KódBTMI30594BA
KurzuscímRómai irodalom
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokHétfő, 16.00-18.00, III. em. 301.
KépzésBA
Kreditpont3
Kurzustípusszeminárium
KövetelményGyakorlati jegy (ZH + órai feladat és aktivitás)
Kapcsolódó anyagokelőadásanyagok

A szeminárium célja, követelményei:

A szabadon választható szeminárium célja, hogy az ókori római irodalom néhány jelentősebb alkotásának értelmezésén keresztül megismertessen ennek legfontosabb sajátosságaival, költészetelméleti és műfaji kérdéseivel. A bevezető óra után a szövegek értelmezésekor főleg az egyes műnemeket, műfajokat meghatározó tematikai, poétikai, esztétikai sajátosságokra és az imitatio költészetelméleti kérdéseire figyelünk, nagymértékben támaszkodva az előző félévi Az antikvitás irodalma előadáson elhangzottakra, rendszerezve és kiegészítve a hallgatók korábbi költészet- és műfajelméleti ismereteit.

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul; megszerzésének feltételei: a félév végi zárthelyi dolgozat eredményes megírása, megfelelő szövegismeret, előre megbeszélt órai feladat teljesítése, az órákon való (aktív) részvétel.

Tematika

 1. A félév indítása. A követelmények és a feladatok megbeszélése
 2. A római irodalom legfontosabb (költészetelméleti) kérdései. Viszonya a görög irodalomhoz

*

 1. Plautus: A hetvenkedő katona
 2. Catullus: 51. carmen (Úgy tűnik nékem…)
 3. Vergilius: Aeneis (főleg I-VI. ének)
 4. Horatius: Carm. I/1 és III/30 (Maecenashoz, Melpomenéhez)
 5. Horatius: Ars poetica
 6. Ovidius: Metamorphoses X 1-85 és XI. 1-84 (Orpheus)
 7. Petronius: Satyricon
 8. Apuleius: Aranyszamár
 9. Zárthelyi dolgozat
 10. A félév lezárása. Értékelés

Tematika és irodalomjegyzék

A római irodalom legfontosabb (költészetelméleti) kérdései. Viszonya a görög irodalomhoz

Havas László: Róma: Európa megújulásának örök jelképe, In Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére I, szerk. Imre Mihály et al., Debrecen, 2011, 417–427.

Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban, Ókor, 2010. 3., főleg 11–39. (tematikus szám)

*

Plautus: A hetvenkedő katona

Plautus: A hetvenkedő katona (több kiadás)  

Antik nevetés, Et al, 2015 (tematikus szám) (Hajdu Péter és Tar Ibolya recenziói)

http://etal.hu/friss/

Dér Katalin: Plautus világa, Bp., 1989, főleg 5–19, 164–176.

Dér Katalin: „Dagadt has – derűs szív” (A foglyok 771). Lakomák és nagyevők Plautus színpadán, Ókor, 2005. 3. 25–31.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/02/2005_3_der.pdf

Szilágyi János György: Plautus, In Uő: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Bp., 1982, 60–80.

 

Catullus: 51. carmen (Úgy tűnik nékem…)

Catullus költeményei (több kiadás)

Kőrizs Imre: Szerencsétlen-e Catullus, és ha igen, miért nem? Holmi, 2003. dec. = Geneseia, Tanulmányok Bollók János emlékére, Szerk. Horváth László et al., Bp., 2004, 701–707. = http://www.holmi.org/2003/12/korizs-imre-szerencsetlen-e-catullus-es-ha-igen-miert-nem

Polgár Anikó: Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben, Pozsony, 2003, főleg 239–264. (A magyar költészetben kirajzolódott Catullus-arcok)

Tamás Ábel: Fekete négyzet. Catullus 51,8 megszakadó hangjáról, Ókor, 2016. 3. 30–39.

Tamás Ábel: Catullus és a közvetítő közegek poétikája (doktori disszertáció) = http://doktori.btk.elte.hu/lit/tamasabel/diss.pdf

Tamás Ábel: Variációk a kulturális identitásra: Catullus, Carm. 39., Korunk, 2015. 2. 46–54.

 

Vergilius: Aeneis

Vergilius költeményei (több kiadás)

http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm

Borzsák István: Hősi eposz – nem hősi társadalom, Uő: Dragma I, Bp., 1994, 100–107.

Ferenczi Attila: A rejtélyes Aeneis, Bp., 2005, főleg 13–46, 189–211.

Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede, Bp., 2010, főleg 19–75.

Rung Ádám: Aeneas, az etruszk antihős, In Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 261–288.

http://www.eltereader.hu/media/2015/10/Studia-Classica_READER.pdf

Tamás Ábel: Multiplex sermo. A Fama ’összetett beszéde’ Vergilius Aeneisében, Alföld, 2012. 2. 70–79.

 

Horatius: I/1 és III/30 óda

Horatius összes művei (Bede Anna ford.)., Bp., 1989. (más kiadások, fordítások is)

Kőrizs Imre: Horatius vini somnique benignus (doktori disszertáció) =

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/78253/disszertacio.pdf?sequence=6

Harrison, S.: Horatiusi önreprezentációk, Ókor 2011. 1. 3–9.

Horatius arcai, szerk. Hajdu Péter, http://reciti.hu/wp-content/uploads/horatius_vn.pdf

Horatius és Róma, Ókor, 2011. 1. (tematikus szám)

Rimóczi-Hamar Márta: Horatius, Vergilius és Maecenas, Bp., 2003. (Apollo Könyvtár 20)

 

Horatius: Ars poetica

Horatius: Ars poetica

Bolonyai Gábor: Az Ars poetica mélyszerkezetéről, Ókor 2011. 1. 55–60.

Ferenczi Attila: Horatius a költészet hasznáról, Ókor 2016. 3. 40–45.

Geue, Tom: Az ellenzék lektorálása: Horatius Ars politicája, In Horatius arcai, szerk. Hajdu Péter, http://reciti.hu/wp-content/uploads/horatius_vn.pdf , 175–204.

Horatius Ars poeticája, Helikon, 2015. 3. (Tematikus szám), 297–308., 367–390., 391–398.

(Kérném az Arisztotelész Poétikájával kapcsolatos ismeretek felfrissítését is: 

Arisztotelész: Poétika, Ford. Ritoók Zsigmond, szerk. Bolonyai Gábor, PannonKlett, Bp., 1997 (Matura)

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcseletbe/arisztotelesz_poetika.pdf

 

Ovidius: Metamorpheses X 185 és XI. 184 (Orpheus)

Ovidius: Met. X. 1–85 és XI. 1–84.  

Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Bp., 2011 (Classica & Theoria 2), 55–81., 92–102., 111–124., 125–140., 196–210.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 81–93.

János István: Orpheusz – egy mítosz évezredeiből, Orpheus, 1991. 2–3. 113–128.

Köves-Zulauf, Thomas: Orpheus és Eurydiké, Antik Tanulmányok, 2007. 1. 121–133.

Orpheusz-szám, Orpheus, 1991. 2–3.

 

Petronius: Satyricon

A regényhez:

Bahtyin, M.: Az eposz és a regény, Literatura, 1995. 4. = Az irodalom elméletei, III., szerk. Thomka Beáta, Pécs, JPTE–Jelenkor, 1997, 27–68.

Bahtyin, M. M.: A nevelődési regény és jelentősége a realizmus történetben. A regény

történeti tipológiájához, In Uő: A beszéd és a valóság, Madách K., Bratislava, 1986, 421–478.

Bahtyin, M. M.: A szerző viszonya a hőshöz, In Uő: A szerző és a hős, Bp., 2004, 39–61.

Bahtyin, M. M.: A tér és az idő a regényben, In Uő: A szó esztétikája, Bp. Gondolat, 1976, 257–302. = http://irodalomelmelet.atw.hu/bahtyin6.pdf

Dobos István: Az elbeszélés elméleti kérdései, In Uő: Az irodalomértés formái, Debrecen, Csokonai

Kiadó, 2002, 119–134.

Kayser, W., A modern regény keletkezése és válsága = Narratívák 2. Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp., 1998. 173–202.

Szepessy Tibor: Az apokrif apostolakták és az antik regény, Antik tanulmányok, 1994, 116–139. = Uő: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Petronius: Satyricon, Szepessy Tibor utószavával

http://mek.oszk.hu/04600/04629/04629.htm#6

Petronius Arbiter: Satyricon, Hexameterekben magyarította Csehy Zoltán, Bp., Kalligram Kiadó, 2014.

Csehy Zoltán: Hortorum custos (Megjegyzések a priapikus hagyomány kérdésköréhez), Uő: Parnassus biceps. Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben, Pozsony, Kalligram, 2007, 86–94.

Révay József: Petronius és kora, Bp., Franklin, 1927.

