Sorozatszerkesztők:
1963:
Barta János
1964–1970:
Barta János – Bán Imre
1971:
Bán Imre – Kovács Kálmán
1972:
Barta János – Bán Imre
1973–1975:
Barta János – Julow Viktor
1976:
Kovács Kálmán
1977–1980:
Barta János
1981–1982
Julow Viktor – Kovács Kálmán – Tamás Attila
1983–1997:
Bitskey István – Tamás Attila
1998–2010:
Bitskey István – Imre László

2011-től
Főszerkesztő: Dobos István
Felelős szerkesztő: Bényei Péter
Szerkesztőbizottság:
Berta Erzsébet
Bódi Katalin
Bodrogi Ferenc Máté
D. Tóth Judit
Fazakas Gergely Tamás
Lapis József
Száraz Orsolya

 

A Studia Litteraria a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének gondozásában jelenik meg immár 1963 óta folyamatosan, az intézetben dolgozók kutatási eredményeit reprezentálva, ugyanakkor a bölcsészkar más intézeteinek, valamint az országos kutatóműhelyek közreműködésére is számítva. A lap az elmúlt időszakban évkönyv formában jelent meg: az egyes tanulmányköteteket minden alkalommal más intézeti tanszék kutatócsoportjának munkatársai állították össze, és egy-egy irodalomtudományi téma, illetve irodalomtörténeti korszak jelenségeinek bemutatására vállalkozott.
2011-től a Studia Litteraria profilja átalakul: az évkönyv folyóirattá avanzsál, amely évente két duplaszámmal jelentkezik. A folyóirat állandó szerkesztőgárdát kapott, és napjaink kulturális, mediális változásait követve elektronikus kiadványként is megjelenik, amely nyílt hozzáféréssel érhető el az interneten. A külsejében is megújult Studia Litteraria az irodalom- és kultúratudományok időszerű kérdéseit szem előtt tartva szorosabb értelemben vett tematikus számok közlésére vállalkozik. Az alkotógárda gerincét továbbra is intézetünk munkatársai adják majd, ám a rugalmasabb megjelenésnek és a kiterjedtebb szerkesztői folyamatnak köszönhetően más kutatóműhelyek képviselőit is szívesen látjuk szerzőink között.

 

A sorozat egyes darabjai a letöltés opcióra kattintva letölthetők a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumának honlapjáról, illetve 2011-től a saját honlapról.

 

Studia Litteraria – irodalom- és kultúratudományi folyóirat (2011–)

 

A Studia Litteraria évkönyv formában megjelent számai (1963–2010)

 

Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének kiadványa XLVIII., Debrecen, 2010.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Gönczy Monika – Imre László

Borbély Szilárd: Térhasználat és a szövegtípus a Tempefőiben (Műhelytanulmány)…7
Taxner-Tóth Ernő: A bécsi Magyar Hírmondó első évfolyamai. 1792–1795…20
Balog Edit Otilia: A női és férfivirtus diskurzusa a felvilágosodás kori társadalmi nem reprezentációjában…54
Bodrogi Ferenc Máté: A Szinopei Diogenesz’ Dialogusai (Eszmetörténeti újraolvasó)…71
Debreczeni Attila: Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül …88
Orbán László: Kazinczy-hálózat I.: a „könyvcsináló pálya” kiépítése…96
Dezső Kinga: „idomban s tartalmilag, testestül, lelkestül magyar” (Megjegyzések Arany János idomfogalmáról)…122
Fütyü-Földi Klára: Címek, mottók és fejezetek a Hétköznapokban (Folklórelemek mint paratextus)…133
Bényei Péter: Tükör, által… Az önéletírás változatai és antropológiai távlatai a Jókai-prózában (A tengerszemű hölgy; Öreg ember, nem vén ember)…150
Tihanyi Katalin: Történeti(etlen) képzelgések egy lublói kísértetről…182
S. Varga Pál: A valóság nyelvi megalkotottságának tudatosodása a 19. század második felének magyar elbeszélő irodalmában (Elméleti-módszertani bevezető egy szövegcsoport vizsgálatához)…192
Imre László: A magyar szellemtörténet forrásai és feltételei…212

letöltés

Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének kiadványa XLVII., Debrecen, 2009.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Gönczy Monika – Imre László

Dobos István: Performativitás a XX. századi magyar regényben (A narratív előadás. Jelentő testek)…7
Törő Norbert: „Talán elvesztem valahol ezen a tájon…?”
(A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében)…19
Bartha Ákos: „Az autoritás mankói” (Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének antropológiai olvasatára)…36
Baranyai Norbert: Móricz Zsigmond zsoltárai a Nyugatban…65
Szirák Péter: Elmozgó határok (Szabó Lőrinc és Németh László romániai utazása)…76
Bertha Zoltán: „A szép mindig korszerű” (Dsida Jenő kritikai nézeteiről)…85
Lapis József: Fény, való, varázs (A szó hatalma a két világháború közötti lírában)…102
Takács Miklós: Trauma és irodalom viszonya Cseres Tibor Hideg napok című regényében…112
Márkus Béla: Talányos regény, regénytalány (Szilágyi István: Agancsbozót)…119
Pócsik Anett: A női szólam lehetőségei Polcz Alaine Egész lényeddel című önéletírásában és Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében…128
Keczán Mariann: Lapok egy főszerkesztő életéből…139
Áfra János: A szakralitás módozatai a kocsma terében (Bukta Imre kocsmaképeinek, Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangójának intermediális vizsgálata)…160

letöltés

Mozgásban (Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről) – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLVI., Debrecen, 2008.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Bodrogi Ferenc Máté – Miklós Eszter Gerda

