Dr. Bényei Péter

Dr. Bényei Péter

Dr. Bényei Péter
egyetemi adjunktus


főépület, 342/b. szoba
tel.: 52/512-900/23084; tel/fax: 52/512-934

benyei.peterarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2005)
Beosztások: egyetemi tanársegéd (1999-2006); egyetemi adjunktus (2006-)
Kutatási területek: 19. századi magyar regényirodalom; Kemény Zsigmond és Jókai Mór írásművészete; irodalom és pszichológia; irodalom és antropológia
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1996)
Nyelvtudás: orosz, angol
Közéleti tevékenység: 2007–2009: MIF-zsűri tagság – részvétel az OTKA pályázatok elbírálásában
Intézeti közéleti tevékenység: a levelező képzés koordinátora
minőségbiztosító, képzési koordinátor
Munkahelyek: DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet) (1999-)
Kitüntetések, díjak: Juhász Géza-díj
Bolyai ösztöndíj (2008-)
Szerkesztőbizottsági tagság: Szkholion - felelős szerkesztő (2009-)
Studia Litteraria - felelős szerkesztő (2010-)
Részvétel tudományos projektekben: 1)
Szövegkiadások és rekanonizáció (a XIX. század második felének magyar irodalma)
vezető: Dr. Imre László
adományozó intézmény: MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája futamidő: 1998-2002
szerep: résztvevő

2)
NKFP 5/071/2001
Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
vezető: Dr. Görömbei András
adományozó intézmény: OM – Széchenyi Terv
futamidő: 2001–2004
szerep: résztvevő

3)
NKFP 5/0125/2002
A klasszikus irodalmi örökség feltárása
vezető: Dr. Debreczeni Attila
adományozó intézmény: OM – Széchenyi Terv
futamidő: 2002–2005
szerep: résztvevő

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult: 17
folyamatban lévő: 7

OTDK
téma év
   
lezárult: 1
folyamatban lévő:

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Vetésforgó Visegrád 2000 A 19. századi történelmi regény poétikai változatai
Jelentésadás és értelmezői gyakorlat a 19. századi kritikában Pécs 2004 A Kemény-regények tragikumának kérdései kritikatörténeti kontextusban
"Et in Arcadia ego" A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése Debrecen 2005 Kerekasztal-beszélgetés a történelmi regény időszerű kérdéseiről

Publikációs lista

Kötet:

1. A történelem és a tragikum vonzásában. A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. Debrecen, 2007. 457. p

 

Szerkesztett  kötet:

2. Nemzet – identitás – irodalom. A nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban. szerk. Bényei Péter és Gönczy Monika, Debrecen, 2005.

 

3. Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések Debrecen 1997. sajtó alá rendezte, a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta: Bényei Péter

 

Könyvfejezet:

1. Elhagyva van, aki elhagyja magát.” A nemzeti identitástudat kérdései a Zord időben. = Nemzet – identitás – irodalom. A nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban. szerk. Bényei Péter és Gönczy Monika, Debrecen, 2005, 433–482.

2. Zsigmond Móricz = Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series, edited by Steven Serafin, Associate Editor István Dobos, Detroit-San Francisco-London-Boston, 1999, [Dictionary of Literary Biography; volume 215], 262– 272. 

3. „A szerelem élete.” A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája = Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések Debrecen, 1997, 257–280.

 

Tanulmány:

 1. „egy eltemetett világ halott dicsősége”: A kollektív trauma és a gyászmunka nyomai Jókai Mór novellaciklusában (Forradalmi- és csataképek), Studia Litteraria, L. évfolyam, 2011/3–4, 78–110

 2. „Mert rettenetes hagyomány az önkéz ontotta vér!” (A meghívott halál tematizálása Jókai Mire megvénülünk című regényében), Alföld, 2011/2, 74–90.

