvállalásához, Irodalomtörténet, 2008, 102–110.

Szilágyi Márton, Irodalom és folklór összefonódása egy Csokonai-anekdota körül (Esettanulmány), Ethnographia, 2008/1, 23–38.

Szilágyi Márton, Egy múzsa hétköznapjai, Csokonai Vajda Juliannája, in: Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban, szerk. Bakó Boglárka, Tóth Eszter Zsófia, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008, 67–92.

Szilágyi Márton, Otthonteremtés és halál, Csokonai Vitéz Mihály utolsó éveiről, in: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére, szerk. Krász Lilla, Oborni Teréz, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008, 49–66.

Szilágyi Márton, A Fogságom naplója mint szöveg és mint forrás, Korunk, 2008/5, 97–104.

Szilágyi Márton, Rendiség, mentalitás, nyelvhasználat, A Fogságom naplója rétegei, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 18, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2008, 101–107.

Tóth Kálmán, A portré szerepe Kis János Emlékezéseinek írói pályáját tárgyazó második közleményében, in: Prima Manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 100–118.

Vaderna Gábor, Berzsenyi Dániel verseinek kiadástörténete. Egy új kritikai kiadás dilemmái, Somogy, 2008/2, 56–66.

Jókai Mór, A kőszívű ember fiai I–II., szerk: Zákány Tóth Péter, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 2008.

2009

Bodrogi Ferenc Máté, Kiválasztottak hermetizmusa: A Kazinczy-csoportok létmódjáról, in: Jelenlét ’07, szerk. Maszárovics Ágnes, Mészáros Márton, Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2009, 189–206.

Bodrogi Ferenc Máté, További derűs rajongók: Shaftesbury magyarországi hatásáról, Korunk, 2009/10, 87–93.

Borbély Szilárd, Debre és Döbrö, Jegyzések és említések a Lúdas Matyi olvasásához, in: Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, rec.iti, Budapest, 2009, 180–187.

Borbély Szilárd, A patrióta idill: Kazinczy Gessner-élménye, in: Például Kazinczy, szerk. Venyigéné Makrányi Margit, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 2009, 11–21.

Borbély Szilárd, Russzó sírja, Kalligram, 2009/1, 68–72.

Borbély Szilárd, Ráday Gedeon és Földi János Összes Versei, Universitas, Budapest, 2009.

Czibula Katalin, Demeter Júlia (szerk.), Szenvedelmek, szenvedélyek. Kazinczy Ferenc magánvilága, Protea Kulturális Egyesület, Budapest, 2009.

Czifra Mariann, Az írás megmarad? Kazinczy és a Tövisek és Virágok, in: Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Gondolat, Budapest, 2009, 82–107.

Czifra Mariann, Labádi Gergely, A magyar episztola a felvilágosodás korában, Irodalomtörténet, 2009/2, 263–266.

Czifra Mariann (szerk.), Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, Gondolat, Budapest, 2009.

Debreczeni Attila, Zrínyi és Gyöngyösi jelentőségének megítélése a Magyar Museum körében, in: Aranyozás. Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára, szerk. Fórizs Gergely, rec.iti, Budapest, 2009, 26–34.

Debreczeni Attila, Ki ütött vissza először? avagy a Debreceni Grammatika és Kazinczy, in: Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, rec.iti, Budapest, 2009, 46–50.

Debreczeni Attila, Kritika, nyilvánosság, ízlés a Magyar Museum programjában, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 19, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2009, 17–20.

Debreczeni Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek (Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában), Universitas, Budapest, 2009.

Debreczeni Attila, Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja, Laokoon, 2009/6, laokoon.c3.hu, 12 p.

Debreczeni Attila, Tudományok, literatúra, nemzeti karakter (A Mindenes Gyűjtemény programja), Magyar Könyvszemle, 2009/3, 323–343.

Domokos Mariann, Gulyás Judit, Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László Eredeti népmesék című művének kritikai kiadásáról, in: ETHNO-LORE. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, 26, szerk. Berta Péter, MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2009, 11–77.