Előszó…9
Bakcsi Botond: Irodalom, politika, esztétika (Jacques Rancière)…11
Mudriczki Judit: A kormányzás reprezentációja (Reneszánsz hatalomelméleti diskurzusok vizuális, nyelvi és térbeli megjelenítése Ambrogio Lorenzetti freskóciklusán a sienai városháza Sala dei Nove termében)…26
Lénárt Tamás: A szó-kép probléma és a technikai médiumok: fotográfia és irodalom…44
Nagy Csilla: A rajzolók szerződése: a narratíva tere és határa Linklater Kamera által homályosan és Volckman Renaissance című filmjében…54
Czifra Mariann: Glottomachia (Szembetűnő részletek a Kazinczy-levelezés kéziratos hagyatékában)…68
Gönczy Monika: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról (Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a digitalizációval?)…78
Lapis József: Szavak a hálóban – a kortárs magyar líra és az internet…96
Osztroluczky Sarolta: „Veszem a szót…” (Anagrammatikus és paronomasztikus jelenségek József Attila két versében)…104
Kovács Szilvia: Budapest emlékezete (Város- és élettörténet mint egymást író szövegek dialógusa Krúdy Gyula Budapest vőlegénye című regényében)…120
Kárpáti Zsuzsa: A pletyka narratív reprezentációja Mikszáth Kálmán A jó palócok című művében…129
Bovier Hajnalka: Egy zárt világ szemantikája (Kaffka Margit: Hangyaboly)…151
Maszárovics Ágnes: A hiábavalóság krónikása (Álom és példázat Szilágyi István A hóhér könnyei című regényében)…164
Lengyel Barbara: Diskurzusanalízis az Isteni színjáték egyes szöveghelyein demonstrálva…179
Gergely Nikoletta: „Ezt az összes, tökéletesen névtelen életet is le kell jegyezned” (A történetírás problémái Sarah Waters Affinity (Testvériség) című regényében)…190
Jablonczay Tímea: A szöveg mint az anya teste (Földes Jolán Mária jól érett című regényének [újra]értelmezése)…204
Földvári József: Pajzs a résen – El(len)álló alakzatok a 20. század elején alkotó nőírók műveiben…226

letöltés

Humanizmus, religio, identitástudat (Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről) – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLV., Debrecen, 2007.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Bitskey István – Fazakas Gergely Tamás

Előszó…9
Bitskey István: Az identitástudat formái a kora újkori Kárpát-medencében…11
Jankovits László: Az identitás kérdése Jacobus Piso egyik verse kapcsán…24
Csehy Zoltán: Janus vagy Ovidius? Girolamo Balbi költészetének énformálási stratégiái…32
Kovács Zsuzsa: Szent Vilma (Santa Guglielma) magyar királyné legendája és kultusza Itáliában a 14–17. században…43
Utasi Csilla: A Száz fabula európai irodalmi kontextusa…56
Tóth-Mihala Veronika: Melius tanítása az örök életről…62
Kőszeghy Péter: Balassi Bálint Füves kertecskéje…72
Tüskés Gábor–Knapp Éva: A magyar nemzetsors toposzai a német jezsuita drámában…87
Kees Teszelszky: Révay Péter és Justus Lipsius eszméi a történelemről és a nemzeti identitásról…106
Tatjana Guszarova: Etnikai, politikai és vallási identitás egy 17. századi magyar jogász, Aszalay István eszmevilágában…114
Imre Mihály: A marburgi magyar peregrináció és a Verbesserungswerk kapcsolata…126
Szabó András: Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben…144
Petrőczi Éva: Pápai Páriz Imre, a magyar puritánok „Szent Ambrusa”…155
Oláh Szabolcs: „Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd” A kegyességgyakorlás nyelve (Medgyesi Pál: Praxis pietatis és Doce nos orare)…163
Fazakas Gergely Tamás: Nemzet és/vagy Anyaszentegyház. Közösségképzetek a kora újkori református imádságirodalomban (egy kutatás előzményei és lehetséges irányai)…190
Gáti Magdolna: A fejedelemtükör szerepkijelölései és közösségképző hatása (esettanulmány)…215
Gábor Csilla: Változatok a sorsértelmezésre: Csete István prédikációi Mária országáról és annak történetéről…227
Száraz Orsolya: Devóció, retorika, katolikus identitástudat. Paolo Segneri magyarországi recepciója…242
Nagy Levente: Magyar kutatógenerációk és a Marsili-hagyaték…252

letöltés

Szerelemfelfogások az irodalomban – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLIV., Debrecen, 2006.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Goretity József

D. Tóth Judit: Makrina jegyességei (Makrina paideiája)…7
Bódi Katalin: Szerelmi kommunikáció a XVII. században (A Portugál levelek)…28
Goretity József: „Kis, kedves női lábakat” (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia)…39
Timár Krisztina: Én és te és semmi más – avagy változatok a hiányra, a vágyra és a vágy hiányára Emily Brontë költészetében…60
Berta Erzsébet: Szerelem és (an)architektúra. Reflexiók Goethe Die Wahlverwandtschaften (Vonzások és választások) című regényéhez…71
Lapis József: Az örök vőlegény – Don Juan és Nietzsche…111
Kálai Sándor: Ajándékok (Emile Zola: Pascal doktor)…126
Takács Miklós: „…száj nélkül esküszöm rád” – A líra Te kérdése a szerelmes és istenes versekben…134
Csatári Annamária: Jane olvasata, avagy lehet-e Jane Grayből Jane Eyre?…142

letöltés

Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLIII., Debrecen, 2005.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Gönczy Monika – Imre László

I.
Bodrogi Ferenc Máté: Pánharmónia – a Poétai harmonistika és az „egyezményesek”…7
Török Zsuzsa: Ralph Waldo Emerson Arany János Szépirodalmi Figyelőjében (Adalékok az esszé 19. századi honosításának történetéhez)…27
Lee Sang Dong: A magyar népballadák és a Sŏsa minyo…42
Kondor Tamás: Világrend, bűn, igazságszolgáltatás (töredékek a tragikumról)…53
Bényei Péter: A Kemény-regények drámaiságának és tragikumának kérdései – kritikatörténeti kontextusban…66
II.
Kunkli Enikő: A közösségi narratívák és az egyéni önnarratívák összehangolásának esélyei Kemény Férj és nő című regényében…115
Imre László: Buda halála…144
Hovanecz Fruzsina: Szereplői világok Mikszáth Kálmán Szegény Gélyi János lovai című novellájában…163
Tihanyi Katalin: A vendégmarasztalás poétikája. Világkép és olvasástapasztalat Mikszáth A jó palócokjában…177
S. Varga Pál: A narratív sémák szerepe A Noszty fiú…-ban…192
Ács Gábor: Egy legenda nyomában – Reb Mayer Litvák…209

letöltés

Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLII., Debrecen, 2004.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Debreczeni Attila

