KódBTMI203BA
TantárgycímMűveltségi és poétikai modul 3.
KurzuscímEmlékezethelyek
OktatóRéti Zsófia
Órarendi adatokKedd, 16:00–17:30, 303.
KépzésIII. BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagoktananyagok

A szeminárium teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

 1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.
 2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)
 3. A zárthelyi dolgozatokat a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.
 4. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozata érvénytelen.

 

Követelmény

A kötelezendően látogatandó órák előadás jelleggel futnak, a félév vizsga jellegű zárthelyi dolgozattal zárul, melyen az egyes témák anyaga, valamint a kötelező szakirodalom ismeretében kell számot adni a megszerzett tudásról.

A kurzus leírása

A kurzus a kulturális emlékezet halbwachsi–assmanni teóriájának keretein belül az emlékezet helyei (lieux de mémoire) Pierre Nora munkássága nyomán széles körben elterjedt fogalmát veszi alapul; ennek elmélete a „forró” társadalmak történelmi emlékezetének zálogát az emlékezés támaszául szolgáló „helyek”-ben jelöli meg. A kurzus annak elsajátítását tűzi ki célul, hogyan kell a szorosabb érelemben vett tárgyi jelölőkön túl egyéb emlékhordozókat – intézményeket, társadalmi szokásokat s mindenekelőtt kulturális alkotásokat – az emlékezet helyeiként elemezni.

A kurzus reprezentatív jelleggel veszi számba a magyarországi emlékezethelyeket, az egyes előadásokat az intézet adott témájával foglalkozó oktatói tartják.

 

Félévi menetrend és a zárthelyi dolgozathoz kötelező olvasmányok az egyes témakörökhöz

 

Minden témához használandó szakirodalom:

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, ford. K. Horváth Zsolt, Aetas 1999/3., 142–157.

Hofer Tamás: Kiállíthatók-e a „magyar emlékezet helyei”? = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk. Takáts József, Bp., Kijárat Kiadó, 2003, 67–74.

 

 1. Szeptember 12.

S. Varga Pál: Emlékezés és emlékezethelyek (elméleti bevezető)

Előadásanyag

Aleida Assmann: Az emlékezet átalakító ereje, Studia Litteraria, 2012/1–2., 9–23.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/227/szerkeszto/szerkeszto_16_11_02_Aleida_Assmann.pdf

 

 1. Szeptember 19.

S. Varga Pál: Az emlékezethelyek kutatásának jelenlegi állása

Előadásanyag

Pim den Boer: Emlékezethelyek összehasonlító szempontú vizsgálata, Studia Litteraria, 2012/1–2., 24–31.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/228/szerkeszto/szerkeszto_16_11_03_Pim_Den_Boer.pdf

 

Ajánlott olvasmányok:

Kovács Szilvia: Az emlékezet helyei a kultúratudományok térbeli fordulatának aspektusából, Studia Litteraria, 2012/1–2., 168–174.

Pabis Eszter: Rütli, röszli, banktitok: emlékezethely-kutatás Svájcban, Studia Litteraria, 2012/1–2., 175–180.

Pusztai Gábor: Németalföld emlékezete: holland és flamand nemzeti emlékezethelyek, Studia Litteraria, 2012/1–2., 181–184.

Száraz Orsolya: Olasz emlékezethelyek – három kötetben, Studia Litteraria, 2012/1–2., 185–192.

valamennyi elérhető:

http://studia.lib.unideb.hu/megjelent/index/39

 

 1. Szeptember 26.

Száraz Orsolya: Magyarország a kereszténység védőbástyája

Előadásanyag

Száraz Orsolya: A kereszténység védőbástyája, Studia Litteraria, 2012/1–2., 51–67.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/231/szerkeszto/szerkeszto_16_11_06_Szaraz_Orsolya.pdf

 

 1. Október 3.

Debreczeni Attila: Mohács mint emlékezethely

Előadásanyag

Debreczeni Attila: Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), Studia Litteraria, 2012/1–2, 68–88.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/232/szerkeszto/szerkeszto_16_11_07_Debreczeni_Attila.pdf

 

 1. Október 10.

Fazakas Gergely Tamás: A magyar protestáns gályarabok emlékezete

Előadásanyag

 1. Szabó József: Özv. Hegyi Mihályné és a gályarabok emlékoszlopa – a Debreceni Képes Kalendárium 1902. évfolyamából, 29–34. Interneten: http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dkk&ev=1902&sz=01)

(Ajánlott olvasmány: Bitskey István: De Ruyter admirális és a magyar irodalom = Michiel De Ruyter és Magyarország, szerk. B. I. és Pusztai Gábor, Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 2008, 207–220.)

 

 1. Október 17.

S. Varga Pál: A Himnusz mint emlékezethely

Sinka Judit: A Hymnustól a Himnuszig, Studia Litteraria, 2012/1–2., 103–120.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/234/szerkeszto/szerkeszto_16_11_09_Sinka_Judit.pdf

Ajánlott olvasmány

Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Nap Kiadó, Bp., 2011.

 

 1. Október 24.

Bényei Péter: Az 1848–49-es szabadságharc emlékezete

Előadásanyag

 

 1. Őszi szünet

 

 1. November 7.

S. Varga Pál: Tiszaeszlár emlékezete

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban, Tiszaeszlár-konferencia, 2003, http://www.ekmizbak.hu/magyar/konf2003-1.htm

Ajánlott olvasmány

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége. Bp., L’Harmattan, 2010 [1905]

Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter, Bp., Magvető, 2003 [1931]

Kövér György: A tiszaeszlári dráma, Bp., Osiris, 2011.

 

 1. November 14.

Bódi Katalin: A 19. századi magyar történelmi festészet és az emlékezés

Előadásanyag

 

 1. November 21.

Baranyai Norbert: Trianon mint emlékezethely

Előadásanyag

Balogh László Levente: A Trianon-emlékművek és az áldozatdiskurzus, in A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Loci Memoriae, II), 45–57. (PDF-ben a HONLAPON!)

Gyáni Gábor: A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt, Studia Litteraria, 2012/1–2.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/230/szerkeszto/szerkeszto_16_11_05_Gyani_Gabor.pdf

 

 1. November 28.

Baranyai Norbert: A Don-kanyar mint emlékezethely

Előadásanyag

Krausz Tamás, Előszó: elhallgatott népirtás = A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban Levéltári dokumentumok (1941–1947), szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária, Bp., L’Harmattan, 2013, 7–44.

http://mebal.hu/index.php/tudastar/toertenelmi-vitak/2258-ismet-a-magyar-megszallo-csapatok-a-szovjetunioban

 

 1. December 5.

Réti Zsófia: A Holocaust és a magyar emlékezet

Szakirodalom:

Előadásanyag

Kertész Imre, A Holocaust mint kultúra = Uő, A száműzött nyelv, Bp., Magvető, 2001, 72-91.

 

 1. December 12.

Réti Zsófia: A nyolcvanas évek emlékezési stratégiái

ElőadásanyagGyörgy Péter, Dáridó ‑ Avagy a szocializmus vége, Élet és Irodalom, 1998. május 8. http://www.zoran.hu/printable.php?id=611

 

Zárthelyi dolgozat – 2 alkalommal a vizsgaidőszakban