 3. Tükör, által... Az önéletírás változatai és antropológiai távlatai a Jókai-prózában (A tengerszemű hölgy; Öreg ember, nem vén ember) = Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, Studia Litteraria, XLVIII. 2010.

 4. Rítus és archetípus a videoklipekben, Vörös Postakocsi, 2010 nyár, 12–19.

 5. Eposz és történelmi regény, Új Hegyvidék, 2009-2010/1–4, 78–96.

 6. A megszabadított Midasz. A bűntapasztalat változatai Az arany emberben Alföld, 2009/10 45–58.

 7. A közösségi trauma irodalmi reprezentációja Létünk 2009/3. 5-15.

 8. „Anyai szeretet ez, mely a bánatost elringatja” (Kemény Zsigmond regényeinek tragikumáról) Alföld, 2007/8, 67–85.

 9. A Kemény-regények drámaiságának és tragikumának kérdései - kritikatörténeti kontextusban Studia Litteraria 2005, Tomus XLIII. 66–114.

 10. Regény és történelem (A 19. századi történelmi regény lehetőségei a múlt reprezentációjában) Tiszatáj, 2004/11, 51–74.

 11. Reprezentáció és allegorizáció. [Kemény Zsigmond: Zord idő] Alföld, 2003/1, 60–78.

 12. Drámaiság és történelmi regény. [Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya] Irodalomtörténet, 2002/4, 533–560.

 13. Kísérlet a nemzeti teleológia érvényességének fenntartására. [Jókai Mór: A kőszívű ember fiai] Alföld, 2002/3, 68–90.

 14. Elbeszélések a személyiség identitásvesztéséről [Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán] Studia Litteraria, 2000, Tomus XXXVIII. 65–83.

 15. Egy irányregény "iránytalansága": relativizmus és metaforikusság Mikszáth Kálmán Különös házasságában Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/3-4, 290–313.

 16. „El volt tévesztve egész életünk”. Esztétikai alapú létértelmezési kísérlet a történelmi regény műfaji konvenciói alapján [Kemény Zsigmond: A rajongók] Irodalomtörténet, 1999/3, 441–465.

 17. A történelmi regény műfajkonstituáló tényezőinek meghatározási kísérlete Studia Litteraria, 1999, Tomus XXXVII. 55–89.

 

Recenzió:

 1. Nem a gyermekek… (Bartis Attila: Nyugalom; Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve) Debreceni Disputa, 2009/3.  49–54.

 2. Identitások nyomában (Hansági Ágnes: Az Ixión-szindróma), Alföld, 2008/1, 93–101.

 3. A múlt feneketlen kútja (Hites Sándor: A múltnak kútja) Alföld, 2006/3, 94–102.

 4. Eisemann György: Mikszáth Kálmán Irodalomtörténet, 2000/1, 157–162.

 5. Műfajok „metamorfózisa” (Imre László: A műfajok létformája XIX. századi epikánkban), Hitel, 1997.

 

Hivatkozások:

 

recenziók

A történelem és a tragikum vonzásában. A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. Debrecen, 2007. 457. p.

 1. Z. Kovács Zoltán: Az irodalomtörténet vonzásáról (és választásról) (Bényei Péter: A történelem és a tragikum vonzásában) Alföld, 2008/11. 89–93.

 

Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, Debrecen, 1997. sajtó alá rendezte, a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta: Bényei Péter

 1. Fenyő István, A Csokonai Könyvtár. Források című sorozatról, Irodalomtörténet 1999/3, 479–485.

 2. Nagy Miklós, valamint Z. Kovács Zoltán, Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001/1–2, 238–244.

 

független idézetek

Regény és történelem (A 19. századi történelmi regény lehetőségei a múlt reprezentációjában) Tiszatáj, 2004/11, 51–74.

 1. Szirák Péter, Történelem nem volt, hanem lesz, Alföld 2005/3, 48–53.

 2. Medve A. Zoltán, Új és pszeudo. Nedjeljko Fabrio és Márton László történelmi témájú regényeiről Jelenkor, 2009/4. 442–460.