Knapp Éva–Tüskés Gábor: A magyar nyelvűség programja a XVIII. századi egyházi irodalomban…7
Sebestyén Attila: „költészeti iparos-üzem”…40
Bódi Katalin: A rejtőzködő hagyomány: a heroida jelentései a magyar irodalomban a XVIII. század második felében…63
Orbán László: Idegenek az éjszakában (Mikhál és Simon-kommentárok)…88
Borbély Szilárd: Földi János és Ráday Gedeon (irodalomtörténeti hagyomány és egy szövegkiadás tanulságai)…110
Jászberényi József: Sétakörök a labirintusban, avagy miért halt meg Hunyadi László? (Bessenyei György: Hunyadi László tragédiája című drámája a mai történeti irodalomértés horizontjában)…122
Debreczeni Attila: Kazinczy Ferenc műveinek készülő kritikai kiadásáról…133

letöltés

Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XLI., Debrecen, 2003.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Bitskey István

Jan Slaski: Lengyel és magyar ciceróniánusok itáliában a XVI. század közepén…5
Oláh Szabolcs: A használati variánsok intertextualitása Batizi András Jónás-históriájában [1541]…14
Imre Mihály: A Balassi-kánon elsõ változata (Az 1595-ös bártfai antológia)…41
Mikó Gyula: Az Exequiarum Coeremonialium libri szövegei és kötetkompozíciója…83
Fazakas Gergely Tamás: „Mesterségükben disputálók” vitája II. (Váci P. András Replica című műve és a Tolnai–Váci polémia újraértelmezése)…111
Csorba Dávid: Az 1657-es év mint a nemzeti történelemszemlélet egyik irodalmi toposza…132
János István: Franciscus Pomeius retorikai művei Magyarországon…155
Tasi Réka: „Ha pedig immár kévánnyátok tudni…” (Illyés István prédikációskötetének használati lehetőségei)…168

letöltés

Illyés Gyula – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XL., Debrecen, 2002.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Görömbei András

Előszó (Görömbei András)…5
Angyalosi Gergely: Meghasonlás és önazonosság (Az Avar-ciklusról)…9
Takács Miklós: A transzcendencia-immanencia oppozíció felbomlása a Rend a romokban című kötet Meditáció-ciklusában…14
Babus Antal: Illyés Gyula és Fülep Lajos az egyke ellen…26
Dobos István: Az idegenség retorikája – a Puszták népe újraolvasása…35
Tverdota György: Illyés Gyula irodalomszemlélete a harmincas években…45
Pomogáts Béla: Illyés Erdélyben…57
Szirák Péter: Kései intelem, posztumusz végrendelet (Illyés Gyula: Szellem és erőszak)…62
Márkus Béla: „szépkorom után, halálom elõtt” – A Kháron ladikján személyességének kérdései…70
Tamás Attila: A groteszk és az abszurd jegyében (Kiegészítõ vonások Illyés Gyula költői arcképéhez)…82
Jánosi Zoltán: „Fegyvert szereztem: bűv-igéket” (Folklór-áthallások Illyés Gyula költészetében)…88
Bertha Zoltán: Egzisztencia és transzcendencia (Illyés Gyula költői világlátásának néhány vonásáról)…114
Görömbei András: Illyés költészete és a nemzeti önismeret…138
Matúz Viktória: Kiss Ferenc Illyés Gyula-képe…165

letöltés

Test – tér – tekintet: Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXIX., Debrecen, 2001.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Berta Erzsébet

Katona Gábor: A szellemi test feltámadásának ígérete Dante: Az új élet című művében…5
Tóth Judit: Apokaliptikus testek és terek feminista módra…22
Nagy Mariann: „Táncoló nő az élet” – test és művészet a modernségben…37
Kálai Sándor: Venus oszlásnak indul (Emile Zola: Nana)…64
Molnár Ádám: A test koncepciói és a szexualitás diszkurzusa John Updike Így látja Roger című regényében…75
Gyürky Katalin: Irina teste, avagy irodalmi és szexuális szerepkonfliktusok Viktor Jerofejev Az orosz széplány című regényében…86
Kovács Miklós: A kert prezenciája Csehov Cseresznyéskert című művében…104
Takács Miklós: Hang(szín) és hang(test) – A látás és hallás mint a numinózus érzet metaforái Ady és Rilke néhány isten-versében…122
Berta Erzsébet: Arché versus artefaktum. Az architektúra dekonstrukciójának kísérlete a dekonstruktivista építészetben és filozófiában…152
Kricsfalusi Beatrix: Testek ritmikus mozgása a térben. Töredékek a testiség és színház történetiségének kapcsolatához…174
Fazekas Attila Győző: A század fordul egyet. Néző-pont és jelentés Henry James: A csavar fordul egyet címû kisregényében…194

letöltés

Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXVIII., Debrecen, 2000.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Gönczy Monika – Imre László

Bevezető…5
Imre László: A romantikus irodalomalapítás ambivalenciái (Kisfaludy Károly)…7
Taxner-Tóth Ernő: Töredékek. (A Karthausi újraolvasási kísérletéből)…22
Kondor Tamás: Katarzisértelmezések a XIX. századi magyar tragikumelméletekben. (Kölcseytől Péterfy Jenőig)….40
Bényei Péter: Elbeszélések a személyiség identitásvesztéséről (Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán)…65
Gönczy Monika: Az özvegy és leánya szövegvilágai (Palimpszeszt-kedély)…84
S. Varga Pál: Szentenciák és kontextusuk az ember tragédiájában…114
Blaskó Katalin: Hatalom, legitimáció, karizma (Arany János: Buda halála)…128
Ács Gábor: Adalékok Kiss József pályakezdésének vitatott kérdéseihez…143
Szabó Levente: „Hogy a nemzet magára ismerjen benne” (Gyulai Pál kritikai normarendszere és a nemzeti nagyelbeszélések)…157
Nagy Miklós: Az újjászületés, újjáteremtés és a sziget (Jókai két mitikus motívuma)…180
Szeredi Orsolya: Mitopoétikai és etnográfiai elemek a novellaciklus egységesítése szolgálatában. (Mikszáth Kálmán: A jó palócok)…189
Kunkli Enikő: „Nagyot koppan akkor, azután elhallgat” – avagy az önmagát olvasó (nyom)olvasás mint antiműfaj (Mikszáth Kálmán: A sipsirica)…201

letöltés

Studia Litteraria Iuvenum (Fiatal kutatók tanulmányai a kortárs irodalomelméletek jeyében) – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXVII., Debrecen, 1999.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László
szerk. Jászberényi József

