KódBTMI201BA
TantárgycímMűveltségi és poétikai modul 1.
KurzuscímAz antikvitás irodalma (Görög irodalom)
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokCsütörtök, 10:00-12:00, XI.
KépzésBA törzsképzés, a kötelezően választható 10 kredites modulba tartozó óra
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésAz alapszakos kötelezően választható 10 kredites modulba tartozó óra. Ebben a félévben minden I. évesnek fel kell vennie, ugyanis előfeltétele a BTMI202BA és BTMI203BA felvételének! A vizsgával kapcsolatos tudnivalókról az első alkalommal adok részletes tájékoztatást! Kérem, hogy ehhez nyomtassák ki és hozzák magukkal az alábbi tematikát és irodalomjegyzéket.

Az előadás célja, követelményei

A Műveltségi és poétikai modul 1. tárgy keretében elhangzó Az antikvitás irodalma című előadás az ókori görög irodalom (költészet) alapkérdéseit és műveit állítja középpontba, kitekintéssel a római irodalomra is. Bár jelen előadás nem nélkülözi a kronológiai és irodalomtörténeti szempontokat, mégsem kíván csupán irodalomtörténeti áttekintés lenni, hanem sokkal inkább a görög irodalom nagy (mitológiai) témáit, alapvető műveit kívánja bemutatni, valamint ezeknek a mindenkori költészet funkcióival és (poétikai-retorikai, költészetelméleti) normáival való összefüggéseit, különös tekintettel a fontosabb műfajokra.

Az előadás szóbeli vizsgával zárul, melyen a kötelező szép- és szakirodalmat, valamint az előadáson elhangzottakat kérem számon.

 

Tematika

 

 1. A költészet sajátosságai és sajátos funkciói. Szóbeliség és írásbeliség kérdései
 2. Mítosz és irodalom
 3. A hősi eposz mint a múlt emlékezete – Homérosz: Iliász
 4. Változó világszemlélet az Odüsszeiában
 5. A mitológiai hagyomány rendszerezése: Hésziodosz
 6. Változó világszemlélet az archaikus kori görög lírában
 7. Dráma és színház. A (drámai) költészet elméleti kérdései (Platón, Arisztotelész: Poétika)
 8. A mitologikus-mondai hagyomány (át)értelmezése a tragikus triász műveiben. Aiszkhülosz
 9. Szophoklész
 10. Euripidész
 11. Az ó- és újkomédia. Arisztophanész és Menandrosz
 12. A hellenisztikus kor költészete
 13. Prózai műfajok (állatmese, regény)

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok

 

Kötelező olvasmány

I.

Homérosz: Iliász; Odüsszeia

Hésziodosz: Theogonia vagy Munkák és napok

Aiszóposz meséi (öt választható mese)

Aiszkhülosz: Oreszteia, Perzsák

Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király, Philoktétész

Euripidész: Médeia vagy Hippolütosz + Oresztész, Bakkhánsnők

Arisztophanész: Békák

Menandrosz: Ítéletkérők

Longosz: Daphnisz és Khloé

A Görög költők antológiája (Bp., 1982 vagy Bp., 2000) c. kötetből: Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón, Arkhilokhosz, Szapphó, Alkaiosz, Anakreón, Pindarosz, Kallimakhosz, Theokritosz

Platón: Az állam III. és X. könyv, Arisztotelész: Poétika

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcseletbe/arisztotelesz_poetika.pdf

 

Ajánlott olvasmány

Valamennyi, a kötelező listából kimaradt szerző és mű, beleértve a történetírókat is:

Hérodotosz: A görög-perzsa háború, Bp., 2000.

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború, Bp., 1999.

Külön is felhívom a figyelmet a görög szerelmi regényekre!

 

Interneten elérhető szövegek

A szövegek egy része interneten is elérhető, pl. MEK

Ókori és keleti irodalmak (szöveggyűjtemény), főszerk. Szepessy Tibor

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.irodalmak/index.asp.html

 

Jegyzet, tankönyv

Bevezetés az ógörög irodalom történetébe, szerk. Kapitánffy István – Szepessy Tibor, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia II.). Web: http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet, Bp., 2006. (Vonatkozó fejezetek.)

Világirodalom, szerk. Pál József, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008. (Vonatkozó fejezetek.)

 

Ajánlott szakirodalom

Adamik Tamás: Az ókori retorika, In Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika, Bp., 2004, 17-131. (Osiris Tankönyvek)

Antik Tanulmányok írásai

Bevezetés az ókortudományba, I-V, Debrecen, 1998-2006. (Agatha)

Élő antikvitás, Studia Litteraria, 2015. 1-2. (tematikus szám)

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2015/11/Studia_Litteraria_2015_1-2-nyomd%C3%A1ba.pdf

Geneseia. Tanulmányok Bollók János emlékére, Szerk. Horváth László et al., Bp., 2004.

Borzsák István: Dragma. I-VI, Bp., 1994-2003.

Ókor írásai: http://okorportal.hu/folyoirat/archivum

Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, szerk. Déri Balázs, Bp., 2008.

