KódBTMI262MA
TantárgycímPerformativitás a XX. századi magyar regényben
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda, 14.00-16.00, Fszt. 1/2.
KépzésMA
Kreditpont5
Kurzustípuselőadás, koll.

 

Az előadás a „performativitás” megközelítési lehetőségeit vázolja fel különböző elméleti távlatok érvényesítésével, a kérdés egy-egy meghatározó jelentőségű gondolkodójának művét állítva az értelmezés középpontjába.

A követelményekről részletes tájékoztatást adok az első órán.

 

Tematika:

 

1., Performativitás. Beszédcselekvés elmélet. John L. Austin.

John L: Austin: Tetten ért szavak. A Harvard Egyetemen 1955-ben tartott William James előadások. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. Ford. Pléh Csaba, 29-93.p.

 

2., Beszédaktusok. Nyelvfilozófia.  John Searle  

 John Searle: Beszédaktusok. Nyelvfilozófiai tanulmány. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 67-114.p.

 

3., A beszédcselekvés elmélet dekonstrukciós kritikája. Jacques Derrida

Derrida: Aláírás esemény kontextus. Derrida művének teljes szövege franciául és angolul érhető el, a szeminárium részletes áttekintést ad a szövegről.  

Jacques Derrida: Utószó: egy vita-etika felé, ford. Jávorcsik Zsuzsa, Helikon, 1994/1-2, 185-190.; Uő. Korlátolt felelôsségû társaság abc… (részletek), ford. Kovács Sándor, uo. 174-184. p.

 

4., Performativitás – Szemiológia és retorika. Paul de Man

Elsősorban Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford. Fogarasi György. Ictus-JATE 1999. 373-407. Második, javított kiadás. Magvető Kiadó, Bp., 2006. 323-351.p. szolgál az értelmezés vezérfonalául.

 

5., Színház és performatitvitás. Erica Fischer Lichte

Erika Fischer Lichte: A performativitás esztétikája. Bp., Balassi Kiadó, 2009. 27-36., 191-223.p.

 

6., Performansz és performatív.  

Hans-Thies Lehmann: Performansz. In. Posztdramatikus színház. Balassi Kiadó, Budapest,2009. 157-173.

 

7., Performansz és performatív. Magyar neoavantgárd. Erdély Miklós

Müllner András: A „puszta élet fikciója”. Performatívumok működésmódja a magyar neoavantgárd művekben. Theatron, 2007. tavasz-nyár 91-99.

Erdély Miklós: „A happeningről. Istentisztelet a valósághoz”,

http://filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=3980 (letöltve: 2006. május 25.)

Erdély Miklós és Antal István beszélgetése a Verzióról,

http://www.c3.hu/~bbsa/catalog/erdely/text/verzio.htm (letöltve: 2006. május 25.)

 

8., Performativitás a filozófiai diszkurzusban. Friedrich Nietzsche

Elsősorban Friedrich Nietzsche: Ecce Homo című műve szolgál kiindulópontként az értelmezés számára. 

 

9., Performativitás és regény

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

 

10.,  Performativitás és regény

Kosztolányi Dezső: Édes Anna

 

 11., Kultúrantropológia-médiaelmélet – performativitás. Ludwig Pfeiffer

Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius: Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói, Bp., Magyar Műhely – Ráció, 2005, 171–305.

 

12., Performativitás és irodalom.

 Ajánlott olvasmány: Dobos István: Performativitás a XX. századi magyar regényben. (Narratív előadás. Jelentő testek.) Studia Litteraria. Tomus XLVII. 2009. 7-19.

 

Debrecen, 2019. 01.30.                                                                   Dobos István