KódBTMI247BA
TantárgycímVilágirodalom 1.
KurzuscímOlvasószeminárium
OktatóSzáraz Orsolya
Órarendi adatokHétfő, 10:00–12:00, Fszt. 14/1.
KépzésI. BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései:

A kurzus célja, hogy a hallgatók a kiadott világirodalmi művek elemzése, értelmezése során reprezentáns alkotókkal, különböző stílusirányzatokkal és műfaji jellegzetességekkel ismerkedjenek meg, valamint hogy jártasságot szerezzenek a szakirodalom olvasásában és feldolgozásában.

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

2. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség.

 

Tantárgyi követelmények

 

A gyakorlati jegy összetevői:

 

 1. órai munka: a kijelölt szövegek értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés); minden második óra elején írásbeli ellenőrző kérdések a kiadott regények tartalmára vonatkozóan

(az érdemjegy 20–20%-a)

 

 1. referátum: szakirodalmi szöveg(ek) értelmező bemutatása 10–15 percben az óra elején

(az érdemjegy 20%-a)

 

 1. zárthelyi dolgozat: a félév végén az órákra feladott, illetve megbeszélt anyagból

(az érdemjegy 40%-a)

 

Tematika:

 1. óra (szept. 10.)

A tematika és a követelmények megbeszélése

 

 1. óra (szept. 17.)

Giovanni Verga, Don Gesualdo mester, ford. Majtényi Árpád, Bp., Európa, 1957.

 

 1. óra (szept. 24.)
 • Émile Zola, A kísérleti regény (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 174–186.
 • Émile Zola, A naturalista regényírók (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 188–191.
 • Cseppentő István et al., A francia irodalom története, Maár Judit, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2011, 538–575.
 • Luigi Pirandello, Giovanni Verga (ford. Lontay László) = Írók írókról: Huszadik századi tanulmányok, [vál. Szekeres György], Bp., Európa, 1970, 77–98.
 • Giovanni Verga, A birtok (ford. Sallay Géza) = G. V., Parasztbecsület: Válogatott elbeszélések, vál., jegyz. Sallay Géza, Bp., Magyar Helikon, 1964, 214–220.
 • David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti, A klasszicizmustól a realizmusig, ford. Balázs István, Bp., Corvina, 2008, 283–349.

 

 1. óra (okt. 1.)

Luigi Pirandello, Mattia Pascal két élete, ford. Déry Tibor (többféle kiadás)

 

 1. óra (okt. 8.)
 • Luigi Pirandello, Bevezetés, 2. Második (filozófiai) bevezetés, mintegy mentegetőzés, Utószó a képzelet skrupulusairól = L. P., Mattia Pascal két élete
 • Szabó György, Pirandello, , Gondolat, 1964, 60–73.
 • Hoffmann Béla, Luigi Pirandello: Mattia Pascal két élete (A regény tematikai-kompozíciós kérdései, tipológiája és az elbeszélés formája), Filológiai Közlöny, 1990/1–2, 60–67.
 • Seress Ákos, A személyiség maszk(jai) (Szerep és személyiség viszonya Pirandello és Brecht művében), Alföld, 2009/8, 85–99.
 • Dávid Kinga, Mattia Pascal, azaz egy ön-identifikációs kísérlet kudarca = Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek, a cura di Andrea Kollár Andrea, Szeged, JATEPress, 2007, 165–193.

 

 1. óra (okt. 15.)

Alberto Moravia, A közönyösök, ford. Dankó Éva (többféle kiadás)

 

 1. óra (nov. 5.)

Jean-Paul Sartre, Az undor (ford. Réz Pál), [Bp.], Novella, 1995, 1–39 (más kiadásokban a Csütörtök fél tizenkettő c. részig).

Magyar Miklós, A francia regény tegnap és ma, Bp., Akadémiai, 1986, 25–33.

Cseppentő István et al., A francia irodalom története, szerk. Maár Judit, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2011, 773–781.

Angyalosi Gergely, Jean-Paul Sartre, Az undor, La Nausée, 1938 = Huszonöt fontos francia regény, [szerk. Karafiáth Judit], [Bp.], Maecenas, 1996, 242–257.

a Világirodalmi lexikonból (főszerk. Király István, Bp., Akadémiai) ezek a szócikkek: Camus, egzisztencializmus, Moravia, Sartre (elérhető az ADT Plusban)

Filozófia, főszerk. Boros Gábor, Bp., Akadémiai, 2007, 1035–1041.

 

 1. óra (nov. 12.)

Italo Calvino, Ha egy téli éjszakán egy utazó, ford. Telegdi Polgár István (többféle kiadás)

 

 1. óra (nov. 19.)
 • Italo Calvino, Miért olvassuk a klasszikusokat?, Szénási Ferenc, Holmi 1994/9, 1290–1294.
 • Hans Robert Jauss, Egy posztmodern esztétika védelmében = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika,, Osiris, 1997, 236–268.
 • Szirák Péter, A másolat-lét mesterkedései, Alföld, 2003/3, 58–68. (http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/szirak.htm)

 

 1. óra (nov. 26.)

Umberto Eco, A rózsa neve, ford. Barna Imre (többféle kiadás)

 

 1. óra (dec. 3.)
 • Umberto Eco, Széljegyzetek (a regény végén)
 • Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei (ford. Barna Imre) = U. E., La Mancha és Bábel között,, Európa, 2004, 317–352.
 • Uwe Wirth, Törpék, olvasók, abdukciók: Az olvasás logikája Calvino és Eco műveiben = Komparatisztikai szöveggyűjtemény, Goretity József, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 43–63.
 • Jákfalvi Magdolna – Kappanyos András, A nagy detektív és a posztmodern (avagy néhány szirom Umberto Eco Rózsájából), Literatura, 1990/4, 358–379.
 • Jorge Luis Borges, Bábeli könyvtár, Boglár Lajos = J. L. B., Bábeli könyvtár, Bp., Európa, 2005, 13–21.

(ftp://staropramen.mokk.bme.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00400/00461/html/borges11.htm#vi)

 

 1. óra (dec. 10.)

zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

A tematikában megadott művek és szakirodalom.

 

Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket nyomtassák ki, és hozzák magukkal az első órára.