KódBTMI247BA
TantárgycímVilágirodalom 1.
KurzuscímOlvasószeminárium
OktatóSzáraz Orsolya
Órarendi adatokHétfő, 16:00–18:00, 303.
KépzésI. BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései:

A kurzus célja, hogy a hallgatók a kiadott világirodalmi művek elemzése, értelmezése során reprezentáns alkotókkal, különböző stílusirányzatokkal és műfaji jellegzetességekkel ismerkedjenek meg, valamint hogy jártasságot szerezzenek a szakirodalom olvasásában és feldolgozásában.

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

 1. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség.

 

Tantárgyi követelmények

 

A gyakorlati jegy összetevői:

 

 1. órai munka: a kijelölt szövegek értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés); minden második óra elején írásbeli ellenőrző kérdések a kiadott regények tartalmára vonatkozóan

(az érdemjegy 20–20%-a)

 

 1. referátum: szakirodalmi szöveg(ek) értelmező bemutatása 10–15 percben az óra elején

(az érdemjegy 20%-a)

 

 1. zárthelyi dolgozat: a félév végén az órákra feladott, illetve megbeszélt anyagból

(az érdemjegy 40%-a)

 

Tematika:

 1. óra (szept. 11.)

A tematika és a követelmények megbeszélése

 

 1. óra (szept. 18.)

Giovanni Verga, Don Gesualdo mester

 

 1. óra (szept. 25.)
 • Émile Zola, A kísérleti regény (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 174–186.
 • Émile Zola, A naturalista regényírók (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 188–191.
 • Csehi Gyula, A regényíró mint szociológus: A naturalista regény: Zola = Cs. Gy., Modern Kalliopé: Regény és valóság, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1969, 363–386.
 • Luigi Pirandello, Giovanni Verga (ford. Lontay László) = Írók írókról: Huszadik századi tanulmányok, [vál. Szekeres György], Bp., Európa, 1970, 77–98.
 • Giovanni Verga, A birtok (ford. Sallay Géza) = G. V., Parasztbecsület: Válogatott elbeszélések, vál., jegyz. Sallay Géza, Bp., Magyar Helikon, 1964, 214–220.

 

 1. óra (okt. 2.)

Luigi Pirandello, Mattia Pascal két élete

 

 1. óra (okt. 9.)
 • Luigi Pirandello, Bevezetés, 2. Második (filozófiai) bevezetés, mintegy mentegetőzés, Utószó a képzelet skrupulusairól = L. P., Mattia Pascal két élete
 • Szabó György, Pirandello, , Gondolat, 1964, 60–73.
 • Hoffmann Béla, Luigi Pirandello: Mattia Pascal két élete (A regény tematikai-kompozíciós kérdései, tipológiája és az elbeszélés formája), Filológiai Közlöny, 1990/1–2, 60–67.
 • Seress Ákos, A személyiség maszk(jai) (Szerep és személyiség viszonya Pirandello és Brecht művében), Alföld, 2009/8, 85–99.

 

 1. óra (okt. 16.)

Alberto Moravia, A közönyösök

 

konzultációs hét (okt. 30.)

 

 1. óra (nov. 6.)

Jean-Paul Sartre, Az undor (ford. Réz Pál), [Bp.], Novella, 1995, 1–39 (más kiadásokban a Csütörtök fél tizenkettő c. részig).

Magyar Miklós, A francia regény tegnap és ma, Bp., Akadémiai, 1986, 25–33.

Angyalosi Gergely, Jean-Paul Sartre, Az undor, La Nausée, 1938 = Huszonöt fontos francia regény, [szerk. Karafiáth Judit], [Bp.], Maecenas, 1996, 242–257.

a Világirodalmi lexikonból (főszerk. Király István, Bp., Akadémiai) ezek a szócikkek: Camus, egzisztencializmus, Moravia, Sartre

 

 1. óra (nov. 13.)

Italo Calvino, Ha egy téli éjszakán egy utazó

 

 1. óra (nov. 20.)
 • Italo Calvino, Miért olvassuk a klasszikusokat?, Szénási Ferenc, Holmi 1994/9, 1290–1294.
 • Hans Robert Jauss, Egy posztmodern esztétika védelmében = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika,, Osiris, 1997, 236–268.
 • Róth Márton, A posztmodern Calvino – Szerzői és olvasói ideálok Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében, Szövegek között, 2016, 119–154.

(http://etal.hu/szokoz/wp-content/uploads/2016/06/20-9-R%C3%B3th-M%C3%A1rton-A-posztmodern-Calvino.pdf)

 

 1. óra (nov. 27.)

Umberto Eco, A rózsa neve

 

 1. óra (dec. 4.)
 • Umberto Eco, Széljegyzetek (a regény végén)
 • Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei (ford. Barna Imre) = U. E., La Mancha és Bábel között,, Európa, 2004, 317–352.
 • Uwe Wirth, Törpék, olvasók, abdukciók: Az olvasás logikája Calvino és Eco műveiben = Komparatisztikai szöveggyűjtemény, Goretity József, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 43–63.
 • Jákfalvi Magdolna – Kappanyos András, A nagy detektív és a posztmodern (avagy néhány szirom Umberto Eco Rózsájából), Literatura, 1990/4, 358–379.

 

 1. óra (dec. 11.)

zárthelyi dolgozat

 

Kötelező olvasmányok:

A tematikában megadott művek.

 

Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket nyomtassák ki, és hozzák magukkal az első órára.