KódBTMI202MA
TantárgycímRégi és új retorika
KurzuscímModern és posztmodern társadalom- és kultúraelméletek
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 08:00-10:00, X.
KépzésI. MA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokelőadásanyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A tárgy a huszadik század második felében bekövetkező szociokulturális korszakváltás jellegzetességeinek megismertetésére vállalkozik. A „multinacionális kapitalizmus”, a „posztindusztriális társadalom”, a „high-tech civilizáció”, a „posztmodern állapot” és a „narcisztikus társadalom” alapfogalmainak kontextualizálása révén bemutatja azt az új – az észak-atlanti világra jellemző – szociális konstellációt, amelyben csökken az anyagi termelés szerepe, s megnő a szolgáltatások, az újfajta intellektuális technológiák, így az informatika jelentősége. Mindennek következményeként a teljesítmény-etika helyére a mindennapiság átesztétizálása, a fogyasztás-elvűség, az élvezet, a narcisztikus individuumok önmegvalósítása kerül, míg a diskurzív meggyőz(őd)és, az ideológiai és vallási utópiák szerepe átértékelődik. Az önmaga leírásához híven fölöttébb heterogén posztmodern diskurzus sajátos ellentmondása, hogy interkulturális-globális kóddá válva újratermelte a centrum-periféria viszonylatokat. A posztmodern társadalomelmélet képviselői (Gianni Vattimo, Zygmunt Bauman, Wolfgang Welsch stb.) és kritikusai (Fredric Jameson, Terry Eagleton, Alain Touraine, Anthony Giddens stb.) nézetrendszerének áttekintése lehetővé teszi a kortárs társadalom- és kultúraelméleti gondolkodás legfontosabb kérdéseinek árnyalt megfogalmazását.

 

Követelmények, feladatok:

A kurzus írásbeli kollokviummal zárul. A kollokvium az előadás anyagát és a kötelező olvasmányokat kéri számon.

 

Témakörök:

 1. A modernség és a modernitás
 2. Az európai újkori fejlődés weberi magyarázata
 3. Modernitás a művészetben
 4. A posztmodernség szociológiai-kultúrfilozófiai távlata (Fredric Jameson)
 5. A posztmodern Zygmunt Bauman általi magyarázata
 6. A „programozott társadalom” (Alain Touraine)
 7. Az „ellenőrzött társadalom” (Anthony Giddens)
 8. A „narcisztikus kultúra” (Christopher Lasch)
 9. A posztmodern tudományfilozófiai távlatból (Lyotard)
 10. Lyotard és Habermas vitája Manfred Frank szerint
 11. A „posztmodern közélet” (Richard Rorty)
 12. Az irodalmi posztmodernség
 13. Az építészeti posztmodernség
 14. Posztmodern a zenében?

 

Kötelező olvasmányok:

Christopher Lasch: Az önimádat társadalma, (1978), Európa, Bp., 1984; 1999.

Wolfgang Welsch: Intenzív és extenzív pluralitás, in Pethő Bertalan szerk. A posztmodern, Gondolat, Bp., 1992, 256-260.

A posztmodern állapot, szerk. Bujalos István, Századvég, Bp., 1993.

Terry Eagleton: A kultúra két fogalma, http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre43/eagleton.htm

Gianni Vattimo: A múzeum a posztmodern korban, http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre29/10vatti.htm

Zygmunt Bauman: Identitás és globalizació,

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre42/bauman.htm

 

Ajánlott olvasmányok:

Fredric Jameson: A posztmodern avagy a későkapitalizmus kulturális logikája (1984), Noran, Bp., 2010.

Wege aus der Moderne, szerk. Wolfgang Welsch, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1988.

Gianni Vattimo: Das Ende der Moderne, Reclam, Stuttgart, 1990.

Postmoderne – globale Differenz, szerk. Robert Weimann – Hans Ulrich Gumbrecht, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1991.

Cultural Theory and Cultural Change, szerk. Mike Featherstone, Sage, London, 1992.

Peter V. Zima: Moderne-Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, Literatur, Francke, Tübingen, 1997.

A kultúra szociológiája, szerk. Wessely Anna, Osiris, Bp., 1998.

Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma, Osiris, Bp., 2001.

Zygmunt Bauman: The Individulized Society, Polity, Cambridge, 2001.

Anthony Giddens: Europe in The Global Age, Polity, Cambridge, 2007.