KódBTMI214BA
TantárgycímRégi magyarországi irodalom 4.
Kurzuscím
OktatóSzáraz Orsolya
Órarendi adatokhétfő, 12–14, fsz. 56.
KépzésI. BA, törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A szeminárium látogatása kötelező. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

2. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség.

Tantárgyi követelmények

1. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozat érdemjegye elégtelen.

2. A szemináriumi dolgozat elkészítése kötelező. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozatot nem készíti el, vagy a megadott határidőn túl nyújtja azt be, a félév végén a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül.

3. A gyakorlati jegy összetevői:

1. órai munka: az óráról-órára feladott szövegek (a tematikában kötelező irodalomként szerepelnek) értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés)

(az érdemjegy 25%-a)

2. referátum: a félév elején kiválasztott témából kb. 10 perces felvezetés az óra elején

(az érdemjegy 15%-a)

3. zárthelyi dolgozat: a félév végén az órákra feladott, illetve megbeszélt anyagból

(az érdemjegy 30%-a)

A zárthelyi dolgozat megírásának időpontja: 2017. május 22.

4. szemináriumi dolgozat: esszé vagy tanulmány formájú, problémafelvető vagy elemző dolgozat (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) a referátum témájából

(az érdemjegy 30%-a)

A szemináriumi dolgozat formai követelményei: 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, 2,5-es margókkal, 6–8 oldal terjedelemben.

A jegyzetelés az Irodalomtörténeti Közlemények alapelveit kövesse. (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.pdf)

A szemináriumi dolgozat leadásának határideje: 2017. május 15.

 

Tematika:

A félév során használt szövegkiadások és tankönyvek:

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. MADAS Edit, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, szerk., BITSKEY István, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I–II, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003.

Régi Magyar Költők Tára, 16. század (RMKT 16) (http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/)

Régi Magyar Költők Tára, 17. század (RMKT 17)

Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE)

Régi Magyar Prózai Emlékek

Régi Magyar Könyvtár. Források

Magyar Remekírók sorozat 16–18. századot érintő kiadásai.

A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2007. (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot)

 

1. hét (febr. 20.)

A félév áttekintése, a követelmények megbeszélése, a referátumtémák kiválasztása.

 

2. hét (febr. 27.)

Bevezetés

Kötelező irodalom

 • Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, HARGITTAY Emil, Bp., Universitas, 2003:
  • HARGITTAY Emil, A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes), 75–88.
  • KLANICZAY Tibor, Az írók nemzeti hovatartozása, 147–153.
  • SZILASI László, A történeti poétika története (1982–2000), 240–252.

Ajánlott irodalom

 • TÓTH Zsombor, Hiányzó paradigmák? Módszertani megjegyzések a kontextualizáció kérdéséhez a régi magyar irodalomban, Korunk, 19(2008)/5, 38–50. (http://epa.oszk.hu/00400/00458/00137/tothzs.html)
 • SZABÓ G. Zoltán – SZÖRÉNYI László, Kis magyar retorika: Bevezetés az irodalmi retorikába, Bp., Helikon, 1997.
 • SZILASI László, A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában,, Balassi, 2008.
 • KECSKEMÉTI Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján,, Universitas, 2007, 17–28.

 

3. hét (márc. 6.)

Misztika és mariológia a középkori latin nyelvű himnuszköltészetben

Kötelező irodalom

 • VIZKELETY András, A magyar líra első fennmaradt terméke. 1250–1300: Ómagyar Mária-siralom = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 71–77. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch08.html#_A_MAGYAR_L__RA
 • BABITS Mihály, Bevezetés = Amor Sanctus. A szent szeretet könyve: Középkori himnuszok latinul és magyarul, , bev. B. M., Bp., Magyar Szemle Társaság, 1933, 5–38. http://mek.oszk.hu/11100/11171/11171.pdf
 • SÍK Sándor, Bevezetés = Himnuszok könyve, bev. ford. S. S., Bp., Szent István Társulat, 1943, 5–39. http://www.unitas.hu/sites/default/files/sik_sandor_-_himnuszok_konyve.pdf
 • VEKERDI József, Szent László-ének; KURCZ Ágnes, Vásárhelyi András Mária-éneke = A régi magyar vers, KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Akadémiai, 1979, 11–22; 23–32.
 • Ómagyar Mária-siralom, Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról, O gloriosa Domina, Ave maris stella = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. MADAS Edit, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992, 320–322, 499–501, 501–502, 502. http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=490_504_Himnuszok#7
 • Magyarország nagy királynőjéről és patrónájáról / O gloriosa, o speciosa, stella luminosa, Vexilla regis, O gloriosa Domina, Ave maris stella (Babits Mihály és Sík Sándor fordításaiban, lásd fentebb)

Ajánlott irodalom

 • Szívvel, szóval, tiszta ésszel: Válogatás középkori latin nyelvű költészetünkből, vál., ford., utószó, jegyz. TÓTH István, Bp., Szent István Társulat, 2001.
 • HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig, Bp., Magyar Szemle Társaság, 1944.
 • BARTÓK István, Mennyek királynője, , Helikon, 2005.
 • „Világ virága, virágnak virága…” (Ómagyar Mária-siralom), bemutatja VIZKELETY András, Bp., Európa, 1986.

