KódBTMI211BA
TantárgycímRégi magyarországi irodalom 1.
KurzuscímRégi magyarországi irodalom 1.
OktatóFazakas Gergely Tamás – Száraz Orsolya
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00–12.00, XI.
KépzésI. BA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokanyagok

 

A kurzus követelménye

 

1) Beugró írásbeli teszt: a kiadott listán („TopografiaRegiMagyEloadas” elnevezésű Word-dokumentum) szereplő települések elhelyezése vaktérképen. Ideje: 2019. május 9., az óra elején.

 

2) Szóbeli vizsga: A vizsgán a hallgató a kihúzott tételhez kapcsolódó előadásanyagról, a kötelező olvasmányként kijelölt szakirodalmi és irodalmi művek ismeretéről ad számot.

 

Tematika

 

A félév során használt, valamint a vizsgához kötelező és ajánlott szövegkiadások, tankönyvek, lexikonok

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. Madas Edit, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992.

(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/)

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, szerk. Bitskey István, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003, I–II.

Régi Magyar Költők Tára, 16. század (RMKT 16) (http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/)

Régi Magyar Költők Tára, 17. század (RMKT 17)

Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE)

Régi Magyar Prózai Emlékek

Régi Magyar Könyvtár. Források

Magyar Remekírók sorozat 16–18. századot érintő kiadásai.

A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch01.html

Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, I–XIV, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2003–2014.

http://mamul.btk.mta.hu/ Ingyenes, de regisztráció szükséges. (A továbbiakban MAMŰL)

 

1. tétel

Rimay János és a Balassi-hagyomány (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Ács Pál „Rimay János” szócikk, MAMŰL (lásd a RegiMagyarElodasMAMUL elnevezésű Word-dokumentumban)

 

Szövegek:

A Balassi-epicédium ajánlásai és a Bocsásd Szent Lelkedet égből kezdetű vers

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/epicedium.html#bocs

Rimay versciklusa a Balassa-kódexből (12+1 vers)

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/balassa.html

Az ötvenegyedik psalmus magyarázatja

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/konyorulj.html

Legyen jó idő csak

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/legyenjo.html

Senkit az pénz és kincs még boldoggá nem tött

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/laus.html

Ez világ, mint egy kert

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/ezvilag.html

Az Úr engem sanyaríta

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/azurengem.html

Az idő ósága

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/azido.html

 

2. tétel

A zsoltárköltészeti hagyomány a magyar és az európai irodalomban – Szenci Molnár Albert (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Madas Edit – Vadai István „zsoltár” szócikk, MAMŰL (lásd a RegiMagyarElodasMAMUL elnevezésű Word-dokumentumban)

 

Szövegek:

Psalterium Ungaricum (Ajánlás és előszó a zsoltárokhoz + a következő zsoltárszövegek: XVIII; XIX; XXIII; XXIX; XXXIII; XXXV; XXXVIII; XXLII; LXV; XC; CII; CIV; CL) A felsorolt szövegek – rövid bevezetővel – elérhetők innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/molnar/index.html

 

3. tétel

A manierizmus kérdései az irodalomban és a művészettörténetben (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

MAMŰL szócikkek: „manierizmus a képzőművészetben” (Kelényi György), „manierizmus az irodalomban” (Ács Pál), „Rimay János” (Ács Pál), „Lipsius hatása” (Ács Pál) (lásd a RegiMagyarElodasMAMUL elnevezésű Word-dokumentumban)

 

Szövegek:

Rimay János Írásai, kiad., utószó, jegyz. Ács Pál, Bp., Balassi, 1992:

Ez világ, mint egy kert (105–107)

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/ezvilag.html

Az idő ósága (149)

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/azido.html

Az Úr engem sanyaríta (167)

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/rimay/azurengem.html

 

Levél Justus Lipsiusnak (205–210)

Levél Rákóczi Györgynek (224–234)

A két levél fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Prágai András ajánlása a Fejedelmek serkentő órájához = Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 8, Bethlen Gábor korának költészete, s. a. r. Komlovszki Tibor, Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1976, 469–486.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Ferendum et sperandum = Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 1, A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete, s. a. r. Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos, Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1959, 354–356.

Vagy elérhető itt:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/illeshazy/index.html

 

Pöngését koboznak gyakran ha te hallod = Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 12, Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei, kiad. Varga Imre, Cs. Havas Ágnes, Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 81.

Vagy elérhető itt:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/madach/koboz.html

 

4. tétel

A barokk katolikus prédikációirodalom homiletikai, retorikai sajátosságai – Pázmány Péter; Imádság- és meditációirodalom (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

Bitskey István, A Tridentinum és a prédikációk = B. I., Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter műveiben, Bp., Universitas, 2015, 105–116.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

MAMŰL szócikkek: „rekatolizáció” (Molnár Antal), „Pázmány Péter” (Hargittay Emil) (lásd a RegiMagyarElodasMAMUL elnevezésű Word-dokumentumban)

 

Szövegek:

Pázmány Péter Művei, vál., s. a. r. Tarnóc Márton, Bp., Szépirodalmi, 1983, A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynéhány innepekre rendelt evangeliomokrúl prédikációk:

A keresztény prédikátorok oktatása (589–605), A gyilkosságrúl és haragrúl (888–908), A nyelvnek vétkeirűl (908–925), Mint kell a keresztyén leányt nevelni (1021–1042), A keresztyén vitézek kötelességérűl (1042–1057).

