KódBTMI3117BA
TantárgycímMűértelmezések a 20. századi és a kortárs magyar
irodalomból
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokCsüt. 8-10, Fsz. 1/2
KépzésSpeciálkollégium
Kreditpont3
Kurzustípuselőadás

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

Az előadásokon a 20. századi és a kortárs magyar irodalom alkotóinak egy-egy kiemelt műve áll a középpontban. A szorosabb szövegelemzéseket igyekszünk olyan különböző tágabb kontextusba (pl. életmű, szociokulturális összefüggések, szövegközi kapcsolatok stb.) helyezni, amely a művek minél árnyaltabb megértését teszik lehetővé. A számonkérés szóbeli vizsga formájában történik.

 

Tematika:

 1. Mitikus és/vagy naturalista történetmondás a testreprezentációk fényében (Móricz Zsigmond: Sárarany)
 2. Gyermeki nézőpont, nevelődés és alkotói önértelmezés Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényében
 3. Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa a két világháború közti erdélyi líra kontextusában
 4. A popularitás regiszterei Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című regényében
 5. Szociográfia és/vagy (fiktív) önéletírás? (Illyés Gyula: Puszták népe)
 6. Képzőművészeti és irodalmi reprezentáció összefüggései a Naconxypán-téma újraírásaiban (Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak – Weöres Sándor: Dalok Naconxypanból – Kormos István: Nakonxipánban hull a hó)
 7. A tárgyias líra sajátosságai Nemes Nagy Ágnes Napforduló című kötetében
 8. A mítosz újraértésének lehetőségei Oravecz Imre A hopik könyve című kötetében
 9. A posztmodern rövidtörténet jellegzetességei Garaczi László Nincs alvás! című kötetében
 10. Szöveghagyományok újraírása és párbeszéde Kovács András Ferenc költészetében
 11. A barakk-dramaturgia önreflexív sajátosságai Visky András Tanítványok című drámájában
 12. Irodalmi, kulturális tradíciók és emlékezethely(ek) újraértése Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában

 

Kötelező olvasmányok:

 

1. Móricz Zsigmond: Sárarany

Margócsy István, Kísérlet a narráció megújítására = A kifosztott Móricz?, szerk. Fenyő D. György, Bp., 2001, 22-31.

 

2. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Szirák Péter, A másik meglopása: A gyermekiségen innen és túl a Légy jó mindhaláligban = Móricz a jelenben, szerk. Bengi László-Szilágyi Zsófia, Bp., 2015, 9-24.

 

3. Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

Láng Gusztáv, A „magyar zsoltár” polifóniája = Tükör előtt: In memoriam Dsida Jenő, szerk., Pomogáts Béla, Bp., 2001, 163-178.

 

4. Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

Veres András, A ponyva klasszikusa (Rejtő Jenő) = A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Bp., 2007. (Internetes megjelenés: http://villanyspenot.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/n5zowgnHStaixGM7SoIMYQ)

 

5. Illyés Gyula: Puszták népe

Kulcsár Szabó Ernő, Az epikai tárgyiasság új alakzata = K. Sz. E., Műalkotás – szöveg – hatás, Bp., 1987, 94-118.

 

6. Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak – Weöres Sándor: Dalok Naconxypanból – Kormos István: Nakonxipánban hull a hó

Szigeti Lajos Sándor, „Nakonxipán vár már, Nakonxipán”: Motívum és költői magatartásforma = Milyen volt…: In memoriam Juhász Gyula, szerk., Lengyel András, Bp., 2009, 288-304.

 

7. Nemes Nagy Ágnes versei (Között; Szobrok; Lélegzet; Fenyő; Széndioxid; Lázár; Téli angyal; Ekhnáton-ciklus)

Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Bp., 1995.

 

8. Oravecz Imre: A hopik könyve

Kulcsár-Szabó Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, 1996, 93-115.

 

9. Garaczi László: Nincs alvás!

Bónus Tibor, Garaczi László, Pozsony, 2002, 45-97.

 

10. Kovács András Ferenc versei (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!; J.A. szonettje; József Attila haja lángol!; Pro Domo; Psalmus Transsylvanicus; András evangéliuma; Új magyar Messiások; Babitsolás)

Kulcsár Szabó Ernő, A lírai mnemotechnika és a kulturális emlékezet „újraírása” Kovács András Ferenc verseiben = K.SZ.E., Az új kritika dilemmái, Bp., 1994, 164-195.

 

11. Visky András: Tanítványok

 

12. Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege

Balajthy Ágnes, „Ez a táj, ez olyan, mint én”: Debrecen mint szövegtér Térey János Jeremiásában. Studia Litteraria, 2012/1-2, 158-167.