 

 4. hét (márc. 13.)

Janus Pannonius és a korai magyar humanizmus

Kötelező irodalom

 • KOCZISZKY Éva, Ad animam suam, Irodalomtörténeti Közlemények, 1981, 192–210. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00321/pdf/itk00001_1981_02_192-209.pdf)
 • JANKOVITS László, Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, , Balassi, 2002, 117–139, 172–221. (http://mek.oszk.hu/04700/04778/)
 • Búcsú Váradtól, A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak, Ad animam suam (http://mek.oszk.hu/06700/06722/index.phtml és JANKOVITS, m.!)
 • Vitéz János beszéde a bécsújhelyi kongresszuson (http://mek.oszk.hu/06200/06214/html/vitezjanos0307.html)

Ajánlott irodalom

 • JÁNOS István, Vízió az égi túlvilágról: Janus Pannonius, Ad animam suam = Egyén és világegész: János István válogatott tanulmányai, MERCS István, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2012 (Modus Hodiernus, 5), 44–58.

 

5. hét (márc. 20.)

Históriás ének – széphistória

Kötelező irodalom

 • ENYEDI György, Gismunda és Gisquardus históriája = Széphistóriák, utószó KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Magyar Helikon, 1975, 13–49. http://mek.oszk.hu/06100/06149/html/szeph0002.html
 • TINÓDI Sebestyén, Egri históriának summája http://mek.oszk.hu/01100/01100/01100.htm#7

Ajánlott irodalom

 • CZINTOS Emese, A szerelem retorikája: A levélműfaj alakváltozatai az Eurialus és   Lucretiában = A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2005, 141–171.
 • KIS Attila, Historia elegantissima: A példázat szerepe Enyedi széphistóriájában = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 1997, 253–261.
 • LOVAS Borbála, Gismunda és Guiscardo – Egy történet arcai Boccacciótól a barokkig, Boccaccio etal.on, szerk. DOBOZY Nóra Emőke, LOVAS Borbála, SZILÁGYI Emőke Rita, Bp., Boccaccio etal.on konferencia szervezői, 2009, 75–82.

 

 6. hét (márc. 27.)

16. századi protestáns prédikátorok történelemértelmezése

Kötelező irodalom

 • DIENES Dénes, Farkas András: A zsidó és a magyar nemzetről művének teológiája és kortársi párhuzamai, Limes, 14(2001)/3, 73–82. http://srta.hu/wp-content/uploads/2015/07/Farkasandras.pdf
 • GYŐRI L. János, Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI–XVII. századi prédikátori irodalomban = Egyház és művelődés – Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből, szerk. G. SZABÓ Botond, FEKETE Csaba, BERECZKI Lajos, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 2000, 29–52.
 • FARKAS András, Az zsidó és a magyar nemzetről = Régi Magyar Költők Tára, II, századbeli magyar költők művei, Első kötet, 1527–1546, kiad. SZILÁDY Áron, Bp., MTA, 1880, 13–24. (http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/rmkt2/rmkt02_011.html)

Ajánlott irodalom

 • Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor, vál., s. a. r., jegyz. SZABÓ András, Bp., Magvető, 1984. (http://vmek.oszk.hu/05200/05236/html/index.htm)
 • IMRE Mihály, „Magyarország panasza”: A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/101256)

 

 7. hét (ápr. 3.)

Balassi Bálint Julia-ciklusának poétikai kérdései, neoplatonizmusa. A ciklus és a Szép magyar komédia

Kötelező irodalom

 • HORVÁTH Iván, Balassi könyve = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 351–362. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_542_03_A_magyar_irodalom_tortenetei_1/ch32.html
 • SZILASI László, A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában,, Balassi, 2008.
 • KŐSZEGHY Péter utószava = BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, , Szépirodalmi, 1990, 91–110.
 • Aenigma, Katonaének, A Szentháromságnak első személye, A Szentháromságnak, kinek imádkoznak A Szentháromságnak harmadik személye, Adj már csendességet (http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itart.htm), Prológus a Szép magyar komédiához (http://mek.oszk.hu/00600/00610/00610.htm)

Ajánlott irodalom

 • KLANICZAY Tibor, A szerelem költője = Reneszánsz és barokk,, Szépirodalmi, 1961, 183–295.
 • HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai, 1982.
 • SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999, 635–646. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00010/szabogez.htm)
 • Amedeo DI FRANCESCO, A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, Bp., Akadémiai, 1979.
 • PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, , Balassi, 1996.
 • SZABICS Imre, A trubadúrlíra és Balassi Bálint, , Balassi, 1998.
 • TÓTH Tünde, Balassi és a neolatin szerelmi költészet (PhD-értekezés), Bp., ELTE, 1998. (http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itanulm.htm)

 

 8. hét (ápr. 24.)

