KódBTMI405OMA
TantárgycímVilágirodalom 3. (19. sz. regényirodalom)
KurzuscímA szerelem elbeszélései a 19. századi regényben
OktatóBerta Erzsébet
Órarendi adatokKedd, 16:00-18:00, Fszt. 1/2.
KépzésIII. évf. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

Kérem hallgatóimat, hogy ezt a tematikát nyomtassák ki és hozzák magukkal az első szemináriumra!

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szemináriumi kredit elnyeréséhez szükséges

  1. teljesíteni az óralátogatás és jegyszerzés általános feltételeit

1/a. „A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

1/c. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség”;

  1. eredményesen megírni a szeminárium félév végi ZH-dolgozatát, melyben számot kell adni a kötelező szépirodalmi és szakirodalmi olvasmányok ismeretéről;
  2. egy alkalommal moderátori feladatot és egy alkalommal szakirodalmi ismertetést vállalni (ezeket a feladatokat az első szemináriumon konkretizáljuk).

 

Tematika és kötelező olvasmányok (melyek az értelmezésre választott szépirodalmi szövegeket és a hozzájuk csatlakozó szakirodalmi tanulmányokat jelentik):

 

Az európai 19. század kultúrtörténetileg úgy is leírható, mint a polgári individuum személyközi viszonyainak (család, házasság, barátság, szerelem) átrendeződési folyamata, amelyet az intimitás kódjainak és retorikájának új formái követnek, egyszersmind irányítanak. Az irodalmi szöveg kitüntetett médiuma volt ‒ és kitüntetett hagyományozója lett ‒ az intimitás ezen leíró és előíró kódjainak. A szövegválogatás elvét is az a belátás alakította ki, hogy a tematikus funkción túl reprezentációs eljárás is a szerelem a 19. századi európai regényben, mely sajátos műfaji alakzatokként és tropológiákként ölt testet. De támogatta az újabb kultúratudományos szövegolvasás ún. emotional turn-je, az érzékelés, érzés, érzelem kultúrantropológiája iránti érdeklődés megélénkülése is azt, hogy a 19. századi regény-kurzust a szerelem diskurzusra fókuszáljuk.

 

  1. szept. 12.

A tematika bemutatása, a kurzus munkamenetének megszervezése (vállalások).

  1. szept. 19.

Alapfogalmaink és szövegolvasó kódjaink megvilágítása:  a szerelem, mint nyelv és mint kommunikációs kódrendszer; az emotional turn a kultúratudományban.

Szakirodalom

 Roland Barthes, Beszédtöredékek a szerelemről, Bp., Atlantisz Kiadó, 1997.

 Niklas Luhman, Szerelem – szenvedély. Az intimitás kódolásáról, Bp., Jószöveg, 1999.

 

3‒4. szept. 26., okt. 3.  

Johann Wolfgang Goethe: Wahlverwandtschaften (1809) magyarul Vas István fordításában Vonzások és választások

Szakirodalom

Bacsó Béla, „A természet mégiscsak egy”, Jelenkor, 2005/2, 169-176. http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/2005-2.pdf

 

4‒5. okt. 10., okt. 17.

Jane Austen: Emma (1815) ‒ fordítások: Csanak Dóra (1969), Tömöri Gábor (2008)

Emily Brontë: Wuthering Heights (1847) magyarul Üvöltő szelek ‒ fordítások: Sőtér István (1940), Borbás Mária (1997), Feldmár Terézia (2007)

Szakirodalom

BÉNYEI Tamás, Az angol etikettregény „neme”: Etikettregény és az érzékenységregény = Uő., Az ártatlan ország. Az angol regény 1945 után, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 100-131.

Séllei Nóra, Terek, vágyak, betegségek ‒ Emily Brontë: Üvöltő szelek = Uő, Lánnyá válik, s írni kezd. 19 századi angol írónők, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999, 201-258.

 

6‒7. okt. 24., nov. 7.

 

Tolsztoj: Anna Karenina (1877) ‒ fordította Németh László

Szakirodalom

Hajnády Zoltán, Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis, Bp., Akadémiai Kiadó, 1985.

 

8‒9. nov. 14., nov. 21.

Flaubert: Bovaryné. Vidéki erkölcsök (1857) ‒ fordítások: Ambrus Zoltán (1904), Gyergyai Albert (1960), Pór Judit (1993)

Szakirodalom

Gyergyai Albert jegyzetei és utószava a Gyergyai-fordítást közlő kiadásokban

Balassa Péter, A regényforma változásai a 19. századi francia irodalomban. Flaubert Bovaryné című regényének értelmezése= Uő, Irodalomtanítás, II. Szerk. Sipos Lajos, Bp., Pauz Universitas, 1994. 97-112.

 

10‒11. nov. 28., dec. 5.

Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles (1891) magyarul Szabó Lőrinc fordításában: Egy tiszta nő

Szakirodalom

Sz. Kiss Csaba, Hardy világa, Bp., Európa Kiadó, 1976.

 

  1. dec. 12. Félév végi ZH

 

Ajánlott olvasmányok:

a./Válogatás a szerelem-diskurzus alapító szövegeiből

George Bataille, Az erotika, Bp., Nagyvilág Könyvek, 2001.

Michel Foucault,  A szexualitás története, Bp., Atlantisz Kiadó, 1996.

Sören Kierkegard: A csábító naplója,

Nádas Péter, Az égi és a földi szerelemről, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000.

Blaise Pascal, Értekezés a szerelem szenvedélyéről, Bp., Osiris, 1999.

Platon, A lakoma, Bp., Arctus Kiadó, 2001.

Arthur Schopenhauer, A nemi szerelem metafizikája, Bp., Hétágú Síp Kiadó, 1992.

Stendhal, A szerelemről, Pozsony, Kalligram, 2000.

 

b./Az egyes olvasmányokhoz

Walter Benjamin, Goethe: „Vonzások és választások” = Uő, Angelus Novus, Bp., Magyar Helikon, 1980. 97-191.

Boros Gábor, A szeretet/szerelem filozófiája, Bp, Eötvös Egyetemi Kiadó, 2014.

Séllei Nóra, Lánnyá válik, s írni kezd. 19 századi angol írónők, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999.

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 25 fontos orosz regény. Budapest, Maecenas/Lord, 1996

Röhrig Eszter, Flaubert látható nyelve Pór Judit Bovaryné fordításában

http://cief.elte.hu/sites/default/files/12rohrigeszter.pdf

 

c./ Filmadaptációk

 

Vonzások és választások, rendező: Paolo és Vittorio Taviani (1996)

Wuthering Heights rendezte: Coky Giedroyc (2009), Andrea Arnold (2011); Emily Brontë’s Wuthering Heights rendezte: Peter Kosminsky (1992)

Madame Bovary, rendező: Claude Chabrol (1991), Tim Fywell (2000)

Anna Karenina, rendező Bernard Rose (1997), Joe Wright (2012)

Egy tiszta nő (Tess of the d’Urbervilles), rendező: Roman Polanski (1979); Ian Sharp (1998), David Blair (2008)