KódBTMI108OMA
TantárgycímVilágirodalom 1.
KurzuscímAz antikvitás irodalma (Görög irodalom)
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokCsütörtök, 10:00-12:00, XI.
KépzésOsztatlan magyartanári képzés (általános- és középiskolai)
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésA vizsgával kapcsolatos tudnivalókról az első alkalommal adok részletes tájékoztatást!
Kérem, hogy ehhez nyomtassák ki és hozzák magukkal az alábbi tematikát és irodalomjegyzéket.

Az előadás célja, követelményei

A Világirodalom 1 tárgy keretében elhangzó Az antikvitás irodalma című előadás az ókori görög irodalom (költészet) alapkérdéseit és műveit állítja középpontba, kitekintéssel a római irodalomra is. Bár jelen előadás nem nélkülözi a kronológiai és irodalomtörténeti szempontokat, mégsem kíván csupán irodalomtörténeti áttekintés lenni, hanem sokkal inkább a görög irodalom nagy (mitológiai) témáit, alapvető műveit kívánja bemutatni, valamint ezeknek a mindenkori költészet funkcióival és (poétikai-retorikai, költészetelméleti) normáival való összefüggéseit, különös tekintettel a fontosabb műfajokra.

Az előadás szóbeli vizsgával zárul, melyen a kötelező szép- és szakirodalmat, valamint az előadáson elhangzottakat kérem számon.

 

Tematika

 

 1. A költészet sajátosságai és sajátos funkciói. Szóbeliség és írásbeliség kérdései
 2. Mítosz és irodalom
 3. A hősi eposz mint a múlt emlékezete – Homérosz: Iliász
 4. Változó világszemlélet az Odüsszeiában
 5. A mitológiai hagyomány rendszerezése: Hésziodosz
 6. Változó világszemlélet az archaikus kori görög lírában
 7. Dráma és színház. A (drámai) költészet elméleti kérdései (Platón, Arisztotelész: Poétika)
 8. A mitologikus-mondai hagyomány (át)értelmezése a tragikus triász műveiben. Aiszkhülosz
 9. Szophoklész
 10. Euripidész
 11. Az ó- és újkomédia. Arisztophanész és Menandrosz
 12. A hellenisztikus kor költészete
 13. Prózai műfajok (állatmese, regény)

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok

 

Kötelező olvasmány

I.

Homérosz: Iliász; Odüsszeia

Hésziodosz: Theogonia vagy Munkák és napok

Aiszóposz meséi (öt választható mese)

Aiszkhülosz: Oreszteia, Perzsák

Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király, Philoktétész

Euripidész: Médeia vagy Hippolütosz + Oresztész, Bakkhánsnők

Arisztophanész: Békák

Menandrosz: Ítéletkérők

Longosz: Daphnisz és Khloé

A Görög költők antológiája (Bp., 1982 vagy Bp., 2000) c. kötetből: Türtaiosz, Mimnermosz, Szolón, Arkhilokhosz, Szapphó, Alkaiosz, Anakreón, Pindarosz, Kallimakhosz, Theokritosz

Platón: Az állam III. és X. könyv, Arisztotelész: Poétika

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcseletbe/arisztotelesz_poetika.pdf

 

Ajánlott olvasmány

Valamennyi, a kötelező listából kimaradt szerző és mű, beleértve a történetírókat is:

Hérodotosz: A görög-perzsa háború, Bp., 2000.

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború, Bp., 1999.

Külön is felhívom a figyelmet a görög szerelmi regényekre!

 

Interneten elérhető szövegek

A szövegek egy része interneten is elérhető, pl. MEK

Ókori és keleti irodalmak (szöveggyűjtemény), főszerk. Szepessy Tibor

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.irodalmak/index.asp.html

 

Jegyzet, tankönyv

Bevezetés az ógörög irodalom történetébe, szerk. Kapitánffy István – Szepessy Tibor, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia II.). Web: http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet, Bp., 2006. (Vonatkozó fejezetek.)

Világirodalom, szerk. Pál József, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008. (Vonatkozó fejezetek.)

 

Ajánlott szakirodalom

Adamik Tamás: Az ókori retorika, In Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika, Bp., 2004, 17-131. (Osiris Tankönyvek)

Antik Tanulmányok írásai

Bevezetés az ókortudományba, I-V, Debrecen, 1998-2006. (Agatha)

Élő antikvitás, Studia Litteraria, 2015. 1-2. (tematikus szám)

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2015/11/Studia_Litteraria_2015_1-2-nyomd%C3%A1ba.pdf

Geneseia. Tanulmányok Bollók János emlékére, Szerk. Horváth László et al., Bp., 2004.

Borzsák István: Dragma. I-VI, Bp., 1994-2003.

Ókor írásai: http://okorportal.hu/folyoirat/archivum

Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, szerk. Déri Balázs, Bp., 2008.

Philologia Nostra. Bollók János összegyűjtött tanulmányai, szerk. Mészáros Tamás, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia IV.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Philologia_Nostra_beliv.pdf

Retorikai lexikon, szerk. A. Jászó Anna, Bp., 2010.

Ritoók Zsigmond: Vágy és költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok, Bp., 2009.

