KódBTMI405OMA
TantárgycímVilágirodalom 3.
Kurzuscím
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokKedd, 10:00-12:00, Fszt. 1/2.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények: A kurzus célja, hogy a magyartanárnak készülő hallgatók behatóbban foglalkozzanak a 19. századi világirodalom olyan emblematikus prózai alkotásaival, melyek a középiskolai kötelező olvasmányok között is szerepelnek. A félév során megismerkedünk a regény, illetve a novella műfajának alakulástörténetével, feltérképezzük az adott művek irodalomtörténeti, társadalomtörténeti, bölcseleti kontexusát, recepciójuk legfontosabb mozzanatait. Az órákon nagy hangsúly kerül a műelemző kvalitások fejlesztésére is – arra koncentrálunk, hogy milyen kérdéseket tesz fel nekünk, 21. századi olvasóknak egy-egy klasszikusnak számító regény, illetve elbeszélés.

A gyakorlati jegy megszerzésének követelménye az aktív órai részvétel, a kiadott olvasmányok ismerete, egy moderátori feladat vállalása és egy zárthelyi dolgozat megírása.

 

Tematika:

1. Bevezetés (a regény és a novella műfaja, korszakfogalmak) – szept. 11

2. Mary Shelley: Frankenstein – szept. 18

3-4. Emily Brontë: Üvöltő szelek – szept. 25, okt. 2

5. Wolfgang Goethe: Werther – okt. 9

6. Puskin: Anyegin – okt. 16

7. Edgar Allan Poe: A vörös halál álarca, A Morgue utcai kettős gyilkosság; Arthur Conan Doyle: A pöttyös pánt – nov. 6.

8. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés – nov. 13

9-10. Gustave Flaubert: Bovaryné – nov. 20., nov. 27

11 . Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála – dec. 4

12. Zárthelyi dolgozat – dec. 11

 

Kötelező olvasmányok: A tematikában szereplő olvasmányok.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, szerk. Zöldhelyi Zsuzsa, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002 (második, kijavított kiadás).

Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I–II, szerk. Kroó Katalin, Bp., Bölcsész Konzorcium HEFOP, 2006.

Mihail Bahtyin, Dosztoveszkij poétikájának problémái, Bp., Gond-Cura / Osiris, 2001.

Benyovszky Krisztián, Bevezetés a krimi olvasásába, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2007.

Gintli Tibor, Schein Gábor, Az irodalom rövid története: A realizmustól máig, Pécs, Jelenkor, 2007.

Séllei Nóra, A szörny(űség) kibenléte – Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz = S. N., Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. 

Séllei Nóra, Terek, vágyak, betegségek – Emily Brontë: Üvöltő szelek = S. N., Lánnyá válik, s írni kezd: 19. századi angol írónők, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. 

Szávai János, Flaubert és a regény megújítása = Sz. J., Nagy francia regények, Krónika Nova, Bp., 1999.

Világirodalom, főszerk. Pál József, Akadémiai, Bp., 2008.