Domokos Mariann, Szerzői jogi kérdések 19. századi folklórszövegek kapcsán, in: Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből, szerk. Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 228–263.

Orbán László, A tinta színe, in: Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Gondolat, Budapest, 2009, 199–247.

Kazinczy Ferenc, Pályám emlékezete, Fogságom naplója (Osiris diákkönyvtár sorozat), szerk. Orbán László, Szilágyi Márton, Osiris, Budapest, 2009.

Szabó Ágnes, A szászok lázadása - avagy a vérremenő irodalom esete Kazinczynál, in: Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Gondolat, Budapest, 2009,146–172.

Szabó Ágnes, Az idillikus költői prózanyelv újrapozícionálása Kazinczynál, Tiszatáj, 2009/11, 64–83.

Szilágyi Márton, Párhuzamos börtöntörténetek: Kazinczy Ferenc és Andreas Riedel, in: Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Gondolat, Budapest, 2009, 43–81.

Szilágyi Márton, Az érzékeny levélregény magyar variációja, Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey öszve-szedett levelei, in: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 19, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2009, 21–26.

2010

Balogh Piroska, „Orpheus, sive Philosophia.” Kazinczy folyóirata Bacon felől olvasva, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 173–188.

Borbély Szilárd, A vén kalmár és a felesége, in: Színház, dráma, irodalom, Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére, szerk. Tóth Orsolya, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2010, 137–146.

Borbély Szilárd, Sekszpir kérdése, in: Építész a kőfejtőben, Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 2010, 61–77.

Borbély Szilárd, Térhasználat és a szövegtípus a Tempefőiben. Műhelytanulmány, Studia Litteraria, 2010.

Bódi Katalin, Testábrázolás a XVIII. században (Kép és regény), in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 232–256.

Bódi Katalin, Könny és tinta (A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010. (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium 46.)

Bodrogi Ferenc Máté, Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 135–152.

Bodrogi Ferenc Máté, A nevetés kritikai gesztusának egyik lehetséges forrása Kazinczynál, in: Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 20, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2010, 61–71.

Bodrogi Ferenc Máté, A Szinopei Diogenesz’ Dialogusai. Eszmetörténeti újraolvasó, Studia Litteraria, 2010.

Bodrogi Ferenc Máté,Tóth Orsolya: A mulandó és a múlhatatlan. Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határai, Irodalomtörténet, 2010/4, 548–554.

Czibula Katalin, „...az állhatatlanság, a’ lebdesés, igen is, vétek”. Kazinczy és Lessing Miss Sara Sampson című drámájának fordítása, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 67–78.

Czibula Katalin, Megjegyzések Kazinczy Emília Galotti-fordításához, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 80–88.

Debreczeni Attila, Ízlés és érzékenység (A 18. század végi román-vita egyik összefüggéséhez), in: Építész a kőfejtőben, Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 2010, 336–350.

Debreczeni Attila, Genetikus szöveg és szövegcsalád, in: Színház, dráma, irodalom, szerk. Tóth Orsolya, Pécs, 2010, 54–57.

Debreczeni Attila, Kazinczy, a nyilvánosság és 1790 (A Hamlet-ajánlás és kontextusai), in: Nemzeti művelődés – egységesülő világ, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, 2010, 129–142.

Debreczeni Attila, Egy Kazinczy-vers genetikus dossziéja, Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 20, szerk. Kováts Dániel, Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2010, 43–49.

Debreczeni Attila, Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül, Studia Litteraria, 2010.

Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 486.

Demeter Júlia, A Molière-t fordító Kazinczy, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 89–98.

Devescovi Balázs, Kazinczy Ferenc Gessner Idylliumi fordításának ökológiai olvasata, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 222–232.

Domokos Mariann, Közelítések Arany László népmeseszöveg-koncepciójához, in: Folklór és nyelv, szerk. Szemerkényi Ágnes, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, 297–312.

Doncsecz Etelka, „…de patvar horjon el benneteket! A’ Kazintzi levele belé tsuszott”, Egy engedély nélkül közzétett magánlevél visszhangja, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 119–138.