Simon Attila: Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége, Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/10/2013_2_vita.pdf

Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, szerk. Takács Levente, Debrecen, 2009.

Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015.

http://www.eltereader.hu/media/2015/10/Studia-Classica_READER.pdf

Szepessy Tibor: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szilágyi János György: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Bp., 1982.

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok, Bp., 2005.

Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010.

 

*

 

Aranykor – Árkádia, szerk. Kroó Katalin – Ferenczi Attila, Bp., 2007.

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., 1999.

Auerbach, E.: Mimézis: A valóság ábrázolása az európai irodalomban, Bp., 1985.

Bahtyin, M.: Az eposz és a regény, Literatura, 1995. 4.

Bahtyin, M.: A szó esztétikája (Válogatott tanulmányok). Bp., 1976, 217-256., 257-302.  (A regénynyelv előtörténetéhez és A tér és idő a regényben c. fejezetek).

Web: http://irodalomelmelet.atw.hu/bahtyin6.pdf

Bolonyai Gábor: Utószó, In Szophoklész drámái, Osiris, Bp., 2004, 443-453.

Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés, Veszprém, 1991.

Devecseri Gábor: Líra az eposzról, In Uő: Antik tanulmányok I, Bp., 1980, 251-272.

Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalizmus, Bp., 2002.

Cavallo, G. – Chartier, R. (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Bp., 2000. 13-23. és 44-97.

Grassi, E.: A szépség ókori elmélete, Pécs, 1997.

Hedypathetica. Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből, szerk. Krähling Edit, Bp., 2005.

Kárpáti András: A görög régizene. Az archaikus görög líra zenei újításainak antik recepciója, Ókor, 2007. 1-2. 12-23.

http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/03/2007_1_2_karpati.pdf

Kárpáti András: Múzsák ellenfényben. A régi görög újzene: Vázakép, popkultúra, politika, Bp., 2014.

Karsai György: Homérosz: Iliász, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: Homérosz: Odüsszeia, Bp., 1998. (Talentum műelemzések)

Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák értelmezései, Bp., 1999.

Kerényi Károly: Görög mitológia, Gondolat, Bp., 1977.

Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok 1918-1943, Bp., 1984.

Kott, J.: Istenevők. Vázlatok a görög tragédiáról, Bp., 1998.

Kövendi Dénes: Utószó, In Arisztophanész vígjátékai, Bp., 2002, 815-850.

Marót Károly: Az epopeia helye a hősi epikában, Bp., 1964.

Marót Károly: A görög irodalom kezdetei, Bp., 1956.

Marót Károly: Homeros a legrégibb és a legjobb, Bp., 1948.

Mayer Péter: A líra születése. A korai görög iamboszköltészet, Bp., 2009. (Apolló könyvtár 29)

Médeia-interpretációk, Studia Litteraria, 2017, 1-4. (Tematikus szám)

http://studia.lib.unideb.hu/megjelent/index/95

Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész. Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban, Bp., 2012.

Nagy, Gregory: A homérosi szöveg és a többalakúság problémái, In Metafilológia 1. Szöveg, variáns, kommentár, Bp., 2011, 413-432.

Ong, W.J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása, Bp., AKTI-Gondolat, 2010.

Pataky Elvira: Újabb utak a hellenisztikus költészet kutatásában, Antik tanulmányok, 2006. 2. 339-353.

A Poétika újraolvasása, Helikon, 2002. 1-2. (tematikus szám)

Ritoók Zsigmond: Az epikus prooimion változásai az évszázadok folyamán, In Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2015, 7-31..

Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók, Bp., 1973.

Romilli, J. de – Trédé, M.: Az ógörög nyelv szelleme, Bp., 2014.

Simon Attila: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében, In A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, Szerk. Bónus Tibor et al., Bp., 2010, 19-37.

Simon Attila: Az örök feladat. Antik tanulmányok, Debrecen, 2002, 106-134., 135-158 (Alföld könyvek 11).

Simon Attila: Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Bp., 2009. (Classica & Theoria 1)

Szabó Árpád: Szophoklész tragédiái, Bp., 1985.

Szepessy Tibor: Anakreón és a lírai hagyomány, In Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, szerk. M. Nagy Ilona et al., Debrecen, 2010, 193-202.

Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013 (Antiquitas. Byzantium. Renascentia I.). Web:

http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/documents/kiadvanyok/Bevezetes_az_ogorog_verstanba_beliv.pdf

Szepessy Tibor: Az apokrif apostolakták és az antik regény, Antik tanulmányok, 38 (1994) 116–139. = Uő: Válogatott tanulmányok, szerk. Mayer Gyula et al., Bp., 2009.

Szepessy Tibor: Héliodoros és a görög szerelmi regény, Bp., 1987.

Szlezák, T.A.: Homérosz. A nyugati irodalom születése, Bp., 2016.

Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.) Bp., 1998. 7-128. és 225-229.

Tegyey Imre: Utószó, In Menandrosz: A lenyírt hajú lány, Bp., 1986.

Tengeristennő az Olymposon: Mítoszok szóban és képben, szerk. Horváth Judit, Bp., 2015.

 

 

Debrecen, 2018. szeptember 3.