Vagy elérhetők itt:

http://mek.oszk.hu/06700/06793/#

 

5. tétel

A 17. század protestáns irodalmának retorikai kérdései, kultúraértelmezése és közösségszemlélete – Medgyesi Pál, Apácai Csere János (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Lux Etelka–Szögi László „Apácai Csere János” szócikk, MAMŰL, (lásd a RegiMagyarElodasMAMUL elnevezésű Word-dokumentumban)

 

Bartók István, Pázmány prédikációi és a katolikus-protestáns retorika = Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 322–332.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Szövegek:

Medgyesi Pál, Halotti beszéd Rákóczi Zsigmond felett = Régi magyar prédikációk, 16–18. század: Egyetemi szöveggyűjtemény, összeáll. Szelestei Nagy László, Bp., Szent István Társulat, 2005, 269–277.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

6. tétel

A barokk költészet sajátosságai – Nyéki Vörös Mátyás (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Laczházi Gyula, Vanitas és memento mori, 1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007, 410–421.

Vagy elérhető itt:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch37.html

 

Szövegek:

Nyéki Vörös Mátyás, Dialogus (részletek) = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003, 410–419.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Tintinnabulum tripudiantium (részletek): http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/nyekivoros/tintinabulum.html

Siralom a halandóságról (részletek):

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/nyekivoros/halando.html

Aeternitas. Örökkévalóság:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/nyekivoros/aeternitas.html

Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske (részletek): http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/hajnal/szives.html

 

7. tétel

Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia – a kötet kompozíciós kérdései (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 9–56, 83–101.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Szöveg:

Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklós

http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/zrinyi/index2.htm

 

8. tétel

A barokk jellemzői és a verses epika hagyományai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 57–88.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Szöveg:

Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem

http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/zrinyi/index2.htm

(Figyelmükbe ajánljuk ezt a kiadást is: Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r., szerk., jegyz. Király Erzsébet, Bp., Ikon, 1993. Ennek a kiadásnak a jegyzetei ugyanis megkönnyítik a szöveg megértését.)

 

9. tétel

Retorika és nemzettudat – Zrínyi Miklós prózája (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Bene Sándor, A Zrínyi-próza = Zrínyi-album, szerk. Hausner Gábor, Bp., Hadtörténeti Múzeum – Zrínyi Katonai Kiadó, 2016, 250–270.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 101–106.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Szövegek:

Zrínyi Miklós, Mátyás király életéről való elmélkedések = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, Barokk és késő-barokk rokokó, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2000, 191–195.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

Zrínyi Miklós, Az török áfium ellen való orvosság

http://mek.oszk.hu/06100/06115/html/gmzrinyi0002.html

 

10. tétel

Poétikai-retorikai program és a barokk udvari esztétika Gyöngyösi István költészetében (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Az ELTE Gépeskönyv Gyöngyösi István-fejezetének bevezetője

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/gyongyosi/index.html

 

Szövegek:

Márssal társolkodó Murányi Vénus

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/html/venus/venus.html

 

A Porából megéledett Főnix, avagy Kemény János emlékezete (elegendő: az olvasónak szóló ajánlás)

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/html/fonix/phonix.html

 

11. tétel

Énelbeszélés, önéletírás, emlékirat-irodalom a 17–18. században (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Szöveg:

Bethlen Kata Önéletírása = Magyar emlékírók, 16–18. század, vál., jegyz. Bitskey István, Bp., Szépirodalmi, 1982; illetve Bethlen Kata Önéletírása, s. a. r. Bitskey István, Bp., Szépirodalmi, 1984 (Olcsó könyvtár).

Az interneten:

http://mek.niif.hu/06100/06187/html/mei16_180030030001/mei16_180030030001.html

 

12. tétel

A Rákóczi-emigráció irodalma: janzenizmus és fejedelmi reprezentáció; Mikes Kelemen leveleskönyve (Fazakas Gergely Tamás)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Tóth-Barbalics László, Cum Deo = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 568–578.

Vagy innen:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch48.html

 

Cinzia Franchi, Európai utas, Erdély szerelmese = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 579–588.

Vagy innen:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch49.html

 

Szövegek:

Mikes Kelemen, Törökországi levelek (1–30. és 37. levél)

http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/

 

Rákóczi Ferenc, Levél az Örök Igazsághoz, Confessio peccatoris, Mémoires = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003, 537–551.

Fénymásolatban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárában (303-as terem), a „Régi magyar irodalom előadás” mappában.

 

13. tétel

Faludi Ferenc költészete és szépprózája – a rokokó irodalom jellemzői (Száraz Orsolya)

 

Szakirodalom:

Az órai előadás anyaga (diasor)

 

Szövegek

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, Barokk és késő-barokk rokokó, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2000:

Faludi Ferenc, Tavasz (817),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/tavasz.html

 

Tündérkert (820–821),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/tunderkert.html

 

A pipárul (829),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/pipa.html

 

Forgandó szerencse (828),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/forgando.html

 

Szent István királyhoz (843),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/istvan.html

 

Szent Imre hercegrül (843),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/imrehez.html

 

A feszülethez (844),

Vagy innen:

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/55Orlovszky/faludi/feszulethez.html

 

Eclogák I–III. (832–836),

Vagy innen:

http://mek.oszk.hu/00600/00646/00646.htm#37

 

Faludi Ferenc, Téli éjszakák, Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből, vál., szerk., jegyz. Szörényi László, Bp., Magvető, Negyedik éjszaka, 312–327.

Vagy innen:

http://mek.oszk.hu/07500/07553/07553.htm#9