KódBTMI248BA
TantárgycímVilágirodalom 2.
KurzuscímBiblia és irodalom
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokSzerda, 16.00-18.00, Fszt. 1/2.
KépzésBA alapképzés + minor
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
KövetelményGyakorlati jegy (ZH + órai feladat és aktivitás)
Kapcsolódó anyagok

 

Arra kérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket kinyomtatva hozzák magukkal az első órára.

 

A szeminárium célja, követelményei:

A szeminárium célja, hogy megismertessen az európai kultúra létértelmezési kereteként, a művészetek „nagy kód”-jaként is értelmezhető Biblia néhány fontosabb, az emberi létezés alapkérdéseit (keletkezés/születés, elmúlás/halál, bűn, megbocsátás, áldozat, hit, stb.) felvető történetével. Ezek értelmezésével, valamint az irodalmi és más művészeti (főleg képzőművészeti) párhuzamok, hatások keresésével a történetekben rejlő archetipikus patterneket és elbeszélői formákat is vizsgáljuk.

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul; megszerzésének feltételei: zárthelyi dolgozat eredményes megírása, előre megbeszélt órai feladat teljesítése, az órákon való (aktív) részvétel.

 

Tematika

 

 1. A félév indítása, a követelmények és a feladatok megbeszélése
 2. Bevezetés (A Biblia elnevezései, meghatározása, részei. A Biblia mint kánon, mint kettős kánon, mint „nagy kód”)
 3. A világ és az ember teremtése (Gen 1,1-2,4a és 2,4b-2,24)
 4. Édenkert és bűnbeesés (Gen 3,1-3,24)
 5. Bűnismétlő és pusztulástörténetek (Káin és Ábel [Gen 4,1-4,15/26], Noé és az özönvíz [Gen 6,5-9,17], Bábel tornya [Gen 11,1-11,9])
 6. Hit és próbatétel. A helyettesítő áldozat (Ábrahám és Izsák [Gen 22,1-22,19])
 7. Prófétai szerepvállalás (Jónás [Jónás könyve])
 8. Jézus Krisztus passiótörténete (Mk 14-15, Mt 26-27, Lk 22-23, Jn 18-19)
 9. Evangéliumi parabolák (A magvető [Mk 4, Mt 13, Lk 8]; Az irgalmas szamaritánus [Lk 10,25-10,37]; A tékozló fiú [Lk 15,11-15,32])
 10. Végidő és ítélet (Jelenések könyve)
 11. Zárthelyi dolgozat
 12. A félév lezárása, értékelés

 

 

Tematika és irodalomjegyzék

 

 

Bevezetés (A Biblia elnevezései, meghatározása, részei. A Biblia mint kánon, mint kettős kánon, mint „nagy kód”)

Kötelező szakirodalom:

Assmann, J.: A kánon – a fogalom tisztázása = Uő: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskulturákban, Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 103-113.

Horváth Imre: A Biblia, Bp., 2010. (Talentum könyvek), 9-45.

Ajánlott szakirodalom:

Rózsa Huba: Általános bevezető az Ószövetség könyveibe = Uő: Bevezetés az Ószövetség könyveibe. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe (átd. kiad.), Bp., Szent István Társulat, 2016, 21-53.

Kocsis Imre: Az Újszövetség mibenléte. Kánon- és szövegtörténet = Uő: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, 1. kötet, Bp., SzIT, 2014, 125-152.

Baker, D. L.: Két szövetség, egy Biblia Bp., Hermeneutikai Kutatóközpont, 1988. (Hermeneutikai füzetek 15), főleg 13-21.

 

A világ és az ember teremtése (Gen 1,1-2,4a és 2,4b-2,24)

Kapcsolódó ókori szövegek: Enúma elis, Hésziodosz: Theogonia 116-210; 453-506; Platón: Timaiosz; Ovidius: Met. I. 5-88.

Kötelező szakirodalom:

Rózsa Huba: A világ és az emberiség eredete a Bibliában: a Ter 1-11 magyarázata, Bp., 2015, 13-71. (Előző kiadása: R. H.: Kezdetkor teremtette Isten. A bibliai őstörténet magyarázata (Ter 1-11.), Bp., Jel Kiadó, 1997.)

Ajánlott szakirodalom:

Fehér Márta (szerk.): A teremtés: filozófiatörténeti tanulmányok, Áron Kiadó, Bp., 1996.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Gondolat, Bp., 1985, 259-279.

Ricoeur, p.: Az „Ádám”-mítosz és a történelem „eszkatologikus” felfogása = Fabiny Tibor (vál. és szerk.) A hermeneutika elmélete, JATEPress, Szeged, 1987, 93-126. (Ikonológia és Műértelmezés 3.)

Ricouer, P.: Elgondolni a Teremtést = Ricoeur, P. – Lacocque, A.: Bibliai gondolkodás, Európa, Bp., 68-127.