Fazakas Gergely: Pántzél Pál önéletírása és más munkái, kiad. Fazakas Gergely, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2010, 216.

Berzsenyi Dániel prózai művei, kiad. Fórizs Gergely, Bp. Universitas Kiadó, 2010.

Gere Zsolt: Gyulay Lajos, Syllabus: Közeledik, s. a. r. és bev. Gere Zsolt, Szeged, 2010.

Gulyás Judit, Szövegalakítási eljárások a népmesekiadás során. A „Rózsa elfelejti Ibolyát” mesetípus nagyszalontai kéziratos és kiadott variánsai, in: Folklór és nyelv, szerk. Szemerkényi Ágnes, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, 313–334.

Granasztói Olga, „A legkülönbözőbb könyveket olvasni.” Francia és német nyelvű szépirodalmi olvasmányok a 18. század végi Magyarországon, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 139–153.

Granasztói Olga, Kazinczy és a korai angol tájképi kertek Magyarországon, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 193–206.

Hász-Fehér Katalin, Szabadkőműves mintázatok Kazinczy Ferenc fogsága utáni kapcsolatrendszerében, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 371–389.

Hász-Fehér Katalin, Arany János költészetének dialogikus jellege, Tanulmányok, 2010 (43. füzet), Újvidéki Egyetem, BTK, Újvidék, 41–61.

Hász-Fehér Katalin, Arany János széljegyzetei Simonyi Zsigmond Antibarbarus című kötetében (Részlet a kritikai kiadás Arany János széljegyzeteit tartalmazó kötetéből), in: Építész a kőfejtőben, Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 2010, 150–158.

Labádi Gergely (s.a.r., jegyz.): Verseghy Ferenc: Mi a poézis? És ki az igaz poéta = Magyarországi gondolkodók: 18. század: Bölcsészettudományok, vál., szerk. Tüskés Gábor. Budapest, Kortárs 2010.

Orbán László, A Maris históriája, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 451–464.

Orbán László, Kazinczy-hálózat I.: a „könyvcsináló pálya” kiépítése, Studia Litteraria, 2010.

Orbán László, Fried István: „Aki napjait a szépnek szentelé…” Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből, Irodalomtörténet, 2010/1, 125–132.

Soós István, „Meg nem foghatá, mint lehet a német nyelvet nem-szépnek ismerni”. A német nyelv helye és szerepe Kazinczy Ferenc életművében, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 213–229.

Szabó Ágnes, „S ezzel a fináléval ért véget a’ szép scéna”, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 465–472.

Szalisznyó Lilla, „Most kenyeret keresünk kapával és tollal”, Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor gazdasági min­den­nap­jai, in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 326−337.

Szalisznyó Lilla, „Koszt kifizetve”. Kisfaludy Sándor, Erdélyi János és Egressy Gábor kiadási naplója, in: Rajzolatok a magyar történelemről, szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes, Szeged, 2010, 25−36.

Szilágyi Márton, Csokonai és a református kollégiumok, in: „Zengett Szíonon a zsoltár”, A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai, szerk. Kulin Ferenc és Veliky János, Argumentum, Budapest, 2010, 36–52.

Szilágyi Márton, Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funkciója, Csokonai Vitéz Mihály és a nagyváradi temetés, Létünk, 2010/1, 41–51.

Szilágyi Márton, „…kétezerháromszáznyolcvanhét napig szenvedtem.” A fogság helyzete mint téma Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében, Sic Itur ad Astra, 2009, 61. szám (megjelent: 2010), 89–96.

Szilágyi Márton, Toldy Ferenc mint középpont (Orlai Petrih Soma Kazinczy és Kisfaludy találkozását bemutató festményéről), in: Építész a kőfejtőben, Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 2010, 270–277.

Taxner-Tóth Ernő, A bécsi Magyar Hírmondó első évfolyamai. 1792–1795, Studia Litteraria, 2010.

Zentai Mária, Szalisznyó Lilla: Gyulay Lajos, Hamuszín könyv, s. a. r. és bev. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, Szeged, 2009 (megjelent: 2010).