Rimay János és a Balassi-hagyomány. A manierizmus problémái

Kötelező irodalom

 • ÁCS Pál, A késő reneszánsz meglazult pillérei: a sztoicizmus és a manierizmus az irodalomban = Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28–2008. július 27., MIKÓ Árpád, VERŐ Mária, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2008, 36–50.
 • BÁN Imre, A magyar manierista irodalom = I., Eszmék és stílusok, Bp., Szépirodalmi, 1976, 168–185. (1970/4-es ItK http://epa.oszk.hu/00000/00001/00268/pdf/itk_EPA00001_1970_04_451-465.pdf)
 • Ez világ mint egy kert, Kiben kesereg, Az Úr engem sanyaríta, Az idő ósága (http://mek.oszk.hu/01000/01060/01060.htm#4) Levél Justus Lipsiushoz = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003, 177–179, 179, 186, 186–187, és a Guevara-fordítás előszava

Ajánlott irodalom

 • ÁCS Pál, „Az idő ósága” – Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., Osiris, 2001.
 • ÁCS Pál, „Elváltozott idők” – Irányváltások a régi magyar irodalomban, Bp., Balassi Kiadó, 2006.
 • SZILASI László, A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában,, Balassi, 2008.
 • IMRE Mihály, A Balassi-kánon első változata = Nemzet – identitás – irodalom, BÉNYEI Péter, GÖNCZY Monika, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 66–123. (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/101424)
 • KECSKEMÉTI Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 222–242. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00418/pdf/itk_EPA00001_2005_02-03_222-242.pdf)
 • Irodalomtörténeti Közlemények, 1982/5–6, Rimay-tanulmányok
 • Amedeo DI FRANCESCO, A manierizmus kérdése – Klaniczay után = A. D. F., Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban,, Universitas, 2005, 95–112.

 

 9. hét (máj. 8.)

A 17. századi katolikus és protestáns prédikációirodalom retorikája

Kötelező irodalom

 • BITSKEY István, Humanista erudíció és barokk világkép, Bp., Akadémiai, 1979, 133–156.
 • LUFFY Katalin, „Mint valami azél tükörben élőven láttatom” – A nemzet metaforái Medgyesi Pál műveiben = A történetmondás rétegei a kora újkorban, Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2005, 35–74.
 • PÁZMÁNY Péter, Prédikációk: A keresztény prédikátorok oktatása/A keresztény prédikátorokhoz intés, Mint kell a keresztyén leányt nevelni (http://mek.oszk.hu/06200/06223/html/index.htm)
 • MEDGYESI Pál, Halotti beszéd Rákóczi Zsigmond felett = Régi magyar prédikációk, összeáll. SZELESTEI NAGY László, Bp., Szent István Társulat, 2005, 269–277.

Ajánlott irodalom

 • BITSKEY István, Retorikák a barokk kori Magyarországon = Retorikák a barokk korból, BITSKEY István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004, 243–272. (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/101459)
 • IMRE Mihály, Melanchthon retorikájától Buzinkai Mihályig = Retorikák a reformáció korából, IMRE Mihály Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003, 399–452. (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/101408)
 • Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001.
 • BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között,, Akadémiai–Universitas, 1998.
 • KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998.
 • Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008.

 

 10. hét (máj. 15.)

Zrínyi Miklós lírája és epikája

Kötelező irodalom

 • ZRÍNYI Miklós, Szigeti veszedelem, a. r., szerk., jegyz. K. E., Bp., Ikon, 1993.
 • KIRÁLY Erzsébet tanulmányai, jegyzetei = ZRÍNYI Miklós, Szigeti veszedelem, a. r., szerk., jegyz. K. E., Bp., Ikon, 1993.

Ajánlott irodalom

 • KIRÁLY Erzsébet – KOVÁCS Sándor Iván, „Adriai tengernek fönnforgó habjai”, Bp., Szépirodalmi, 1983.
 • KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985.
 • KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi: A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei, Bp., Akadémiai, 1989.
 • KISS FARKAS Gábor, Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában,, L’Harmattan, 2012.
 • SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány = SZ. L., Hunok és jezsuiták, Bp., AmfipressZ, 1993, 15–24.

 

11. hét (máj. 22.)

zárthelyi dolgozat