Dr. Balajthy Ágnes

 

Huszadik századi magyar irodalom

 • Utazás és irodalom: Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Cs. Szabó László, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs útirajzai és -naplói
 • Mészöly Miklós, Lengyel Péter, Esterházy Péter, Krasznahorkai László írásművészete

 Kortárs magyar irodalom

 • Fiatal magyar líra
 • Önéletrajziság, az emlékirat alakváltozatai a kortárs magyar prózában (Nádas Péter, Vida Gábor, Bartók Imre művei)
 • Költészet és populáris műfajok (dalszöveg, rap, slam poetry)
 • Város- és térpoétika; Debrecen-, Budapest- és Erdély-olvasatok a kortárs magyar irodalomban
 • Térey János életműve
 • A társadalmi nemi szerepek megjelenítése a kortárs magyar prózában

Világirodalom (20. századi, illetve kortárs angol és német nyelvű próza)

 • A detektívtörténet metamorfózisai
 • A posztkoloniális regény
 • A neoviktoriánus regény

Irodalomelmélet

 • az idegenség fenomenológiája
 • a térbeli fordulat elméleti kontextusai, irodalom és topográfia

Dr. Baranyai Norbert

 

 • 20. századi magyar irodalom
 • Kortárs magyar irodalom
 • Határon túli magyar irodalom
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom

Dr. Bényei Péter

 

 • Az emberkép változásának, a „modern ember” születésének megjelenése a 19. század második felének irodalmában (a témakörhöz választható művek, szövegkorpuszok: Kemény Zsigmond: Két boldog; Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája; Asbóth János: Álmok álmodója; Arany László: A délibábok hőse; Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes stb., Gozsdu Elek novellisztikája stb.)
 • A férfi és női szerepek-kapcsolatok változásainak irodalmi leképeződése a 19. század második felének irodalmában (a témakörhöz választható művek, szövegkorpuszok: Kemény Zsigmond kisregényei, elbeszélései; Gozsdu Elek, Petelei István novellisztikája, Ambrus Zoltán: Solus eris stb.)
 • Kollektív emlékezés és a történelmi múlt színrevitelei (a témakörhöz választható művek, szövegkorpuszok: Jókai Mór: Forradalmi- és csataképek, A kőszívű ember fiai; Kemény Zsigmond történelmi regényei, Arany János: Toldi-trilógia, Mikszáth Kálmán: A fekete város stb.)
 • Lélektani jelenségek vagy szociálpszichológiai folyamatok színrevitele az irodalomban (a témakörhöz választható művek, szövegkorpuszok: Csáth Géza, Petelei István novellisztikája; Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Mikszáth Kálmán regényei, Bródy Sándor: A nap lovagja stb.)
 • Regények és novellák filmes-televíziós adaptációi (Szász János Csáth-adaptációi, Jókai-, Mikszáth-, Kemény-regények feldolgozásai stb.)
 • Archaikus műfaji eljárások (mítosz, mese, legenda) továbbélése a 19. századi magyar irodalomban (Petőfi Sándor és Arany János elbeszélő költeményei, Mikszáth Kálmán nagyobb elbeszélései, Ambrus Zoltán novellisztikája stb.)

Dr. Bódi Katalin

 

 • Az emberkép változásainak vizsgálata a képzőművészetben és az irodalomban
 • századi angol, francia, orosz nagyregények narratológiai elemzése
 • Társadalmi nemi szerepek vizsgálata a 18–19. századi angol és francia prózában
 • Színházi előadások elemzése (irodalom, dráma és színház kapcsolata)
 • Az önéletírás műfaji problémái
 • Regényelemzések az ifjúsági irodalom köréből

 

Dr. Bodrogi Ferenc Máté

 

Korszak – témák klasszikus magyar irodalomból:

 • század végi, 19. század eleji szépirodalmi, magán, közéleti, kritikai és elméleti szövegek, sajtókiadványok politikai, esztétikai, retorikai, poétikai, pszichológiai feldolgozása, diskurzusanalízise, kontextualizálása, újraolvasása, forráskritikája
 • a korabeli irodalom és a korabeli (de akár modern, sőt kortárs) esztétika, filozófia, antropológia, közéletiség, medialitás lehetséges kapcsolódási pontjai

 

Műfaj – prózapoétikai vizsgálódások:

 • magyar és korabeli magyarra fordított epikus művek elemző vizsgálata a legkülönbözőbb olvasati lehetőségek alkalmazásával (dekonstrukció, társadalmi nemek, hermeneutika, történeti diskurzusanalízis, önéletíráselméletek, nyelvi performancia, kritikai kultúrakutatás, szerzői kultusz, metaforikusság, narratopoétika, komparatív összeolvasások stb.)
 • műfajtörténeti áttekintések; műfajtranszformáció-analízisek, műfaji trendek összehasonlító, hosszmetszeti vagy korszakspecifikus keresztmetszeti vizsgálata