Zentai Mária, „Grófnéd kertészkedjen” (Hétköznapok, család, életmód Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc levelezésében), in: Ragyogni és munkálni, Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 427–439.

Zentai Mária, „A balladai hang”, in: Építész a kőfejtőben, Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, rec.iti, Budapest, 2010, 193–206.

2011

Bodrogi Ferenc Máté, Élmény és önnarráció (avagy a Pályám emlékezetének használatba vétele), Alföld, 2011/2, 42-58.

Bodrogi Ferenc Máté, Széchenyi István és a gentlemanek nyelve, It, 2011/2, 150-176.

Bodrogi Ferenc Máté, Rumy Károly György a grácia fogalmáról, ItK, 2011/6, 706-717.

Czifra Mariann, Gyulay Karolina Kazinczy Ferenchez írt levele 1827-ből, Lymbus, 2011 (megjelenés alatt).

Czifra Mariann, Ismeretlen Orthologus és Neologus kézirat(ok) a Kazinczy-hagyatékban, Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2011 (21), 23–31.

Czifra Mariann, A „nyelvújítási harc” korlátai – Egy kognitív metafora értelemképző szerepe a nyelvújítás narratívájában, Irodalomtörténet, 2011/3, 321 – 340.

Czifra Mariann, A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban, Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 2011/4 (43), 5–29.

Czifra Mariann, A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban, Többlet, 2011/2. (III. évf. 2. szám), 82–97 (Kolozsvár, ISSN: 2067-2268)

Debreczeni Attila, Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja, in Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, szerk. Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton, Bp., 2011., 193–211.

Debreczeni Attila, Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz, in Eruditio, virtus et constantia, Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen 2011., 160–164.

Debreczeni Attila, A Kazinczy kritikai életműkiadás textológiai problémái, in Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 2011., 25–32. szerk. Sáry Pál, Miskolci Egyetem, Miskolc

Debreczeni Attila, A görög szobor és az idill, in BUKSZ, 2011. tavasz, 68–71.

Debreczeni Attila, Translation-program of the first Hungarian periodical in the late 18th century, in L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese dell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguarde, a cura di Beatrice Alfonzetti e Péter Sárközy, [Casa Editrice dell'Universitá di Roma, La Sapienza], Roma, 2011, 239–246.

Granasztói Olga, Olvasótól – olvasóig. Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 12: (48) pp. 5-25. (2011)

Granasztói Olga, The New Sans Souci – Remembrance of a Garden of Szepesség. Hungarian Review II: (4) pp.113-123. (2011)

Granasztói Olga, A szepességi Sans Souci – egy kert emlékezete Magyar Szemle XX: (7-8.) pp.113-123. (2011)

Granasztói Olga, Adalékok a francia könyv európai terjesztési hálózatainak feltárásához I. A Société Typographique de Neuchâtel bécsi kapcsolatai 1772-1785 Magyar Könyvszemle: (4) pp. 467-482. (2011)

Hász-Fehér Katalin, Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – „…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május — 1861. október 28.) S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011. Bevezető: 5–18.

Hász-Fehér Katalin, Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Cara Patria : 1856. szeptember 11. – 1856. október 4. / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011.

Orbán László, Kazinczy feljegyzései alkímiáról, szellemidézésről és egyéb „efféle bolondságok”-ról, Széphalom, 21, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, szerk. KOVÁTS Dániel, Sátoraljaújhely, 2011, 33–42.

Szabó Ágnes, Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Károlina könyv, 1859. november 4.–1860. február 14. S. a. r. Gere Zsolt, Szabó Ágnes, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Szilágyi Márton, Kazinczy Ferenc, Fogságom naplója, sajtó alá rendezte Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011, (Kazinczy Ferenc művei. Első osztály. Eredeti művek. Kritikai kiadás). 527 lap. sorozatszerkesztők: DEBRECZENI Attila, Borbély Szilárd

Virág Benedek’ poétai munkáji, sajtó alá rendezte PORKOLÁB Tibor, Budapest, Universitas, 2011, Régi Magyar Költők Tára. XVIII. század, sorozatszerkesztők: BÍRÓ Ferenc, CSÖRSZ Rumen István és DEBRECZENI Attila

2012

Bodrogi Ferenc Máté, Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.