Csengei Ildikó: A Bildungsroman mint a Bildungsroman elolvashatatlansága…7
Asztalos Éva: Az identitás dinamikus lehetőségei a nyelvi reprezentációban (Kölcsey korai lírájáról és a Katona-versekről)…26
Csopák Zsuzsanna: A Csongor és Tünde genetikus kapcsolata az Árgirus-széphistóriával…39
Bényei Péter: A történelmi regény műfajkonstituáló tényezőinek meghatározási kísérlete…55
Kovács Béla Lóránt: A múltban szóródó szubjektum poémája (Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek)…90
Jászberényi-Kamrás Orsolya: A polgár nyomában (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai)…98
Takács Judit: Vágy és hiány, a vágy hiánya, a hiány vágya (Ottlik Géza: Iskola a határon)…115
Fodor Péter: Elbeszélés és emlékezet (Mészöly Miklós: Az atléta halála)…124
Kálai Sándor: A kalandos utazás (Tar Sándor: Minden messze van)…138
Maksa Gyula: A diskurzuskeveredés módosulásai a Garaczi-olvasásban…149

letöltés

Tanulmányok a régi magyar irodalomról – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXVI., Debrecen, 1998.
sorozatszerk. Bitskey István – Imre László

Bitskey István: „Én mast szóllok csak vitézlõ dolgokról. (A nemzeti sors toposzai tinódi históriás énekeiben)…5
Oláh Szabolcs: Tanítás, buzdítás, affektusok Batizi András verses világkrónikájában (1544)…16
Imre Mihály: A retorikai mûveltség szerepe Szenci Molnár Albert szótárszerzõi munkásságában…50
Gábor Csilla: Káldi György prédikációtípusai…84
Csorba Dávid: Ortodoxia és puritanizmus Szatmárnémeti Mihály Dominicájában…98
Petrőczi Éva: Debrecen és Bihar magyar puritán traktátusokban…121
Debreczeni Attila: „Literátusság” és „popularitás” (közelítés a felvilágosodás kori magyar irodalomhoz)…131
Onder Csaba: A „kétéltû képlete” (A Lilla és A’ Kesergõ Szerelem mûfaji paktumáról)…151
Borbély Szilárd: Műfaji minták a fanni hagyományaiban…171
Jászberényi József: Horváth Ádám és Kazinczy Ferenc kapcsolatai a szabadkőművességgel…186

letöltés

A népiségtől a posztmodernig (Tanulmányok korunk magyar irodalmáról) – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXV., Debrecen, 1997.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Márkus Béla: „Író leszek vagy parasztvezér” (Veres Péter Számadásának formálódása)…5
Görömbei András: A poétikai én változása Csoóri Sándor költészetében…23
Bódis Zoltán: A hamvasi nyelvszemlélet megközelítése…43
Szirák Péter: Emlékezés és példázat Lengyel Péter, Kertész Imre és Szilágyi István elbeszélő prózájában…71
Dobos István: A vallásos horizont Esterházy Péter novelláiban…95
Tamás Attila: A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában (Második, befejező rész)…103

letöltés

 
 
 
 

Goretity József: Idézet, paródia és mítosz Fjodor Szologub két regényében – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXIV., Debrecen, 1995.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

I. Bevezetés…5
1. Szologub helye az orosz szimbolizmusban…5
2. Poétikai kérdések…10
3. A hétköznapi lét és a teremtő akarat démonizmusa…14
II. A hétköznapi lét démonizmusa – A Kis ördög…20
1. A reminiszcenciák…20
2. A mítoszteremtés…62
III. A teremtő akarat démonizmusa – legenda születik…80
1. A trilógia szerkezete – az álom mint szervező elv…80
2. Tézis: a „jelen” – a társadalmi–történelmi viszonyok „valósága”…88
3. Antitézis: a „múlt” – a lovagkor „álomvilága”…102
4. „Szintézis”: a „jövő” – az utópia…130
IV. Összegzés…136
Jegyzetek
Jegyzetek a Bevezetéshez…140
Jegyzetek A hétköznapi lét démonizmusa című fejezethez…141
Jegyzetek A teremtő akarat démonizmusa című fejezethez…143
Jegyzetek A befejezéshez…146
Irodalom…147

letöltés

Egy évszázad vonzásában (Tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére) – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXIII., Debrecen, 1995.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Németh G. Béla: Nagy Miklós hetvenedik évére…5
Tamás Attila: Petőfi Sándor időszemléletéről…9
Debreczeni Attila: Remény nélküli boldogság (Petőfi költői versei)…19
Rácz István György: „Apokalipszis ma” (Vörösmarty Mihály: Előszó)…33
Csűrös Miklós: Pázmán lovag Gondolatok Arany „víg balladájá”-ról…51
Nyilasy Balázs: Arany János naiv regéje a teljességről: Rege a csodaszarvasról…59
S. Varga Pál: Egy új Komjáthy-kiadás körvonalai…67
Lőkös István: Látlelet a századvégről egy horvát regényben (J. Leskovar: Roskadozó kastélyok)…101
Imre László: „Műfajfejlődés” vagy „rendszercsere”? (Bevezetés egy irodalmi korszak vizsgálatához)…113
Szegedy-Maszák Mihály: Az összehasonlító irodalomtudomány időszerűsége…125

