KódBTMI211BA
TantárgycímRégi magyarországi irodalom 1.
KurzuscímRégi magyarországi irodalom 1.
OktatóFazakas Gergely Tamás – Száraz Orsolya
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00–12.00, XI.
KépzésI. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus követelménye

 

1) Beugró írásbeli teszt: a félév során kiadandó listán szereplő települések elhelyezése vaktérképen. Ideje: 2019. május 9., az óra elején.

 

2) Szóbeli vizsga: a tematikában megjelölt 13 témakör megegyezik a tételsor 13 tételével. A vizsgán a hallgató a kihúzott tételhez kapcsolódó előadásanyagról, a kötelező olvasmányként kijelölt szakirodalmi és irodalmi művek ismeretéről ad számot. Utóbbi kettőről az oktatók a félév során adnak tájékoztatást.

 

Tematika

 

A félév során használt, valamint a vizsgához kötelező és ajánlott szövegkiadások, tankönyvek, lexikonok

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. Madas Edit, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992.

(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/)

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, szerk. Bitskey István, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I–II, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003.

Régi Magyar Költők Tára, 16. század (RMKT 16) (http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/)

Régi Magyar Költők Tára, 17. század (RMKT 17)

Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE)

Régi Magyar Prózai Emlékek

Régi Magyar Könyvtár. Források

Magyar Remekírók sorozat 16–18. századot érintő kiadásai.

A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007.

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch01.html)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, I–XIV, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2003–2014. (http://mamul.btk.mta.hu/ Regisztráció szükséges.) (A továbbiakban MAMÜL)

 

1. hét (február 14.)

Rimay János és a Balassi-hagyomány (Fazakas Gergely Tamás)

 

2. hét (február 21.)

A zsoltárköltészeti hagyomány a magyar és az európai irodalomban – Szenci Molnár Albert (Fazakas Gergely Tamás)

 

3. hét (február 28.)

A manierizmus kérdései az irodalomban és a művészettörténetben (Száraz Orsolya)

 

4. hét (március 7.)

A barokk katolikus prédikációirodalom homiletikai, retorikai sajátosságai – Pázmány Péter; Imádság- és meditációirodalom (Száraz Orsolya)

 

5. hét (március 14.)

A 17. század protestáns irodalmának retorikai kérdései, kultúraértelmezése és közösségszemlélete – Medgyesi Pál, Apáczai Csere János (Fazakas Gergely Tamás)

 

6. hét (március 21.)

A barokk költészet sajátosságai – Nyéki Vörös Mátyás (Száraz Orsolya)

 

7. hét (március 28.)

Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia – a kötet kompozíciós kérdései (Száraz Orsolya)

 

8. Konzultációs hét (április 4.)

 

9. hét (április 11.)

A barokk jellemzői és a verses epika hagyományai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében (Száraz Orsolya)

 

10. hét (április 18.)

Retorika és nemzettudat – Zrínyi Miklós prózája (Száraz Orsolya)

 

11. hét (április 25.)

Poétikai-retorikai program és a barokk udvari esztétika Gyöngyösi István költészetében (Fazakas Gergely Tamás)

 

12. hét (május 2.)

Énelbeszélés, önéletírás, emlékirat-irodalom a 17–18. században (Fazakas Gergely Tamás)

 

13. hét (május 9.)

A Rákóczi-emigráció irodalma: janzenizmus és fejedelmi reprezentáció; Mikes Kelemen leveleskönyve (Fazakas Gergely Tamás)

 

14. hét (május 16.)

Faludi Ferenc költészete és szépprózája – a rokokó irodalom jellemzői (Száraz Orsolya)