Bodrogi Ferenc Máté (kiad.), Kazinczy Ferenc Művei: Szép Literatúra [kritikai kiadás], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.

Debreczeni Attila, Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), Studia Litteraria (51. évf.), 2012/1–2, 68–88.

Debreczeni Attila, Kazinczy, a dokumentátor, in: Széphalom, 22, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2012, 13–19.

Debreczeni Attila, Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Akadémiai Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest–Debrecen, 2012., 726.

Debreczeni Attila, Folyóirat vagy gyűjteményes kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája), in Médiumok, történetek, használatok, szerk. Pusztai Bertalan, Szeged 2012., 39–47.

Czifra Mariann, Gyulay Karolina Kazinczy Ferenchez írt levele 1827-ből, Lymbus, 2011 (megjelent: 2012), 380–383.

Czifra Mariann, Ortológus és Neológus – Egy aszimmetrikus ellenfogalom lebontása, Irodalomtörténet, 2012/4, 468–488.

Czifra Mariann, Szövegek hálójában – A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe a nyelvújítás narratívájában, in: Széphalom, 22, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2012, 51–74.

Czifra Mariann, Kazinczy Ferenc könyvei nyomában, Magyar Könyvszemle, 2012/4, 425–440.

Czifra Mariann, Érzelmek hálójában, A Vörös Postakocsi, 2012. november 6. (http://www.avorospostakocsi.hu/2012/11/06/erzelmek-halojaban/ )

Czifra Mariann, Ereklyegyűjtők a fronton, A Vörös Postakocsi, 2012. szeptember 14. (http://www.avorospostakocsi.hu/2012/09/14/ereklyegyujtok-a-fronton/ )

Czifra Mariann, A légy mint történelmi tapasztalat, A Vörös Postakocsi, 2012. május 9. (http://www.avorospostakocsi.hu/2012/05/09/a-legy-mint-tortenelmi-tapasztalat/ )

Orbán László, Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál. Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában – a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése, Studia Litteraria (51. évf.), 2012/1–2, 89–102.

Orbán László, A pennaháború rejtett ütközete: Beregszászi Nagy Pál kiadatlan levelei egy vita hátterében, ItK, 2012/4, 434–454.

Orbán László, Egy paródia paródiájának paródiája (Csokonai, Kazinczy, Döbrentei), in: Széphalom, 22, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2012, 77–84.

Szilágyi Márton, Adalékok Kazinczy Ferenc Zrínyi-kiadásának jelentőségéhez: Zrínyi Miklós rekanonizációja a 18. század végi, 19. század eleji magyar irodalomban, in: Széphalom, 22, A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2012, 85–91.

Szilágyi Márton, Rekanonizacija Nikole Zrinskog u mađarskoj književnosti s kraja 18. i početka 19. stoljeća, in: Romana Horvat (glavna urednica), Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti, Matica Hrvatska, Zagreb, 2012, 481– 489.

2013

Bódi Katalin, Képek, szövegek, olvasatok, szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, It 2013/3, 442–446.

Bodrogi Ferenc Máté, Nyelv, élmény, materialitás. Az értelmezést nem igénylő jelenségekről a korai magyar esztétikai gondolkodásban, ItK, 2013/5, 501-529.

Bodrogi Ferenc Máté, Opera, jelenlét, nyelv. Az intermedialitás érvényéről korai esztétikai gondolkodásunkban, It, 2013/3, 339–349.

Czifra Mariann, Barátságos mulatozások – Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből, s. a. r. Labádi Gergely, Universitas, Budapest, 2012 (Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, 13), 592 old., 3.360,- Ft., ItK, 2013/3, 368–373.

Czifra Mariann, Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve – Egy önreprezentáció diszkurzív háttere, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, 378 old. (Csokonai Könyvtár), BUKSZ, 2013 ősz, 268–270.