letöltés

Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXII., Debrecen, 1994.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Bitskey István: Előszó…5
Imre Mihály: A Querela Hungariae toposz retorikai gyökerei…7
Németh Béla: Az antik hadvezérjellemzés toposzai Oláh Miklós Athilájában…23
Szabadi István: Humanista toposzok Erdély földrajzi leírásaiban…31
Havas László: Az antik organikus történelem-felfogás elemei Nadányi Jánosnál…43
Lőkös István: Magyar történelmi toposzok a 16-17. századi horvát epikus költészetben…53
Amedeo Di Francesco: Toposz és formula a magyar históriás énekekben…63
Kecskeméti Gábor: Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században…73
Papp Andrea: „Példákbul faragott tükörök” (Utak és lehetőségek az exemplumkutatásban)…91
Bárczi Ildikó: Ars compilandi…99
Dömötör Ákos: A Gesta Romanorum történetei mint exemplumok…117
Tüskés Gábor: Az exemplumok használata és típusai Nádasi János műveiben…127
Gábor Csilla: Káldi György exemplumai…145
Győri L. János: Az exemplumok szerepe a 17. századi református prédikációinkban…157
S. Sárdi Margit: Két rabló, aki hűségével megmentette életét…171
Pósán László: Beniczky Péter és a barokk színszimbolika…181

letöltés

Fülöp László: Schöpflin Aladár pályaképe – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXXI., Debrecen, 1993.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

Előszó…7
A Schöpflin-jelenség…9
Életrajzi és pályatörténeti vázlat…15
Irodalomszemléleti alapelvek…24
A kritikáról…30
A Vasárnapi Újság-nál…39
A Nyugat körében…52
Schöpflin és a konzervatív irányzatok…87
A szerkesztő és kritikus 1919 után…97
Irodalomtörténeti összefoglalás…106
Pályakép Mikszáthról…116
Társadalomtörténeti vázlatok…120
A dráma- és színikritikus…128
A regényíró…135
Az utolsó évek…142
Zárszó…144

letöltés

Eszmék, korok, műfajok (Világirodalom és komparatisztika) – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa XXX., Debrecen, 1992.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Lőkös István: Lectori salutem!…7
I. Középkor és reneszánsz
Madarász Imre: Politikai univerzalizmus és nemzeti nyelv a Divina Commedia-ban…9
Lőkös István: A Judit és Holofernész-téma a horvát és a magyar reneszánsz epikában…19
Katona Gábor: Philip Sidney poétikájának művészetfilozófiai előzményei…47
II. Huszadik század
Berta Erzsébet: Koreszmék és művészetelméleti gondolatok a XX. század első évtizedeiben…63
Bényei Tamás: Egy posztmodern regénytípusról (A detektív és a bűnöző metamorfózisa az antidetektív történetekben)…73
Abádi Nagy Zoltán: A mai amerikai minimalista próza: kategóriahasználati és definíciós helyzetvázlat…87
Molnár Judit: A québec-i angol nyelvű irodalom helye a kanadai irodalmak között…109

letöltés

Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXIX., Debrecen, 1991.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

Debreczeni Attila: Csokonai, a „bölcs poéta” (Irodalmi szereptudat, egzisztencia, modus vivendi a 19. század legelején)…7
Borbély Szilárd: Mitsoda a bölcs? (Ungvárnémeti Tóth László egy episztolájáról)…20
Szuromi Lajos: Kölcsey verselése…30
Nagy Miklós: Jókai Világos után (Filológia és ízléstörténet)…48
Nyilasy Balázs: Beteljesült vágyak ártatlan világa (Arany János és a hősidill kapcsolatához)…59
Új Imre Attila: Néhány szó Salamon Ferenc esztétikájáról Petőfi dolgozata tükrében…68
Bényei Miklós: Eötvös József kiadatlan drámatöredéke…76
Hauber Károly: Gozsdu Elek levelei Justh Zsigmondhoz…84
Varga Pál: A költői hatás néhány megújítója a 19. század végének magyar lírájában…98
Dobos István: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról (A „drámai” és az ún. balladisztikus novella)…118
Imre László: Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában (Polémikus jegyzetek Bori Imre A magyar irodalom modern irányai című könyvéről)…132

letöltés

Tanulmányok a 16–17. századi magyar irodalomról – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXVIII., Debrecen, 1991.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

Imre Mihály: A Querela Hungáriae toposz kialakulása a 16. század költészetében…9
Heltai János: Ki az Itinerarium Catholicum szerzője?…49
Bitskey István: Pázmány, Szántó, Bellarmino…61
Lőkös István: Zrínyi cs Gundulic…68
Győri L. János: Az exemplumok szerepe Tofeus Mihály zsoltármagyarázataiban…79
Gömöri György (Cambridge): Hunyadi János és Mátyás a 16—17. századi angol történetírásban…91
Koltay Klára: Perkiris es Ames recepciója Magyarországon 1660-ig…99
Vadon Lehel: Az amerikai puritanizmus irodalma Magyarországon…115

letöltés

 

 

 

Stílustörténet és műtipológia (Tanulmányok a XX. századi magyar irodalomról) – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXVII., Debrecen, 1989.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

Dobos István: Anekdotikus novella a magyar századfordulón…7
Fülöp László: A lélektani regény – Egy félszázad magyar kritikájának tükrében…31
Tamás Attila: Realista stílusváltozatok századunk első felének magyar költészetében…61
Mészáros Sándor: Az avantgarde – az 1945 utáni stílustörténeti kutatások tükrében…83
Görömbei András: Nagy László három portréverséről…107

letöltés

 
 
 
 
 
 
 

Világirodalmi tanulmányok – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXVI., Debrecen, 1990.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila

Bevezető…7
Fenyő István: A francia restauráció történetírásának nyomában…9
Lőkös István: Magyar interferenciák és párhuzamok egy horvát regényben (Josip Eugen Tomic: Melita)…37
Imre László: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény…49
Tamás Attila: Kosztolányi Dezső és az osztrák líra…69
Berta Erzsébet: Georg Trakl Magyarországon 1945 előtt…85
Görömbei András: Bolgár elemek Nagy László költészetében…117

