KódBTMI1708OMA
TantárgycímMűelemző gyakorlat
KurzuscímLírai művek a romantika vonzáskörében
OktatóVarga Pál
Órarendi adatokKedd, 10:00–12:00, Fszt. 14/1.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A líraelemező szeminárium azon az előfeltevésen alapul, hogy a műfajok, műnemek mibenléte csak (stílus)történeti kontextusban értelmezhető. Jelen kurzus azzal a líratípussal kívánja megismertetni a hallgatókat, amely a költészet romantikus előfeltevések szerinti átrendeződése nyomán alakult és bontakozott ki a 19. század magyar irodalmában. Ennek megfelelően a líraelméleti ismeretek mellett a romantika mibenlétére, illetve e líratípus kialakulására vonatkozó tudnivalókat is tárgyalja. Tekintettel arra, hogy a szemináriumot tanár szakos hallgatók látogatják, a tematika összhangban van a középiskolai tananyaggal, s fokozottan érvényesíti a szövegek szakszerű filológiai kezelésének szempontját, a kritikai kiadásokra támaszkodva. Az egyes versek szakirodalmának feldolgozása témánként egy-egy hallgató feladata; a gyakorlati jegy emellett a kötelező olvasmányok ismeretéről számot adó zárthelyi dolgozaton és egy írásban elkészített, legalább 15000 karakter terjedelmű önálló elemzésen alapul.

 

Tematika:

 1. Bevezetés: a líra műneme és a romantika

 

 1. Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ magyar nép zivataros századaiból

Kölcsey Ferenc, Versek és Versfordítások, s. a. r. Szabó G. Zoltán = K. F. Minden munkái, Kritikai kiadás, sorozatszerk. Sz. G. Z., Universitas Kiadó, Bp., 2001, 103–105., 711–766.

 

 1. Kölcsey Ferenc: Zrínyi’ második éneke

Kölcsey Ferenc, Versek és Versfordítások (l. m. f.), 176– 177., 1013–1025.

 

 1. Vörösmarty Mihály: A merengőhöz (Laurának)

Vörösmarty Mihály, Kisebb költemények III. (1840–1755), s. a. r. Tóth Dezső = V. M. Összes művei (kritikai kiadás) 3., szerk. Horváth Károly és Tóth Dezső, Akadémiai Kiadó, Bp., 1962, 69–70., 315–325.

 

 1. Vörösmarty Mihály: Az emberek

Vörösmarty Mihály, Kisebb költemények III. (l. m. f.), 145–147., 494–504.

 

 1. Petőfi Sándor: A Tisza

Petőfi Sándor Összes költeményei (1847), s. a. r. Kerényi Ferenc = P. S. Összes művei, Kritikai kiadás, szerk. K. F., 5., Akadémiai Kiadó, Bp., 2008, 27–29., 339–343.

 

 1. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…

Petőfi Sándor Költeményei 3, 1848–1849 = Petőfi Sándor Összes művei, Kritikai kiadás, 3, s. a. r. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1951.,

 

 1. Arany János: Kertben

Balogh László: Az ihlet perce: A lírikus Arany János, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 65–76.

 

 1. Arany János: Naturam furcâ expellas…

Tarjányi Eszter: Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák: Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas…, https://btk.ppke.hu/uploads/articles/115865/file/409_424_Tarjanyi.pdf 410–424. = Ars poeticák szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… = Tarjányi Eszter, Arany János és a parodisztikus hagyomány, Bp., Universitas, 2013,  121–138.

 

 1. Vajda János: A vaáli erdőben

Vajda János, Kisebb költemények 1861–1897, s. a. r.. Boros Dezső, Vajda János Összes művei, Kritikai kiadás, 2., szerk. Barta János, 30., 243–249.

 

 1. Reviczky Gyula: Magány

Reviczky Gyula Összes verse, Kritikai kiadás, s. a. r. Császtvay Tünde, Argumentum Kiadó, Bp., 181–183., 759–772.

 

 1. Zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

Gérard Genette, Műfaj, „típus”, mód = Kanyó Zoltán, Síklaki István (szerk.) Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, Szeged, 1988, 209–245.

Kulcsár Szabó Ernő, Költészet és dialógus. Lírai művek befogadásának kérdéséhez, Literatura 1997/3., 256–269. = K. Sz. E.: A megértés alakzatai, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998, 30–45.

Arthur Lovejoy, A romantikák megkülönböztetéséről, ford. Elekes Dóra = Újragondolni a romantikát: Koncepciók és viták a XX. században, szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán, Kijárat Kiadó, Bp., 2003, 83–105.

René Wellek, A romantika fogalma az irodalomtörténetben, ford. Elekes Dóra = Újragondolni a romantikát (l. m. f.)., 106–156.

Borbély Szilárd, A Lilla-szerelem mint szöveg = B. Sz.: Árkádiában: Történetek az irodalom történetéből, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2006, 57–72.

 

Ajánlott olvasmányok:

Tamás Attila, Vannak-e műnemi jellemzői a lírának? = T. A., Értékteremtők nyomában, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1994, 286–299.

Borbély Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, A Kölcsey Társaság füzetei 7., Fehérgyarmat, 1995.

Margócsy István, Petőfi Sándor, Klasszikusaink, Korona kiadó, Bp., 1995.

Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete: Kritikai életrajz, Osiris Kiadó, Bp., 2008.

Arany János, Balladák, „Őszikék”, Teljes, gondozott szöveg, szerk., a szöveget gondozta és a jegyzeteket összeállította Kerényi Ferenc, Matura klasszikusok, szerk. Szörényi László, Ikon Kiadó, Bp., 1995.

Milbacher Róbert, Arany János és az emlékezés balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben, Ráció Kiadó, Bp., 2009.

Milbacher Róbert, Bábel agoráján: Esszék, tanulmányok a nemzeti irodalomról, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2015. (I–III. fejezet)