 

Édenkert és bűnbeesés (Gen 3,1-3,24)

Kapcsolódó ókori szövegek: az „aranykor” mítoszok: Hésziodosz: Munkák és napok 106-201; Ovidius: Met. I. 89-162.

Kötelező szakirodalom:

Delumeau, J.: A hagyományok ötvöződése Mózestől és Homérosztól Aquinói Szent Tamásig = Uő: A paradicsom története. A gyönyörök kertje, Bp., Európa, 2004, 9–33.

Rózsa Huba: A világ és az emberiség eredete a Bibliában: a Ter 1-11 magyarázata, Bp., 2015, 72-91.

Sulyok Elemér: Paradicsomkert a Bibliában, Pannonhalmi Szemle, 1995 (III) 2, 5-14.

Ajánlott szakirodalom:

Kroó Katalin – Ferenczi Attila (szerk.): Aranykor – Árkádia, L’ Harmattan, Bp., 2007, 184-199.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Gondolat, Bp., 1985, 220-227.

Ricoeur, P.: Az „eredendő bűn” jelentéséről = Uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Bp., Osiris, 1999, 73-92.

Ricoeur, P.: A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára = Uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Bp., Osiris, 1999, 93-115.

 

Bűnismétlő és pusztulástörténetek (Káin és Ábel [Gen 4,1-4,15/26], Noé és az özönvíz [Gen 6,5-9,17], Bábel tornya [Gen 11,1-11,9])

Kapcsolódó ókori szövegek: Gilgames eposz; Platón: Kratülosz;

Kötelező szakirodalom:

Rózsa Huba: A világ és az emberiség eredete a Bibliában: a Ter 1-11 magyarázata, Bp., 2015, 92-194.

Ajánlott szakirodalom:

Balogh László Levente – Valastyán Tamás (szerk.): Az áldozat reprezentációi, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016.

Eco, U.: A tökéletes nyelv keresése, Bp., Atlantisz, 1998, 2016. (jav. kiad.), 23-37.

Gadamer, H-G.: A nyelv fogalmának kialakulása az európai gondolkodás történetében; A nyelv mint világtapasztalat;  = Uő: Igazság és módszer, Bp., Gondolat, 1984, 284-292, 305-317.

Lábjegyzetek Platónhoz 2-3. A bűn, szerk. Dékány András – Laczkó Sándor, Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Librarius, 2004.

Takács Miklós: Ady, a korai Rilke és az “Istenes vers”, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. (Csokonai Könyvtár 48.) – a Káin és Ábel-történet újraírására vonatkozó részek

 

Hit és próbatétel. A helyettesítő áldozat (Ábrahám és Izsák [Gen 22,1-22,19])

Kapcsolódó ókori szövegek: Íphigeneia mítosza; Euripidész: Íphigeneia Auliszban

Kötelező szakirodalom:

Auerbach, E.: Odüsszeusz sebhelye = Uő: Mimézis. A valóság ábrázolása az európai irodalomban, Bp., 1985, 5-26.

Ajánlott szakirodalom:

Kierkegaard: Félelem és reszketés (több kiadásban is)

Heidl György (szerk.): Akéda: Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében, Bp., Kairosz, 2004.

Pesthy-Simon, M.: Isaac, Iphigeneia, Ignatius: Martyrdom and Human Sacrifice, Bp. – New York, CEU Press, 2017. (Human Sacrifice in the Old Testament c. fejezet)

 

Prófétai szerepvállalás (Jónás [Jónás könyve])

Kapcsolódó ókori szövegek: Mt 12,38kk.

Kötelező szakirodalom:

Jauss, H. R.: Jónás könyve – Az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = Uő.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., Osiris, 1997, 373-395.

Ajánlott szakirodalom:

Mártonffy Marcell: Jónás hagyatékából – Babits „verstan” szava, Pannonhalmi Szemle, 1995/3, 99-106.

 

Jézus Krisztus passiótörténete (Mk 14-15, Mt 26-27, Lk 22-23, Jn 18-19)

Kötelező szakirodalom:

A keresztre feszítés ókori ábrázolásai, http://www.apologia.hu/xtianity/crucifixion.html

Dávid Katalin: A kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben, Bp., Szent István Társulat, 2011, főleg 276-293.

Ajánlott szakirodalom:

Belting, H.: Giovanni Bellini: Pietà, Bp., Corvina, 1989.

Kristeva, J., Holbein Halott Krisztusa = Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés, Szerk. Thomka Beáta, Kijárat, Bp., 1998, 37-58.

Theissen, G., Jézus halálának áldozati halálként való értelmezése és az áldozati kultusz vége = Uő: Az első keresztények vallása, Kálvin Kiadó, Bp., 2001, 188-215.