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalom köréből – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXV., Debrecen, 1987.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Nagy Miklós: Társadalom és nemzet a későromantikus regényekben…5
Imre László: Epikai ritmus és „kicsinyítő” emocionális vitalisztikus valóságélmény a Szent Péter esernyőjében…21
Lőrinczy Huba: Delelőközelben – Ambrus Zoltán novellái 1895-1903…41
Varga Pál: „…képzelem és szent igaz, Hogy akkor ott megáll a nap,” – Vajda János költői világképéről…67
Barta János: Képek és költők…99

letöltés

 
 
 
 
 
 

Csokonai-tanulmányok – Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszékeinek kiadványa XXIV., Debrecen, 1986.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Bitskey István: Évkönyvünk Csokonai-száma elé…5
Bán Imre: Csokonai világirodalmi távlatai…7
Debreczeni Attila: Csokonai szépprózájának néhány kérdéséről…49
Fekete Csaba: Csokonai tanulmányai…67
Szilágyi Ferenc: Öt ismeretlen és egy ál Csokonai-vers…95
Vargha Balázs: Kármán és Csokonai…113

letöltés

 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XXIII., Debrecen, 1985.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Tamás Attila

Tarnai Andor: Bán Imre köszöntése…7
Barta János: Ma, tegnap, tegnapelőtt…11
Bitskey István: Pázmány Péter és a római Collegium Germanicum Hungaricum…29
Fülöp László: Jegyzetek Krúdy antropológiájáról…41
G. Lábos Olga: A humanista és barokk népkarakterológia Attila–Mátyás-vonatkozásaihoz…55
Görömbei András: Nagy László Balassi-élménye…63
Imre László: Az aforizma Kemény Zsigmond Elet és ábrándjában…77
Juhász Béla: Fragmentumok a kisregényről (Közelítések)…89
Szuromi Lajos: Vörösmarty Mihály: A merengőhöz (Értelmezés)…101
Tamás Attila: A lélektani motiválás tényezői Kosztolányi Édes Annájában…113
Bán Imre tudományos munkássága 1975-1984. (Szénássy Barnáné munkája)…121

letöltés

 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XXII., Debrecen, 1984.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
Tamás Attila: A nyelvi műalkotás jelentése (A jelentés fogalma – a műalkotás felől nézve)

Előszó…6
1. Előzetesen tisztázást kívánó szóhasználati kérdések…7
2. A beszélés és a nyelv kialakulása — kitekintve a művészetek keletkezésére…16
3. A beszélés mint cselekvés vagy viselkedés — és az újabb kutatások…39
4. További antropológiai kitekintések. A kapcsolatteremtés alapkérdései…51
5. Az osztatlan jelentés funkció — és felbontásának lehetőségei…70
6. Szempontok a nyelvi műalkotások jelentésének megközelítéséhez…84

letöltés

 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XXI., Debrecen, 1983.
sorozatszerk. Bitskey István – Tamás Attila
szerk. Imre László

Párta János: Kovács Kálmán ( 1930-1983)…5
Orosz István: Kovács Kálmán emlékére…11
Varga Pál: A magyarság és egyetemesség élménye Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany néhány versében…15
Zabó Zoltán: A nemzeti irodalom szerves fejlődésének koncepciói 1849 után…53
Balogh Ernő: A regényíró „epilógja”…71
Barta János: Az ember tragédiája értelmezéséhez…93
Imre László: „A könnyelmű forma tetszik, ha lelkem bújában nevet”…123
Kun András: A lírai stilizmus két változata a századforduló magyar költészetében…149

letöltés

 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XX., Debrecen, 1982.
sorozatszerk. Julow Viktor – Kovács Kálmán – Tamás Attila
szerk. Bitskey István

Bán Imre: Julow Viktor…5
Orosz István: In memóriám Julow Viktor…11
János István: A Martialis-imitáció néhány eszmei tanulsága Janus Pannonius itáliai költészetében…15
Bitskey István: Manierizmus és barokk határán…29
Lőkös István: Matija Petar Katancic és a magyar felvilágosodás…47
Tóth Béla: A debreceni Kollégium tankönyvei a 18. században…59
Szilágyi Ferenc: Csokonai, Háló Kovács József és Rousseau…83
Balogh Ernő: „Ismerd tenmagadat!” (A karthausi értelmezéséhez)…99
Szuromi Lajos: Petőfi verselése a János vitézig…117

letöltés

 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XIX., Debrecen, 1981.
sorozatszerk. Julow Viktor – Kovács Kálmán – Tamás Attila
szerk. Tamás Attila

Köpeczi Béla: Barta János 80 éves…5
Bán Imre: Egy korszerű Dante-kép körvonalai…9
Bitskey István: Gyöngyösi István és a magyar költői hagyomány…21
Julow Viktor: Verseghy Rikóti Mátyás-a és Popé Dunciad-je…35
Balogh Ernő: „Szép emlékezet” – „bús emlékezet” (Petőfi: Tündérálom c. művének értelmezéséhez)…49
Szuromi Lajos: „…kegyetlenül félre vagyok értve” (Arany és az időmértékes verselés az Ártatlan dac tükrében)…65
Imre László: „Oly jellegzetesen magyar és oly jellegzetesen orosz” (Az Anyegin formaihlete a magyar verses epikában)…81
Kun András: A Nyugat költészetesztétikai felfogásának gyökerei a századelő eszmevilágában…95
Fülöp László: Ábrándok, idillek és nosztalgiák…111
Tamás Attila: Kosztolányi: Szeptemberi áhítat…129
Juhász Béla: Alkotás a pihenés óráiban. Szabó Pál elbeszélései 1945 előtt…141
Görömbei András: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja…165
Barta János 1977-ben megjelent munkásságának folytatása (összeállította Szénássy Bamáné)…178

letöltés

 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XVIII., Debrecen, 1980.
szerk. Barta János

Barta János: Kemény Zsigmond mint esztétikai probléma…5
Imre László: Byron Don Juan-ja és a magyar verses regény…55
Varga Pál: Modalitás-típusok a 19. sz. hetvenes éveinek magyar lírájában…93

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XVII., Debrecen, 1979.
szerk. Barta János