 

Reprezentáció és allegorizáció. [Kemény Zsigmond: Zord idő], Alföld, 2003/1. 60–78.

 1. Hites Sándor, „még dadogtak, mikor ő megszólalt”: Jósika Miklós és a történelmi regény, Budapest, 2007.

 2. Hites Sándor, Prognózis és anakronizmus. A Zord idő mint politikai példázat = H. S., A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Bp., 2004.

Kísérlet a nemzeti teleológia érvényességének fenntartására. [Jókai Mór: A kőszívű ember fiai] Alföld, 2002/3, 68–90.

 1. Hites Sándor, Politika, poétika, tudományosság: a történelmi regény mibenlétéről = H. S., A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Bp., 2004.

 2. Szegedy-Maszák Mihály, Nemzeti irodalom az egységesülő világban, Magyar Tudomány, 2004/8, 824–835.

 3. Szilágyi Márton, Megváltás és katasztrófa (Eötvös József: Magyarország 1514-ben), Irodalomtörténet, 2004/4, 433–453.

 4. Hites Sándor, Jókai hasznáról és káráról, BUKSZ 2003. Tél 321–329.

 5. Nyilasy Balázs, A románc és Jókai Mór, Bp., 2005.

 6. Szajbély Mihály, Jókai Mór Bp., 2010.

Elbeszélések a személyiség identitásvesztéséről [Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán], Studia Litteraria, 2000, Tomus XXXVIII. 65–83.

 1. Z. Kovács Zoltán, Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban, Studia Litteraria. Tomus XXXVIII  Irodalomtörténet, 2002/1, 146–153.

Egy irányregény "iránytalansága": relativizmus és metaforikusság Mikszáth Kálmán Különös házasságában, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/3-4, 290–313.

 1. Z. Kovács Zoltán, „A »Vanitatum Vanitas« maga is a húmor”. Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában, Budapest, 2002.

 2. Tahin Szabolcs, „Élőbeszédszerűség” Mikszáth prózájában, Tiszatáj, 2003/11, 53–71.

 3. Stemler Miklós, Japán Sárszegen. Az irónia problematikája és jelentősége a Pacsirtában, Prae, 2001/3–4, http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200111/28.html

 4. Szilágyi Zsófia, „éreztetése kissé érzéki” (A novellaciklus műfaja és A jó palócok erotikája)  = Sz. Zs., A féllábú ólomkatona, Pozsony, 2005, 136–159.

 5. S. Varga Pál, A pásztortűz lángja. Az eposz és a regény őrségváltásának néhány vonása a magyar irodalomban, Hitel, 1999/7, 88–101.

 6. Tarjányi Eszter: Az irányregény és a családregény köztes terében, Kísérlet a nemzeti narratíva megújítására Budapesti Negyed 57. (2007/3.) http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/57/tarjanyi.html

 

El volt tévesztve egész életünk”. Esztétikai alapú létértelmezési kísérlet a történelmi regény műfaji konvenciói alapján; [Kemény Zsigmond: A rajongók] Irodalomtörténet 1999/3. 441–465.1.

 1. Bence Erika, A történelmi nevelődési és művészregény a 19. századi magyar irodalomban, Létünk 2007/4, 78–91.

 2. Pintér Borbála, A széttöredezettség mint regényszervezőelem: Kemény Zsigmond három regényéről Iskolakultúra 2005/1. 110–122.

 3. Török Lajos, A történelem (félre)olvasása. (Jókai Mór: Erdély aranykora) = Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter (szerk.), Romantika: világkép, művészet, irodalom, Bp., 2001, 242-259.

 4. Kondor Tamás, Katarzisértelmezések a 19. századi magyar tragikumelméletekben, Studia Litteraria, 2000, 40-65.

A történelmi regény műfajkonstituáló tényezőinek meghatározási kísérlete Studia Litteraria 1999. Tomus XXXVII. 55–89.