 

 

Evangéliumi parabolák (A magvető [Mk 4, Mt 13, Lk 8]; Az irgalmas szamaritánus [Lk 10,25-10,37]; A tékozló fiú [Lk 15,11-15,32])

Kötelező szakirodalom:

Elm, T., A parabola mint „hermeneutikai” műfaj = Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 2. Történet és fikció, Bp., 1998, 105-117.

Mártonffy Marcell: A szóesemény hermeneutikája. 4. Exemplum és metafora = Uő: Az újszövetségi példázatok irodalma. Poétika és teológia, Akadémiai Kiad., Bp., 2001, 133-154.

Ajánlott szakirodalom:

Mártonffy Marcell: Megértésküszöb. A párbeszéd aszimetriája: Lk 15,21-22 = Az irodalmi szöveg antropológiai horizontja, Bp., Osiris, 2000, 511-529., 530-550.

Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Poétika és teológia, Bp., Akadémiai Kiad., 2001.

Tarjányi Béla: Evangélium-magyarázatok II. rész. Példabeszédek, Bp., PPKE Hittudományi Kar, 1994.

 

Végidő és ítélet (Jelenések könyve)

Kapcsolódó ókori szövegek: Dániel könyve (főleg 2. és 7. fejezet)

Kötelező szakirodalom:

Thomka Beáta: A látomás alakzattana, Pompeji, 1996, 3-4 (További irodalommal)

Von Rad, G.: Dániel és az apokaliptika = Uő: Az Ószövetség teológiája II. Osiris, Bp., 2007, 255-265.

Ajánlott szakirodalom:

Fodor György: Az apokalitikus eszkatológia = Az Atyák dicsérete. A 60 éves Vanyó László köszöntése, szerk. Kránicz Mihály, Bp., Szent István Társulat, 2002, 73-114.

 

 

 

Szövegek internetes elérhetősége

Szentírás (Katolikus és protestáns bibliafordítások, a kereső mindegyik szövegváltozatban egyszerre keres)

http://szentiras.hu/

http://szentiras.hu/SZIT

A Károli-fordítás:

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_1_1.htm

A revideált Károli-fordítás:

http://abibliamindenkie.hu/  

Hésziodosz: Istenek születése, Munkák és napok, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre

http://mek.niif.hu/06200/06221/06221.htm

Platón: Timaiosz, ford. Kövendi Dénes

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/timaiosz.html

Ovidius: Átváltozások, ford. Devecseri Gábor

http://mek.oszk.hu/03600/03690/03690.htm

 

 

További ajánlott szakirodalom

Assmann, J., Mózes, az egyiptomi, Osiris, Bp., 2003.

Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története, I-III, Bp. Osiris, 1998-

Fenyő D. György: A Biblia az irodalomban, Bp., Korona Nova Kiadó, 1998.

Frye, N.: Az Ige hatalma. Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról, Európa, Bp., 1997.

Frye, N.: Kettős tükör. A Biblia és az irodalom, Európa, Bp., 1996.

Graves, R. – Patai, R.: Héber mítoszok. A Genezis könyve, Bp., Gondolat, 1969.

Haag, H. (szerk.): Bibliai lexikon, SzIT, Bp., 1989.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-haag-lexikon-C8B18/  

Jung, C. G.: Az ember és szimbólumai, Bp., Göncöl, 1993.

Jung, C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan, Bp., Scolar Kiadó, 2011, 51-61.

Kirk, G. S.: A mítosz, Bp., Bp., 1993.

Loszev, A.: A mítosz dialektikája, Bp., Európa, 2000.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Narratívák 9. Narratív teológia, vál. és szerk. Horváth Imre – Thomka Beáta, Bp., Kijárat Kiadó, 2010.

Ricoeur, p. – Lacocque, A., Bibliai gondolkodás, Európa, Bp., 2003.

Tokarev, Sz. A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia I-II, Bp., Gondolat, 1988.

Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/

 

 

 

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez, Bp., Szent István Társulat, 1995.

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, 1-2. kötet, Bp., Szent István Társulat, 2014, 2015.

Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe: bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe (átd. kiad.), Bp., Szent István Társulat, 2016.

 

Biblia és képzőművészet

A Biblia világa képeken, http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/biblia.htm

A keresztény művészet lexikona, szerk. Jutta Seibert, Corvina, Bp., 2004.

A művészet története, a sorozat magyar változatának főszerk. Aradi Nóra, Corvina, Bp.

Bugár M. István (ford., bev.), Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I-II, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Bp, 2004 (Catena. Fordítások 6).

Krüger, P., Bevezetés a művészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és költészet határai = Narratívák 1. Képelemzés, vál., szerk. Thomka Beáta, Kijárat, Bp., 1998, 95-116.

Vanyó László, Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században, Jel Kiadó, Bp., 1995.

Vanyó László, Az ókeresztény művészet szimbólumai, SzIT, Bp., 1988.

http://www.biblia.hu/muveszet/muveszet.htm

 

Debrecen, 2019. február 4.