Borzsák István: A hazai Tacitus-recepció kezdetei…5
Bán Imre: Adalékok Balassi-vers értelmezésekhez…17
Bitskey István: Egy Rimay-vers világa…25
G. Lábos Olga: Újabb megjegyzések Szenei Molnár Albert „Lusus poetici”-jához…35
Tóth Béla: Latin nyelvű költészet Debrecenben a XVII. Században…51
Kilián István: Egy XVIII. századi Moliére-adaptáció…71
Balogh Ernő: Szilveszter antinómiái…83
Szilágyi Ferenc:,.Malom a pokolban…”…101

letöltés

 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XVI., Debrecen, 1978.
szerk. Barta János

Juhász Béla: Ady harmadik műfaja…3
Fiilap László: Az anekdotától a szatíráig…21
Tamás Attila: A Jónás könyvéről…57
Aczél Géza: Tamkó Sirató Károly költészetének első korszaka…71
Görömbei András: A szomszédos országok magyar lírájának új nemzedéke…95

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XV., Debrecen, 1977.
szerk. Barta János

Barta János: Vajda János költői arcképe…37
Kovács Kálmán: Vajda János gondolati költészetéről…61
Imre László: Vajda János és a magyar verses regény…82
Barta János: Vallásos élmény, életélmény és küldetéstudat Ady lírájában…109

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XIV., Debrecen, 1976.
Kovács Kálmán: Gyulai Pál szépprózája

Előszó…3
A kezdet: romantika és adaptáció…5
Dezillúzió és realizmus…15
A szabadságharc témaköre: Három beteg (1852)…16
A dezillúzió konfliktusai…19
Egy kiemelkedő mű: Jó éjszakát! (1854)…26
További kísérletek…37
A zsánerkép és a jellemrajz…37
Epizód: a népies kisregény (Varjú István, 1853—54)…51
A realizmus diadala: Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857)…61
Az időélmény 19. századi változatai…61
Társadalmi-történeti aspektus…68
Műfaj, jellem, lélekrajz…73
Kevert hangnemek egysége…80
Az eszményítő széppróza…89
Nők a tükör előtt (1863), Egy anya (1866)…89
Epilógus…103
Pál GyulaPs Prose (Resume… 107

letöltés

 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XIII., Debrecen, 1975.
szerk. Barta János – Julow Viktor

Kovács József: Molnár Albert Magyarországon
Bitskey István: Patrisztikai források Pázmány beszédeiben
Julow Viktor: A helység kalapácsa és XVIII. századi előzményei
Szuromi Lajos: Petőfi: Szeptember végén
Kovács Kálmán: Egy barátság világa (Tompa és Lévay levelezése)
Barta János: Tímár Mihály, az aranyember
Imre László: Kiss József verses regényei
Kun András: A lírai modernség változása a Nyugat-korszak előestéjén
Fülöp László: Egy Krúdy-regény világa (Kísérlet a Napraforgóról)
Aczél Géza: Két korszak határán (Kassák: Máglyák énekelnek)
Tamás Attila: A 20. századi Tündérálom (Illyés Gyula: Ifjúság)
Görömbei András: Ady és Fábry

letöltés

 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XII., Debrecen, 1974.
szerk. Barta János – Julow Viktor

Bitskey István: Barokk erkölcstan Pázmány Péter prédikációiban…3
G. Kiss Valéria: A felvilágosodás és a debreceni prédikátorok (Diószegi Sámuel erkölcsi tanításai)…21
Szilágyi Ferenc: Petőfi debreceni „Rokkadal”-a…37
Barta János: Ahasvérus és Tantalusz (Egy különös Arany-versről)…59
Kun András: A természetélmény szecessziós változatai…85
Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés (Jegyzetek az Iszony-ról)…97
É. Kiss Katalin: Adalékok a Shakespeare-szonettek magyarországi történetéhez…119
Tóth Béla: Adalék Debreceni Ember Pál életéhez (Récsei János feljegyzése)…135

letöltés

 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XI., Debrecen, 1973.
szerk. Barta János – Julow Viktor

Tanulmányok Petőfi és Csokonai emlékére:
Barta János: Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)…3
Sonkoly István: Megzenésített Petőfi-versek…33
Pálfy G. István: A Tempefői dramaturgiája…51
Görömbei András: Csokonai és a honfoglalási eposz…63
Bárczy Klára: A népiesség Csokonai és Burns költészetében…77
Julow Viktor: Csokonai és Petőfi között (A debreceni késő-felvilágosodásróT)…93
Közlemények:
Tóth Béla: Maróthi György albuma…107
Deme Zoltán: Verseghy és a jambusi kettős ritmus…127
Péterffy Ida: Kováts Sámuel, Csokonai jó barátja…137

letöltés

 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei X., Debrecen, 1972.
szerk. Barta János – Bán Imre

Barta János: Jegyzetek a magyar tragikumelméletekről…3
Bánóné Büky Katalin: Ady Endre németül (A fordítás és átköltés problémái)…25
Kovács Kálmán: Németh László: Gyász…49
Közlemények:
Juhász Géza—J. Gulyás Margit: Csokonai latin zsengéi…61
Scheiber Sándor—Zsoldos Jenő: Az 1852. év néhány irodalmi mozzanata egy Lisznyai-levél Tükrében…71
Sonkoly István: Megzenésített Vajda János versek…83
Demény János: Gulyás Pál levelei…95

letöltés

 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei XIX., Debrecen, 1971.
szerk. Bán Imre – Kovács Kálmán

A szerkesztők előszava…3
Németh G. Béla: Kifejezés és érték. Vonások Barta János tudósi egyéniségéhez és elméleti munkásságához…5
Nagy Miklós: Jegyzetek Barta Jánosról (19. századi irodalmunkról szóló művei)…15
Bán Imre: Dante Ulyxese. A Pokol XXVI. Éneke…27
Julow Viktor: A Balassi-strófa ritmikája és eredetének kérdése…39
Kovács József László: Lackner Kristóf: Apriorismi Politici…51
Görömbei András: Az ősmagyarság képe felvilágosodás- és reformkori történetírásunkban…63
Kovács Kálmán: Gyulai szépprózája…79
Imre László: A szimbolista regény problémái. V. Brjuszov regényeiről…91
Kun András: Szempontok a szecesszió fogalmának tisztázásához…103
Szuromi Lajos: József Attila: Talán eltűnök hirtelen (Interpretáció)…115
Juhász Béla: Egy kisregény tanulságai. Sarkadi Imre: A gyáva…129
Fülöp László: Felszabadulás utáni líránk „nemzedéki” tagolódása…141

letöltés

 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei VIII., Debrecen, 1970.
szerk. Barta János – Bán Imre