 1. Hites Sándor, „még dadogtak, mikor ő megszólalt”: Jósika Miklós és a történelmi regény, Budapest, 2007.

 2. Hites Sándor, Politika, poétika, tudományosság: a történelmi regény mibenlétéről = H. S., A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Bp., 2004.

 3. Hites Sándor, Műfaj, örökség, revízió = H. S., A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Bp., 2004.

 4. Szilágyi Márton, Megváltás és katasztrófa (Eötvös József: Magyarország 1514-ben), Irodalomtörténet, 2004/4, 433–453.

 5. Jászberényi József, A nyelv, a valóság és a tények átértékelése, Korall, 2001. Ősz-Tél 163–185.

 6. Kisantal Tamás, Elágazó történetek… (Lawrence Norfolk: A pápa rinocérosza) Prae, 2001/1–2.

 7. Szabó Levente, Emlékezetközösségek és Mikszáth Kálmán Új Zrínyiásza = Szabó Levente – Tóth Zsombor (szerk.), Diskurzusok, perspektívák, relevanciák, Kolozsvár, 2001.

 

„A szerelem élete.” A Kemény-elbeszélések világképe és poétikája = Kemény Zsigmond: Kisregények és elbeszélések Debrecen, 1997, 257–280.

 1. Pozsvai Györgyi, Visszanéző tükörben: az Álmok álmodója ezredvégi olvasata, Bp. 1998.

 2. Z. Kovács Zoltán, „A »Vanitatum Vanitas« maga is a húmor”. Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. Budapest 2002. 

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2003/04/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2003/04/2 BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium
2004/05/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2004/05/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2004/05/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2004/05/2 BTMI204 A romantika kora szeminárium
2005/06/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2005/06/2 BTMI654 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2005/06/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2005/06/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2005/06/2 BTKMT402-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2006/07/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2006/07/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2006/07/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2006/07/2 BTMI676 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2006/07/2 BTMI204 A romantika kora szeminárium
2006/07/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2006/07/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2007/08/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2007/08/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/1 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2007/08/2 BTMI695 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2007/08/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2007/08/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2007/08/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/1 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2008/09/1 BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/2 BTMI6017 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/09/2 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2009/10/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/1 BTKM701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium (munkanapló)
2010/11/1 BTMI705-04 Szakdolgozat
2010/11/1 BTKM801BA-K5-06 Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
(Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken)
BA-képzés
félév kurzuscím
2007/08/1 BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2007/08/2 BTMI702BA Az irodalom és az írott sajtó műfajai
  BTMI251BA Irodalomelmélet I.
  BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.
  BTKM208BA-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/09/1 BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái
  BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
  BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI251BA Irodalomelmélet I.
  BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.
  BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
  BTMI3125BA Az irodalom és az írott sajtó műfajai
  BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
  BTKM208BA-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2009/10/1 BTMI3056BA Biblia és irodalom (Szövegolvasó szeminárium)
  BTMI702BA Irodalmi és sajtóműfajok
  BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
  BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2010/11/1 BTMI101BA-01Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI101BA-02 Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI101BA-03 Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI401BA-01 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2 BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom 4.
2010/11/2 BTMI226bBA Klasszikus magyar irodalom 6.
2010/11/2 BTMI251BA-01 Irodalomelmélet 1.
2010/11/2 BTMI251BA-02 Irodalomelmélet 1.
2010/11/2 BTMI702BA A sajtó intézményei és műfajai
2010/11/2 BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái
2010/11/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
félév kurzuscím
2009/10/1 BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
2009/10/1 BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/1 BTMI205MA-01Kritika- és tanulmányírás 1.
2010/11/1 BTMI254MA-01 Szövegolvasó szeminárium (Interpretációelméletek)
2010/11/1 BTMI401MA-01 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
PhD-képzés
félév kurzuscím
2006/2007/1 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2006/2007/2 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/1 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR20071 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/2009/1 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2008/2009/2 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2009/2010/1 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.