Czifra Mariann, Érzelmek hálójában. Lotti levele, A Vörös Postakocsi: Művészet – tudomány – közélet, 2012 Tavasz / Nyár / Ősz / Tél, válogatás A Vörös Postakocsi Online-on 2012-ben megjelent írásaiból, 2013, 20–22.

Czifra Mariann, Nyelvújítási szövegek az 1820-as évekből, Testvérmúzsák Kazinczy korában – Előadások, tanulmányok, beszélgetések, Sátoraljaújhely – Széphalom, 2013 (Múzsák Kertje A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 1), 33–37.

Czifra Mariann, Zseni a panteon kertjében – Kazinczy Eugénia pályája, Századvég, 2013/2 (68. szám), 59–100.

Debreczeni Attila, Kazinczy ismeretlen félíves nyomtatványa = Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 23. kötet, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, 2013, 267–275.

Debreczeni Attila, Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi. Egy nemzeti narratíva formálódása = Loci Memoriae Hungaricae. A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál és Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 208–226.

Doncsecz Etelka, Szkíta Horatius és bécsi Sappho. Előtanulmány Batsányi János levelezésének kritikai kiadásához, ItK, 2013, 3. sz., 281-318.

Eisemann György, Arc és álarc - identitás és kaland (Jókai Mór: Szegény gazdagok) = Jókai & Jókai, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Bp., 2013, KRE/L'Harmattan, 163-174.

Granasztói Olga, Adalékok a francia könyv európai terjesztési hálózatainak feltárásához II.: A Société Typographique de Neuchâte bécsi kapcsolatai 1785-1789, Magyar Könyvszemle (ISSN: 0025-0171) 129: (2) pp. 165-177. (2013)

Granasztói Olga, Kazinczy csiszolt arca – Granasztói Olga recenziója: Bodrogi Ferenc Máté, Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, RECITI – Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tartalomszolgáltató portálja

Labádi Gergely, Gedő József kézirataiból, Irodalomtörténeti Közlemények, 2013/3., 323-344.

Orbán László, Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál. Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában – a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése = Loci Memoriae Hungaricae. A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál és Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 227–239.

Orbán László, Kossuth Lajos levele Török Józsefnek = Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 23. kötet, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, 2013, 283–285.

Szalisznyó Lilla, A jámbor pesti színész és a rest korhelyek: Egressy Gábor bosszankodásai és javaslatai a vidéki színjátszók pallérozására, Irodalomtörténeti Közlemények, 2013/5, 530–559.

Szilágyi Márton, Amikor betelik az idő…: Jókai Mór: A jövő század regénye = Jókai & Jókai: Tanulmányok, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan, Bp., 2013, 273–284.

Szilágyi Márton, Egy vígjáték politika és irodalom metszéspontján: Eötvös József: Éljen az egyenlőség, It, 94. évfolyam, 2013, 4. szám, 513–521.

Szilágyi Márton, Önösség és áldozat: Eötvös József: A karthauzi = A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra: Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára, szerk. Gángó Gábor, ELTE Eötvös József Collegium, Bp., 2013, 73–82.

Szilágyi Márton, Sonnenfels und Genersich = Die Zips – Eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert: Leben und Werk von Johann Genersich (1761–1823), hrsg. von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó, Wien, 2013 (Publikationen der ungarischen Geschichtforschung in Wien Bd. V.), 97–109. [Einladung_Genersich-konference in Wien 8-9.Mai, 2012]

Vaderna Gábor, Párhuzamos történetek. Egy magyar nábob, in: Jókai & Jókai. Tanulmányok (szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán), Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan (Károli Könyvek), 2013, 193–218.

2014

Bodrogi Ferenc Máté, Dologi hurok a szellemi műveleten: a szöveg mint nyomtatott termék: A Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra kiadástörténetéhez = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55, sorozatszerk. Debreczeni Attila, Dobos István, Imre Mihály, S. Varga Pál), 43–56.

Czifra Mariann, Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában – Katalógus, Argumentum, Budapest, 2014, 327.

Czifra Mariann, Kazinczy Ferenc kiadatlan grammatikája: hangtan = Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 24. kötet, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, 2014, 203–209.