A szerkesztők előszava…3
Baffy Dezső: Arany János: Epilógus (Verselemzés)…5
Szuromi Lajos: Kettős ritmus Vajda János verseiben…15
Barta János: Vajda János: Nádas tavon (Verselemzés)…43
Erdélyi Ildikó: Mythologia (Egy Babits-novella elemzése)…53
Imre László: Sklovszkij prózaelmélete (A prózaelemzés történetéhez)…65
Fülöp László: Vázlat Csoóri Sándor lírájáról…81
Adattár:
Dedikált disputációk Debrecenben (Kovács Sándor Iván–Kulcsár Péter)…95
Újabb kutatások Madách körül (Győrffy Miklós)…103

letöltés

 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei VII., Debrecen, 1969.
szerk. Barta János – Bán Imre

Juhász Géza (1894—1968)…3
Bárányi Imre (1935—1968)…7
Balogh István: Debreceniség (Egy irodalmi fogalom története és társadalmi háttere)…11
Kovács József László: Egy magyar humanista írói portréjának kialakulása (írások Lackner Kristófról 1631—1944)…55
Juhász Géza—J. Gulyás Margit: Csokonai latin zsengéi…75
Boros Dezső: Adalékok Csokonai csurgói tanárságához…93
Baffy Dezső: Montesquieu hatása a fiatal Kemény gondolkodására…109
Bárányi Imre: A fiatal Madách Pesten…121

letöltés

 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei VI., Debrecen, 1968.
szerk. Barta János – Bán Imre

Szuromi Lajos: Balassi: Borivóknak való…3
Némedi Lajos: Az 1870-as évek vége irodalmunkban…15
Tóth Endre: Oláh Gábor a pesti egyetemen 1900-1904…45
Kurucz Gyula: Nem tudok mást, mint szeretni (József Attila: Eszmélet)…79
Kisebb közlemények:
Scheiber Sándor: Arany János és Tompa Mihály levelei Garay János költeményeinek kiadása tárgyában…93
Kovács József: Adatok A walesi bárdok keletkezéséhez…97
Kovács József: Adatok Arany János Őszikéihez…105
Sziklay László: Gulyás Pál levelezéséből…109

letöltés

 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei V., Debrecen, 1967.
szerk. Barta János – Bán Imre

Horváth János: Babits Mihály…3
Pais Dezső: Aranyosrákosi Székely Sándor székely eposzának tündér-mozzanatai…25
Tóth Béla: A vers muzsikája (Vörösmarty Liszt Ferenchez c. versének elemzése)…29
Boros Dezső: Vajda János levelezése…53
Juhász Béla: A derűs elbeszélő regénye (Szabó Pál Talpalatnyi föld című trilógiája)…69
Kovács Kálmán: Az abszurd létezés lírája (Pilinszky János költészetéről)…91
Kisebb közlemények:
Julow Viktor: Kazinczy Ferenc ismeretlen levele…109
Bánóné Büky Katalin: Adatok az Ady-versek német fordításaihoz…113
Kardos Pál: Babits kapcsolata a századeleji katolikus mozgalommal…129
Intézeti krónika…134

letöltés

 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei IV., Debrecen, 1966.
szerk. Barta János – Bán Imre

May István: Az első magyar heroikus regény…3
Szuromi Lajos: Kölcsey és a nemzeti múlt…25
Kardos Pál: Babits az első világháború alatt (első rész)…53
Fülöp László: Az „Óda” (József Attila költeményének elemzése)…81
Danyi Gábor: Gondolatok a pozitív hősről újabb szépprózánk néhány alkotásának tükrében…105

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei III., Debrecen, 1965.
szerk. Barta János – Bán Imre

Barta János: Lírai realizmus…3
Kovács Kálmán: Tompa hangulatköltészete…19
Bada Gyula: A Gina-dalok problémáiból…31
Boros Dezső: Vajda-legendák…47
Kiss Sándor: Ady francia műfordításai…59
Kardos Pál: A fiatal Babits költői témái…73
Imre László: Váci Mihály költői képkincse…95
Magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori értekezések a KLTE-n 1958–1964…117

letöltés

 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei II., Budapest, 1964.
szerk. Barta János – Bán Imre

Barta János: Kifejező funkció és kifejező stílus…3
Horváth János egyetemi előadásai a régi magyar irodalomról…15
Bán Imre: Losontzi István Poétikája és a kései magyar barokk költészet…29
Szuromi Lajos: A régi magyar irodalom helyzete a felvilágosodás korában…43
Barla Gyula: Arany politikai környezete az 1840-es évek első felében…57
Basch Lóránt: Adalék az Ady–Babits-kérdéshez…79
Borbély Sándor: A pályakezdő Gulyás Pál…91
Fülöp László: Erkölcs és történelem (Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét)…105
Moravcsik Edit: A költői Szó funkciója Pindarosnál…117

letöltés

 
 
 
 
 

Studia Litteraria: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei I., Budapest, 1963.
szerk. Barta János

Barta János egyetemi tanár: Líraelméleti alapfogalmak…3
Juhász Béla gyakorlógimnáziumi tanár: Fodor Gerzson és Csokonai…17
Juhász Géza egyetemi tanár: Csokonai verselése…49
Kovács Kálmán docens: „Mit mond az agg rege?” (Tompa Mihály mondafeldolgozásai)…69
Barla Gyula gyakorlógimnáziumi tanár: Kemény Zsigmond 1848-ban…83
Bárányi Imre docons: Az ember tragédiája és a pozitivista hatáskutatás…101
Kardos Pál egyetemi tanár: Ady és Babits viszonya 1919 után…123

letöltés