 

Szakmódszertan – az irodalomtanítás problémái:

 • kortárs dilemmák és viták (pl. a kronologikus tananyagszervezés kérdése, a kötelező olvasmányok problematikája) elemző, kapcsolódó szépirodalmi anyagot konkrétan is megmunkáló körbejárása
 • új módszerek, alternatív tanítási, anyagfeldolgozási módozatok (pl. projektmódszer, élményközpontúság, kultúratudományos nyitás) konkrét szépirodalmi szöveganyagon alapuló, demonstráló bemutatása, problematizálása, kritikája, apológiája

 

Dr. Debreczeni Attila

 

 • A felvilágosodás eszmetörténeti problámái
 • A felvilágosodás korának stílustörténeti kérdései
 • Nemzet és nyelv a felvilágosodás korában
 • Filozófia és irodalom kapcsolata a 18. századi magyar irodalomban
 • Az érzékenység az irodalomban a 18–19. sz. fordulóján
 • A neoklasszicista kiteljesedés
 • Eposz és regény elmélet kérdései a felvilágosodás irodalmában
 • A dráma változatai a felvilágosodás és a romatika korában

 

Dr. Dobos István

 

A 20. századi magyar irodalom történeti és elméleti kérdései  

 • A 20. századi magyar irodalom korszakai
 • Irodalomkritikai gondolkodás a modernség egyes korszakaiban
 • A 20. századi irodalom fő stílusirányzatai
 • A modern magyar irodalom külföldi fogadtatása
 • A modern magyar irodalom idegen nyelveken (angol, német, francia)
 • Fordítástörténet
 • Az irodalomtörténet-írás elméleti kérdései
 • 20. századi irodalomtudományi iskolák recepciója
 • Olvasáselméletek
 • Irodalom és performativitás
 • Műfaj és interpretáció
 • Irodalom és társművészetek
 • Kosztolányi Dezső életműve (regény, elbeszélés, költészet, színpadi művek, fordítás, értekező próza, hírlapi cikkek)

 

Dr. Fazakas Gergely Tamás

 

Irodalom- és olvasáselmélet

 • az interpretáció teoretikus kérdései
 • egy olvasáselméleti irány értelmezése, illetve alkalmazása egy vagy több (a hallgató és a témavezető által is bírt nyelven írt) szövegen
 • a szövegértelmezés módszertani kérdései az iskolai gyakorlatban

 

A régi magyarországi irodalom- és művelődéstörténet európai kontextusban

 • retorikai, poétikai, műfaji kérdések
 • a periodizáció problémái
 • a szerzőség kérdése a régiségben
 • a történeti antropológia alkalmazása a kora újkori irodalom olvasásában
 • eszmetörténet és irodalomtörténet-írás
 • prédikáció-, imádság- és hitvita-irodalom
 • a vallásos és világi költészet viszonya; egy költői életmű valamely szegmensének feldolgozása
 • politikai reprezentáció és irodalom
 • kora újkori önéletírások, emlékiratok, naplók
 • a művelődéstörténet elméleti és módszertani problémái
 • egyház-, iskola- és oktatástörténet; peregrinációtörténet
 • nyomda- és kiadástörténet
 • filológiai és textológiai gyakorlat (szövegkiadási feladatok)
 • a középkori és kora újkori irodalom tanításának kérdései
 • a régi magyar irodalom kortárs (20–21. századi) recepciója

 

Dr. Réti Zsófia

 

 • Kulturális emlékezet a 20. század magyar irodalmában 
 • Az államszocializmus emlékezete a 20. századi magyar irodalomban és filmben 
 • Irodalomtudomány és új média
 • Irodalomtudomány és populáris kultúra 
 • Társadalmi nemi szerepek a 20. századi magyar és angol irodalomban

 

Dr. Száraz Orsolya

 

 • Katolikus kegyességi irodalom a kora újkorban       
 • Jezsuiták a kora újkorban       
 • Olasz irodalom        
 • Olasz-magyar irodalmi kapcsolatok

 

Dr. Tóth Judit

 

 • Homérosz és az epikus hagyomány az ókorban        
 • Az ókori görög és római líra poétikája        
 • Az attikai dráma (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész)        
 • Az ókori görög és római regény        
 • Költészetelméleti kérdések az ókori irodalomban (Arisztotelész: Poétika, Horatius: Ars poetica)        
 • Az ókeresztény irodalom nagy hatású művei

 

 Dr. S. Varga Pál

 

 • Petőfi és Arany ars poeticái
 • A Bolond Istók két énekének intertextusai Arany lírájában
 • A nézőpont-poétika a 19. század végének magyar kisprózájában