Czifra Mariann, A szöveg történeti feltárásának materiális feltételeiről = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55, sorozatszerk. Debreczeni Attila, Dobos István, Imre Mihály, S. Varga Pál), 57–74.

Czifra Mariann, Tudomány és hagyomány – A nyelvújítás-kultusz mint kulturális tőke, Irodalomismeret, 2014/3, 148–160., 2014/3, 148–160.

Czifra Mariann, Pálinkafőzés Kazinczyéknál: a Kazinczy gyerekek pénzügyei, A Vörös Postakocsi Online, 2014. szeptember 24.

Debreczeni Attila, Kritikai kiadás papíron és képernyőn = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55, sorozatszerk. Debreczeni Attila, Dobos István, Imre Mihály, S. Varga Pál), 26–39. ISBN 978-963-318-468-4

Granasztói Olga, Kazinczy Ferenc, avagy Abafi Lajos Magyar Pantheonja: Egy új Kazinczy-kiadás előkészületei = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55, sorozatszerk. Debreczeni Attila, Dobos István, Imre Mihály, S. Varga Pál), 75–92.

Orbán László, A szövegváltozatok öröme; Kapcsolatépítési stratégiák a Kazinczy-levelezésben = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55, sorozatszerk. Debreczeni Attila, Dobos István, Imre Mihály, S. Varga Pál), 93–115.

Orbán László, A mellékszereplők lázadása: Guzmics Izidor és Pázmándi Horváth Endre Kazinczy pannonhalmi útirajzáról = Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 24. kötet, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, 2014, 263–286.

Orbán László, Rövid séta a Kazinczy-emlékezetpalotában = „Szirt a habok közt”: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 104–110.

Orbán László, Kazinczy Ráday-portréja (kapcsolattörténeti kérdések) = A Ráday-család a magyar kultúrában: 300 éve született Ráday Gedeon; A 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai (A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai 10.), szerk. Berecz Ágnes, Bp., Ráday Gyűjtemény, 2014, 58–69. (ISBN 978-963-8299-09-3)

2015

Debreczeni Attila, Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai = Magyar Könyvszemle, (131. évf.) 2015., 184–199.


Debreczeni Attila, A kötés napja, (Kazinczy Ferenc feleségül kéri Török Sophie-t) = Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 25. kötet, szerk. Kováts Dániel, Sátoraljaújhely, 2015, 95–99.


Debreczeni Attila, Kazinczy verseinek egy rejtélyes kézirata = In memoriam Görömbei András, szerk. Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 93–102.


Debreczeni Attila, Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története = "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. szerk. Imre László, Budapest: Orpheusz Kiadó, 2015., 25–38.


Debreczeni Attila, „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát” Dugonics András Etelkája a 18. század végén = Tiszatáj, 69. évf., 2015. október, Diákmelléklet 1–11.


Debreczeni Attila, Kazinczy és az első gyűjteményes szonett-kiadás = Amicitia, Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára, Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés, főszerk.. Lengyel Réka, szerk., Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya, reciti, Budapest, 2015, 363–374.


Doncsecz Etelka, Berzsenyi Dániel levelezése, ItK, 2015. CXIX. évf. 5. szám, 699–704.


Czifra Mariann, Kisfaludy Sándor és a nyelvújítás: avagy közelítések a 19. század elejének nyelvi mozgalmához, Tempevölgy, 2015/4, 82–89.


Czifra Mariann, Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában, Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2015 (25), 47–54.


Granasztói Olga: A szépnem hazaszeretete, avagy hogyan mentette meg két nő Magyarországot 1722-ben, Korall, 16 évf. 60. sz. (2015) 67-94.


Szilágyi Márton, Elviselni az elviselhetetlent: A Martinovics-összeesküvés elítéltjeinek börtönvilága, Történelmi Szemle, LVII. évfolyam, 2015, 1. szám, 121–130.


Szilágyi Márton, Beleznay Miklósné Podmaniczky Anna Mária irodalmi szalonja: legenda és valóság, ItK, 119. évf. (2015), 6. szám, 769–777.