 

Apuleius: Aranyszamár

L. az előző témánál a regényhez általában megadott irodalmat is!

Apuleius: Aranyszamár (több kiadás)

Antik nevetés, Et al, 2015. (tematikus szám) (Maria Plaza írása)

Kiss Farkas Gábor: Apuleius a reneszánszban, avagy a fikció metamorfózisa, Ókor, 2008. 4. 20–24.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/06/2008_4_kiss.pdf

Bényei Tamás: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013 (Thienemann-előadások 8.)

Tóth Anita: Apuleius Metamorphosese. A rétor regénye (doktori disszertáció) =

http://doktori.btk.elte.hu/lingv/tothanita/diss.pdf, 5–25.

 

*

A szépirodalmi szövegek egy részének elérhetősége:

http://oszkdk.oszk.hu

http://mek.oszk.hu

Római költők antológiája, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2014 (Antiquitas – Byzantium – Renascentia VII.)

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/antologia.pdf

 

Valamennyi témához kötelező

Adamik Tamás: Római irodalom – a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig, Bp., 2009.

(vagy Adamik Tamás: Római irodalom az archaikus korban, Bp., 1993, Római irodalom az aranykorban. Bp., 1994, Római irodalom az ezüstkorban, Bp., 1994, Római irodalom a késő császárkorban, Bp., 1996) (vonatkozó fejezetek)

Havas László et al.: A római irodalom története, In Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen, 2001, 101–169/387.

(vagy Havas László: Római és latin irodalom, In Világirodalom, szerk. Pál József, Bp., 2008, 121–189.)

 

Valamennyi témához ajánlott

Az Auctores Latini sorozat szövegkiadásai, kísérőtanulmányai

Albrecht, M. von: A római irodalom története III, Bp., 2003–2004.

Grimal, P.: A latin irodalom története, Bp., 1992.

 

További ajánlott irodalom

Acél Zsolt: Szó és írás a római költészetben, In Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál et al., Bp., 2009, 312–326.

Adamik Tamás: Az ókori retorika, In Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika, Bp., 2004, 17–131.

Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok, Bp., 2012.

Aranykor – Árkádia, szerk. Kroó Katalin – Ferenczi Attila, Bp., 2007.

Bevezetés az ókortudományba, IV, Debrecen, 1998–2006.

Borzsák István: Dragma. IVI, Bp., 1994–2003.

Cavallo, G. – Chartier, R. (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Bp., 2000. 13–23. és 44–97.

Darab Ágnes: A saját és az idegen. A római kánonképződés, Antik Tanulmányok, 2010. 2. 239–252.

Darab Ágnes: Plinius Természetrajza. Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás, Bp., 2012.

Devecseri Gábor: Antik tanulmányok III, Bp., 1981.

Élő antikvitás, Studia Litteraria, 2015, 1–2.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2015/11/Studia_Litteraria_2015_1-2-nyomd%C3%A1ba.pdf

Geneseia. Tanulmányok Bollók János emlékére, Szerk. Horváth László et al., Bp., 2004.

Havas László et al.: Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi III, Debrecen, 1998.

Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből, szerk. Krähling Edit, Bp., 2005.

Horváth István Károly: Irodalmi élet a régi Rómában, Bp., 1962.

Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban, Ókor, 2010. 3., főleg 11–39. (tematikus szám)

Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok 19181943, Bp., 1984.

Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, szerk. Déri Balázs, Bp., 2008.

Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok, Bp., 2009.

Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, szerk. Takács Levente, Debrecen, 2009.

Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015.

Szepessy Tibor: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szilágyi János György: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Bp., 1982.

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok, Bp., 2005.

Takács László: Irodalmi élet a Nero-kori Rómában, Piliscsaba, 2003.

Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010.

 

Bibliográfiák, repertóriumok

A magyar-klasszika-filozófiai irodalom bibliográfiája 19011925, szerk. Moravek Endre,

Bp., 1930.

A magyar-klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 19261950, szerk. Borzsák István, Bp., 1962.

A magyar ókortudomány bibliográfiája 19501975, szerk. Ritoók Zsigmond, Bp., 1986.

A magyar ókortudomány bibliográfiája 19761990, szerk. Bellus Ibolya, Bp., 1996.

Antik Tanulmányok Repertórium 19541978, szerk. Maróti Egon, Szeged, 1983.

Antik Tanulmányok Repertórium 19791988, szerk. Maróti Egon, Szeged, 1991.

Debrecen, 2018. február 1.