KódBTMI211BA
Tantárgycím Régi magyarországi irodalom 1.
OktatóImre Mihály
Órarendi adatokCsütörtök, 10.00-12.00, XI.
KépzésBA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokLetöltés

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A korábban megszerzett művelődéstörténeti ismeretek irodalmtörténeti, irodalomelméleti szempontú árnyalása és rendszerezése, tudatosítva a felvilágosodás előtti korszak irodalomfogalmának jellemzőit, sajátosságait. Felkészülés a félév végi kollokviumra.

 

Tematika:

1. Szenci Molnár Albert zsoltárköltészetének európai és magyar távlatai — A gyülekezeti ének és a humanista–metrikus retorizált költészet paradigmáinak összegeződése, magyar költészettörténeti jelentősége

 

2. A manierizmus európai jellemzői, magyar sajátosságai, hatása Rimay műveire

 

3. Rimay János Balassi–Epicédiumának helye a tudatos Balassi-hagyomány megteremtésében. A kánonteremtés erőfeszítése és jellemzői, átértelmezés–azonosulás kettősségének sajátosságai, keresztény-antik szinkretizmus. – Rimay János Epicedium-ának paratextusai, szerepük a retorikai-poétikai értelmezői perspektiva megteremtésében. Óh szegény, megromlott, s elfogyott magyar nép c. vers szerepe az irodalmi toposzok kialakulásában

 

4. Pázmány Péter prédikációi: ellenreformáció és barokk összefonódása, homiletikai és retorikai sajátosságok. A protestáns, puritánus prédikáció alakulása a 17. században, az egyházi próza változatai: elmélkedés, meditáció műfajtörténeti jelentősége; az örökkévalóság értelmezés barokk sajátosságai

 

5. A barokk sajátosságai a magyar irodalomban. Barokk jellemzők Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művévben. A lírikus Zrínyi — Az Adriai tengernek Syrenaia kötet versciklusa, kapcsolata az eposszal.

 

6. A retorikai látásmód meghatározó szerepe Zrínyi Miklós Török Áfiumában, laudatio és vituperatio dinamikája, a szónoki beszéd genusainak keveredése, a kritikai nemzettudat sajátosságai.

 

7. A magyar puritanizmus teológiai-antroplógiai jellemzői, műfajai, szerepe az induividuális és közösségi identitás műfajainak alakításában, a kultura mint üdvérték, Apáczai Csere János

 

8. Verses epikai, eposzi hagyomány, és retorikai kompozíció szimbiózisa; historicitás–antihistoricitás retorikai menete Gyöngyösi István Murányi Venus c. művében, Aetas Ovidiana, a Gyöngyösi-recepció tanulságai

 

9. Az emlékiratirodalom kibontakozása, jellemzői. Az én-reprezentáció pietista formája: Bethlen Kata Önéletírása.

 

10. A Rákóczi-emigráció irodalma, janzenista spiritualitás, fejedelmi reprezentáció, az udvari ember önéletírása: Mikes Kelemen leveleskönyve

 

11. Faludi Ferenc költészete: liturgikus, szakrális, profán műfajok keveredése, oralitás-scriptura, orális anyelvűség–régiség kapcsolata, verstani rendszerek tudatos szintézise

 

12. Boldogság-üdvösség antropológiai alternatívái, a rokokó sajátosságai Faludi szépprózájában

 

Kötelező olvasmányok:

Minden esetben az egyes művek beható ismerete és a megjelölt olvasmányokból egy-egy mű, vagy annak jelentős részlete.