KódBTMI1708OMA
TantárgycímMűelemző gyakorlat 2.
KurzuscímLírai művek összehasonlító elemzése
OktatóVarga Pál
Órarendi adatokKedd, 14:00–16:00, Fszt. 1/2.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagokszakirodalom

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A líraelemező szeminárium azon az előfeltevésen alapul, hogy a műnemek, műfajok, tematikus típusok poétikai sajátosságai csak (stílus)történeti kontextusban elemezhetők és értelmezhetők. Jelen kurzus a Műelemző gyakorlat 1. c. kurzus folytatása, annak történeti-poétikai szempontjait fejti ki, amennyiben egyes lírai verstípusok alakulását mutatja be a romantikus korszakküszöb előtti és utáni, illetve későromantikus változatok összehasonlításával. Az egyes témakörökhöz tartozó versek szakirodalmának feldolgozása egy-egy hallgató feladata; a gyakorlati jegy emellett a kötelező olvasmányok és a szemináriumi elemzések ismeretéről számot adó zárthelyi dolgozaton és egy írásban elkészített, legalább 15000 karakter terjedelmű önálló elemzésen alapul.

 

Tematika:

 1. A tájlíra

Berzsenyi Dániel: Keszthely – Petőfi Sándor: Az alföld – Vajda János: Nádas tavon

 

 1. A hazafias óda

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Forr a világ bús tengere…) – Arany János: Magányban, A régi panasz

 

 1. Az epigramma és a gnóma

Petőfi Sándor: Szeretője-e vajon… – Arany János: Sejtelem (Életem hatvanhatodik…)

 

 1. Műfaji átmenetek

Petőfi Sándor: Szeptember végén – Arany János: Évek, ti még jövendő évek…

 

 1. Szonett a költészetről

Kölcsey Ferenc: A költő – Arany János: Az ihlet perce, Naturam furca expellas

 

 1. Költői minták

Petőfi Sándor: Homér és Osszián – Arany János: Ősszel

 

 1. A vallásos óda

Berzsenyi Dániel: Fohászkodás – Arany János: Dante

 

 1. A bölcseleti líra

Csokonai Vitéz Mihály: A pillangóhoz – Arany János: A lepke

 

 1. A szerelmi dalköltészet

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem – Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… – Vajda János: Husz év mulva

 

 1. A lírai jellemrajz

Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros – Arany János: Az öreg pincér

 

 1. A lírai Én mélyrétegei

Kölcsey Ferenc: Elfojtódás – Petőfi Sándor: Álmos vagyok, és mégsem alhatom… – Ady Endre: Búgnak a tárnák

 

 

Kötelező olvasmányok:

 

 

Ivor Armstrong Richards, Az irodalomtudomány gyakorlata (ford. Barták Henriett) = Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.), A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris Kiadó, 1998, 380–390.

Tamás Attila, Vannak-e műnemi jellemzői a lírának? = T. A., Értékteremtők nyomában, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1994, 286–299.

 

Szegedy-Maszák Mihály, A magyar irodalmi romantika sajátosságai = Sz.-M. M., „Minta a szőnyegen”. A műértelmezése esélyei, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 119–128.

 

Horváth Károly, A romantika természetszemlélete = H. K., A romantika értékrendszere, Bp., Balassi Kiadó, 1997, 75–115.

 

Barta János, Az Őszikék titka = B. J., A pálya végén, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1987, 122–148.