Philologia Nostra. Bollók János összegyűjtött tanulmányai, szerk. Mészáros Tamás, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia IV.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Philologia_Nostra_beliv.pdf

Retorikai lexikon, szerk. A. Jászó Anna, Bp., 2010.

Ritoók Zsigmond: Vágy és költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok, Bp., 2009.

Simon Attila: Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége, Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/10/2013_2_vita.pdf

Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, szerk. Takács Levente, Debrecen, 2009.

Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015.

http://www.eltereader.hu/media/2015/10/Studia-Classica_READER.pdf

Szepessy Tibor: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szilágyi János György: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Bp., 1982.

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok, Bp., 2005.

Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010.

 

*

 

Aranykor – Árkádia, szerk. Kroó Katalin – Ferenczi Attila, Bp., 2007.

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., 1999.

Auerbach, E.: Mimézis: A valóság ábrázolása az európai irodalomban, Bp., 1985.

Bahtyin, M.: Az eposz és a regény, Literatura, 1995. 4.

Bahtyin, M.: A szó esztétikája (Válogatott tanulmányok). Bp., 1976, 217-256., 257-302.  (A regénynyelv előtörténetéhez és A tér és idő a regényben c. fejezetek).

Web: http://irodalomelmelet.atw.hu/bahtyin6.pdf

Bolonyai Gábor: Utószó, In Szophoklész drámái, Osiris, Bp., 2004, 443-453.

Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés, Veszprém, 1991.

Devecseri Gábor: Líra az eposzról, In Uő: Antik tanulmányok I, Bp., 1980, 251-272.

Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalizmus, Bp., 2002.

Cavallo, G. – Chartier, R. (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Bp., 2000. 13-23. és 44-97.

Grassi, E.: A szépség ókori elmélete, Pécs, 1997.

Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből, szerk. Krähling Edit, Bp., 2005.

Kárpáti András: A görög régizene. Az archaikus görög líra zenei újításainak antik recepciója, Ókor, 2007. 1-2. 12-23.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/03/2007_1_2_karpati.pdf

Kárpáti András: Múzsák ellenfényben. A régi görög újzene: Vázakép, popkultúra, politika, Bp., 2014.

Karsai György: Homérosz: Iliász, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: Homérosz: Odüsszeia, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák értelmezései, Bp., 1999.

Kerényi Károly: Görög mitológia, Gondolat, Bp., 1977.

Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok 1918-1943, Bp., 1984.

Kott, J.: Istenevők. Vázlatok a görög tragédiáról, Bp., 1998.

Kövendi Dénes: Utószó, In Arisztophanész vígjátékai, Bp., 2002, 815-850.

Marót Károly: Az epopeia helye a hősi epikában, Bp., 1964.

Marót Károly: A görög irodalom kezdetei, Bp., 1956.

Marót Károly: Homeros a legrégibb és a legjobb, Bp., 1948.

Mayer Péter: A líra születése. A korai görög iamboszköltészet, Bp., 2009. (Apolló könyvtár 29)

Médeia-interpretációk, Studia Litteraria, 2017, 1-4. (Tematikus szám)

http://studia.lib.unideb.hu/megjelent/index/95

Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész. Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban, Bp., 2012.

Nagy, Gregory: A homérosi szöveg és a többalakúság problémái, In Metafilológia 1. Szöveg, variáns, kommentár, Bp., 2011, 413-432.

Ong, W.J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása, Bp., AKTI-Gondolat, 2010.

Pataky Elvira: Újabb utak a hellenisztikus költészet kutatásában, Antik tanulmányok, 2006. 2. 339-353.

A Poétika újraolvasása, Helikon, 2002. 1-2. (tematikus szám)

Ritoók Zsigmond: Az epikus prooimion változásai az évszázadok folyamán, In Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 7-31..

Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók, Bp., 1973.

Romilli, J. de – Trédé, M.: Az ógörög nyelv szelleme, Bp., 2014.

Simon Attila: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében, In A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, Szerk. Bónus Tibor et al., Bp., 2010, 19-37.

Simon Attila: Az örök feladat. Antik tanulmányok, Debrecen, 2002, 106-134., 135-158 (Alföld könyvek 11).

Simon Attila: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Bp., 2009. (Classica & Theoria 1)

Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái, Bp., 1985.

Szepessy Tibor: Anakreón és a lírai hagyomány, In Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010, 193-202.

Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia I.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_verstanba_beliv.pdf

Szepessy Tibor: Az apokrif apostolakták és az antik regény, Antik tanulmányok, 38 (1994) 116–139. = Uő: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szepessy Tibor: Héliodoros és a görög szerelmi regény, Bp., 1987.

Szlezák, T.A.: Homérosz. A nyugati irodalom születése, Bp., 2016.

Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.) Bp., 1998. 7-128. és 225-229.

Tegyey Imre: Utószó, In Menandrosz: A lenyírt hajú lány, Bp., 1986.

Tengeristennő az Olymposon: Mítoszok szóban és képben, szerk. Horváth Judit, Bp., 2015.

 

Debrecen, 2018. szeptember 3.